1. КЛАСИФІКАЦІЯ

Застосовують цей розділ частини 1 з такими уточненнями:

 1. Заміна:

Прилади повинні бути І класу захисту від ураження електричним струмом.

Відповідність вимозі перевіряють огляданням та відповідними випробуваннями.

 1. Доповнення:

Прилади, призначенні для експлуатації на столі, повинні мати ступінь захисту від води щонайменше ІРХЗ. Інші прилади— щонайменше ІРХ4.

 1. МАРКУВАННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ

Застосовують цей розділ частини 1 з такими уточненнями:

 1. Доповнення:

Крім того, прилади маркують

 • тиском води або діапазоном тисків у кілопаскалях (кПа) — для приладів, призначених для підключення до водопроводу, якщо він не зазначений в інструкції;

 • номінальним тиском у кілопаскалях (кПа) — для частин приладу, що перебувають під тиском.

 1. Доповнення:

5^7 Символ 5021 ІЕС 60417-1 Еквіпотенційність

 1. Доповнення:

Інструкції готувальних казанів, за винятком атмосферних готувальних казанів, повинні містити таку засторогу:

ЗАСТОРОГА! Не відкривайте зливні крани або інші пристрої для випорожнення до зни­ження тиску приблизно до атмосферного тиску.

Якщо символ 5021 ІЕС 60417-1 нанесено на прилад, його значення має бути пояснено:

 1. Заміна:

Прилад потрібно супроводжувати інструкціями, які деталізують усі спеціальні готування, необхідні для монтування. Для приладів, призначених для установлення в ряд або в інший прилад, і для приладів, призначених для монтування на монтувальну стіну, повинні бути зазначені заходи захисту від ураження електричним струмом і шкідливого проникнення води. Якщо органи керування кількох приладів комбінують під загальним корпусом — повинно бути надано детальні інструкції з монтування. Повинно бути також надано інструкції з обслуговування приладу користувачем, наприклад очищення. Вони повинні мати вказівку на неприпустимість чищення приладу струменем води.Для приладів з постійним під’єднанням до фіксованої електропроводки і для приладів, у яких сили струмів спливу можуть бути більше ніж 10 мА, особливо у вимкненому стані або, якщо при­лад не використовують протягом тривалих періодів, або у разі первинного монтування, інструкції повинні надавати рекомендації відносно номінальних характеристик захисних пристроїв, таких як реле спливу на землю, які повинно бути встановлено.

Відповідність вимозі перевіряють огляданням.

 1. Доповнення'.

Інструкції для вбудованих приладів, які мають окрему панель керування для кількох при­ладів, повинні містити вказівку на необхідність від’єднання панелі керування тільки до зазначених приладів, щоб уникнути можливої небезпеки.

7.15 Доповнення:

Якщо маркування стаціонарних приладів не практичне з огляду видимості його після мон­тування приладу, то відповідна інформація повинна бути також внесена в інструкції з експлуатації або нанесена на додаткову бирку, яку можна закріплювати біля приладу після монтування.

Примітка 101. Прикладом такого стаціонарного приладу є вбудований прилад.

 1. Клеми еквіпотенціальних з’єднань повинні бути помарковані символом 5021 ІЕС 60417-1.

Це марковання не повинно бути поміщено на ґвинти, знімні шайби або інші деталі, які можуть бути видалені під час під'єднання провідників.

Відповідність вимозі перевіряють огляданням.

 1. Посудини повинні бути помарковані номінальним рівнем

Відповідність вимозі перевіряють огляданням.

 1. ЗАХИСТ ВІД ДОСТУПУ ДО ПІДНАПРУГОВИХ ЧАСТИН

Застосовують цей розділ частини 1.

 1. ПУСК ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ

Застосовують цей розділ частини 1 з такими уточненнями.

9.101 Двигуни вентиляторів, що забезпечують охолоджувальний ефект для відповідності з вимогами розділу 11, треба запускати за всіх напруг, які можуть трапитись під час експлуатації.

Відповідність вимозі перевіряють трикратним запуском двигуна за напруги, що дорівнює 0,85 номінальної напруги; на початку випробування двигун повинен бути за кімнатної тем­ператури.

Двигун щоразу запускають за умов, що виникають на початку нормальної експлуатації або, для автоматичних приладів, на початку нормального циклу роботи; двигуну дають відпочити між послідовними запусками. Для приладів, обладнаних двигунами з іншими ніж від­центрові стартовими вимикачами, це випробування повторюють за напруги, що дорівнює 1,06 номінальної напруги.

В усіх випадках двигун повинен запускатися і працювати так, щоб не було порушено безпеки і пристрої захисту від перевантаження двигуна не спрацьовували.

Примітка. Джерело живлення повинно забезпечувати, щоб спад напруги під час випробовування не перевищував 1 %.

 1. СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ І СИЛА СТРУМУ

Застосовують цей розділ частини 1 з такими уточненнями.

 1. Доповнення:

Примітка 101. Для приладів, що містять більше одного нагрівального модуля, загальна споживана потужність може бути визначена вимірюванням споживаної потужності кожного нагрівального модуля окремо (див. також 3.1.4).

 1. НАГРІВАННЯ

Застосовують цей розділ частини 1 з такими уточненнями:

 1. Доповнення'.

Прилади, призначені для монтування (установлення) на підлозі, і прилади з масою більше ніж 40 кг, що не мають роликів, коліс і подібних засобів, монтують (установлюють) відповідно до інструкцій виробника. Якщо таких інструкцій не надано, то такі прилади вважають прила­дами, які зазвичай установлюють на підлогу.

 1. Заміна:

Прилади працюють за нормальної експлуатації за споживаної потужності, що дорівнює 1,15 номінальної споживаної потужності. Якщо неможливо ввімкнути одночасно всі нагрівальні елементи, випробування проводять за всіх комбінацій увімкнень, обираючи найбільше можливе навантаження у колі для кожного ввімкнення.

Якщо прилад містить орган керування, що обмежує загальну споживану потужність, випробування проводять з такою комбінацією нагрівальних модулів, обраною з усіх мож­ливих комбінацій, які можна одержати за допомогою органів керування, яка створює най- несприятливіші умови.

Якщо межі перевищення температури двигунів, трансформаторів або електронних кіл перевищені, випробування повторюють за напруги живлення приладу, що дорівнює 1,06 номінальної напруги. У цьому випадку вимірюють перевищення температури тільки двигунів, трансформаторів і електронних кіл.

Примітка 101. Див. також 11.7.

 1. Заміна:

Прилад працює до досягнення усталеного стану.

Примітка 101. Тривалість випробування може охоплювати більше ніж один робочий цикл.

Двигуни пристрою перемішування працюють постійно, якщо вони не мають таймера. Якщо таймер є, то вони працюють протягом найбільшої тривалості, яку дозволяє таймер, або про­тягом часу, потрібного для досягнення стабільних умов, вибирають ту тривалість, що менше.

Двигуни нахилу працюють негайно після досягнення приладом стабільних умов, протя­гом одного повного циклу роботи (один цикл — це цикл від повністю піднятого положення до повністю опущеного положення і назад, до повністю піднятого).

 1. Доповнення:

Під час випробовування пристрій скидання тиску не повинен спрацьовувати.

 1. ПРОБІЛ

 2. СИЛА СТРУМУ СПЛИВУ ТА ЕЛЕКТРИЧНА МІЦНІСТЬ ЗА РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Застосовують цей розділ частини 1 з такими уточненнями:

13.2 Зміна:

Для стаціонарних приладів класу І замість допустимої сили струму спливу застосовують таку:

 • для приладів, що під’єднують 1 мА на кВт номінальної споживаної потужності шнуром і вилкою: приладу, з максимумом 10 мА

 • для інших приладів: 1 мА на кВт номінальної споживаної потужності

приладу, без максимуму.

 1. КОРОТКОЧАСНІ ПЕРЕНАПРУГИ

 2. Застосовують цей розділ частини 1.ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

Застосовують цей розділ частини 1 з такими уточненнями:

 1. .1.1 Доповнення:

Крім того, прилади зі ступенями захисту ІРХО, ІРХ1, ІРХ2, ІРХЗ і ІРХ4 піддають протягом 5 хв такому випробуванню бризками.

