A straight metal bar shall be placed on the surface of the panel and the maximum gap between the bar and the panel measured with a precision gauge.

Tolerance

:Для L = 200 мм I = 0,6 mm;

Для L = 400 мм I = 1,0 mm;

Для L > 700 мм I - 1,5 мм.

For L = 200 mm і = 0,6 mm;

For L = 400 mm /=1,0 mm;

For L > 700 mm /=1,5 mm

.


Key:

L measured distance on flat plane і deviation from flatness a straight metal bar


Познаки:

L - вимірювана відстань на плоскій поверхні;

І - відхил від площинності;

а - прямий металевий стрижень

Рисунок D.2 - Площинність

Figure D.2 - Flatnes

s

D.2.3 Висота металевого профілю

Висота профілю h має бути відстанню між вер­шиною і канавкою, що вимірюються на одній стороні листа (див. рисунок D.3), на відстані 200 мм від кінця листа. Цей вимір мас бути прийнятий тільки для панелей, які мають при­наймні одне злегка профільоване або про­фільоване облицювання.

Допуски:

5мм<Ь<50мм ±1 мм;

50 мм < f? < 100 мм + 2,5 мм.

D.2.3 Depth of metaf profile

The depth of the profile (h) shall be the distance between the crown and valley measured on the same side of the sheet (see Figure D.3), at 200 mm from the sheet end. This measurement shall only be taken for panels that have at least one lightly profiled or profiled face.

Tolerances:

5 mm < h < 50 mm ± 1 mm;

50 mm < h < 100 mm + 2,5 m

m


Key:

a straight metal bar


Познака:

a - прямий металевий стрижень

Рисунок D.3 - Перевірка розмірів для висоти профілю h

Figure D.3 - Dimensional check for depth of profile

h

Висота кожної канавки в межах листа повинна бути виміряна за допомогою шаблону або вимірної лінійки по обидві сторони канавки (див. рисунок D.3). Допуски відносяться до се­реднього значення для кожної канавки: h = (h1 + д2)/2 мм

The depth of each valley across the sheet shall be measured by means of a template or a measuring rule at both sides of the valley (see Figure D.3). The tolerances shall apply to the average value for each valley: h = (fi1 + h2)/2.m

m


D.2.4 Висота елементів жорсткості на злегка профільованих облицюваннях Висота будь-яких елементів жорсткості (ds, див. рисунок D.4) на вершині, у канавці або ребрі, або висота легкого профілювання має вимірюватися в межах листа по лінії відстанню 200 мм від кінця за допомогою шаблону або вимірної лінійки І точності калібрування.

Середня висота, отримана в ІТТ-випробуван- нях, повинна бути значенням, яке використо­вується для висоти елементів жорсткості dg.

Допуски:

ds< 1 мм ±30 % від ds, 1<ds<3MM ±0,3 мм, 3<Д3<5мм ±10 % від ds.

D.2.4 Depth of stiffeners on lightly profiled facings

The depth of any stiffeners (d$, see Figure D.4), or crown, valley or web, or the depth of light profil­ing, shall be measured across the sheet on a line at 200 mm from the end by means of a template or measuring rule and a precision gauge.

The average depth obtained in ITT tests shall be the value used for the depth of stiffeners (ds).

Tolerances:

ds< 1 mm ± 30 % of ds,

1mm<ds<3mm ±0,3 mm, 3 mm < ds< 5 mm * 1° % of ^s-Рисунок D.4 - Висота елементів жорсткості і легкого профілювання

Figure D.4 - Depth of stiffeners and light profilin

g

Де властивості плоского облицювання панелі використовуються як основа для розрахунку механічної стійкості, допуски елементів жорст­кості або легкого профілювання можна не роз­глядати.

D.2.5 Довжина

Довжина L вимірюється уздовж центральної осі панелі (див. рисунок D.5), що безперервно спирається на плоску поверхню. Довжина па­нелі має бути перевірена принаймні один раз протягом кожної зміни (6 год або 8 год).

Якщо довжина поверхні піноматеріалу відріз­няється від довжини сталевого листа, допуски повинні бути засновані на довжині листового металу. Окремий допуск повинен бути засто­сований до перекриття.

Допуски

L < 3000 мм ±5 мм;

L > 3000 мм ±10мм.

Примітка 1. Особливі вимоги можуть бути узгод­жені між виробником і покупцем у момент замов­лення.

Примітка 2. Панелі для застосування в холодних камерах, як правило, вимагають більш жорстких до­пусків.

Where flat faced panel properties are used as the basis of design for mechanical resistance, the tol­erance of the stiffeners or light profiling need not be considered.

D.2,5 Length

The length (£) shall be measured along the centre axis of the panel (see Figure D.5) with the panel continuously supported on a flat surface. The panel length shall be verified at least once during each shift (6 h or 8 h).

If the length over the foam is different from the length over the steel sheet, the tolerance shall be based on the length of the metal sheet. A sepa­rate tolerance shall be applied to the overlap.

Tolerances:

L < 3 000 mm ± 5 mm;

£>3 000 mm + 10 mm.

NOTE 1 Specific requirements may be agreed bet­ween the manufacturer and the purchaser at the time of ordering.

NOTE 2 Panels for cold store applications generally require tighter tolerances

.

C


і
Познака: Key:

erf- центральна лінія панелі c// centre line of the panel

Рисунок D.5 - Довжина листа
Figure D.5 - Sheet lengt

h

D.2.6 Ширина перекриття

Ширина перекриття иг повинна бути зазначена виробником. Для профільованих панелей з бо­ковим перекриттям ширина перекриття - відстань між осьовими лініями двох зовнішніх гофрів, як показано на рис. D.6.

Для плоских панелей або панелей зі стиками "мама-тато", або панелей зі стиками, що мон­туються на будмайданчику, ширина перекрит­тя - відстані між осями стиків. У таких випадках точки вимірювання залежать від деталей стиків. Виробник повинен чітко визначити точ­ки вимірювання і ті ж точки повинні використо­вуватися постійно протягом вимірювання (див. приклади на рис. D.7 і D.8).

Ширину перекриття листа вимірюють по листу за допомогою цільового калібрування (див. ри­сунок D.9) або як відстань між двома пластина­ми, що поміщаються на стороні ребер (див. рисунок D.14 як приклад методу).

Вимірювання ширини перекриття w1 і w2 ма­ють бути взяті на відстані 200 мм від кінців па­нелі (див. рисунок D.6). Обидва вимірювання повинні знаходитися в межах допуску.

Третій вимір w3 ширини перекриття здійсню­ється через центральну лінію листа для визна­чення стиску або кривизни панелі. Цей вимір w3 повинен бути в межах зазначеного допуску, що відноситься до середнього значення для ИГ1 І W2:

D.2.6 Cover width

The cover width, w, shall be stated by the manu­facturer. For profiled panels with a side lap, the cover width is the distance between the centre lines of the two outer profiles as shown in Figu­re D.6.

For flat panels or panels with a male and female joint or panels with a joint built up on site, the cover width is the distance between the axes of the joints. In such cases, the points of measure­ment depend on the details of the joint. The manu­facturer shall clearly define the measurement points and the same points shall be used every time a measurement is made (see examples in Figures D.7 and D.8),

The cover width of the sheet shall be measured across the sheet by means of a purpose-made gauge (see Figure D.9) or as the distance be­tween two plates placed on the side webs (see Figure D.14 for example of method).

Measurements of cover width w1 and w2 shall be taken at a distance of 200 mm from the panel ends (see Figure D.6). Both measurements shall be within the specified tolerance.

A third measurement w3 of cover width shall be made across the centre line of the sheet to deter­mine thecontraction or bulging of the panel. This w3 measurement shall be within the stated toler­ance referred to the average value for w1 and w2

:w3= (wi + w2)/2 ,

Допуск: ± 2 мм для всіх профілів.

Tolerances: ± 2 mm for all profiles

.


Рисунок D.6 - Ширина перекриття w профільованих панелей

Figure D.6 - Cover width (w) of profiled panelsРисунок D.7 - Проектна ширина перекриття w у випадку стиків "мама-тато"
(розміри в міліметрах)

Figure D.7 - Design width (w) in the case of a male and female jointРисунок D.8 - Вимірювання ширини перекриття w

Figure D.8 - Measurement of cover width (w

)

Key:

р pilch

w cover width


Познаки:

р - крок;

tv - ширина перекриття

Рисунок D.9 - Контроль розмірів для ширини перекриття w І кроку р за допомогою
каліброваного приладу

Figure D.9 - Dimensional check for cover width w and pitch p using a calibrated gauge

D.2.7 Відхил від прямокутності

Відхил від прямокутності кінця профільовано­го листа визначається як розмір s на рис. D.10.

Допуск: s < 0,6 % від номінальної ширини пере­криття w.

D.2.7 Deviation from squareness

The deviation from squareness of the profiled sheet end is defined as the dimension s in Figu­re D.10.

Tolerance: s < 0,6 % of the nominal cover width tv

.


Рисунок D.10 - ПрямокутнІсть

Figure D.10 - Squarenes

s

D.2.8 Відхил від прямолінійності

Відхил від прямолінійності від теоретичної прямої визначається як розмір 6 на рис. D.11.

Прямолінійність панелі повинна вимірюватися від тонкого сталевого дроту, туго натягнутого між двома точками на тому ж краю за 200 мм від кожного кінця панелі. Вимірювання прово­дяться в центрі панелі.

Допуск:1,0 мм/м, не більше 5 мм.

D.2.8 Deviation from straightness

The deviation of straightness from the theoretical straight line is defined as the dimension 8 in Figu­re D.11.

The straightness of a panel shall be measured from a thin steel wire tightly stretched between two points on the same edge at 200 mm from each end of the panel. The measurement shall be made at the centre of the panel.

