Для особливого випадку, коли шестерня розташована симетрично між вальницями, КНр-сі можна обчислити, використовуючи добре наближений метод без цього спрощення (див. 7.2.3.1 і 7.6.1).

Зі збільшенням кривизни лінії пружної деформації, що трапляється, коли зубчасті пари під ви­соким навантаженням або відношення ширини зубчастого вінця до діаметра шестерні велике, або те і те, тоді припущення, що еквівалентне зміщення виражено прямою лінією в площині за­чеплення призводить до збільшення різниці між обчисленим і фактичним розподілами наванта­ження по ширині зубчастого вінця (див. положення про граничні розміри bld в 7.2).

 1. Визначання коефіцієнта розподілу навантаження по довжині контактних ліній (напруження вигину) KFp

KFp враховує вплив розподілу навантаження по ширині зубчастого вінця на напруження вигину. Він залежить від змінних, які визначаються для Кнр, і також від відношення ширини зубчастого вінця до висоти зуба blh.

 1. Визначання розраховуванням

 1. = (39)

_ (Ь/Ъ)2 1

Fl + b/h + (b/h)2l + h/b + (h/b)2' (40)

Як b/h має бути використане менше зі значень b^/hbb2lh2. Гранична умова: коли blh < З, підставляють 3 для blh. Для шевронних зубчастих коліс повинно бути використано Ьв замість Ь.

 1. Гоафічні значення

KF$ можна визначити з рисунка 11, коли Кн₽ і blh визначені. Для грубого оцінювання середнє значення можна вибрати з діапазону 3 < blh < 12. Це дає результат у фіксованій залежності між Кнр і KFp (див. рисунок 11). KFp = Кнр використовують для b/h > 12. Якщо коефіцієнт розподілу на­вантаження по довжині контактних ліній для контактних напружень Кнр визначений згідно з методом D, то KFp можна прямо визначити з графіків для KHp.D. Див 7.2.4 а) щодо зроблених тут припущень.

 1. Принципи визначання коефіцієнта розподілу навантаження по довжині контактних ліній Кнр, що використовують у методах С і D

Як пояснено в 7.3.1, методи С2 і D містять припущення, що пружні деформації тіла зубчас­того колеса спричинюють у зачепленні лінійно зростаючий боковий зазор по ширині робочих по­верхонь зуба (див. додаток С.2 щодо подальшої інформації). Це еквівалентне зміщення, охоплюючи відхили виготовлення, спричинює подібний боковий зазор робочих поверхонь, який враховують у цьому припущенні.

Рисунки 9 і 10 ілюструють впливи еквівалентного зміщення згідно з цими припущеннями й на­вантаження зуба на розподіл навантаження.


 1. Метод C2: Визначання розраховуванням

На рисунку 10 зазначено, як дві умови пов’язані з Fm. У випадку шевронних зубчастих коліс b = 26в. Менше із значень для шестерні або колеса повинне бути підставлене в b або Ьв, це буде ширина на ніжках зуба, охоплюючи фаску або скруглення на кінці зуба.

FСу

 1. ЬсаІ/Ь < 1 відповідно до > 1: ги/Я
 1. Ьса1/Ь > 1 відповідно до 2ЇПь

(43)

Ь

(44)

саі/Ь = 0,5 + -^^

Ру СУ

 1. Метод С2: Гоафічні значення

Значення КНр можна знайти з рисунка 11, коли су і FPy оцінені — див. розділ 9 щодо жорсткості зачеплення сг

Су, рекомендоване для методу С, використовують для приблизного оцінювання, тобто

Су = 20 Н/(мм-мкм). Це значення також може бути використане для косозубої передачі, у якій Р < 30°; вплив кута нахилу зуба в цьому діапазоні практично незначний. Зроблено припущення, що для відносної жорсткості зачеплення у разі низького питомого навантаження значення Fm/b < 100 Н/мм замінюють на значення Fm/b = 100 Н/мм. Це дозволяє використовувати спрощену номограму для визначання коефіцієнтів розподілу навантаження по довжині контактних ліній (див. рисунок 12).

Для значень b/h > 12, KFp повинен бути прирівняний до /Снр. Значення Кнр і Крр, відповідні значенням Fmlb <100 Н/мм повинні бути прирівняні до значень Кнр і Крр. ЩО властиві Fm/b = 100 Н/мм, тобто сіру зону на рисунку 12 таким чином не використовують. Потрібно уникати заштрихованої зони з переривчастими лініями

.

 1. легке навантаження і/або велике значення еквівалентного зміщення (велике значеня FSy)


 1. важке навантаження і/або мале значення еквівалентного зміщення (мале значення FPy)


 1. низьке навантаження і/або велике значення

Fpy, Ьса|/Ь 5 1

ш_ f~max _ Ь ''max ~ ~ .

О Ь bcaf

 1. високе навантаження і/або мале значення
  Fpy, bca|/b > 1

, _ ^"rnax _ ^т ^саі

max" b =b . b °cal -

2

Рисунок 9 — Розподіл навантаження вздовж ширини зубчастого вінця з лінійним еквівалент­ним зміщен ням (ілюстрація принципу)

Рисунок 10 — Розраховування навантаження на оди­ницю ширини зубчастого вінця (F/b)max з лінійним розподілом навантаження по ширині зубчастого вінця Fm = (Ft КА Kv

)

Рисунок 11 — Коефіцієнти розподілу навантаження по довжині контактних ліній Кнр (контактні напруження) і (напруження вигину) згідно з формулами (41), (43) і (39)


 1. Розраховування КНр, використовуючи методи С1 і D

За цими методами розраховування Кн₽ виконують безпосередньо, використовуючи задані формули; не потребує окремого визначання.


Рисунок 12 — Коефіцієнти розподілу навантаження по довжині контактних ліній Кнр (контактні напруження) і KFp (напруження вигину) для значень blh < 12 згідно з методом С2 (спрощений метод, у якому су= 20 Н/(мм мкм) 1. Ефективне еквівалентне зміщення Fpy

Таку формулу можна використати для загальних конструкцій зубчастих передач:

= f₽x Хр. (45)

де Fpx — початкове еквівалентне зміщення, тобто абсолютне значення суми деформацій, пере­міщень і відхилів виготовлення шестерні й колеса, виміряні в площині зачеплення. Fpx можна визначити згідно з методом В або С2 (див. 7.5 і 7.6.2.1).

 1. Припуск припрацювання урі коефіцієнт припрацювання хр

Ур — величина, на яку початкове еквівалентне зміщення зменшується припрацюванням з того часу, як операція почалася, хр — коефіцієнт, що характеризує еквівалентне зміщення після при­працювання. Зручно використовувати хр в обчисленнях тільки поки ур пропорційне Fpx. Важливі впливи охоплюють:

 • матеріал шестерні й колеса;

 • твердість поверхні;

 • швидкість обертання на ділильному колі;

 • тип змащення;

 • обробляння поверхні;

 • абразив у мастилі;

 • початкове еквівалентне зміщення Fpx (як результат деформацій, переміщень і відхилів ви­готовлення).

Ур і хр не враховують впливи операцій припрацювання, які отримані під час процесів виго­товляння, таких як притирання. Зняття матеріалу такими способами треба враховувати у величині fma.

За відсутності безпосередніх, гарантованих даних із експерименту або досвіду роботи (метод А), Ур можна визначити згідно з методом В, наведеним у 7.4.2.1 або 7.4.2.2.

 1. .2.1 Визначання урі хр за розраховуванням, метод В. Значення з формул (46) — (54) відтворюють криві на рисунках 13 і 14.

 1. Для конструкційної сталі, наскрізнозагартованої сталі й перлітного чавуну або бейнітного чавуну з кулястим графітом:

320

У?=~ F₽x, (46)

аН Ііт

(47)


320

°НІіт


Хр =1-Де Ур < Fp х і х₽ 0 . (48)

Для V < 5 м/с: без обмеження

Для 5 м/с < V < 10 м/с: верхня межа ур — 25600/ан |іт відповідно до Fpx = 80 мкм

Для і/ > 10 м/с: верхня межа ур — 12800/стн кт відповідно до Fpx = 40 мкм.

ан ііт — як указано в ISO 6336-5.

 1. Для сірого чавуну й феритного чавуну з кулястим графітом:

yp=0,55Fpx, (49)

Хр = 0,45, (50)

де для V < 5 м/с: без обмеження

для 5 м/с < V < 10 м/с: верхня межа ур — 45 мкм відповідно до Fpx = 80 мкм

для V > 10 м/с: верхня межа ур — 22 мкм відповідно до Fpx = 40 мкм.

 1. Для цементованої сталі, сталі поверхневої прогартованості, азотованої й нітроцементованої сталі та поверхневопрогартованим чавуном з кулястим графітом:

yp=0,15Fpx, (51)

Хр = 0,85, (52)

де для всіх швидкостей: верхня межа ур — 6 мкм відповідно до Fpx = 40 мкм.Коли матеріал шестерні відрізняється від матеріалу колеса, то значення для шестерні (у(і1 і Хрі) і значення для колеса (ур2 і х₽г) треба визначати окремо. Для обчислень використовують середні значення кожного (ур і хр) з формул (53) і (54).

