Див. додаткову вимогу 12.

 1. Волочіння прутків

Якщо обумовлено під час замовляння, прутки мають бути придатними до холодного волочіння. Марки та групи якості, до яких це застосовно, подано у таблицях 10 і 11.

Див. додаткову вимогу 22.

 1. Придатність до гарячого цинкування

Вимоги до гарячого цинкування повинні узгодити між собою виробник і покупець.

Вимоги EN ISO 1461 та EN ISO 14713 застосовують для нанесення покриву. Для цих завдань можна застосовувати визначення класів придатності, основане на границях хімічного аналізу згідно з таблицею 1.

Таблиця 1 — Класи придатності до гарячого цинкування, основані на плавковому аналізі (рекомендовані)

Клас

Масова частка елементів, %

Si

Si + 2,5 Р

Р

Клас 1

< 0,030

< 0,090

Клас 2а)

<0,35

Клас 3

0,14 < Si < 0,25

< 0,035

а) Клас 2 застосовують тільки для спеціальних цинкових сплавів.Для класу 1 максимальне значення вуглецевого еквівалента за таблицею 6 потрібно підвищити на 0,02. Для класу 3 максимальне значення вуглецевого еквівалента за таблицею 6 треба підви­щити на 0,01. Це підвищення застосовують для марок S275 і S355 (див. 7.2.5).

Див. додаткову вимогу 5.

Примітка. Форму виробу, склад цинкової ванни, інші параметри обробляння гарячим занурюванням та інші чинники треба передбачити під час узгоджування вимог до цинкування гарячим занурюванням.

 1. Оброблюваність

Вироби з усіх марок сталі та груп якості оброблюють виконуванням звичайних процесів.

Примітка. Через належну пластичність сталей груп якості JR, JO, J2 і К2 можуть виникнути проблеми з утворенням стружки та якістю обробки поверхні. Звичайно вищий уміст сірки покращує оброблюваність. Застосування належного обробляння кальцієм довгомірних виробів покращує оброблюваність (див. виноску®1 до таблиці 2 і виноску01 до таблиці 3).

 1. Якість поверхні

  1. Штрипс

Стан поверхні не повинен негативно впливати на використання відповідної марки сталі, якщо застосовують належне обробляння штрипса.

 1. Товсті листи, широкі штаби

EN 10163, частини 1 і 2 поширюються на допустимі дефекти поверхні та виправлення поверх­невих пошкоджень зачищанням і/чи зварюванням. Якщо інше не обумовлено під час замовляння, застосовують клас А, підклас 1 згідно з EN 10163-2.

Див. додаткову вимогу 15.

 1. Профілі

EN 10163, частини 1 і 3 поширюються на допустимі дефекти поверхні та виправлення поверх­невих пошкоджень зачищанням і/чи зварюванням. Якщо інше не обумовлено під час замовляння, застосовують клас С, підклас 1 згідно з EN 10163-3.

Див. додаткову вимогу 16.

 1. Прутки та стрижні

EN 10221 поширюються на допустимі дефекти поверхні та виправлення поверхневих пошко­джень зачищанням і/чи зварюванням. Якщо інше не обумовлено під час замовляння, застосову­ють клас А згідно з EN 10221.

Див. додаткову вимогу 17.

 1. Відсутність внутрішніх дефектів

Допустимий рівень внутрішніх нецілісностей має відповідати EN 10025-1.

Див. додаткову вимогу 6 (для плоских виробів).

Див. додаткову вимогу 7 (для Н-балок з паралельними полицями і ІРЕ-балок).

Див. додаткову вимогу 8 (для прутків).

 1. Розміри, допуски на розміри та форму, допуски на масу

  1. Розміри, допуски на розміри та форму мають відповідати вимогам, наведеним у замов­ленні посиланням на відповідні документи згідно з 2.2 та згідно з 2.2 і 7.7.1 EN 10025-1:2004.

Для гарячекатаного товстого листа основні вимоги до допусків мають відповідати EN 10029, зокрема допуски на товщину для класу А, якщо інше не обумовлено під час замовляння.

Див. додаткову вимогу 18.

Для товстого листа, відрізаного від штрипса, отриманого безперервним гарячим прокатуван­ням, допуски на товщину мають відповідати EN 10051.

  1. Номінальна маса має відповідати EN 10025-1.

 1. КОНТРОЛЮВАННЯ

  1. Загальні положення

Вироби постачають після специфічного чи неспецифічного контролювання та випробування для підтвердження відповідності замовлянню та цьому стандарту (див. 5.1).

 1. Вид контролювання та документ контролю

Вид контролювання та документ контролю мають відповідати EN 10025-1.

Див. додаткову вимогу 9.

Додатково до вимог EN 10025-1 вироби зі сталі S185 треба піддавати тільки неспецифічному контролюванню та випробовуванню, і при цьому потрібно видавати тільки сертифікати відповід­ності замовленню, якщо це обумовлено лід час замовляння.

Див, додаткову вимогу 23.

 1. Частота випробовувань

  1. Відбирання проб

   1. Перевіряння механічних властивостей виконують:

 • за плавками чи за партіями, як встановлено під час замовляння, для групи якості JR та марок сталі Е295, Е335 і Е360.

Див. додаткову вимогу 24;

 • за плавками для груп якості JO, J2 і К2.

  1. Якщо під час замовляння обумовлено, що проби відбирають за партіями, виробнику дозволено замінити перевіряння відбиранням за плавками, якщо вироби постачають за плавками.

 1. Випробна одиниця

  1. Випробна одиниця має складатися з виробів однієї форми, марки, групи якості, стану постачання та одної товщини, як встановлено у таблиці 7 для границі плинності, та має становити:

 • за партією: 20 т або частина цього;

 • за плавкою: 40 т або частина цього;

60 т або частина цього для крупносортних профілів масою > 100 кг/м;

80 т або частина цього для всіх профілів, якщо маса плавки перевищує 200 т

8.3.2.2 Якщо обумовлено під час замовляння, для плоских виробів групи якості J2 І К2 ударні характеристики чи ударні та міцністні характеристики потрібно перевіряти на кожному вихідному товстому листі чи рулоні.

Див. додаткову вимогу 13.

Див. додаткову вимогу 14.

8.3.3 Перевіряння хімічного складу

Перевіряння хімічного складу — відповідно до EN 10025-1.

Див. додаткову вимогу 2.

8.4 Випробовування під час специфічного контролювання

 1. Треба виконати такі випробовування:

 • плавкове аналізування для всіх виробів;

 • випробовування на розтяг для всіх виробів;

 • випробовування на удар для всіх виробів груп якості JO, J2 і К2.

 1. Під час замовляння можуть бути узгоджені такі додаткові випробовування:

 1. випробовування на удар для всіх виробів групи якості JR (див. 7.3.2.2).

Див. додаткову вимогу 3;

 1. аналізування виробу, якщо вироби постачають за плавками (див. 8.3.3.2 EN 10025-1:2004). Див. додаткову вимогу 2.

 1. ГОТУВАННЯ ПРОБ І ВИПРОБНИХ ЗРАЗКІВ

  1. Відбирання та готування проб до хімічного аналізування

Готування проб до аналізування виробу — відповідно до EN 10025-1.

 1. Місце розташування та орієнтування проб і випробних зразків для механічних випро­бовувань

  1. Загальні положення

Місце розташування та орієнтування проб і випробних зразків для механічних випробовувань — відповідно до EN 10025-1.

 1. Готування проб

Додатково до EN 10025-1 проби треба відбирати:

 • від виробів найбільшої товщини у випробній одиниці;

 • від будь-якого виробу у випробній одиниці для виробу у стані постачання +N (див. 3.1).

