Примітка. Інвентаризують еідходи за певною датою згідно з рішенням уповноважених органів

 1. паспортизування відходів

Діяльність, спрямована на виявляння, уточ­нювання і документування відомостей про утворення та накопичення відходів, їх склад, властивості, клас небезпеки, зокрема токсич­ності, а також поводження з ними в рамках формату, встановленого чинними норматив­ними актами

 1. лімітування {лімітувати} (утворюван­ня та розміщування) відходів

Встановлювання граничних значень кіль­кісних показників утворювання відходів та (або) їх розміщування у довкіллі, яке здійснюють за узгодженням між власником відходів, утворювачем відходів чи розпоряд­ником відходів та уповноваженим органом виконавчої влади та (або) місцевого само­врядування на підставі чинних нормативно- правових актів.

 1. Терміни стосовно операцій поводження

  1. місця поводження з відходами; об’єк­ти поводження з відходами

Місця чи об’єкти, що їх використовують для збирання і заготовляння, розміщування, обробляння, переробляння, утилізування та видаляння відходів

 1. місця видаляння відходів; об’єкти видаляння відходів

Місця (об’єкти) поводження з відходами (полігони комплекси, котловани, споруди, ділянки надр), які відведено для видаляння відходів і на використання яких для видалян­ня відходів отримано дозвіл від уповноваже­них органів у сфері поводження з відходами

 1. розміщування {розміщувати} відходів {відходи}; складування відходів (Нд)

 1. Дії, спрямовані на розташування відходів та видаляння тих із них, які не підлягають ути-с

  wastes incineration [9, 12, 14] сжигание отходов [6, 7]

  палювання {спалювати} відходів еп {відходи} ги

Різновид видаляння відходів, що полягає у здійс­ненні технологічних заходів, які призводять до окиснювання органічних речовин спалю­ванням для перетворювання відходів у без­печнішу форму й відвернення їх накопичу­вання та (або) отримування енергії

 1. к

  wastes treatment [12, 13, 14]

  (неповна відповідність)

  кондиционирование отходов [7]

  ондиціювання {кондиціювати} еп

відходів {відходи}

Різновид обробляння відходів чи їх перероб- ги

ляння, який полягає в здійсненні технологіч­них процесів, що спрямовані на змінювання окремих показників, які характеризують склад і технологічні властивості відходів, враховую­чи вимоги нормативних документів або задо­волення умов споживача, необхідних для їх подальшого утилізування чи видаляння.

 1. Терміни стосовно утилізування відходів

 1. в

  secondary raw materials [12, 14] вторичное сырье [5, 6]

  торинна сировина; утиль (Нд); еп утиль-сировина (Нд) ги

Сировина, отримана в результаті збирання, заготовляння та (або) переробляння відходів і яку використовують замість первинних си­ровини чи енергетичних ресурсів за наявних організаційно-виробничих і економічних пе­редумов

 1. в

  resources of secondary raw material [12, 14] вторичные ресурсы [5, 8]

  торинні ресурси еп

Сукупність відходів, які за своїм речовинним ги складом та фізико-механічними властивос­тями придатні для використання в якості чи для отримування вторинної сировини (мате­ріалів) Примітка 1 Вторинні ресурси поділяють на вторинні матеріальні і вторинні енергетичні ресурси.

Примітка 2. Відходи, сировинну придатність яких про­гнозують зважаючи на певні передумови визначають як перспективні або потенційні вторинні ресурси

 1. в

  secondary materials [12, 14]; recycled mate­rials [12, 14]

  вторичные материалы [6, 10]

  торинні матеріали еп

Матеріали, отримані внаслідок збирання, за­готовляння та (або) переробляння (зокрема ги

сепарування) відходів і які застосовують замість первинних матеріалів або сировини у виготовлянні продукції

 1. т

  technogenetic deposit

  техногенное месторождение [7]

  ехногенне родовище еп

Об’єкт накопичування відходів, утворених під ги

час видобування, збагачування, хіміко-мета- лургійного та іншого переробляння корисних

візуванню, у місцях чи об’єктах поводження з відходами

 1. з

  wastes storage [12, 13]; temporary storage of

  wastes [10]

  хранение отходов [6, 8]

  берігання {зберігати} відходів еп {відходи}

Т

wastes disposal [10, 9] удаление отходов [6, 7]

имчасове (до 2-х років) розміщення відходів ги (до їх утилізування чи видаляння)
 1. видаляння {видаляти} відходів еп {відходи}; усування {усувати} відходів ги {відходи}; скидання відходів (Нд)

Здійснення виробничих процесів чи опера­цій, які не пов’язані і не призводять до ути­лізування відходів.

