Неорганічний зернистий сипкий будівельний матеріал, який одержують при розсіюванні природних гравітаційно- піщаних сумішей (ДСТУ Б

А.1.1-24-94)


полученный при рассеи­вании природных гравитационно-песчаных смесей


4.2.16 граніт

Г либинна магматична гірська порода, яка складається із польового шпату (40-60%), кварцу (30-35%), тємнокольорових мінералів (до 15 %) тощо; структура переважно середньо- або г рубозерн и ста; к олі р рожеви й, сірий; використовується як будівельний та облицювальний матеріал


de Granit en granite fr granite ru гранит

Г лубинная магматическая горная порода, состоящая из полевого шпата (40­60%), кварца (30-35%), темноцветных минералов (до 15%) и др.; структура преимущественно средне- или грубозернистая; цвет розовый, серый; исполь­зуют как строительный и облицовочный материал


4.2.17 діабаз

Кристалічна магматична гірська порода, що складається переважно з плагіоклазу та авгіту (другорядні мінерали - олівін, рогова обманка та ін), колір темно-сірий або зеленувато-чорний;

використовують як будівельний матеріал і сировину для кам'яного литва


de Diabas en diabase fr diabase ru диабаз

Кристаллическая магматическая горная порода, состоящая преимущественно из плагиоклаза и авгита (второстепенные минералы - оливин, рого­вая обманка и др.), цвет темно-серый или зеленовато-черный; используют как стро­ительный материал и сырье для каменного литья


4.2.18 діорит

Повнокристалічна вивержена гірська порода, яка складається із світлого андезиту (65-70%) і одного або декількох кольорових мі нералі в, здебільшого рогової обманки (30-35%); колір сірий або зеленувато-сірий


de Diorit en diorite fr diorite ru диорит Полнокристаллическая изверженная горная порода, состоящая из светлого андезита (65­70%) и одного или не­скольких цветных минералов, чаще всего роговой обманки (30­35%), цвет серый или зеленовато-серый


de Karbonate en carbonates fr carbonates ru карбонаты


Минералы, соли угольной кислоты (природные и искусственные)

4.2.19 карбонати

Мінерали, солі вугільної кислоти (природні і штучні)


4.2.20 карбонатна порода

Осадова гірська порода, яка складається з карбонату кальцію - кальцита і подвійної вуглекислої кальцієво-магнієвої солі - доломіту


de Karbonatgestein en carbonate rock fr roche de carbonate ru карбонатная порода Осадочная горная порода состоящая из карбоната кальция - кальцита и двойной углекислой кальциево-магниевой соли - доломита


4.2.21 кварц

Головний породоутворюючий мінерал кислих магматичних гірських порід, за хімічним складом — діоксид кремнію Si02 (ДСТУ Б А. 1.1-42-94)


de Quarz en quartz fr quartz ru кварц Главный породообразующий минерал кислых магматических горных пород, по химическому составу — диоксид кремния Si02


4.2.22 кварцит

Щільна зерниста гірська порода, що складається переважно з кварцу, на Україні є в Приазов'ї, в межах Українського щита, залізисті кварцити — в районі Кривого Рогу та інших мі сцях; використовують як облицювальний кислото-і вогнетривкий матеріал


de Quarzit en quartzite fr quartzite ru кварцит Плотная зернистая горная порода, состоящая преимущественно из кварца, на Украине имеется в Приазовье, в пределах Украинского щита, железистые кварци­ты — в районе Кривого Рога и других местах; используется как облицовочный кислотой и огнестойкий материал de Konglomerat en conglomerate fr conglomerat ru конгломера

т4.2.23 конгломерат

Осадова гірська порода, що складається з гальки з домішкою піску, гравію й валунів, зцементованих оксидами заліза, карбонатами, Осадочная горная порода состоящая из гальки с примесью песка, гравия и валунов, сцементи рован ных оксидами железа, карбонатами, глинистыми материалами; наиболее распространена в горны

х

районах и предгорьях

глинистими матеріалами;

найбільше поширена в гірських районах і в передгір'яхde Kieselerdegestein en silica rock fr roche siliceuse ru кремнеземистая порода

Осадочная горная

п

4.2.24 кремнеземиста порода

Осадова гірська порода, яка складається переважно з кремнезему

орода, состоящая, в основном, из

кремнезема

de Labradorit en labradoritite fr labradorite ru лабрадори

т4.2.25 лабрадорит

Магматична гірська порода, різновид габро. Складається переважно з лабрадору з домішкою піроксенів і рудних мінералів, колір зеленувато- і темно-сірий; на Україні поши­рений в межах Українського щита;

використовується як обли­цювальний матеріал

Магматическая горная порода, разновидность габбро. Состоит преимущественно из Лабрадора с примесью пироксенов и рудных минералов, цвет зеленовато- и темно­серый; на Украине распространен в пределах Украинского щита; используют ка

к

4.2.26 мармур


Карбонатна метаморфічна гірська порода, що утворилася внаслідок перекристалізації вапняку або доломіту;

складається головним чином з кальциту, колір білий; мармур з домі шками буває рожевого, жовтого, сірого й чорного кольорів; на Україні є в Закарпатті, Донбасі і в Криму; використовують для архітек­турного оздоблення споруд


4.2.27 нерудні


de Marmor en marble fr marbe ru мрамор


Карбонатная метаморфическая горная порода, образованная в результате перекристал­лизации известняка или доломита; состоит в основном из кальцита, цвет белый; мрамор с примесями бывает розового, желтого, серого и черного цветов; на Украине имеется в Закарпатье, Донбассе и в Крыму; используют для архитектурной отделки сооружений


de nichtmetallische (nichterzhaltige) Baumaterialien


en non-ore building materials
будівельні матеріали

Неорганічні зернисті сипкі будівельні матеріали, що одержуються із гірських порід, в тому числі із порід, що видобуваються попутно, і відходів збагачення гірничо- збагачувальних підприємств і які застосовуються в будівництві без зміни їх хімічного складу і фазового стану


fr mate'riaux de construction nonme'tallife're ru нерудные строительныематериалы

Неорганические зернистые сыпучие строительные материалы, получаемые из горных пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения горнообогатительных предприятий и применяемые в строительстве без изменения их химичес­кого состава и фазового состояния

de Plagioklase en plagioclases fr plagioclases ru плагиоклазы4.2.28 плагіоклази

Г рупа породоутворюючих мінералів класу силікатів, що належить до польових шпатів Г руппа породообразующих минералов класса силикатов, относящаяся к полевым шпата

м
4.2.29 алювіальні піски (річкові)

Піски неоднорідні за зерновим та мінералогічним складом з округлими та кутастими зернами, часто з домішками глинистих частинок

Пески, представленные несортированными и неокатанными зернами остроугольной формы со значительным со­держанием глинистых частиц. образовавшиеся при разрушении кристаллических горных пород


de Alluvialsande en alluvial sands fr sables alluvionnaires ru аллювиальные пески (речные)

Пески неоднородные по зерновому и минералогическому составу, с округлыми и угловатыми зернами, часто с примесью глинистых частиц

de Elluvialsande en elluvial sands fr sables elluviaux ru эллювиальные пески

4.2.30 елювіальні піски

Піски, представлені невідсортованими та необкатаними зернами гостро­кутної форми зі значним вмістом глинистих частинок, які утворились при руйнуванні кристалічних гірських порі

д
de Meer- und Seesande en l acustri ne and mari ne sands

fr sables marins et lacustres

4.2.31 морські та озерні піски

Піски відносно однорідні, добре обкатані, з гладкою поверхнею зерен

ru морские и озерные пески

Пески относительно однородные, хорошо окатанные, с гладкой поверхностью зерен

deEiszeitsande en acolian sands

fr sables e'oliens

4.2.32 льодовикові (флювіогляційні)піски

ru ледниковые

(флюви огляционные) пески

Пески слабо окатанные и

Піски слабо обкатані і погано відсортовані, частково відмиті від глинисто-мулистих домішок

плохо отсортированные, частично отмытые от глинисто-илистых примесей

de Monomineralsande en monomineral sands fr sabl es monomi neraux ru мономинеральные

4.2.33 мономінеральні піски

пески

Піски, що складаються пе­реважно із зерен одного мінералу

Пески, состоящие преимущественно из зерен одного минерала

de Oligomiktsande en oligomikt sands fr sables oligomictes ru олигомиктовые пески

