Ксз — коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи;

Кнв — коефіцієнт накладних витрат;

Кпр — коефіцієнт прибутку організації-розробника;

М — прямі матеріальні та інші витрати [крб.].

Значення Зср встановлюється організацією-розробником згідно з фактичними даними про заробітну плату розробників ДНАОП на період проведення розрахунків.

Значення Д розраховується щорічно і змінюється залежно від кількості робочих днів у році.

Значення Ксз встановлюється згідно з чинним законодавством і включає обов’язкові відрахування із фонду оплати праці розробників до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, до фондів зайнятості та Чорнобиля.

Значення Кнв визначається організацією-розробником залежно від фактичних накладних витрат у відповідний період. В Кнв включаються відрахування із фонду оплати праці розробників на утримання адміністративно-управлінського персоналу і допоміжних структурних підрозділів, оплату послуг банку та інші накладні витрати.

Значення Кпр включає відрахування в прибуток організації із фонду оплати праці розробників для створення фонду розвитку виробництва.

М — включає прямі матеріальні та інші витрати на матеріали, комплектуючі, відрядження, послуги сторонніх організацій, амортизаційні витрати тощо.

5.3. Для визначення вартості різних видів робіт в формулу 8 слід включати трудомісткість відповідних робіт, а саме:

для Ср — вартості первинного розроблення — Тр (формула 1);

для Спер — вартості перевірки — Тпер (формула 4);

для Спрг — вартості основного етапу робіт щодо перегляду Тпрг (формула 5);

для Сзм — вартості внесення змін та доповнень Тзм (формула 6);

для Сзап — вартості запозичення — Тзап (формула 7);

для Се — вартості експертизи — Те (формула 4).

5.4. Загальна вартість опрацювання ДНАОП Сз складається із вартостей окремих видів робіт, які виконуються при розробленні нормативного акта. Наприклад:

— загальна вартість первинної розробки ДНАОП, з проведенням НДР, а також експертизи проекту нормативного акта становитиме:

,

  • загальна вартість перегляду ДНАОП:

,

  • загальна вартість перегляду ДНАОП з проведенням експертизи нової редакції:

.

5.5. Якщо в результаті експертизи проекту ДНАОП виявлені недоліки, то вони усуваються розробником, як правило, без додаткової оплати.

5.6. При зміні рівня заробітної плати протягом періоду опрацювання проекту ДНАОП вартість незавершених робіт підлягає коригуванню в порядку, визначеному законодавством.

Приклади розрахунку вартості розробки ДНАОП наведено у додатку 2.

Додаток 1

ОРІНТОВНІ БАЗОВІ НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ

(для умовного ДНАОП обсягом в 10 сторінок формату А-4
стандартного машинописного тексту з інтервалом 1,5).

Вид ДНАОП

Значення орієнтовних базових нормативів трудомісткості [л.дн.]

Розроблення ДНАОП Тб1

Перевірки або експертизи ДНАОП Тб2

міжгалузевий

галузевий

міжгалузевий

галузевий

1

2

3

4

5

Правила охорони праці, правила безпеки, правила будови і безпечної експлуатації тощо

260

230

40

35

Норми (наприклад, забезпечення засобами індивідуального захисту тощо)

120

100

12

10

Положення про систему управління охороною праці, положення про службу охорони праці тощо

170

140

17

14

Інструкції...
(типові інструкції з охорони праці, для окремих професій тощо)

110

90

11

9

Рекомендації, керівництва, вказівки

100

80

10

8

Технічні вимоги безпеки

220

200

33

30

Переліки робіт з підвищеною небезпекою, переліки професій... та інші нормативні акти

50

30

5

3

Примітка:

Орієнтовні співвідношення трудомісткості основних етапів робіт до загальної трудомісткості розроблення ДНАОП:

— організаційні заходи, що передують розробленню — 20% (в т.ч. складання та затвердження технічного завдання — 5%);

— розроблення першої редакції проекту ДНАОП та розсилання його на відзиви — 30%;

— аналіз відзивів, розроблення остаточної редакції проекту ДНАОП, його узгодження, розгляд редакційною комісією та подання на затвердження – 50 %.


Додаток 2

ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Приклад 1. Первинне розроблення міжгалузевих правил безпеки... для різних робіт, в т.ч. з підвищеною небезпекою, орієнтовним обсягом 40 сторінок.

Таблиця вихідних даних

N
п/п

Найменування показника, умовне позначення, одиниця вимірювання

Значення

Джерела інформації

1

2

3

4

1.

Середньовиважений місячний фонд оплати праці колективу розробників ДНАОП, Зср [крб./л.]

1000000*

Дані організації-розробника

2.

Базовий норматив трудомісткості розроблення ДНАОП, Тб1 [л.дн.]

260

Додаток 1

3.

Коефіцієнт обсягу, Ко (для n = 40 сторінок)

1,3

п.4.1

4.

Коефіцієнт мов, Км

1,2

п.4.1

5.

Коефіцієнт складності, Кс для 5 робіт з підвищеною небезпекою з 10 викладених в ДНАОП

0,25

п.4.1,
формула 2

6.

Коефіцієнт відзивів і погоджень, Квп для 8 організацій, яким проект ДНАОП надсилається на відзив та 2-х погоджуючих організацій

0,12

п.4.1,
формула 3

7.