П

wastes burial [12, 13] захоронение отходов [6, 7]

римітка. Видалення спрямоване на знищення відходів або їх захоронения в місцях чи об’єктах поводження з від­ходами
 1. захороняння {захороняти} відходів еп {відходи} ги

Різновид видаляння відходів, що полягає в здійс­ненні технологічних процесів чи виконанні робіт, які забезпечують остаточне розміщен­ня відходів

 1. о

  wastes treatment [9, 12] (неповна відповідність) обработка отходов [6, 8]

  бробляння {обробляти} відходів еп {відходи}

Здійснення будь-яких технологічних one- ru рацій, виробничих процесів, які призводять до зміни фізичних, хімічних або біологічних властивостей відходів для наступного без­печного перевезення, переробляння, утилі­зування чи видаляння

 1. з

  decontamination of wastes [14]; stabilization of wastes [16]

  обезвреживание отходов [6]; стабилизиро­вание отходов [6, 7]

  нешкоджування {знешкоджувати} еп

відходів {відходи}; стабілізування {стабі­лізувати} відходів {відходи} ги

Різновид обробляння відходів, який полягає у здійсненні механічних, фізичних, хімічних чи біологічних процесів, спрямованих на змінен- ня й переведення небезпечних складників відходів у безпечні форми

 1. с

  solidification of wastes [16] солидификация отходов; иммобилизация

  отходов [6, 7]

  олідифікування {солідифікувати} еп відходів {відходи}; іммобілізування ги {іммобілізувати} відходів {відходи}

Різновид знешкоджування відходів, який по­лягає у здійсненні технологічних процесів для переведення небезпечних складників відходів у безпечніші (нерозчинні) форми, що мінімізує можливість міграції токсичних речо­вин у довкілля.

Примітка. Іммобілізування змінює лише фізичний (агре­гатний) стан відходів, зокрема рідкі переводить у тверді використанням певних добавок без зміни хімічних вла­стивостей

копалин, що оцінені як техногенна мінераль­на сировина чи паливо, запаси яких затвер­джені у встановленому порядку

 1. збирання {збирати} відходів {відходи}

Діяльність, пов’язана з вилучанням із місць утворювання, накопичуванням і розміщуван­ням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, зокрема сортування відходів, для подальшого утилізування чи видаляння

 1. заготовляння {заготовляти} відходів {відходи}

Діяльність юридичних чи фізичних осіб, спря­мована на те, щоб купувати, приймати відхо­ди від їх власників чи утворювачів, сортува­ти, зберігати, пакувати, перевозити, реалізо­вувати й постачати такі відходи спеціалізо­ваним підприємствам для подальшого пере­робляння та утилізування

 1. переробляння {переробляти} відхо­дів {відходи}

Отримування з відходів матеріалів, призна­чених для використовування для тих чи інших цілей, зокрема для органічного пере­робляння, компостування тощо, крім отриму­вання енергії

 1. регенерування {регенерувати} відходів {відходи}

Різновид переробляння відходів, що полягає у відновлюванні корисних властивостей ви­хідного матеріалу для повторного цільового використання отриманого продукту

 1. депонування {депонувати} відходів {відходи}

Розміщування відходів у спеціалізованих місцях чи об’єктах, технічні характеристики яких забезпечують зберігання якісних харак­теристик відходів і можливість доступу до них для переробляння та утилізування

 1. утилізування {утилізувати} відходів {відходи}

Отримування з відходів матеріалів, призна­чених для використовування для тих чи ін­ших цілей, а також для виробляння енергії або як палива, зокрема для біогазифікування.


