9.10.6 Правила обробляння результатів випробовування — згідно з ГОСТ 8.207.

9.10.7 Оформлюють протокол випробовування — згідно з розділом 10.

 1. Визначання корозійної активності вогнезахищеної деревини до металів

  1. Корозійну активність вогнезахищеної деревини водорозчинною вогнезахисною речови­ною до металів, зокрема кольорових, визначають згідно з ГОСТ 30219, використовуючи для цього металеві пластини з чорного металу (СтЗ). міді, алюмінію та оцинкованої бляхи.

  2. Вогнезахищену деревину вважають такою, що витримала випробовування (не є агресив­ною), якщо втрата маси металевої пластини становить не більше 2,8 -10'5 г/(м2 с).

  3. Правила обробляння результатів випробовування — згідно з ГОСТ 8.207.

  4. Оформлюють протокол випробовування — згідно з розділом 10.

 2. Визначання вогнезахисної ефективності захисної речовини для деревини

  1. Вопнезахисну ефективність захисної речовини для деревини визначають згідно з ГОСТ 16363.

  2. Правила обробляння результатів випробовування — згідно з ГОСТ 8.207.

  3. Оформлюють протокол випробовування — згідно з розділом 10.

 3. Визначання індексу поширювання полум’я по поверхні деревини, яка просочена за­хисною речовиною для деревини

  1. Індекс поширювання полум'я по поверхні деревини, яка просочена захисною речовиною, визначають згідно з ГОСТ 12.1.044.

  2. Правила обробляння результатів випробовування — згідно з ГОСТ 8.207.

  3. Оформлюють протокол випробовування — згідно з розділом 10.

 4. . Визначання строку експлуатування захищеної деревини

  1. Строк експлуатування захищеної деревини декларують у нормативній документації на кон­кретну захисну речовину.

Випробовування проводять витримуванням зразків вогнезахищеної деревини у природних умовах упродовж 1, 3, 5, 8 і 10 років. Кількість зразків і періодичність випробовування зразків, які зберіга­ються в природних умовах, встановлено у нормативному документі на конкретну речовину, з ураху­ванням гарантійного строку експлуатування до 10 років.

Суть методу полягає у закладанні зразків у неопалюване приміщення на строк, який регламен­товано нормативною документацією на дані засоби вогнезахисту, і періодичному перевірянні оцін- кових показників вогнезахищеної деревини.

 1. Зразки деревини виготовляють із прямошарової сухої деревини сосни вологістю не більше 15 % і щільністю від 400 кг/м3 до 550 кг/м3 розмірами 150 мм х 60 мм х ЗО мм. Бокові поверхні по­винні бути обстругані, торцеві поверхні обпиляні і оброблені наждаком.

 2. Зразки деревини перед просочуванням захисною речовиною висушують у сушильній шафі за температури (50 ± 3) °С до постійної маси (втрата маси повинна бути не більша ніж 0,2 г протягом 24 год).

 3. Висушені зразки деревини просочують розчином захисної речовини і висушують. Витрата, умови нанесення і висушування повинні відповідати чинній нормативній документації на захисну речовину. Витрату захисної речовини, нанесеної на зразок, визначають ваговим методом за різницею мас зразка до і після одноразового нанесення. Загальну витрату захисної речовини визначають під­сумовуванням витрат після кожного обробляння (нанесення просочувального засобу) і відносять до об'єму прямокутного бруска деревини.

 4. Перед випробовуваннями оброблені зразки деревини висушують в умовах, зазначених у 9.14.3, і зважують. Загальну кількість поглинутих солей із захисної речовини (Я) у кг/м3 визначають за формулою: де ту маса зразка після просочування, кг;

т2 маса зразка до просочування, кг;

V — об'єм зразка, м3.

 1. Для випробовування необхідно використати щонайменше три зразки деревини.

 2. Для випробовувань готують таку кількість зразків, яка залежить від строку природного зберігання, з яких на кожне випробовування відбирають три контрольні зразки.

 3. На трьох контрольних зразках визначають вогнезахисні властивості захисної речовини згідно з ГОСТ 16363.

 4. Випробовування проводять після 1. З, 5. 8, 10 реальних років зберігання.

 5. Вогнезахищена деревина, яка просочена захисною речовиною, витримала випробову­вання щодо визначання здатності зберігати свої властивості упродовж гарантійного строку експлу­атування, якщо втрата маси зразка не більша значень, регламентованих ГОСТ 16363.

 6. Правила обробляння результатів випробовування — згідно з ГОСТ 8.207.

 7. Оформлюють протокол випробовування — згідно з розділом 10.

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБОВУВАННЯ

Протокол випробовування повинен містити:

 • назву та адресу випробовувальної лабораторії, місце і дату проведення випробовування;

 • познаку протоколу і нумерацію кожної сторінки протоколу;

 • назву та адресу замовника (за наявності);

 • характеристику і познаку випробовуваного зразка;

 • процедуру відбирання зразків;

 • дані, що стосуються використовування застандартизованих і незастандартизованих методів випробовувань або процедур;

 • вимоги нормативних документів до показників (характеристик) продукції, що визначено під час випробовування;

 • фактичні значення показників;

 • допустимі відхили показників, точність вимірювань;

 • підпис і посаду особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за складання протоколу випро­бовування, і дату складання протоколу.

