1. Для системи водопостачання, у якій використовують реагентні способи обробляння води перед подачею її в розподільну мережу, під час розливання, транспортування, зберігання й про­тягом установленого строку придатності в разі проведення досліджень додатково враховують по­казники, зазначені в таблиці 6.10. Вміст речовин, що утворюються і надходять у питну воду під час водопідготування не повинен перевищувати нормативів, наведених у таблиці 6.10.

Таблиця 6.10 — Речовини, що утворюються і надходять у питну воду під час водопідготування

Ч. ч.

Назва показника^

Одиниці вимірювання

Норматив, не більше ніж

Вода систем централізованого питного водопостачання

Вода нецентралізованого питного водопостачання (нефасована, фасована)

1

Акриламід2)

мг/дм3

0,0001

Відсутність

2

Бромати

мг/дм3

0,01

Відсутність

3

Діоксин хлору залишковий

мг/дм3

0,1

Не визначають

4

Озон залишковий у межах

мг/дм3

0,1—о,з3)

Відсутність

5

Поліфосфати залишкові (РОф)

мг/дм3

3,5

Відсутність

6

Тригалогенметани: хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан (сума)

мг/дм3

0,1

Відсутність

7

Формальдегід

мг/дм3

0,05

Відсутність

8

Хлор залишковий вільний

мг/дм3

0,5

Відсутність

9

Хлор залишковий зв’язаний

мг/дм3

1,2

Відсутність

10

Хлорат-йон

мг/дм3

0,7

Відсутність

11

Хлорит-йон

мг/дм3

0,2

Відсутність

12

Хлороформ

мг/дм3

0,06

Відсутність

13

Дибромхлорметан

мг/дм3

0,01

Відсутність

11 У програму контролювання з наведеного переліку долучають конкретні показники з урахуванням технології водо- підготування.

2) Долучають до програми контролювання під час використання відповідних реагентів і визначають розраховуванням на основі аналізу вмісту мономера в товарному флокулянті. Дози реагенту і рівень мономера мають відповідати таким вимогам: за дози поліакриламіду 1 мг/дм3 вміст акриламіду в ньому не повинен бути вище ніж 0,05 %.

3) Концентрація залишкового озону в питній воді на виході з камери змішування має бути за тривалості контакту не менше ніж 4 хв в межах 0,1—0,3 мг/дм3. 1. Контролюють показники якості води централізованого й нецентралізованого питного водо­постачання з використанням методів дослідження, зазначених у додатку А.

 1. ПРОЦЕДУРА ДЕРЖАВНОГО ТА ВИРОБНИЧОГО

КОНТРОЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ СИСТЕМ

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

 1. Державне контролювання якості питної води здійснюють органи місцевого самовряду­вання, місцеві органи виконавчої влади у сфері стандартизації і органи державного санітарно- епідеміологічного нагляду, а виробниче контролювання — підприємства водопровідно- каналізаційного господарства відповідно до чинного законодавства.

 2. Об’єктами державного контролювання для систем централізованого водопостачання за якістю води є: вода в місяцях водозабору, у процесі обробляння на очисних спорудах, перед над­ходженням у зовнішню розподільну мережу, у системі внутрішнього водопроводу. У разі визначення Порядку здійснення державного санітарно-гігієнічного нагляду за якістю питної води в системах централізованого водопостачання треба орієнтуватися на основні положення ДСанПІН 2.2.4-171.

 3. Виробниче контролювання якості води систем централізованого питного водопостачан­ня здійснюють відповідно до узгоджених із санітарно-епідеміологічною службою технологічних регламентів з урахуванням природно-кліматичних особливостей регіону, його екологічного і санітарно-епідеміологічного стану, технології виробництва питної води в системах централізо­ваного водопостачання.

 4. Виробниче контролювання якості води систем централізованого питного водопостачання здійснюють залежно від об'ємів утвореної води та можливостей лабораторії відповідно до програм виробничого контролювання, які розробляють окремо для кожного підприємства централізованого питного водопостачання та узгоджують з органами державного санітарно-епідеміологічного на­гляду. Порядок проведення виробничого контролювання визначає технологічний регламент і є його невід’ємною частиною. Для малих населених пунктів, коли на підприємствах водопровідно- каналізаційного господарства немає лабораторної бази, контролювати якість питної води можуть підприємства на договірній основі.

 5. Виробниче контролювання якості води систем централізованого питного водопостачання здійснюють відповідно до технологічного регламенту підприємства централізованого питного водо­постачання:

 • у місцях водозабору;

 • у процесі обробляння води у водоочисних спорудах;

 • перед надходженням води до розподільної мережі;

 • у точках водорозбору в розподільній мережі.

  1. Визначають групи показників, періодичність відбирання та кількість проб води центра­лізованого питного водопостачання для аналізування води в місцях водозабору з поверхневих і підземних джерел централізованого питного водопостачання згідно з вимогами ДСТУ 4808. Додаткові дослідження провадять у разі надходження до водного об’єкту значних забруднень внаслідок великих опадів, техногенних аварій тощо.

  2. Виробниче контролювання якості води систем централізованого питного водопостачання в кожному конкретному випадку встановлює технологічний регламент і виконують лабораторії, атестовані на цей вид діяльності, у встановленому чинним законодавством порядку за поданими цим стандартом методиками згідно з додатком А.

  3. Відбирають, консервують і зберігають проби для визначання показників якості води центра­лізованого питного водопостачання згідно з вимогами ДСТУ ISO 5667.