Застосовують пристрій, наведений на рисунку 101. Під час випробовування тиск води ре­гулюють так, щоб вода бризкала на 150 мм вище дна чаші. Чашу ставлять на підлогу для при­ладів, зазвичай використовуваних на підлозі. Для всіх інших приладів — на горизонтальну опору на 50 мм найнижчого краю приладу. Чашу переміщають навколо приладу так, щоб забризкати прилад у всіх напрямках. Необхідно приділити увагу запобіганню удару приладу спрямованим струменем.

 1. .1.2 Зміна:

Прилади, що зазвичай використовують на столі, ставлять на опору розмірами на (15 ± 5) см більшими розмірів ортогональної проекції приладу на опору.

 1. Заміна:

Прилади повинні бути сконструйовані так, щоб розбризкування рідини під час нормального використання не впливало на їхню електричну ізоляцію.

Відповідність вимозі перевіряють таким випробуванням:

Прилади з кріпленням типу X, за винятком тих, що мають спеціально підготовлений шнур, обладнують найвищим припустимим типом гнучкого кабелю найменшої площі попереч­ного розрізу, зазначеної в 26.6; інші прилади випробовують у тому вигляді, в якому їх постав­ляють.

Знімні частини видаляють.

Посудини приладів, що призначені для заповнення вручну, заповнюють водою, що містить приблизно 1 % NaCI, після чого у посудину рівномірно доливають приблизно 15 % об’єму посу­дини, але не більше ніж 10 л цього самого розчину протягом 1 хв.

Посудини приладу, призначені для заповнення через кран, керованого вручну та для авто­матичного заповнення, під’єднують до водопроводу з максимальним тиском, зазначеним вироб­ником приладу. Засоби контролю впуску води тримають повністю відкритими, та заповнення триває 1 хв після перших ознак переливу, або до подальшого спрацьовування системи для пере­криття впуску.

Крім того, готувальні казани з оболонкою піддають такому випробуванню.

Отвір для заповнення теплоносієм закривають, після чого в отвір протягом 1 хв рівномірно доливають 2 л води, що містить приблизно 1 % NaCI.

Після цього прилад повинен витримати випробування на електричну міцність ізоляції, зазначене в 16.3, і оглядання повинно показати, що на ізоляції не утворилися водяні доріжки, що можуть спричинити зменшення повітряних проміжків і довжин шляхів спливу, значення яких наведено в розділі 29.

 1. Доповнення:

Примітка 101. Якщо немає можливості помістити весь прилад у зволожувальну камеру, то частини, що містять електричні компоненти, випробовують окремо, беручи до уваги умови, що виникають у приладі.

15.101 Прилади, що містять кран, призначений для заповнювання або очищання, повинні бути сконструйовані так, щоб вода з крана не могла контактувати з піднапруговими частинами.

Відповідність вимозі перевіряють таким випробуванням:

Кран повністю відкривають на 1 хв. Прилад підключений до водопроводу з тиском, що дорівнює максимальному тиску, зазначеному виробником. Частини, що перекидаються, і частини, що рухаються, охоплюючи кришки, перекидають (нахиляють) або поміщають у найнесприятливіші положення. Шарнірні випускні отвори водяних кранів поміщають у таке положення, щоб направити воду на ці частини, що спричинить найнесприятливіший результат. Негайно після цього прилад повинен витримати випробування на електричну міцність ізоляції, визначене в 16.3.

 1. СИЛА СТРУМУ СПЛИВУ ТА ЕЛЕКТРИЧНА МІЦНІСТЬ

Застосовують цей розділ частини 1 з такими уточненнями:

16.2 Зміна:

Для стаціонарних приладів класу І замість допустимої сили струму спливу застосовують таку:

 • для приладів, що під'єднують 1 мА на кВт номінальної споживаної потужності шнуром і вилкою приладу, з максимумом 10 мА

 • для інших приладів 1 мА на кВт номінальної споживаної потужності

приладу, без максимуму.

 1. ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ

ТА З’ЄДНАНИХ ІЗ НИМИ КІЛ

Застосовують цей розділ частини 1.

 1. ЗНОСОСТІЙКІСТЬ

Застосовують цей розділ частини 1.

 1. АНОМАЛЬНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ

Застосовують цей розділ частини 1 з такими уточненнями:

 1. Доповнення:

Пристрої керування та комутації, що призначені для різних установок, які відповідають різним функціям однієї частини приладу, і такі, на які поширюється дія різних стандартів, уста­новлюють додатково в найнесприятливіше положення, незалежно від інструкцій виробника.