Примітка. Додаткові вимоги до оформлювання протоколів сертифікаційного випробовування наведено у ДСТУ 3412ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ДАНІ ПРО ПОТРЕБУ ПЕРЕВІРЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ЗАХИСНИХ РЕЧОВИН ТА ЗАХИЩЕНОЇ ДЕРЕВИНИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ
ВИМОГАМ СТАНДАРТУ ПІД ЧАС ОКРЕМИХ ВИДІВ ВИПРОБОВУВАННЯ

Таблиця А.1

Назва показника якості

Використання показників під час

проведення НДР

розробляння нд

випробовування

приймально* здавального

кваліфіка­ційного

періодичного

сертифіка­ційного

1 Зовнішній вигляд

+

4-

4

4

4

4

2 Водневий показник (pH)

4

4-

4

4

4-

4

3 Густина

4-

+

4-

4-

4-

4

4 Вміст компонентів

4-

4-

4

4

4-

4

5 Корозійна активність

4

4-

4

-

-

4

6 Вогнезахисна ефективність

4

4-

4

-

4

7 Індекс поширювання полум'я

4-

4-

4-

-

4

8 Строк експлуатування вогнезахисно? деревини

±

±

-

±

±

-

Примітка. Знак «+» означає обов'язкова застосування, знак «-» означає невикористання; знак «±» означає обмежене використанняДОДАТОК Б
(довідковий)

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД, ХІМІЧНИЙ СКЛАД, ЗНАЧЕННЯ pH
ТА ГУСТИНИ РОЗЧИНІВ ДЕЯКИХ ЗАХИСНИХ РЕЧОВИН

Таблиця Б.1 — Зовнішній вигляд, хімічний склад, значення pH та густини захисної речовини ББ-11

Назва показника

Нормоване значення

Зовнішній вигляд

Однорідна рідина без розшаровування, допустима наявність шару осаду, товщина якого не перевищує 5 % товщини шару рідини

Густина водного розчину речовини за температури 20 °С, г/см3

Не менше ніж 1,018

Показник концентрації водневих іонів (pH)

Не менше ніж 7

Масова частка борної кислоти (Н3ВО3), %

Від 2,5 до 10,0

Масова частка бури (МагВкОт-ЮНгО), %

Від 2,5 до 10,0Таблиця Б.2 — Зовнішній вигляд, хімічний склад, значення pH та густини захисної речовини ББ-32

Назва показника

Нормоване значення

Зовнішній вигляд

Однорідна рідина без розшаровування, допустима наявність шару осаду, товщина якого не перевищує 5 % товщини шару рідини

Густина водного розчину речовини за температури 20 °С, г/см3

Не менше ніж 1.018

Показник концентрації водневих іонів (pH)

Не менше ніж 7

Масова частка борної кислоти (Н3ВОз), %

Від 2 до 8

Масова частка бури (Na2B4Or10H2O). %

Від 3 до 12
Таблиця Б.З — Зовнішній вигляд, хімічний склад, значення pH та густини захисної речовини БС-13

Назва показника

Нормоване значення

Зовнішній вигляд

Однорідна рідина без розшаровування, допустима наявність шару осаду, товщина якого не перевищує 5 % товщини шару рідини

Густина водного розчину речовини за температури 20 °С. г/см3

Не менше ніж 1,040

Показник концентрації водневих іонів (pH)

Не менше ніж 9

Масова частка борної кислоти (Н3ВО3), %

Від 1,25 до 5,00

Масова частка карбонату натрію (Na2CO3), %

Від 3,75 до 15,00
Таблиця Б.4 — Зовнішній вигляд, хімічний склад, значення pH та густини захисної речовини МС

Назва показника

Нормоване значення

Зовнішній вигляд

Однорідна рідина без розшаровування, допустима наявність шару осаду, товщина якого не перевищує 5 % товщини шару рідини

Густина водного розчину речовини за температури 20 °С, г/см3

Не менше ніж 1,040

Показник концентрації водневих іонів (pH)

Не менше ніж 7

Масова частка діамонійфосфату (NhUfe НРО*. %

Від 18 до 22

Масова частка сульфату амонію (NH4)2 SO4, %

Від 5 до 10Таблиця Б.5 — Зовнішній вигляд, хімічний склад, значення pH та густини композиції вогнезахисної водної ДСА-1

а) антипірен

Назва показника

Нормоване значення

Зовнішній вигляд

Однорідна рідина без розшаровування, допустима наявність шару осаду, товщина якого не перевищує 5 % товщини шару рідини

Густина водного розчину антипірену за температури 20 °С. г/см3

Не менше ніж 1,040

Показник концентрації водневих іонів (pH)

Не менше ніж 7

Масова частка діамонійфосфату (NH4)2 НРО4, %

Від 18 до 22

Масова частка сульфату амонію (NH4)2 SO4, %

Від 8 до 12б) антисептик

Назва показника

Нормоване значення

Зовнішній вигляд

Однорідна рідина без розшаровування

Полігексаметиленгуанідин(хлорид)фосфат, %

Від 2 до 4Таблиця Б.6 —Зовнішній вигляд, хімічний склад, значення pH та густини композиції вогнезахисної водної ДСПА-ГП

а) антипірен

Назва показника

Нормоване значення

Зовнішній вигляд

Однорідна рідина без розшаровування, допустима наявність шару осаду, товщина якого не перевищує 5 % товщини шару рідини

Густина водного розчину антипірену за температури 20 °С, г/см3

Не менше ніж 1,120

Показник концентрації водневих іонів (pH) водного розчину

Не менше ніж 7

Масова частка діамонійфосфату (NH4)2 НРО4, %

Від 9 до 11

Масова частка сульфату амонію (NH4)2 SO4, %

Від 9 до 11б) антисептик

Назва показника

Нормоване значення

Зовнішній вигляд

Однорідна рідина без розшаровування

Полігексаметиленгуанідин(хлорид)фосфат, %

Від 2 до 4