Додатково до EN 10025-1 підготовку проб напівфабрикатів, якщо замовлення встановлює вимогу для випробовування механічних характеристик додатково до хімічного складу, треба узго­дити під час замовляння.

Див. додаткову вимогу 25.

 1. Готування випробних зразків

Готування випробних зразків для механічних випробовувань — згідно з EN 1 0025-1.

 1. Ідентифікація проб і випробних зразків

Ідентифікація проб і випробних зразків — згідно з EN 10025-1.

 1. МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ

  1. Хімічне аналізування

Хімічне аналізування — згідно з EN 10025-1.

 1. Механічні випробовування

Механічні випробовування — згідно з EN 10025-1.

 1. Ультразвукове випробовування

Ультразвукове випробовування — згідно з EN 10025-1.

 1. Повторні випробовування

Повторні випробовування — згідно з EN 10025-1.

 1. МАРКУВАННЯ, ЕТИКЕТКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ

Маркування, етикеткування, пакування мають відповідати EN 10025-1.

Див. додаткову вимогу 10.

 1. РЕКЛАМАЦІЇ

Будь-які рекламації треба видавати згідно з EN 10025-1.

 1. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ (див. 5.2)

Застосовують такі додаткові вимоги за EN 10025-1:2004:

 1. Потрібно зазначати процес виготовляння відповідної групи якості (див. 6.1).

 2. Потрібно аналізувати виріб; кількість проб та елементи, які треба визначити, має бути узго­джено (див. 7.2.2, 8.3.3 та 8.4.2).

 3. Треба визначати ударні характеристики групи якості JR (див. 7.3.2.2 та 8.4.2).

 4. Вироби відповідної групи якості повинні мати поліпшені властивості у перпендикулярному до поверхні напрямку, вказані у EN 10164 (див. 7.3.3).

 5. Виріб має бути придатним для гарячого цинкування (див. 7.4.3).

 6. На плоскому прокаті товщиною >6 мм відсутність внутрішніх дефектів треба контролювати згідно з EN 10160 (див. 7.6 і 10.3).

 7. На Н-балках з паралельними полицями та ІРЕ-балках відсутність внутрішніх дефектів по­трібно контролювати згідно з EN 10306 (див. 7.6 і 10.3).

 8. На прутках відсутність внутрішніх дефектів треба контролювати згідно з EN 10308 (див. 7.6 і 10.3).

 9. Стан поверхні та розміри потрібно контролювати на заводі-виробнику у присутності покупця (див. 8.2).

 10. Тип необхідного маркування (див. розділ 11).

Крім додаткових вимог згідно з EN 10025-1:2004 до виробів за цим стандартом застосовують такі додаткові вимоги:

 1. Штаба, товстий лист, штрипс, широка штаба і плоскі вироби (ширина < 150 мм) з номіналь­ною товщиною < ЗО мм мають бути придатними для відбортування без розтріскування (див. 7.4.2.2.2).

 2. Товстий лист і штрипс з номінальною товщиною <8 мм мають бути придатними до виго­товляння профілів холодним прокатуванням з радіусом згинання, наведеним у таблиці 13 (див. 7.4.2.2.3).

 3. Для плоских виробів групи якості J2 і К2 на кожному вихідному товстому листі чи рулоні потрібно перевіряти тільки ударні характеристики (див. 8.3.2.2).

 4. Для плоских виробів групи якості J2 і К2 на кожному вихідному товстому листі чи рулоні потрібно перевіряти ударні характеристики та міцністні характеристики (див. 8.3.2.2).

 5. Для товстих листів та широкої штаби потрібно застосовувати допустимі поверхневі дефекти та виправлення пошкоджень поверхні зачищанням і/чи зварюванням для класу, відмінного від класу А, підкласу 1 за EN 10163-2 (див. 7.5.2).

 6. Для профілів потрібно застосовувати допустимі поверхневі дефекти і виправлення пошко­джень поверхні зачищанням і/чи зварюванням для класу, відмінного від класу С, підкласу 1 за EN 10163-3 (див. 7.5.3).

 7. Для прутків і стрижнів потрібно застосовувати допустимі поверхневі дефекти і виправлення пошкоджень поверхні зачищанням і/чи зварюванням для класу, відмінного від класу А за EN 10221 (див. 7.5.4).

 8. Для гарячекатаних товстих листів треба застосовувати інші допуски, ніж для класу А EN 10029 (див. 7.7.1).

19А) Необхідний стан постачання +N або +AR (див. 6.3).

 1. Необхідний стан постачання +AR з оцінюванням механічних властивостей на нормалі­зованих пробах (див. 7.3.1.3).

 1. Необхідна масова частка міді між значеннями 0,25 % і 0,40 % за плавковим аналізом та між значеннями 0,20 % і 0,45 % за аналізом виробу для всіх груп якості S235, S275 І S355 (див. 7.2,4).

 2. Необхідно перевіряти розмір зерна для виробів групи якості J2 і К2 з номінальною тов­щиною < 6 мм (див. 7.3.2.3).

 3. Прутки мають бути придатні до холодного волочіння (див. 7.4.2.2.4).

 4. Треба подавати сертифікат відповідності замовленню для марки S185 (див. 8.2).

 5. Перевіряння механічних властивостей для групи якості JR і сталі марок Е295, Е335 і Е360 — за плавками чи партіями (див. 5.1 h) та 8.3.1.1).

 6. Підготовку проб потрібно узгоджувати для напівфабрикатів, якщо в замовленні встановле­но вимоги до випробовувань механічних характеристик, додатково до хімічного складу (див. 9.2.2).

 7. Обмеження максимальної масової частки вуглецю треба забезпечувати для профілів з номінальною товщиною > 100 мм (див. таблиці 2 і 4).

 8. Для довгомірних виробів максимальна масова частка сірки може бути підвищена на 0,015 % для поліпшеної оброблюваності, якщо виконують обробляння сталі, що змінює сульфідну морфо­логію, і хімічний склад показує щонайменше 0,0020 % кальцію (див. таблиці 2—5).

Мінімальні значення удару треба забезпечувати для профілів з номінальною товщи­ною > 100 мм (див. таблицю 9).Познака

Спосіб розкис-

Вуглець для виробів з номінальною товщи­ною у міліметрах, %,

Кремній

Марганець

Фосфорі

Сірка1*1'е>

AaoTf1

Мідь01

Інші111

не

більше ніж

! згідно

з EN 10027-1 та CR 10260

згідно

з EN 10027-2

лювання t)

< 16

> 16

< 40

> 40е*

%, не більше ніж

S235JR

1.0038

FN

0,17

0,17

0,20

1,40

0,035

0,035

0,012

0,55

——

S235J0

1.0114

FN

0,17

0,17

0,17

1,40

0,030

0,030

0,012

0,55

S235J2

1.0117

FF

0,17

0,17

0,17

1,40

0,025

0,025

0,55

S275JR

1.0044

FN

0,21

0,21

0,22

1,50

0,035

0,035

0,012

0,55

1■-

S275J0

1.0143

FN

0,18

0,18

0,18і1

1,50

0,030

0,030

0,012

0,55

S275J2

1.0145

FF

0,18

0,18

0,18і1

1,50

0,025

0,025

0,55

*—

S355JR

1.0045

FN

0,24

0,24

0,24

0,55

1,60

0,035

0,035

0,012

0,55

S355J0

1.0553

FN

0,20 і1

0,20к)

0,22

0,55

1,60

0,030

0,030

0,012

0,55

S355J2

1.0577

FF

0,20 і1

0,20к>

0,22

0,55

1,60

0,025

0,025

0,55

S355K2

1.0596

FF

0,20і1

0,20к)

0,22

0,55

1,60

0,025

0,025

0,55

S450JOjl

1.0590

FF

0,20

0,20к>

0,22

0,55

1,70

0,030

0,030

0,025

0,55

т)