НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Стійкість деревини та виробів з деревини
СУЦІЛЬНА ДЕРЕВИНА,
ПРОСОЧЕНА ЗАХИСНИМ ЗАСОБОМ
Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності
захисного засобу

(

БЗ № 4-2004/133

EN 351-1:1995, IDT)

ДСТУ EN 351-1:2004

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

5ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації лісових ресурсів (ТК 18 «Лісові ресурси»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Ильченко; І. Дерев’янко, канд. техн, наук; В. Зінченко; С. Кривов’язий; Н. Кручко; А. Миронюк; В. Немилостива; Ю. Чорнобров; І. Шурута

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 червня 2004 р. № 102 з 2005-07-01

З Національний стандарт відповідає EN 351-1:1995 Durability of wood and wood-based products — Preservative-treated solid wood — Part 1: Classification of preservative penetration and retention (Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу). Видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях Інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Терміни та визначення понять 2

 4. Вихідні матеріали 4

 5. Суцільна деревина, просочена захисним засобом 4

 6. Класифікування за просочністю 5

 7. Виробниче контролювання продукції 6

8 Маркування 7

Додаток А Настанова щодо вибирання певного просочування 7

Додаток В Приклад форми маркування 9

Додаток С Бібліографія 9

Додаток НА Перелік ДСТУ, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в EN 351-1:1995 9НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 351-1:1995 Durability of wood and wood-based products — Preservative-treated solid wood — Part 1: Classification of preservative penetration and retention (Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності захисного засобу).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 18 «Лісові ресурси».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова»;

 • слова «цей європейський стандарт» і «ця частина EN 351» замінено на «цей стандарт»;

 • у кінці розділу 2 та додатку С наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • у додатку В вираз «згідно з EN 351-1:1995» замінено на вираз «згідно з ДСТУ 351-1» у зв’язку з тим, що в Україні чинний ДСТУ 351-1, який згармонізований з EN 351-1.

Перелік ДСТУ, ідентичних європейським стандартам, посилання на які є в EN 351-1:1995, наведено в додатку НА.

Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Цей стандарт дозволяє структурам, що оголошують тендер або використовують суцільну деревину, вибрати метод просочування деревини захисними засобами, з урахуванням передба­чуваного застосовування або вимог різного регіонального або традиційного практичного досвіду у Європі, з урахуванням класів небезпеки біологічного ураження, якому піддається суцільна де­ревина (див. EN 335-1). Крім того, він є основою для визначання способів обробляння лісомате­ріалів, передбачених європейськими стандартами.

Залежно від виду просочування захисними засобами деревини, оцінювання терміну експлуа­тування не проводили, оскільки воно залежить від кліматичних умов застосовування деревини.

Пряме перевіряння результатів просочування деревини, наприклад випробовування на відкри­тому повітрі або біологічні випробовування, неможливе, тому що для цієї мети відсутні європейські стандарти. Тому для визначання якості просочування визначають проникність і утримувальність захисного засобу в просоченій деревині. Значення проникності й утримувальності визначають за допомогою дослідження біологічно активної речовини (речовин) у просоченій деревині.

З урахуванням природної стійкості деревини у певних класах небезпеки просочування за­хисними засобами окремих порід деревини не застосовують (див. EN 350-2 і EN 460). Відповідні характеристики засобів захисту деревини встановлені в EN 599-1.ДСТУ EN 351-1:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТІЙКІСТЬ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

СУЦІЛЬНА ДЕРЕВИНА, ПРОСОЧЕНА ЗАХИСНИМ ЗАСОБОМ
Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності
захисного засобу

СТОЙКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

ЦЕЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА, ПРОПИТАННАЯ ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ
Часть 1. Классификация проницаемости и удержания
защитного средства

DURABILITY OF WOOD AND WOOD BASED PRODUCTS

PRESERVATIVE-TREATED SOLID WOOD

Part 1. Classification of preservative penetration and retention

Чинний від 2005-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює класифікацію просочування деревини захисним засобом за умов проникності цього засобу і дає настанови щодо класифікації його утримувальності. Класифіка­ція є основою для визначання методів просочування захисним засобом спеціально виготовле­ної продукції.

Цей стандарт містить положення з виробничого контролювання продукції та маркування.

Цей стандарт застосовується під час просочування захисними засобами суцільної деревини, охоплюючи клеєну деревину, що її використовують у визначених сферах згідно з класами не­безпеки за EN 335-1.

Цей стандарт не поширюється на захист деревини від дереворуйнівних грибів, комах і мор­ських деревоточців.

У цьому стандарті не враховуються властивості просоченої деревини, такі як запах, ко- розійність захисного засобу, сумісність з іншими матеріалами, а також вимоги щодо здоров’я, безпеки і довкілля.