Пески, состоящие из

4.2.34 олігоміктові піски

зерен двух-трех

Піски, що складаються із зерен двох-трьох мінералів з перевагою одного

минералов с преобладанием одного
4.2.35 поліміктові піски

de Polymiktsande en polymiktic sands fr sables polymictes ru полимиктовые пески

Піски, що складаються із уламків гірських порід та мінералів різного складу

Пески, состоящие из обломков горных

пород и минералов различного состава

4.2.36 облицьовувальні плити із природного каменю

Плити, виготовлені шляхом розпилювання блоків із природного каменю або випилювання безпосередньо із моноліту гірських порід, які використовують для архітектурного оздоблення споруд


de Verkleidungsplatte aus Naturstein

en natural stone flags fr dalles de revetcment en pierre naturelle ru облицовочные плиты из

природного камня Плиты, изготовленные путем распиливания блоков из природного камня или выпиливанием непосредственно из мо­нолита горных пород, которые используются для архитектурной отделки сооружений


4.2.37 туфобрекчія


Гірська порода, що складається з різних за розміром кутастих, рідше — слабообкатаних уламків ефузивних гірських порід, зцементованих вулканічним попелом


de Tuff-Brekzie en tufobreccia fr tuf brechique ru туфобрекчия Г орная порода, состоящая из разных по размеру угловатых, реже — слабообкатанных об­ломков эффузивных горных пород, сцементи рован ных вулканическим пеплом


4.2.38 трахіт


de en fr ru


Trachyt trachyte trachyte трахитВулканічна порода, звичайно порфірова, що містить лужні польові шпати, кольорові мінерали — біотит та авгіт, шорстка на дотик (ДСТУ Б

А.1.1-42-94)

Вулканическая порода, обычно порфировая, содержащая щелочные полевые шпаты, цветные минералы - биотит и авгит, шероховатая на ощуп

ь

de Schotter aus Naturstei n en crushed aggregate from natural stone

fr pi erres casse'es a parti r

des pierres naturelles ru щебень из природного камня


4.2.39 щебень із природного каменю

Неорганічний зернистий сипкий матеріал, одержаний дробленням скельних гірських порід із середньою щільністю понад 2,0 г/см3 і розсіво

мпродукті в дроблення


Неорганический зернистый сыпучий материал, получаемый дроблением скальных горных пород со средней плотностью свыше 2,0 г/см3 и рассевом продуктов дробления


4.2.40 декоративний щебінь (пісок)


Щебінь (пісок), який одержують відповідно дробленням гірських порід і який має декоративні властивості (ДСТУ Б А. 1.1-24­94)


de Dekorschottcn- und Sand

en dekorative crushed aggregate and sand

fr pi erres cassees et sabl e decoratifs

ru декоративный щебень (песок)

Щебень (песок), получаемый соответственно дроблением горных пород и обладающий декоративными свойствами
4.2.41 щебінь із щільних гірських порід

Подрібнений матеріал, одержаний із щільних ви­вержених осадових і мета­морфічних гірських порід (пісковик, мармур, граніт, доломіт та інші породи) з середньою щільністю у куску менш 1,8 г/см3 de Schotter aus di chten Gesteine

en crushed stone from dense rocks

fr pi erres cass'ees a parti r des roches

compactes ru щебень из плотных горных

пород

не Дробленый материал, получаемый из плотных изверженных осадочных и метаморфических горных пород (песчаник, мрамор, гранит, доломит и другие породы) со средней плотностью в куске не менее 1,8 г/см

3

4.2.42 щебінь (пісок) із порід, що

видобуваються попутно, і відходів збагачення


de Schotter und Sand aus Nebengewi nnungsgestei ne und

A ufbereitungsabfal l e en crushed aggregate and sand from side-extracted rocks and enrichment wast

e


Щебінь (пісок), який одержують відповідно дробленням гірських порід, що видобуваються попутно або відходів гірничо- збагачувальних підприємств вугільної, металургійної, хімічної та інших галузей промисловості (ДСТУ Б А. 1.1­24-94)

fr pierres casse'es et sable a partir des roches accessoi rement extraites et des de'chets d'eurichissement

ru щебень (песок) из попутно добываемых пород и отходов обогащения

Щебень (песок), получаемый соответственно дроблением горных попутно добываемых пород или отходов горно­обогатительных предприятий угольной, металлургической, химической и других отраслей промышленности
4.3 Склад, характеристика та обладнання для виготовлення будівельних виробів із природного

de Granulen en granules fr granules

4.3.1 гранули

Крупні частинки, яких понад 0,5

мм

ru гранулы

Крупные частицы,

размеры которых более

0,5 мм