Перевірка запираючих властивостей замка (експлуатаційні) випро­бування - відповідно до ГОСТ 12253.

 1. Визначення 50 % -яої розрядної напруги ізоляторів у забрудне­ному та вологому стані

Визначення 50 %-ної розрядної напруги ізоляторів у забрудненому та вологому стані - відповідно до нормативно-технічної документації, затвердженої в установленому порядку.

 1. Перевірка упаковування та маркування

 2. Перевірка маркування та упаковування - за нормативно-технічною документацією, затвердженою в установленому порядку.Перевірка на відповідність вимогам надійності

Показники надійності оцінюють за розподілом відказів ізоляторів в часі в процесі експлуатації шляхом апроксимації фактичного числа відказів за роками функціонування ізоляторів за зростаючим підсумком (але не менш ніж за 4 роки) функції імовірності безвідказної роботи.

 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспорту вання та зберігання ізоляторів - відповідно до норматив­но-технічної документації, затвердженої в установленому порядку.

 1. ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  1. Робоче положення ізолятора - стержнем униз.

Допускається відхилення його поздовжньої осі від вертикального положення не більш ніж на 90’.

  1. Допускається нанесення неагресивного до матеріалів складових частин ізолятора гідрофобного покриття для потіпшення характеристик при роботі в умовах забрудненої атмосфери.

  2. Діяння механічних сил на ізолятор при виборі типу повинно визначатися з урахуванням коефіцієнтів запасу, встановлених «Правила­ми упорядкування електроустановок», які затверджені Головним технічним управлінням з експлуатації енергосистем.

  3. При роботі з ізоляторами із загартованого скла (при вимірюваннях, випробуваннях, складуванні, монтажі ізоляторів у гірлянду, демонтажі, нанесенні покрить та ін.) повинні застосовуватися захисні пристрої з метою охорони від ураження осколками скла у випадку самочинного руйнування ізолятора.

 1. ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА

  1. Виготовлювач гарантує відповідність якості ізоляторів вимогам цього стандарту при дотриманні споживачем вимог експлуатації, зберігання, транспортування та монтажу.

  2. Гарантійний строк експлуатації - 4 роки з дня введення ізоляторів в експлуатацію.

Гарантійний строк експлуатації ізоляторів, призначених для експорту, - 3 роки з дня введення ізоляторів в експлуатацію, але не більш 3,5 років з моменту проходження їх через Державний кордон.

Номер пункту, підпункту

2.6; 3.3.9

4.21; 1,4;21.2

4.2.2; 4.6.1; 4.3.2

4.8.1

2.4.5; 4.23

2.4.7; 4.19.1; 4.19.2

2.3.1; 2.5.1

4.16.1; 4.17.1

4.2.3

3.3.6

3.2.2

2.4.9; 4.19.2; 4.19.1

2.7.1

2.4.6

4.2.3

4.8.1

4.20

4.5

4.9.2; 4.22.3; 6.1

Розділ 1; пп.1.2; 2.1; 2.2.2;

2.2.7; 2.2.14; 3.3.7

2.4.4; 2.7.1; 4.21.3

2.4.4; 2.7.1; 4.21.3

2.4.6

2.7.2; 2.8.1

2.4.6

6.3

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Міністерством енергетики та електрифіка­ції України

РОЗРОБНИКИ

Ю. М. ІПумілов, докт. техн, наук; Т. К. Тюріна (керівник теми);

Р. О. Соломатова

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України №59 від 30.04.1993

 2. ПЕРЕГЛЯДАННЯ ГОСТ 6490-83

 3. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ

J Позначення НТД, на який є посилання

І ГОСТ 2.601—68

ГОСТ 9.307—89

ГОСТ 1516.2—76

ГОСТ 6581—75

ГОСТ 12253—88

ГОСТ 13873—81

ГОСТ 15150—69

ГОСТ 15151—69

ГОСТ 17512—82

ГОСТ 18242—72

ГОСТ 18321—73

ГОСТ 18328-73

ГОСТ 18620—86

ГОСТ 20419—83

ГОСТ 22261—82

ГОСТ 23706-79

ГОСТ 24409—80

ГОСТ 26196—84

ГОСТ 27396—87

ГОСТ 27661-88

ІТУ 34-27-265-83

ТУ 34-27-279-82

ТУ 34-13.967-90

ТУ 34-43.10309-88

ТУ 34-13.11458-89

ПУЭ-86