Виріб загартовують за звичайною методикою. Після цього його розрізають так, щоб визначити твердість і структуру ділянки еквівалентного перерізу, передбаченої для відбирання зразків на випробування.

Від іншого виробу тієї самої плавки з описаного відрізку беруть зразок для випробування методом загартовування на торцях та випробовують у звичайний спосіб. Після цього визначають відстань, на якій зразок для випробування загартовування на торцях має таку саму твердість та структуру, що й еквівалентний переріз на відрізку, передбаченому для відбирання зразків на випробування.

На підставі цієї відстані розраховують діаметр еквівалентного перерізу за допомогою рисунка А.2.

Ширина, мм

Рисунок А.1 — Діаметр еквівалентного перерізу для квадратних та прямокутних профілів у разі загартовування в олії або водіПриклад:

Для прямокутного профілю з перерізом 40 мм х 60 мм діаметр еквівалентного перерізу доріВ' нює 50 мм.Круглі прутки, загартовані в помірно перемішуваній воді

Відстань від загартованого торця, ммКруглі прутки, загартовані в помірно перемішуваній олії

а) поверхня;

Ь) % радіуса;

с) центр.Рисунок А.2 — Взаємозв'язок між швидкостями охолодження зразків для випробуван­ня загартовування на торцях (зразки для торцевої проби на прогарто- вуваність) та загартованих круглих прутків

(джерело: SAE J406c)

ДОДАТОК В
(обов’язковий)

ДОДАТКОВІ АБО СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

Примітка. Під час оформляння замовлення може бути узгоджено одну або кілька наведених нижче додаткових і спеціальних вимог (див. 5.2). За потреби щодо подробиць цих вимог замовник і виробник можуть домовлятися під час оформляння замовлення.

 1. Механічні властивості еталонних зразків для випробування в загартованому та відпу­щеному стані

Для виробів, що постачають у стані, відмінному від загартованого та відпущеного, вимоги віднос­но їхніх механічних властивостей у загартованому та відпущеному стані, потрібно перевіряти за ета­лонним зразком для випробування.

Загартовані та відпущені зразки прутків для випробування повинні мати такий самий переріз, як і відповідний виріб. Для інших виробів розміри та підготування зразків необхідно обумовлювати під час оформляння замовлення, з урахуванням методів щодо визначання діаметра еквівалентного пере­різу згідно з додатком А.

Зразки має бути загартовано та відпущено за домовленістю під час оформляння замовлення. Документ контролю повинен містити дані термічного оброблення (див. 8.1).

Проби на виготовляння зразків для випробування відбирають згідно з EN ISO 377.

 1. Дрібнозернисті сталі

  1. Сталь повинна мати розміри аустенітного зерна 5 або менше. Якщо потрібен спеціальний контроль (див. 8.2), розміри зерна перевіряють за замовленням одним із наведених нижче методів:

 1. визначенням вмісту алюмінію; у цьому разі вміст алюмінію заздалегідь узгоджують, або

 2. мікрографічним методом; у цьому разі з кожної плавки один зразок необхідно випробовувати згідно з EURONORM 103.

  1. Якщо під час оформляння замовлення не узгоджено іншого, то розміри зерна визначають згідно з відповідним стандартом на продукцію.

 1. Неметалеві включення

Неметалеві включення та їхній допустимий уміст потрібно узгоджувати під час оформляння за­мовлення. Неметалеві включення визначають згідно з обумовленим методом.

 1. Глибина зневуглецювання

Для сталей згідно з EN 10277-5 максимальну глибину зневуглецювання погоджують під час оформляння замовлення. Глибину зневуглецювання визначають згідно з мікрографічним методом, наведеним в EURONORM 104.

 1. Захист від корозії

Виробник наносить на продукцію захисний покрив для тимчасового захисту під час транспорту­вання та зберігання. Необхідність використання спеціального захисного матеріалу потрібно узгоджу­вати під час оформляння замовлення.

 1. Випробовування неруйнівними методами

Продукцію потрібно випробовувати неруйнівними методами контролю згідно з методами та кри­теріями прийняття, узгодженими під час оформляння замовлення.

 1. Аналіз продукції

Для кожної плавки необхідно проводити аналіз одного виробу, щоб визначити його хімічний склад, як зазначено для плавкового аналізу в таблиці 1 EN 10277-2—EN 10277-5.

Готують зразки згідно з ISO 14284.

У разі виникнення розбіжностей метод хімічного аналізу вибирають згідно із CEN Report 10261.

 1. Спеціальне марковання

Спеціальне марковання узгоджують під час оформляння замовлення, наприклад марковальні ярлики зі штриховим кодом згідно з ENV 606.

Код УКНД 77.140.60

Ключові слова: прутки сталеві калібровані, холоднотягнуті, обточені, шліфовані, загартовані, відпущені, еквівалентний переріз, розміри, граничні відхили, довжина.