Tolerance: 1,0 mm/m, not exceeding 5 mm

.

Рисунок D.11 - Відхил від прямолінійності (розміри в міліметрах)

Figure D.11 - Deviation of straightness, Dimensions in millimetres


D.2.9 Кривизна

Кривизна панелі c мірою зміщення між поверх­нею панелі і прямою, що з'єднує два кінці (див, рисунок D.12),

Тонкий сталевий дріт повинен бути туго натяг­нутий між двома кінцями панелі вздовж поздо­вжньої осі або по ширині. Максимальне зміщення між дротом І поверхнею панелі по­винно бути виміряно за допомогою градуйова­ної шкали на металі. Крім того, пряма лінія між двома кінцями панелі може бути визначена за допомогою лазерного променя.

Розташування виміряного відхилу b має бути не менше 100 мм від крайки панелі та 200 мм від кінця панелі.

Слід вжити заходів, щоб не було поперечних навантажень на панель під час вимірювання. Переважно це випробування може бути прове­дено з панеллю на боці для того, щоб виключи­ти вплив власної ваги.

Допуск:

2,0 мм на кожен метр довжини, але не більше 10 мм;

8,5 мм на кожен метр ширини для плоских профілів - h < 10 мм (див. D.2.3);

10 мм на кожен метр ширини для інших висот профілю - h > 10 мм (див. D.2.3).

Примітка 1. Безперервно ламіновані панелі можуть вигнутися в такому напрямку під час затвердіння. Вимірювання не повинні проводитися, поки панель не буде витримана до кімнатної температури.

D.2.9 Bowing

The bowing of the panel is a measure of the dis­placement between the surface of the panel and the straight line connecting the two ends (see Fig­ure D.12).

A thin steel wire shall be tightly stretched between two ends of the panel along the longitudinal cen­tre line or across the width. The maximum dis­placement between the wire and the panel surface shall be measured using a graduated metal scale. Alternatively, the straight line be­tween the two ends of the panel may be defined by means of a laser beam.

The location of the measured tolerance b shall be at least 100 mm from the edge of the panel and 200 mm from the end of the panel.

Care shall be taken that no transverse load is ap­plied to the panel during the measurement. Ad­vantageously, this test may be carried out with the panel on its side in orderto eliminate the influence of self-weight.

Tolerance:

2,0 mm for each metre length but not greater than 10 mm;

8,5 mm for each metre width for flat profiles - h < 10 mm (see D.2.3);

10 mm for each metre width for other depths of profile - h > 10 mm (see D.2.3).

NOTE 1 Continuously laminated panels may bow in this way during curing. The measurement should not be carried out until the panel is cured to ambient temperature

.Примітка 2. Панелі з різнорідними облицюваннями, наприклад, сталь/алюміній, зокрема повинні бути перевірені на кривизну.

NOTE 2 Panels with dissimilar faces e.g. steel/alumi- nium in particular should be checked for bowing.


Познака:

b - зміщення від кривизни

Key:

b bowing displacemen

t

Рисунок D.12 - Кривизна панелі

Figure D.12 - Panel bowin

g

D.2.10 Крок профілю

Крок профілю р (див. рисунок D.13) має бути відстанню між центрами сусідніх ребер, виміряною за 200 мм від кінців листа.

Виміри повинні проводитися одним із таких ме­тодів, з яких методу а) віддають перевагу: а) як відстань, виміряна між двома пластина­ми, розміщеними на ребрах, як показано на рис. D.14;

  1. як відхил від шаблону;

  2. за допомогою каліброваного приладу (див. рисунок D.9).

Допуски: де h < 50 мм +2 мм;

h > 50 мм ± 3 мм.

Примітка: Це вимірювання може бути також пов'я­зано з шириною перекриття (D.2.6). Якщо відно­шення профілю до крайки панелі є некоректним, на практиці можуть виникнути проблеми.

D.2.10 Pitch of profile

The pitch p of the profile (see Figure D.13) shall be the distance between the centres of adjacent ribs, measured at 200 mm from the sheet ends.

The measurements shall be made by one of the following methods, of which a) is preferred;

  1. as the distance measured between two plates placed on the webs, as illustrated in Figure D.14;

  2. as the deviation from a template;

  3. by means of a profile gauge (see Figure D.9).

Tolerances: where h < 50 mm ±2 mm;

h > 50 mm ± 3 mm.

NOTE This measurement may also be related to D.2.6 cover width. Problems may arise in practice if the relationship of the profile to the edge of the panel is not correct

.


Рисунок D.13 - Крок p

Figure D.13 - Pitch (p

)

Рисунок D.14 - Перевірка розміру кроку

Figure D.14 - Dimensional check for pitch

D.2.11 Ширина виступу І впадини

Ширина виступу Ьл і впадини Ь2 (див. рис. D.15) вимірюється на відстані 200 мм від кінця листа.