 1. ПРОЦЕДУРА ВИРОБНИЧОГО КОНТРОЛЮВАННЯ

ЯКОСТІ ВОДИ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО

ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

 1. Об’єктами виробничого контролювання якості води для нецентралізованого водопоста­чання є:

 • вода джерел нецентралізованого питного водопостачання (з ґрунтової води, шахтних колодязів, між пластових напірних свердловин) — без доочищення;

 • вода джерел нецентралізованого питного водопостачання до і після доочищення в пунктах обробляння та розливання води в тару споживачів;

 • вода джерел нецентралізованого питного водопостачання на етапах водопідготування, перед розливанням у місткості у виробництві фасованої питної води.

 1. Нормативи якості води нецентралізованого питного водопостачання доочищеної, вста­новлені в таблицях 6.1—6.10, повинен забезпечити виробник питної води, який постачає її спожи­вачам або розфасовує в місткості.

 2. Нормативи якості води нецентралізованого питного водопостачання є однаковими для води, яку одержує споживач розливанням на місці її виробництва, і для фасованої води.

 3. Контролювати показники якості води нецентралізованого питного водопостачання треба з використанням методів дослідження, зазначених у додатку А.

 4. Якість нефасованої і фасованої води нецентралізованого питного водопостачання має відповідати нормативам якості під час її розливання, транспортування, зберігання і протягом уста­новленого строку придатності згідно з чинним законодавством.

 5. Виробниче контролювання якості фасованої води нецентралізованого питного водопоста­чання здійснюють згідно з робочою програмою, що є складовою документа з описом технологічного процесу виробництва фасованої питної води.

 6. Лабораторні дослідження води нецентралізованого питного водопостачання здійснюють в атестованих згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025 лабораторіях з використанням атестованих і апробо­ваних методик згідно з додатком А.

 7. Результати виробничого контролювання зберігають на підприємстві чи пункті водозабору води нецентралізованого питного водопостачання протягом часу, який визначено системою забез­печення якості та безпечності продукції.

 8. Проби води нецентралізованого питного водопостачання, яку розливають безпосеред­ньо в місткості споживача або розфасовують для реалізації, для контролювання та моніторингу відбирають у точці розливання води в місткості чи в обігу кінцевого продукту для фасованої води (під час зберігання, транспортування, реалізації, використання) відповідно до вимог у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 — Кількість проб води нецентралізованого питного водопостачання, фасованої для контролювання, залежно від об’єму води, що виробляють

Ч. ч.

Об'єм води, що виробляють кожного дня, м3

Кількість проб для контрольного моніторингу за рік

Кількість проб для аудиторського моніторингу за рік

1

Менше чи дорівнює 10

12

1

2

Більше ніж 10

24

1

3

Більше ніж 60

24 +

1 на кожні 5 м3 та її частка в загальному об'ємі

, . загальний об'єм .

(або 1 )

1 на кожні 100 м3

та її частка в загальному об’ємі загальний об’єм

або 1

100 1. Визначають групи показників, періодичність відбирання і кількість проб води нецентра­лізованого питного водопостачання для аналізу води в місцях надходження для доочищення згідно з таблицею 8.2.

Таблиця 8.2 — Періодичність відбирання проб та визначання показників якості води нецентралізованого питного водопостачання в місцях водозабору

Групи показників якості питної води

Періодичність відбирання і мінімальна кількість проб за рік

Вода нецентралізованого водопостачання

Підземні джерела

Мікробіологічні

12 (щомісячно)

4 (щоквартально)

Вірусологічні

12 (щомісячно)

4 (щоквартально)

Паразитологічні

12 (щомісячно)

Не проводять

Мікологічні

12 (щомісячно)

4 (щоквартально)

Рівень токсичності

4 (щоквартально)

Радіаційна безпека

1 (щорічно)

1 (щорічно)

Органолептичні

12 (щомісячно)

4 (щоквартально)

Хімічні, що впливають на органолептичні властивості

12 (щомісячно)

4 (щоквартально)

Токсикологічні показники нешкідливості хімічного складу

12 (щомісячно)

4 (щоквартально) 1. Визначають групи показників, періодичність відбирання і кількість проб води нецентра­лізованого питного водопостачання для аналізування води в місцях надходження води споживачеві після доочищення під час саморозбирання води згідно з таблицею 8.3.

Таблиця 8.3 — Періодичність відбирання проб та визначання показників якості води нецентралізованого питного водопостачання у місцях водорозбирання

Групи показників якості питної води

Періодичність відбирання й мінімальна кількість проб за рік (населення чисельністю до 20 тис. чол.)

Мікробіологічні

50 (щотижня)

Вірусологічні

50 (щотижня)

Паразитологічні

Не проводять

Мікологічні

50 (щотижня)

Рівень токсичності

4 (щоквартально)

Радіаційна безпека

1 (щорічно)

Органолептичні

50 (щотижня)

Хімічні, що впливають на органолептичні властивості

50 (щотижня)

Токсикологічні показники нешкідливості хімічного складу

1 (щорічно)

Інші показники

Залишковий озон — не менше одного разу за годину; інші реагенти (згідно з таблицею 6.9) — не менше одного разу за зміну  1. Відбирати, консервувати і зберігати проби для визначання показників якості води не­централізованого питного водопостачання потрібно згідно з вимогами ДСТУ ISO 5667.

 1. СПЕЦІАЛЬНІ ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО КОНТРОЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ФАСОВАНОЇ ВОДИ

НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

 1. Виробництво, оброблення, фасування та транспортування фасованої води нецентралізованого питного водопостачання необхідно контролювати відповідно до вимог цього стандарту.

 2. Марковання фасованої води нецентралізованого питного водопостачання має відповідати вимогам ДСТУ 4518. На етикетці потрібно зазначати: