ТА ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ

 1. Вимоги до енергозберігаючої політики

  1. Енергозберігаюча політика повинна встановлювати мету, завдання, основні положення, відповідальність за реалізацію її положень у ВС.

  2. Керівництво ВС визначає політику в сфері енергозбереження, основні положення якої затверджують наказом по ВС, а також визначає посадових осіб, відповідальних за реалізацію окремих напрямків, проектів чи заходів, терміни виконання та всі види забезпечення, необхідні для їхньої реалізації.

  3. Енергозберігаюча політика ВС повинна забезпечувати:

 • відповідність чинному законодавству України у сфері енергозбереження, технічним регламентам, нормам, правилам, виконання яких повинні забезпечувати працівники ВС;

 • координацію з політикою ВС у сфері екології, охорони праці тощо;

 • взаємодію з місцевими та регіональними органами виконавчої влади у сфері енергозбере­ження;

 • підвищення ефективності використовування ПЕР;

 • розробляння методів, моделей та засобів ефективного використовування ПЕР виробничою системою;

 • оцінювання ефективності використовування ПЕР за встановленими критеріями;

 • створення умов для впровадження енергозберігаючих заходів;

 • вдосконалення положень енергозберігаючої політики;

 • врахування специфічних місцевих та регіональних умов під час впровадження енергозбері­гаючих заходів;

 • підвищення кваліфікації персоналу СЕМ;

 • стимулювання персоналу ВС щодо підвищення ефективності використовування ПЕР;

 • популяризацію та регулярне інформування персоналу ВС щодо досягнутих результатів діяль­ності ВС у сфері енергозбереження.

 1. Вимоги до програми енергозбереження

  1. Програма енергозбереження повинна встановлювати мету, завдання, порядок розроблення та впровадження енергозберігаючих заходів.

  2. Програма повинна містити такі розділи:

 • загальні положення, що містять мету та завдання;

 • відповідальність керівництва;

 • характеристика та перспективи розвитку ВС щодо використовування ПЕР;

 • наявний стан споживання ПЕР;

 • прогнозовані потреби вйробничої системи в ПЕР;

 • стан, потенціал та пріоритети енергозбереження у ВС;

 • план впровадження енергозберігаючих заходів із зазначенням термінів виконання та відпо­відальних осіб за їхнє упровадження;

 • першочергові маловитратні та перспективні енергозберігаючі заходи;

 • техніко-економічне обґрунтування енергозберігаючих заходів;

Примітка. Техніко-економічне обґрунтування енергозберігаючих заходів треба здійснювати згідно з рекомендаціями, на­веденими в ДСТУ 2155.

 • завдання підрозділам ВС щодо використовування енергоефективного устатковання та технологій;

 • управління документообігом та інформаційними потоками;

 • управління контрольно-вимірювальним устаткованням;

 • стимулювання персоналу ВС у сфері енергозбереження;

 • готування кадрів;

 • моніторинг виконання програми;

 • механізм реалізації програми (послідовність реалізації, виконавці, необхідні матеріально- технічні та фінансові ресурси, джерела фінансування програми тощо).

 1. ВИМОГИ ДО ФУНКЦІЙ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  1. СЕМ повинна охоплювати такі функції: облік та звітність, контролювання, аналізування, регулювання (коригувальні дії), планування, нормування, організування.

  2. Функція обліку та звітності повинна передбачати:

 • збирання первинних даних (сигналів, повідомлень, документів тощо) про витрати ПЕР виробничою системою та її підрозділами та випуск продукції;

 • реєстрацію первинних даних про витрати ПЕР виробничою системою та її підрозділами;

 • формування структури витрат ПЕР;

 • формування періодичних звітів про витрати ПЕР тощо.

 1. Функція контролювання повинна передбачати виконання дій щодо контролювання:

 • наявності та виконання програми енергозбереження;

 • виконання завдань СЕМ;

 • витрат ПЕР;

 • якості проведення внутрішнього ЕА;

 • відповідності порядку укладання угод на проведення зовнішнього ЕА нормативно-правовим актам;

 • відповідності стану контрольно-вимірювального устатковання вимогам СЕМ;

 • впливу споживаних ПЕР на навколишнє середовище;

 • навчання персоналу у сфері енергозбереження;

 • за інформуванням керівництва, служб та працівників ВС при стан споживання ПЕР виробни­чою системою та її підрозділами тощо.

 1. Функція аналізування повинна передбачати виконання дій щодо аналізування:

 • наявного стану споживання ПЕР;

 • потенціалу енергозбереження;

 • відповідності функціювання СЕМ встановленим керівництвом ВС критеріям;

 • балансів ПЕР;

 • відповідності фактичних питомих витрат ПЕР нормам питомих витрат ПЕР;

 • частки фінансових витрат ПЕР в загальній собівартості продукції;

 • впровадження енергозберігаючих заходів та визначання їхньої пріоритетності;

 • впливу енергозберігаючих заходів на навколишнє середовище та стан охорони праці у ВС;

 • програм стимулювання персоналу ВС щодо підвищення ефективності використання ПЕР та функціювання СЕМ;

 • результатів навчання персоналу ВС у сфері енергозбереження;

 • функціювання системи обліку та контролювання ПЕР та її удосконалення тощо.

 1. Функція регулювання повинна передбачати здійснення коригувальних дій щодо:

 • режимів споживання ПЕР;

 • зменшення питомих витрат ПЕР;

 • впровадження енергозберігаючих заходів;

 • вдосконалення СЕМ;

 • вдосконалення управління документообігом у сфері енергозбереження;

 • підвищення кваліфікації персоналу ВС у сфері енергозбереження тощо.

 1. Функція планування повинна передбачати виконання дій щодо:

 • створення програми енергозбереження ВС;

 • вдосконалення організаційної структури служби ЕМ;

 • проведення зовнішнього та внутрішнього ЕА;

 • перспективного планування витрат ПЕР;

 • інформаційного забезпечення СЕМ;

 • розробляння та вдосконалення методичного та матеріально-технічного забезпечення СЕМ;

 • перевіряння стану засобів вимірювальної техніки;

 • покращення екологічного стану навколишнього середовища тощо.

 1. Функція нормування повинна передбачати виконання дій щодо:

 • визначання складу технологічних процесів та операцій щодо виготовляння кожного виду продукції (роботи, послуги), під час виконання яких використовують ПЕР;

 • визначання одиниці вимірювання продукції (роботи, послуги);

 • визначання складу основних цехів, ділянок, агрегатів, споживання ПЕР якими повністю відно­ситься на виготовлення конкретного виду продукції;

 • визначання складу основних цехів, ділянок, агрегатів, споживання ПЕР якими розподіляють пропорційно до послуг, наданих на виготовляння декількох видів продукції (робіт, послуг);

 • визначання витрат та втрат ПЕР споживачами основних цехів, ділянок, агрегатів тощо;

 • розраховування норм питомих витрат ПЕР;

 • розробляння внутрішніх нормативних документів ВС та методик розраховування норм пито­мих витрат ПЕР;

 • визначання норм щодо тривалості проведення робіт стосовно впровадження енергозберіга­ючих заходів;

 • визначання нормативної чисельності працівників СЕМ тощо.

 1. Функція організування повинна передбачати виконання дій щодо:

 • забезпечення ефективності функціювання СЕМ;

 • забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів;

 • забезпечення функціювання системи обліку та контролювання витрат ПЕР;

 • організації навчання персоналу ВС у сфері енергозбереження;

 • організації стимулювання працівників щодо підвищення ефективності використання ПЕР та функціювання СЕМ;

 • робіт з громадськими організаціями та державними органами управління у сфері енергозбе­реження тощо.

 1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  1. Загальні кваліфікаційні вимоги

   1. Кваліфікація персоналу СЕМ повинна забезпечувати ефективне функціювання СЕМ. Кваліфікаційні вимоги до персоналу СЕМ охоплюють: вимоги до освіти, спеціального готування, досвіду роботи, особистих якостей та щодо компетентності.

  2. Вимоги до освіти

   1. Персонал СЕМ повинен мати базову вищу освіту за спеціальністю «Енергетичний менедж­мент» або за фаховим напрямом Міністерства освіти та науки України «Енергетика, електротехніка (електромеханіка)», а саме: інженер-електрик, інженер-електромеханік, інженер-енергетик, а також інженер з автоматизації (за галузями національного господарства України), за умови проходження навчання в системі підвищення кваліфікації чи перепідготовлювання кадрів за зазначеним вище фаховим напрямком.

   2. Персонал СЕМ повинен вільно володіти (усно та письмово) державною мовою.