en wastes collection [10]; gathering of wastes [10] ru сбор отходов [5, 8]


en wastes accumulation [14] (неповна відповідність)

ru заготовка отходов [5, 8]


en wastes processing [12, 13] ru переработка отходов [6, 8]


en wastes regeneration [9]; wastes recovery [9] (неповна відповідність)

ru регенерация отходов [7]


en wastes preserve [13]; wastes stockpile [13] ru депонирование отходов [7]


en wastes utilization [9,10]; wastes recovery [9, 10];

wastes re-use [9,10]; recycling of wastes [9,10] ru утилизация отходов [6, 8]


ДОДАТОК A
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

видаляння відходів 3.3.5

видаляти відходи 3.3.5

відхід 3.1.1

відходи 3.1.1

відходи безгосподарні 3.1.6

відходи небезпечні 3.1.4

відходи токсичні 3.1.5

відходоутворювач 3.1.7

власник відходів 3.1.8

власник місць видаляння відходів 3.1.9

власник об’єктів видаляння відходів 3.1.9

депонування відходів 3.4.9

депонувати відходи 3.4.9

заготовляння відходів 3.4.6

заготовляти відходи 3.4.6

захороняння відходів 3.3.6

захороняти відходи 3.3.6

зберігання відходів 3.3.4

зберігати відходи 3.3.4

збирання відходів 3.4.5

збирати відходи 3.4.5

знешкоджування відходів 3.3.8

знешкоджувати відходи 3.3.8

ідентифікування відходів 3.2.4

ідентифікувати відходи 3.2.4

іммобілізування відходів 3.3.9

іммобілізувати відходи 3.3.9

інвентаризування відходів 3.2.7

класифікування відходів 3.2.3

класифікувати відходи 3.2.3

кондиціювання відходів 3.3.11

кондиціювати відходи 3.3.11

лімітування відходів 3.2.9

лімітувати відходи 3.2.9

лімітування (утворювання та розміщування) відходів 3.2.9матеріали вторинні 3.4.3

мінімізування відходів 3.1.3

мінімізувати відходи 3.1.3

місця видаляння відходів 3.3.2

місця поводження з відходами 3.3.1

нормування утворення відходів 3.2.5

нормувати утворення відходів 3.2.5

об’єкти видаляння відходів 3.3.2

об’єкти поводження з відходами 3.3.1

облікування відходів 3.2.6

обробляння відходів 3.3.7

обробляти відходи 3.3.7

паспортизування відходів 3.2.8

переробляння відходів 3.4.7

переробляти відходи 3.4.7

поводження з відходами 3.1.2

показник утворювання відходів питомий 3.2.2

покидьки (Нд) 3.1.1

регенерування відходів 3.4.8

регенерувати відходи 3.4.8

ресурси вторинні 3.4.2

розміщування відходів 3.3.3

розміщувати відходи 3.3.3

розпорядник відходів 3.1.10

родовище техногенне 3.4.4

система керування відходами 3.2.1

сировина вторинна 3.4.1

скидання відходів (Нд) 3.3.5

складування відходів (Нд) 3.3.3

солідифікування відходів 3.3.9

солідифікувати відходи 3.3.9

спалювання відходів 3.3.10

спалювати відходи 3.3.10

стабілізування відходів 3.3.8

стабілізувати відходи 3.3.8

усування відходів 3.3.5у

3.3.5

3.1.7

3.4.10

3.4.10

3.1.1; 3.4.1

3.4.1

сувати відходи утворювач відходів утилізування відходів утилізувати відходи утиль (Нд) утиль-сировина (Нд)

ДОДАТОК Б
(довідковий)
АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

waste treatment sites 3 3.1

wastes 3.1

wastes accounting 3.2.6

wastes accumulation 3.4.6

wastes burial 3.3.6

wastes classification 3.2.3

wastes collection 3.4.5

wastes deposit 3.3.3

wastes disposal 3.3.5

wastes generator 3.1.7

wastes handling 3.1.2

wastes holder 3.1.8

wastes identification 3 2 4; 3.2.8

wastes incineration 3 3 10

wastes inventory 3.2.7

wastes management 3.1.2

wastes manager 3.1.10

wastes minimization 3.1.3

wastes minimization activities 3.1.3

wastes owner 3.1.8

wastes preserve 3.4.9

wastes processing 3.4.7

wastes producer 3.1.7

wastes recovery 3.4.8; 3.4.10

wastes reduction 3.1.3

wastes regeneration 3.4.8