д

GHP - aHPref Al - сНРгеГ


| 5х10ГР

І ч


О)


е ехр таке, як у формулі (6).
 1. Наскрізь прогартована або азотована сталь; газово азотована, наскрізь прогартована, нітроце- ментована; феритний чавун з кулястим графітом, сірий чавун.

Для діапазону напруження обмеженої довговічності 105 < /VL < 2 х 106 згідно з рисунком 8:

°НР - СНР ref(Ю)


А - ° HP ref


де ехр - 0,7686 log—HF stat. (11)

аНР ref

Відповідні розрахунки можуть бути визначені для діапазону тривалої довговічності.

 1. Допустиме контактне напруження для базової й статичної міцності, методи С і D

Положення в 4.2.2 і 4.2.3 придатні для цих методів з коефіцієнтами впливу ZL, Zv, ZR, Zx і Zw, які визначені згідно з методом С або D.

 1. Коефіцієнт безпеки для поверхневої довговічності (проти пітингу) SH

Треба обчислити SH окремо для шестерні й колеса:

SH ~ > sH m(n (12)

 1. Метод В

Треба обчислити aHG для границь тривалої довговічності й статичного напруження згідно з фор­мулою (4) і 4.2.2а) та Ь). Для обмеженої довговічності oHG є згідно з формулою (4) і 4.2.3. Беруть стн згідно з формулою (1) для шестерні й згідно з формулою (3) для колеса (див. вступ до розділу 4).

 1. Методи С і D

Треба обчислити oHg згідно з формулою (4) й 4.2.4, і стн як в 4.3а).

Примітка 3. Це розрахований коефіцієнт безпеки, який стосується контактного напруження (напруження Герца) Відповідний коефіцієнт відносно максимального допустимого крутного моменту дорівнює квадрату Зн

Щодо приміток про мінімальний коефіцієнт безпеки й імовірності відмови див. розділ 3 та 4.1.3 ISO 6336-1.

5 КОЕФІЦІЄНТ, ЩО ВРАХОВУЄ ФОРМУ СПРЯЖЕНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБЦІВ ZH І КОЕФІЦІЄНТИ ОДНОПАРНОГО ЗАЧЕПЛЕННЯ ЗУБЦІВ ZB I ZD

Ці коефіцієнти враховують вплив кривизни бокової поверхні зуба на контактні напруження.

 1. Коефіцієнт, який враховує форму спряжених поверхонь зубців, ZH

Коефіцієнт ZH враховує вплив на напруження Герца кривизни поверхні зуба в полюсі зачеплення і перетворює тангенційну силу на ділильному циліндрі в нормальну силу на початковому циліндрі.

 1. Гоафічні значення величин

ZH можна взяти з рисунків 2—4 як функцію (хч + x2)/(Zi + гз) 1 З Для зовнішніх і внутрішніх зуб­чатих передач, що мають нормальні кути зачеплення ап = 20°. 22.5° або 25

°
Коефіцієнт, що враховує форму спряжених поверхонь зубців, ZH


Рисунок 2 — Коефіцієнт, який враховує форму спряжених поверхонь зубців, ZH для ап = 20°


Коефіцієнт, що враховує форму спряжених поверхонь зубців, 4


Рисунок 3 — Коефіцієнт, який враховує форму спряжених поверхонь зубців, ZH для аг1 = 22,5°
Кут нахилу лінії зуба ділильний р


Рисунок 4 — Коефіцієнт, який враховує форму спряжених поверхонь зубців, ZH для ап = 25° 1. Визначання розраховуванням

І

(13)

2 cos ₽
b cos

4 2

у cos at sin

 1. Коефіцієнти однопарного зачеплення зубців ZBі ZDдля єа< 2

Коефіцієнти однопарного зачеплення зубців ZB і ZD використовують для перетворення контактного напруження в полюсі зачеплення прямозубих передач в контактне напруження на внутрішній точці В однопарного зачеплення зубців шестерні або на внутрішній точці D однопарного зачеплення зубців ■/лпргз аиціп 7. •> 1 qfSo 7 1 Цир ПИСуРОК 5 і вступ ДО ПОЗДІПў

4

Рисунок 5 — Радіуси кривизни в полюсі зачеплення С і в точці В однопарного зачеплення зубців шестерні й точці D колеса для визначання коефіцієнта однопарного зачеплення зубців шестерні Ze згідно з формулою (14) та коефіцієнта однопарного зачеплення зубців колеса ZD згідно з формулою (15) (тільки для зовнішніх прямозубих передач)


внутрішнє зачепленняЗагалом ZD треба визначати тільки для зубчастих передач, коли и < 1,5, Коли и > 1,5, М2 звичайно менше від 1,0, у такому випадку ZD прирівнюють до 1,0 у формулі (15).

