В якості захисно-декоративних штукатурок доцільно використовувати полімер-цементні, силікатні та силіконові різновиди штукатурок.

 1. Суміші сухі будівельні модифіковані, розчинові суміші та розчини на їх основі для внутрішнього опорядження стін повинні відповідати фізико-технічним вимогам, наведеним у таблиці 4.

Таблиця 3 - Вимоги до зовнішніх опоряджувальних покриттів стін

Ч.ч.

Найменування показника

Величина показника для штукатурного шару товщиною

до 7 мм включно

понад 7 мм

1

Густина розчину, кг/м3, не більше

1300

2

Міцність зчеплення розчину з основою після:

- витримування у повітряно-сухих умовах, МПа, не менше;

0,6

- поперемінного заморожування-відтавання (75 циклів), МПа, не менше

0,5

3

Границя міцності розчину на стиск, МПа

від 3,5 до 7,5

від 1,5 до 5,0Кінець таблиці З

Ч.ч.,

Найменування показника

Величина показника для штукатурного шару товщиною

до 7 мм включно

понад 7 мм

4

Границя міцності розчину на розтяг при вигині, МПа, не менше

2,0

5

Коефіцієнт водопоглинання, кг/(м2тод^), не більше

0,4

6

Морозостійкість, циклів, не менше

50

7

Опір паропроникності, м2тод-Па/мг, не більше

0,1*’

8

Водоутримувальна здатність розчинової суміші, %, не менше

95

9

Рухомість розчинової суміші, см, не менше

8

10

Термін придатності розчинової суміші, хв, не менше

60

11

Тріщиностійкість розчину

Відсутність тріщин на шарі товщиною

7 мм

20 мм

*) Вказані величини повинні бути забезпечені для системи зовнішнього опоряджувального покриття, що містить усі необхідні шари (ґрунтувальний, вирівнювальний, штукатурний, декоративно-захисний тощо) відповідно до технічного або проектного рішення
Таблиця 4 - Вимоги до внутрішніх опоряджувальних покриттів стін

Ч.ч.

Найменування показника

Величина показника

1

Границя міцності розчину на стиск, МПа, не менше

2,5

2

Границя міцності розчину на розтяг при вигині, МПа, не менше

1,2

3

Водоутримувальна здатність розчинної суміші, %, не менше

95

4

Термін придатності розчинної суміші, хв, не менше

60

5

Рухомість розчинної суміші, см, не менше

8

6

Крупність заповнювача суміші, мм, не більше

1,25

7

Тріщиностійкість розчину

Відсутність тріщин на шарі товщиною ЗО мм 1. Опоряджувальна цегла

  1. Для опорядження зовнішніх стін використовують цеглу або камені керамічні лицьові чи рядові згідно з ДСТУ Б В.2.7-61, а також силікатну цеглу згідно з ДСТУ Б В.2.7-80.

  2. Опоряджувальна цегла повинна мати марку за морозостійкістю не менше F50 та марку за міцністю - не менше М100.

  3. Кладку опоряджувального шару з цегли необхідно виконувати з обов'язковим заповнен­ням горизонтальних і вертикальних швів та з їх розшиттям з боку фасаду, крім вентиляційних от­ворів згідно з 11.2.5.4. Марка розчину повинна бути не менше М100, морозостійкість - не менше F50.

 2. Для армування стін необхідно використовувати арматуру згідно з ДСТУ 3760 класу А400С та/або металеву сітку з дроту Вр-І згідно з ГОСТ 6727.

 3. Для закладних деталей та металевих з'єднувальних елементів необхідно використовува­ти сталь згідно з ДБН В.2.6-163.

Усі металеві елементи, що закладаються у кладку з блоків, повинні виготовлятися з не­ржавіючої сталі згідно з ГОСТ 5632 або зі сталі з антикорозійним покриттям. Антикорозійне покриття повинно виконуватись згідно з ДСТУ Б В.2.6-75 та ДСТУ Б В.2.6-145.

  1. Матеріали для влаштування стін повинні пройти вхідний контроль згідно з ГОСТ 24297, відповідати вимогам чинних нормативних документів і підтверджуватися документами виробни- ка(-ів) про якість.

  2. Теплоізоляційні матеріали в конструкціях багатошарових зовнішніх стін повинні відпо­відати вимогам згідно з 1.15 ДБН В.2.6-31.

 1. МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ І КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ СТІН

  1. Маркування кожного виду виробу чи матеріалу, з яких здійснюється зведення стін, повинно бути нанесене згідно з вимогами чинних нормативних документів на цей виріб чи матеріал.

  2. Маркування повинно бути виконано українською мовою та додатково мовою, вказаною в до­говорі на постачання.

  3. Маркування та пакування блоків здійснюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-137.

  4. Маркування та пакування металевих комплектуючих виробів для стін здійснюють згідно з ДСТУ 3058.

  5. Транспортне маркування вантажних місць необхідно виконувати відповідно до ГОСТ 14192.

  6. Матеріали та вироби для зведення стін доставляють в пакуванні підприємств-виробників, крім технічної документації, яка повинна бути обгорнута папером згідно з ДСТУ 2191.

  7. Матеріали та вироби для зведення стін повинні бути упаковані у тару, яка захищає від ме­ханічних пошкоджень і впливу атмосферних опадів при транспортуванні й зберіганні, згідно з ГОСТ 2.418.

 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. Ніздрюватий бетон автоклавного тверднення, а також матеріали, що використовують для зведення стін, повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів і мати позитивний вис­новок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

  2. Матеріали, що використовують для зведення стін, повинні відповідати вимогам згідно з ДБН В.1.4-1.01 за показником ефективної питомої активності природних радіонуклідів.

  3. Роботи зі зведення стін необхідно виконувати згідно з вимогами ДБН А.3.2-2, ДБН Б В.2.6-163, ДСТУ-Н Б А.3.1-23, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.3.002, ДСП 201, СанПиН 4630.

  4. Вантажно-розвантажувальні роботи необхідно виконувати згідно з ГОСТ 12.3.009.

  5. Технологічний процес та обладнання, що використовують для зведення стін, повинні відпо­відати вимогам відповідно до ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002.

Вибір електрообладнання здійснюють згідно з НПАОП 40.1-1.32.

 1. При транспортуванні і складуванні блоків та комплектуючих виробів стін на підприємстві по­винні виконуватися загальні правила техніки безпеки згідно з ГОСТ 12.3.020.

 2. Все технологічне обладнання повинно бути заземлене згідно з ГОСТ 12.1.30, комунікації по­винні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.4.124.

 3. Технічна експлуатація електроустаткування під час зведення стін повинна здійснюватися відповідно до ДСТУ 7237, ГОСТ 12.1.018.

 4. При зведенні стін робочі місця повинні бути забезпечені освітленням відповідно до ДБН В.2.5-28 та необхідними огорожами згідно з ГОСТ 12.4.059.

 5. Виробничі дільниці повинні бути забезпечені необхідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026.

 6. Робітники повинні забезпечуватися засобами індивідуального захисту.

При роботі необхідно застосовувати спецодяг і засоби індивідуального захисту рук, ніг, голови, органів дихання згідно з ДСТУ 7238, ДСТУ 7239, ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.087, ГОСТ 12.4.103, очей-згідно з ГОСТ 12.4.013.

  1. За необхідності виконання фарбування стін, підбір фасадної лакофарбової системи вико­нують так, щоб забезпечити паропроникність стінової конструкції, атмосферостійкість і довговіч­ність захисно-декоративно покриття. Роботи з фарбування стін повинні виконуватись згідно з НАПБА.01.001 та СП 991.

  2. Робітники повинні забезпечуватись санітарно-побутовими приміщеннями згідно з ДБН В.2.2-28.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

  1. Блоки повинні проходити вхідний контроль на відповідність вимогам згідно з ДСТУ Б В.2.7-45, ДСТУ Б В.2.7-137, ДСТУ Б В.2.7-164 і цим стандартом.

  2. Матеріали для зведення стін згідно з 5.3 повинні проходити вхідний контроль на відпо­відність вимогам чинних нормативних документів, супроводжувальної документації та вимогам цьо­го стандарту.

  3. Для перевірки відповідності стін вимогам цього стандарту необхідно проводити приймаль­но-здавальні, періодичні та типові випробування.

  4. При приймально-здавальних випробуваннях повинні перевірятися усі матеріали та ком­плектуючі вироби стін.

  5. Приймально-здавальні випробування суцільним контролем здійснюють в обсязі згідно з рядки 1, 2 таблиці 2, рядок 1 таблиці 3, рядок 6 таблиці 4 цього стандарту.

  6. Періодичним випробуванням підлягають матеріали для зведення стін на відповідність ви­могам 5.2.3, рядки 3-8 таблиці 2, рядки 2-11 таблиці 3, рядки 1 -5, 7 таблиці 4 цього стандарту та ко­нструкції стін - вимогам 5.1.8, 5.1.9, 5.1.14.

Періодичність випробувань повинна становити не рідше одного разу на 5 років.

  1. Типові випробування проводять у разі внесення змін у конструкцію стін, використання нових матеріалів або технологій виготовлення та контролю якості. До типових випробувань включають перевірку відповідності стіни та її окремих частин, що зазнали змін, вимогам цього стандарту.

 1. МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

  1. Приведений опір теплопередачі зовнішніх стін згідно з 5.1.9 визначають відповідно до ДСТУ Б В.2.6-101 на фрагменті з розмірами не менше 1,5 м х 1,5 м, що виготовляють відповідно до технічного або проектного рішення з опоряджувальними шарами. У разі випробовування фраг­ментів багатошарових зовнішніх стін із влаштуванням конструкцій фасадної теплоізоляції вимоги до зразка стінової конструкції встановлюються нормативними документами на відповідні збірні сис­теми.

  2. Опір повітропроникності зовнішніх стін згідно з 5.1.10 визначають в лабораторних умовах відповідно до ДСТУ Б В.2.6-37 на фрагменті з розмірами не менше 1,0 м х 1,0 м або в натурних умо­вах відповідно до ДСТУ Б В.2.2-19 на стіновій огороджувальній конструкції, що експлуатується або повністю підготовлена до експлуатації.

  3. Звукоізоляцію стін згідно з 5.1.12, 5.1.16 визначають відповідно до ДСТУ Б В.2.6-86.

  4. Зусилля виривання дюбелю зі стіни згідно з 5.1.14 визначають відповідно до ДСТУ Б В.2.6-36.

  5. Термін ефективної експлуатації матеріалу блоків згідно з 5.2.3 визначають відповідно до ДСТУ БВ.2.7-182.

  6. Рухомість (рядок 4 таблиці 2, рядок 9 таблиці 3, рядок 5 таблиці 4), водоутримувальну здатність (рядок 3 таблиці 2, рядок 8 таблиці 3, рядок 3 таблиці 4) розчинових сумішей, а також гус­тину (рядок 1 таблиці 2, рядок 1 таблиці 3), морозостійкість (рядок 6 таблиці 2, рядок 6 таблиці 3), границю міцності на стиск (рядок 8 таблиці 2, рядок 3 таблиці 3, рядок 1 таблиці 4) розчинів для кладки, внутрішнього та зовнішнього опорядження стін визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-239.

  7. Крупність заповнювача (рядок 2 таблиці 2, рядок 6 таблиці 4) сумішей для кладки, внутрішнього та зовнішнього опорядження стін визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-232.

  8. Коефіцієнт водопоглинання (рядок 5 таблиці 3), міцність зчеплення з основою (рядок 7 таб­лиці 2, рядок 2 таблиці 3) та тріщиностійкість (рядок 11 таблиці 3, рядок 7 таблиці 4) розчинів, термін придатності розчинових сумішей (рядок 5 таблиці 2, рядок 10 таблиці 3, рядок 4 таблиці 4) для клад­ки, внутрішнього та зовнішнього опорядження стін визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-126.

  9. Опір паропроникності зовнішнього опоряджувального покриття (рядок 7 таблиці 3) зовнішніх стін визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-253.

  10. Границю міцності на розтяг при вигині (рядок 4 таблиці 3, рядок 2 таблиці 4) розчинів для кладки, зовнішнього та внутрішнього опорядження стін визначають згідно з ДСТУ Б В.2.7-187.

 2. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

  1. Вироби та матеріали, з яких здійснюють зведення стін, транспортують будь-яким видом транспорту за дотримання правил та вимог, чинних на даному виді транспорту, а при доставці у віддалені регіони - критим рухомим складом автомобільного, залізничного і водного транспорту або в транспортній тарі (контейнерах) згідно з ГОСТ 22225 масою брутто однієї транспортної оди­ниці не більше 12 т.

  2. Умови складових матеріалів та комплектуючих виробів повинні відповідати групам З(ЖЗ) та 2(C) згідно з ГОСТ 15150.

  3. Транспортування та зберігання блоків здійснюють згідно з ДСТУ Б В.2.7-137 та ДСТУ БВ.2.7-164.

 3. КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СТІН

  1. Зовнішні одношарові стіни

   1. Одношарові зовнішні стіни зводять товщиною в один блок.

   2. Кладку необхідно виконувати зі зміщенням вертикальних швів сусідніх рядів не менше ніж на ^довжини блока.

   3. Сполучення зовнішніх стін з внутрішніми необхідно виконувати за допомогою перев'язки блоків або за допомогою металевих з'єднувальних елементів.

   4. Несучі стіни з'єднують за допомогою перев'язки, при цьому блоки заводять на всю глиби­ну стіни, що з'єднується (додаток Б, а).