Цей стандарт не поширюється на деревину, оброблену препаратами, призначеними для запобігання ураженню заболонними грибними забарвленнями і комахами свіжозрубаної деревини або усунення ураження грибами.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 335-1:1992 Durability of wood and wood-based products — Definition of hazard classes of biological attack — Part 1: General

EN 350-2:1994 Durability of wood and wood-based products — Natural durability of solid wood — Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe

prEN 351-2 Durability of wood and wood-based products — Preservative-treated solid wood — Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood

prEN 599-1 Durability of wood and wood-based products — Performance of preventive wood preservatives as delermined by biological tests — Part 1: Specification according to hazard class

EN 29002:1987 Quality systems — Model for quality assurance in production and installation

ISO 2859-1:1989 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 335-1:1992 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів небезпеки біо­логічного ураження. Частина 1. Загальні положення1)

EN 350-2:1994 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної дере­вини. Частина 2. Настанови щодо природної стійкості та просочності окремих порід деревини, що мають значення в Європі1)

prEN 351-2 Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена за­хисним засобом. Частина 2. Настанови щодо відбирання проб для аналізування1)

prEN 599-1 Стійкість деревини та виробів з деревини. Характеристики засобів для захисту деревини за результатами біологічних випробовувань. Частина 1. Технічні характеристики згідно з класами небезпеки

EN 29002:1987 Системи забезпечення якості. Модель забезпечення якості в процесі ви­робництва і монтажу2)

ISO 2859-1:1989 Методи відбирання проб для контролювання за альтернативною ознакою. Частина 1. Схеми вибіркового контролю за приймальним рівнем дефектності (AGL) для по­слідовного контролювання партій1)

1> EN 335-1:1992, EN 350-2:1994, prEN 351-2, ISO 2859-1:1989 впроваджено в Україні як ДСТУ EN 335-1:2003, ДСТУ EN 350-2:2004, ДСТУ EN 351-2:2003, ДСТУ ISO 2859-1:2001;

 1. замінено на EN ISO 9002:1994 «Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and servicing (ISO 9002:1994)» (Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування (ISO 9002:1994).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі терміни та їх визначення:

 1. активний(-і) компонент(и) (active ingredientis)

Відповідна хімічна сполука або сполуки, що входять до складу засобу захисту деревини для досягнення захисту від біологічних агентів руйнування

 1. зона аналізування (analytical zone)

Та частина просоченої деревини, що її аналізують, щоб оцінити вимоги до утримувальності (див. 3.16)

Примітка. Зону аналізування визначають з бічної сторони просоченої деревини. Глибина, на якій необхідно узяти зра­зок, залежить від аналізованого виду деревини та інтенсивності відповідного просочування

 1. вибірка (batch)

Визначена кількість окремих одиниць просоченої захисним засобом деревини з однаковими •нормами щодо проникності та утримувальності

 1. біологічне контрольне значення (biological reference value)

 2. Кількість засобу захисту деревини в грамах на квадратний метр або в кілограмах на кубіч­ний метр випробуваної деревини, що вважається, на основі випробовування, ефективним для попередження ураження відповідними біологічними агентамипартія (charge)

Уся деревина, просочена захисним засобом за одну робочу операцію

 1. сумарний зразок (composite sample)

Сукупність випробних зразків з одиниць вибірки для визначання утримувальності, узятих з партії відповідно до вибіркового плану

 1. критичне значення (critical value)

Значення, рівне максимальному біологічному контрольному значенню (у грамах на квадратний метр або кілограмах на кубічний метр) і отримане з усіх проведених біологічних випробовувань згідно з prEN 599-1 для відповідного класу небезпеки. Це мінімальна кількість захисного засобу деревини, необхідна, відповідно до проведених випробовувань, для ефективної дії в даному класі небезпеки.

Примітка. Критичне значення залежить від класу небезпеки, способу застосовування та організмів, яким повинен проти­діяти засіб захисту деревини. Крім того, воно залежить від того, на яких породах деревини використовують засіб захисту — на хвойних чи листяних

 1. відкрита ядрова деревина (exposed heartwood)

Ядрова деревина, не оточена заболонню

 1. клеєна шарувата деревина (glued laminated timber (glulam))

Конструкція з шарів деревини, склеєних переважно паралельно до напрямку волокон

 1. наколювання (incising)

Метод проколювання бічної площі деревини, що сприяє глибшому і рівномірнішому проник­ненню захисного засобу

 1. шарувата конструкція (lamination)

Шар у склеєній деревині (див. 3.9), виготовлений з однієї або декількох дошок, з’єднаних звичайно по кінцях, але часом і з боків, або обома способами, щоб охопити загальну ширину і довжину конструкції

 1. норма щодо проникності (penetration reguirement)

Мінімальна глибина, до якої повинна(-і) проникнути активна(-і) речовина(-и) (див. 3.1) засо­бу захисту деревини

 1. метод глибокого просочування (penetrating treatment process)

Метод, що містить пристрої або операції, передбачені для подолання природного опору деревини до проникності готових для застосовування засобів захисту деревини.

Примітка. До методів, застосовуваних тепер на практиці, відносять просочування деревини в автоклавах, просочування деревини дифузійне, просочування деревини методом вакуум-атмосферного тиску тощо

 1. добре просочна деревина (permeable wood)

Деревина, що складається з заболоні і (або) ядра зі ступенем просочування і відповідно до визначення, наведеного в EN 350-2

 1. важко просочна деревина (resistant wood)

Уся деревина, не зазначена в 3.14

 1. норма щодо утримувальності (retention requirement)

Кількість засобу захисту деревини, необхідна в зоні аналізування.

Примітка. Норму щодо утримувальності виражають у грамах засобу на квадратний метр за поверхневого способу просо­чування (див. 3.19) або в кілограмах засобу на кубічний метр під час обробляння методом глибокого просочування (див. 3.13). Цю норму визначають з критичного значення по-різному залежно від того, яке випробовування є основним

 1. одиниця вибірки (sampling unit)

Вибіркова одиниця просоченої захисним засобом деревини (наприклад щогла, дошка, ого­роджений кіл), узята з вибірки (див. 3.3)