Для внутрішніх зубчастих передач ZD повинен дорівнювати 1,0,

Визначання розраховуванням

ІРС1 РС2

РВІ РВ2(14)


М2 = Рсі_Є£2 =
V Рої PD2


tana^


(15)


tan


Див. 7.2.1 щодо розрахунків коефіцієнта торцевого перекриття єа.

 1. Прямозубі передачі: ZB = 1, якщо < 1; ZD = 1, якщо М2£ 1,

ZB = Мі, якщо > 1; ZD = М2, якщо М2 > 1.

 1. Косозубі передачі з єр > 1: ZB = ZD = 1.

 2. Косозубі передачі з єр < 1: ZB і ZD визначають лінійною інтерполяцією між значеннями для пря­мозубого й косозубого зачеплення з > 1:

Z0=M,-s^(M1-1) і ZB > 1,

zD=M2-ep(M2-i) і ZDai.

Якщо ZB або ZD дорівнюють 1, то контактні напруження, розраховані, використовуючи формулу (1) або (3), є значеннями контактного напруження на початковому циліндрі.

 1. Методи a), b) і c) застосовують для розрахунку контактного напруження, коли полюс зачеплення лежить на лінії зачеплення. Якщо полюс зачеплення С визначений і лежить поза лінією зачеплення, тоді ZB і/або ZD визначають для контакту біля суміжного кола вершин зубців. Для косозубого зачеп­лення, коли єр менше від 1,0, тоді Zq і Zd визначають лінійною інтерполяцією між значеннями (визна­ченими в полюсі зачеплення або біля суміжного кола вершин зубців, як належить) для прямозубих пе­редач і таких само для косозубих передач з єр 1.

5.3 Коефіцієнти однопарного зачеплення зубців ZBі ZDдля єа> 2

У випадку зачеплення зубчастих пар високої точності з 2 < єа < 3 повне тангенційне навантаження в будь-якій торцевій площині витримується двома парами або трьома парами у безперервній послідов­ності. Для таких передач розрахунок контактного напруження базується на зовнішній точці двопарно- го зубчастого контакту. Формули (14) і (15) в 5.2 отже придатні без модифікації для розрахунку Му і М2 відповідно. Проте за таких обставин сНо треба розраховувати, використовуючи формулу (2) з підста­новкою повного окружного навантаження Ft. У результаті цього значення напруження переоцінені, та­ким чином похибка підвищує безпеку.

6 КОЕФІЦІЄНТ ПРУЖНОСТІ ZE

Коефіцієнт пружності ZE враховує впливи властивостей матеріалу Е (модуль пружності) і V (коефіцієнт Пуассона) на контактне напруження.

Таблиця 1 — Коефіцієнт пружності Ze для деяких комбінацій матеріалу

Колесо 1

Колесо 2


Матеріал

Модуль пружності Є, Н/мм2

Коефіцієнт Пуассона

V

Матеріал

Модуль пружності Є, Н/мм2

Коефіцієнт Пуассона

V

Ze

•^Н/мм2

Сталь

206000

0,3

Сталь

206 000

0,3

189,8

Сталева відливка

202000

188,9

Чавун з кулястим графітом

173000

181,4

Відливка з олов'янистої бронзи

103000

155,0

Олов’яниста бронза

113000

159,8

Чавун з лускоподібним графітом (сірий чавун)

126000

118000

165,4

162,0

Сталева відливка

202 000

Сталева відливка

202 000

188,0

Чавун з кулястим графітом

173000

180,5

Чавун з лускоподібним графітом (сірий чавун)

118 000

161,4

Чавун з кулястим графітом

173000

Чавун з кулястим графітом

173000

173,9

Чавун з лускоподібним графітом (сірий чавун)

118000

156,6

Чавун з лускопо­дібним графітом (сірий чавун)

126000

118 000

Чавун з лускоподібним графітом (сірий чавун)

118000

146,0

143,7

1(16)коли Еу = E2= E і n1 = n2 = n

Для сталі й алюмінію v = 0,3 і, отже:


E

Z- = E

2n(1-v2)


ZE = ^0,175£.


(17)

(18)


Для зачеплення коліс з матеріалу, що мають різні модулі пружності Б-j ,і Е2: можна використову­вати еквівалентний модуль:


Для деяких комбінацій матеріалу ZE можна взяти з таблиці 1.

7 КОЕФІЦІЄНТ СУМАРНОЇ ДОВЖИНИ КОНТАКТНИХ ЛІНІЙ ZE

Коефіцієнт сумарної довжини контактних ліній Ze враховує вплив коефіцієнтів торцевого й осьового перекриття на навантажну здатність активної поверхні зубців циліндричних передач. Розрахунок кон­тактного напруження базується на віртуальній ширині зубчастого вінця bv}r замість фактичної ши­рини зубчастого вінця Ь:


fryif = _1_
b Z2'
*-є


(20)


Середню довжину лінії контакту, розраховану на спрощеній основі, використовують як значення належне до косозубого зачеплення з > 1,

 1. Визначання коефіцієнта сумарної довжини контактних лінії ZE7

коефіцієнт торцевого перекриття Еа

Рисунок 6 — Коефіцієнт сумарної довжини контактних ліній ZE

.1.2 Визначання розраховуванням
 1. П рямозуб і передачі:

(21)

Помірне значення ZE = 1,0 можна вибирати для прямозубих передач, ицо мають коефіцієнт пере­криття менший від 2,0.

 1. Косозубі передачі:


для єр < 1,

Для єр>1.


(22)

(23)7.2 Розрахунок коефіцієнта торцевого перекриття єаі коефіцієнта осьового перекриття Єр

 1. Коефіцієнт торцевого перекриття єа:

 1. s0 = S«/Pm- (24)

Торцевий основний крок:

Pbt = mtncosat. (25)

Довжина лінії контакту:

ga= | ± - a sin a* . (26)

Додатний знак використовують для зовнішніх зубчастих передач, від'ємний — для внутрішніх зуб­частих передач.

Формула (26) дійсна тільки, якщо лінія контакту ефективно обмежена колами вершин зубців ше­стерні й колеса, та не дійсна, наприклад, для профілів з підрізом зуба.

 1. Коефіцієнт осьового перекриття Єр:

Див. формулу (2) щодо визначання ширини зубчастого вінця,

 1. КОЕФІЦІЄНТ КУТА НАХИЛУ ЛІНІЇ ЗУБА Zp

Незалежний від впливу кута нахилу лінії зуба на довжину лінії контакту коефіцієнт кута нахилу лінії зуба Zp враховує вплив кута нахилу лінії зуба на навантажувальну здатність активної поверхні зубців, беручи до уваги такі змінні, як розподіл навантаження вздовж лінії контакту.

Zp залежний тільки від кута нахилу лінії зуба р. Для всіх практичних цілей подальше емпіричне відношення достатньо узгоджується з експериментальним і експлуатаційним досвідом:

Z

(28)

p - д/cos р,

де р — номінальний кут нахилу лінії зуба. Zp можна також взяти з рисунка 7.

Кут нахилу зуба на ділильному циліндрі р —►

Рисунок 7 — Коефіцієнт кута нахилу лінії зуба Zp 1. МІЦНІСТЬ ЗА КОНТАКТНИМИ НАПРУЖЕННЯМИ

Див. 4.2 щодо загальних приміток для визначання граничних значень контактного напруження; див. 4.2.1а) щодо визначання граничних значень напруження від пітингу.

 1. . Допустимі значення напруження (контакт) онпт Для методів В, С і D

Дивіться 4.2.1b) і с) щодо доречних подробиць до подальшого викладу. Див. формулу (4) для при­кладу використання он ііт ■ Значення онПт для даного матеріалу розглядають, як максимальне значення контактного напруження, розрахованого згідно з цією частиною ISO 6336, яке такий матеріал буде вит­римувати щонайменше від 2 х 106 до 5 х Ю7 циклів навантаження, див. рисунок 8 для початку.