  3. Вимоги до спеціального готування

   1. Персонал СЕМ повинен пройти готування та підвищення кваліфікації в обсязі, необхідному для забезпечення його компетенції під час проведення робіт у сфері енергозбереження ВС, і воло­діти знаннями у таких напрямках:

 • законодавство України та Європейського Союзу у сфері енергозбереження;

 • національні та міждержавні стандарти, інші НД у сфері енергозбереження;

 • технічна документація на СЕМ, разом з тим керівні та нормативні документи щодо діяльності керівництва ВС під час впровадження та функціювання СЕМ, функцій СЕМ, проведення внутрішнього ЕА, проведення моніторингу і здійснення коригувальних дій у сфері енергозбереження, аудиту СЕМ та критеріїв його проведення;

 • організація моніторингу і здійснення коригувальних дій у сфері енергозбереження;

 • організація проведення внутрішнього ЕА та аудиту СЕМ.

  1. Персонал СЕМ повинен бути підготовлений до виконання своїх обов'язків згідно з посадо­вими інструкціями.

  2. Персонал СЕМ повинен пройти інструктаж на робочому місці за фаховим напрямком.

 1. Вимоги до досвіду роботи

  1. Персонал СЕМ повинен мати не менше 2 років відповідної практичної роботи, пов’язаної з напрямком його діяльності.

 2. Вимоги до особистих якостей

  1. Персонал СЕМ повинен бути неупереджений і витриманий, володіти логічним мисленням, мати аналітичний склад розуму, бути здатним реально оцінити ситуацію, розуміти роль енергетич­ного господарства у функціюванні ВС.

  2. Зазначені у 9.5.1 ознаки необхідні персоналу СЕМ для того, щоб:

 • неупереджено збирати та оцінювати фактичні дані про витрати ПЕР та функціювання СЕМ;

 • постійно оцінювати результати спостережень та взаємодій з персоналом ВС під час функцію­вання СЕМ;

 • на підставі спостережень, зроблених під час проведення ЕА, формулювати обґрунтовані висновки;

 • висловлювати свої думки переконливо, логічно та дохідливо в усній та письмовій формі.

 1. Вимоги до компетентності

  1. Персонал СЕМ повинен бути компетентний у сфері енергетичного менеджменту. Для цього необхідно:

 • персоналу підтримувати сучасний професійний рівень своїх знань у сфері енергозбереження та енергоменеджменту;

 • проведення атестації персоналу СЕМ в порядку, визначеному керівництвом ВС тощо.

 1. ВИМОГИ ДО СКЛАДНИКІВ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  1. Вимоги до організаційного забезпечення СЕМ

   1. Організаційне забезпечення СЕМ повинне забезпечувати виконання персоналом СЕМ покладених на нього обов'язків у сфері енергозбереження.

   2. Організаційна структура СЕМ повинна забезпечувати виконання всіх функцій СЕМ з ура­хуванням їх розподілу за всіма рівнями управління.

   3. Для забезпечення функціювання СЕМ необхідно створити службу ЕМ, яка повинна бути безпосередньо підпорядкована керівництву ВС. Рекомендації щодо вибирання організаційної струк­тури служби ЕМ наведені в додатку А.

   4. Вимоги до розподілу обов'язків серед персоналу СЕМ визначають посадові інструкції персоналу та інструкції з експлуатації ВС.

   5. Для забезпечення функціювання СЕМ повинні бути розроблені інструкції щодо виконання персоналом СЕМ функцій системи в усіх режимах її функціювання.

   6. Вимоги до служби ЕМ повинні бути визначені і документально оформлені керівником ВС.

   7. Для ефективного функціювання СЕМ керівництво виробничої системи повинне здійсню­вати постійний моніторинг ефективності функціювання СЕМ. Під час моніторингу оцінюють можливість покращення і необхідність вдосконалення СЕМ. За результатами оцінювання оформляють документи, в яких підтверджується відповідність вимог і результатів роботи СЕМ, або зазначають коригувальні дії, вжиття яких перевіряють в процесі моніторингу ефективності функціювання СЕМ.

  2. Вимоги до технічного забезпечення СЕМ

   1. Комплекс технічних засобів СЕМ повинен забезпечувати виконання всіх функцій СЕМ і охоплювати:

 • засоби вимірювальної техніки;

 • контрольне та випробовувальне устатковання;

 • пристрої збирання та передавання даних;

 • локальну обчислювальну мережу;

 • засоби обчислювальної техніки;

 • пристрої реєстрування даних про витрати ПЕР та випуск продукції (реєструвачі, принтери, плотери тощо).