Середня кількість робочих днів місяця в розрахунковому році, Д [дн.]

21,2*

Дані організації-розробника

8.

Коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи, Ксз

0,52*

—”—

9.

Коефіцієнт накладних витрат, Кнв

1,0*

—”—

10.

Коефіцієнт прибутку, Кпр

0,08*

—”—

11.

Прямі матеріальні та інші витрати, М [крб.]

7000000*

—”—

* — значення в прикладі взято умовно.

Трудомісткість первинного розроблення нормативного акта Тр визначається за формулою 1:

Вартість розроблення ДНАОП визначається за формулою 8:

=[1000000 x 555,67 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+7000000=75,15 млн. [крб.].

Приклад 2. Експертиза незалежною компетентною організацією проекту ДНАОП, наведеного в прикладі 1.


Таблиця вихідних даних

1

2

3

4

1.

Середньомісячна заробітна плата експерта, Зсре [крб.]

1500000*

Дані організації, що проводить експертизу

2.

Базовий норматив трудомісткості експертизи ДНАОП, Тб2 [л.дн.]

40

Додаток 1

3.

Показники Ко, Кс, Д, Кнв, Кcз, Кпр мають значення, наведені в прикладі 1


Приклад 1

4.

Прямі матеріальні та інші витрати, М [крб.]

1300000*

Дані організації, що проводить експертизу

* — значення в прикладі взято умовно.

Трудомісткість експертизи (Те) визначається за формулою 4:

40 x 1,3 x (1+0,25)=65 [л.дн.].

Нормативна вартість експертизи проекту ДНАОП визначається за формулою 8:

=[1500000 x 65 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+1300000 =13,26 млн. [крб.].

Приклад 3. Перевірка на відповідність чинному законодавству України, рівню розвитку науки і техніки тощо нормативного акта, наведеного в прикладі 1.


Таблиця вихідних даних

1

2

3

4

1.

Базовий норматив трудомісткості перевірки ДНАОП, Тб2, [л.дн.]

40

Додаток 1

2.

Показники Зср, Ко, Кс, Д, Кнз, Кнв, Кпр мають значення, наведені в прикладі 1


Приклад 1

3.

Прямі матеріальні та інші витрати, М. [крб.]

1000000*

Дані організації-розробника

* — значення в прикладі взято умовно.

Трудомісткість перевірки Тпер визначається за формулою 4:

40 x 1,3 x (1+0,25)=65 [л.дн.].

Вартість перевірки ДНАОП визначається за формулою 8:

=[1000000 x 65 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+1000000=8,97 млн. [крб.].


Приклад 4. Перегляд ДНАОП, наведеного в прикладі 1, викладеного російською мовою, в якому в 30% пунктів вносяться суттєві зміни та доповнення.


Т Таблиця вихідних даних

1

2

3

4

1.

Показники: Зср, Тб1, Ко, Км, Кс, Кп, Д, Ксз, Кнв, Кпр мають значення, наведені в прикладі 1.


Приклад 1

2.

Загальна кількість пунктів в ДНАОП, Пз

100*

п.4.2.3.
формула 5

3.

Кількість пунктів ДНАОП, в які вносяться суттєві зміни та доповнення, Пп

30*

—”—

4.

Вартість перевірки Спер [крб.] визначена в прикладі 3

8,97 млн.

Приклад 3

5.

Прямі матеріальні та інші витрати, М [крб.]

2000000*

Дані організації-розробника

* — значення в прикладі взято умовно.

Спочатку визначається трудомісткість робіт щодо розроблення зазначеного нормативного акта Тр за формулою 1. Вона обчислена в прикладі 1 і дорівнює 555,67 [л.дн.].

Потім визначається трудомісткість перегляду Тпрг за формулою 5:

555,67 x 30:100=166,7 [л.дн.].

Вартість основного етапу робіт щодо перегляду нормативного акта Спрг визначається за формулою 8:


=[1000000 x 166,7 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+2000000=22,44 млн. [крб.].

Загальна вартість робіт:

8,97+22,44=31,41 млн. [крб.].


Приклад 5. Внесення змін тільки в 2 з 100 пунктів чинного ДНАОП, що має дані, наведені у прикладі 1, за винятком значення М. В даному прикладі М=100000.

Трудомісткість внесення змін Тзм визначається за формулою 6:

555,67 x 2:100=11,11 [л.дн.].

Вартість внесення змін Сзм в ДНАОП визначається за формулою 8:


=[1000000 x 11,11 x (1+0,52+1+0,8):21,2]+0=1,46 млн. [крб.].


Приклад 6. За результатами перевірки визначена доцільність прямого застосування розробленого в іншій державі нормативного акта, що відповідає даним, наведеним у прикладі 1, за винятком значень Квп та М. В даному прикладі М=1000000 крб., Квп=0,04, бо нормативний акт тільки погоджується з двома організаціями.

Трудомісткість запозичення Тзап визначається за формулою 7:

40 x 1,3 x 1,2 x (1+0,25+0,04)=80,5 [л.дн.].

Вартість запозичення нормативного акта Сзап визначається за формулою 8:

=[1000000 x 80,5 x (1+0,52+1+0,08):21,2]+1000000=10,87 млн. [крб.].