Вихідні дані оцінювання у формі множини профілів процесів демонструють рейтинги кожного з дев’яти атрибутів процесу для кожного оцінюваного процесу, але не показують, чому було надано рейтингові певне значення. Показники сприяють ідентифікації того, що є присутнім чи відсутнім в процесі чи робочому продукті, та забезпечують настанови оцінювачеві щодо надання значень рейтингам процесу чи атрибуту. Детальна інформація, зібрана впродовж оцінювання, щодо наяв­ності чи відсутності специфічного показника, дає важливі вхідні дані до аналізу та планування удосконалення процесів.

За показниками будується схема оцінювання, яка гарантує те, що:

 • оцінювачі мають можливість послідовно інтерпретувати приклад процесів в організації порівняно із сумісною моделлю;

 • інформація записується для подальшого аналізу;

 • збирається інформація, необхідна підрозділу організації для планування та виконання удосконалення процесу;

 • результати оцінювання є репрезентативними, надійними та відтворюваними.

 • .1.1 Показники виконання процесу

Як було визначено в еталонній моделі, показники виконання процесу дають настанови оці­нювачеві щодо судження відносно того, наскільки якісно процес досягає свого призначення. Ці показники є практичними діями, що виконуються протягом окремого процесу, а також робочими продуктами та їхніми характеристиками, одержаними в результаті діяльності.

По-перше, виконання доречних практичних дій забезпечує те, що застосований процес до­сягає свого призначення. По-друге, забезпечується існування робочих продуктів, одержаних від виконання практичних дій. Характеристики робочих продуктів допомагають оцінювачеві в розумінні того, які елементи треба очікувати в результаті реалізації специфічного типу робочого продукту.

Тільки саме по собі застосування доречних практичних дій не свідчить про достатнє вико­нання процесу. Вагоміший доказ того, що за допомогою практичних дій досягається призначення процесу, випливає із існування відповідних робочих продуктів та їх суттєвості або із характерис­тик робочих продуктів. Показники повинні допомогти оцінювачеві розпізнати відповідний робочий продукт.A. 1.2 Показники потужності процесу

Показники потужності процесу асоціюються з кожним атрибутом процесу на рівнях потужності 2 — 5. Подібно до показників виконання процесу, вони поповнюють можливості оцінювача судити про досягнення потужності, описаної атрибутами процесу. Вони сприяють визначанню можливості організації керувати процесом ефективно. Показники потужності процесу забезпечують структуро- ваний спосіб запису в протоколі оцінювання, який було одержано в окремій реалізації атрибута процесу.

А. 1.3 Зв'язок між показниками та рейтингами

На рисунку А.1 зазначено, як показники виконання процесів та потужності процесів поєднують­ся для підтримки рейтингів дев’яти атрибутів процесу на рівнях потужності від 1 до 5.

Рисунок А.1 — Поєднання елементів для визначання рейтингів

Показники виконання процесу забезпечують дані для підтримування рейтингу єдиного атри­бута на рівні потужності 1, який стосується того, наскільки вдало практичні дії та робочі продукти процесу досягають призначеності процесу.

Показники потужності процесу забезпечують дані для підтримки рейтингів усіх інших восьми атрибутів процесу на рівнях потужності від 2 до 5, які вимірюють аспекти потужності керування процесом.

А.2 Показники та збирання інформації

Для збору інформації можна застосовувати різні підходи. Документований процес оцінювання та підхід залежатимуть від багатьох чинників, а саме:

 • розміру оцінюваної організації;

 • кількості підрозділів організації, залучених до оцінювання;

 • рівня участі організації у проведенні оцінювання (накопичення інформації, виявлення узгод­женості);

 • зрілості взаємовідносин між постачальником та замовником (рівня довіри між організацією та ініціатором);

 • потреб ініціатора.

Якщо використовують документований процес оцінювання, то визначена у сумісній моделі множина показників повинна формувати підстави для збору даних та повинна застосовуватися для підтримування судження оцінювачів щодо визначання рейтингів атрибутів процесу.

За винятком оцінювання, яке невелике та обмежене у сфері, зазвичай корисно об'єднувати показники у межах інструментів або інструментальних засобів. У цьому випадку сумісна модель та її показники можуть бути доступними для оцінювача протягом оцінювання.

Інструменти або інструментальні засоби також можуть забезпечити підтримку у протоколю­ванні та організації накопичених інформації та даних.

А.З Підтримка рейтингів та подання результатів

Рейтинги оцінювання надаються атрибутам процесу згідно з вимогами щодо рейтингів з ISO/IEC TR 15504-2. Вихідні результати відображаються як профілі процесу. Для кожного оціненого про­цесу рейтинг призначають кожному атрибуту процесу, включаючи найвищий рівень потужності, визначений у діапазоні оцінювання.

Інструменти та інструментальні засоби можуть бути корисними у разі забезпечення підтримки надання рейтингів або у разі виконання перетворення інформації, зібраної відносно сумісної моделі, у форму рейтингів за вимогами цього стандарту.

Профіль процесу у своєму основному вигляді є вектором рейтингів. Однак, для подання призначення, профілі процесу звичайно зображаються графічними інструментальними засобами,

А.4 Спеціальне пристосовування показників

Для підвищення використовуваності впродовж оцінювання автоматизовані засоби, що містять показники, могли б містити і засоби для пристосування показників до виконання вимог окремих обставин. Наприклад:

 • модифікація формату показника, щоб задовольнити встановлені переваги стилю подання (наприклад, запити, висловлювання, таблиці, екранні форми введення даних і т. ін.);

 • модифікація показника чи редагування тексту для узгодження синонімів або для враху­вання оброблюваних розбіжностей у тлумаченнях;

 • доповнення до характеристик для вибору відповідної підмножини показників для викорис­тання, що базується на сфері процесу, користувачеві, функціюванні завдання, галузі застосування, програмному продукті;

 • введення нових показників для супроводу нових робочих продуктів, нових технологій або розширених процесів.

Однак важливим є те, що будь-який процес пристосовування не повинен псувати множину показників сумісної моделі, що відповідає сфері та контексту оцінювання.

35.080

Ключові слова: обробляння даних, інформаційний обмін, комп’ютерне програмне забезпе­чення, оцінка, оцінювання процесу, правила (інструкції)

Редактор С. Ковалець
Технічний редактор О. Касіч
Коректор О. Тарасун
Комп’ютерна верстка І. Сохач

Підписано до друку 16.02.2004. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 2.32. Зам. ЗУ З Ціна договірна.

Редакційно-видавничий відділ ДП «УкрНДНЦ»
03115, Київ, вул. Святошинська, 2