(

(53)

УР1 +УР2

Ур 2

(54)


(хр і +Хр г)
-


Хр =Наскрізнопрогартована сталь, чавун з кульовим графітом (перлітний, бейнітний)

Сірий чавун, чавун з кульовим графітом (феритний)

Швидкість обертання V >10 м/с


С

Усі швидкості

таль цементована, азотована, поверхневопрогар- тована або нітроцементована Поверхневопрогартований чавун з кульовим графітом

(Якщо матеріали шестерні й колеса різні, то у(1 треба визначати згідно з формулою (53)).

Рисунок 13 — Припуск припрацювання для зубчастої пари, див. також рисунок 1

 1. 4.2.2 Графічні значення ур, метод В. Значення ур можна взяти з рисунків 13 і 14 як функцію початкового еквівалентного зміщення Fpx і величини стн Нт для матеріалу.


Швидкість обертання V < 10 м/с


Початкове еквівалентне зміщення Fpx

Наскрізнопрогартована сталь, чавун з кульовим графітом (перлітний, бейнітний)

—— - Сірий чавун, чавун з кульовим графітом (перлітний)(Якщо матеріали шестерні й колеса різні, то ур треба визначати згідно з формулою (53)).

Рисунок 14 — Припуск припрацювання для зубчастої пари, див. також рисунок 13

 1. Визначання коефіцієнта розподілу навантаження по довжині контактних ліній, вико­ристовуючи метод В: Кн₽-в

За обставин і припущень, описаних у 7.2.2, метод В придатний для всіх типів зубчастих ре­дукторів і експлуатаційних умов.

Розраховування виконують згідно з формулами (41) — (45) і припуском припрацювання ур, розрахованим згідно з 7.4.2. Початкове еквівалентне зміщення Fpx відоме з вимірювання, або з точного аналізування деформацій і переміщень, або з передач подібного типу, які вже сконструйо­вані, і доречна інформація наведена для розраховування. Див. також 7.2.2

. 1. Визначання коефіцієнта розподілу навантаження по довжині контактних ліній, вико­ристовуючи метод С

Примітка 5. Якщо обчислення за методом С дають значення Кн₽ більші від 1,5, тоді потрібні заходи, щоб зменшити такі зна­чення (наприклад жорсткіші вали тощо). Це не вимагається, коли більші значення Кнр можуть бути допустимі або якщо зміна розмірів недоречна.

Як пояснено в 7.2.3, до розгляду в розраховуванні Кнр беруть складові еквівалентного зміщення внаслідок деформацій шестерні й вала шестерні та відхилів виготовлення, вимірювані в площині зачеплення. Стосовно подальших змінних див. 7.6.2.1, виноску 14 там само, і також 7.6.4 та 7.6,5.

 1. Метод С1, коефіцієнт Кн₽-сі

Щодо обставин і припущень, описаних у 7.2.3.1, використання методу С доречне для зубчас­тих передач, що мають такі характеристики:

 1. шестерня розміщена на масивному валу, або порожнистому валу, де c/shi/dsh < 0,5, розта­шована симетрично між вальницями (s/Z < 0,1, див. рисунок 16). (Несиметричне розташування шестерні призводить до додаткових деформацій вигину, які повинні бути оцінені й додані до fma);

 2. діаметр шестерні майже дорівнює діаметру вала;

 3. є жорстке колесо й корпус, жорсткий вал колеса й жорсткі вальниці (див. також 7.6.4 і 7.6.5);

 4. пляма контакту під навантаженням поширюється на всю ширину зубчастого вінця;

 5. немає додаткових зовнішніх навантажень, що діють на вал шестерні (наприклад від муфт вала);

 6. припуск припрацювання ур < ур тах, як указано в 7.4.2. Обчислене значення Fpx може бути перевірене, використовуючи формулу

Кнр-1
(5/2


2(^-1)^

хрМ


(55)Рекомендовано, щоб значення, використовувані для fma, були підтверджені контрольними перевірками, пляма контакту була в робочій позиції.

Див. 7.6.1.3 при застосуванні до шестерень струмкового вальцьового млина і 7.6.1.4 при за­стосуванні до планетарних зубчастих передач.

 1. Зубчасті передачі з однопарним зубчастим контактом і немодифікованим нахилом зубців а) прямозубі й прості косозубі передачі81