НПАОП 0.00-7.03-94. Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці


I. Загальна характеристика виробничого об’єкту.

Виробництво нiтрофарб потужнiстю 2 тис.тон/рiк з розфасовкою в металевi банки (об’ємом 3—5 кг) розмiщене на вiльнiй територiї дiючого заводу i займає площу 0,8 га. Енергозабезпечення виробництва здiйснюється вiд дiючих сiтей заводу з вiдповiдною їх реконструкцiєю.

У виробництво входять:

виробничий корпус, зблокований з АПК;

склад барвникiв i тари;

склад розчинiв;

склад готової продукцiї;

насосна автоматичного пожежогасiння;

ремонтно-механiчнi майстернi.

Основнi стадiї виробництва:

приймання та зберiгання сировини;

пiдготовка сировини (барвникiв) до переробки;

диспергування фарбникiв та здобування продукту;

зберiгання продукту та вiдправка споживачам;

вузол утилiзацiї розчинникiв.

Барвники на пiддонах електрокарами подаються в виробничий корпус, а потiм ручним вiзком подаються до апарату поз.601. Мiшок механiчним захватом подається на стiл розтарки. З апарату поз.601 барвник поступає через терези-дозатори на перетирочний устрiй. Пiдготовлена композицiя подається на iнтегратор, потiм в ємність з мiшалкою, готова фарба насосом подається в промiжну ємність. З ємності самопливом фарба поступає в вiддiлення розливу в агрегат розфасовки фарби в тару. Готова продукцiя складається на пiддони i електрокарами подається на склад готової продукцiї, де за допомогою штабелерiв розставляється по площi складу i зберiгається в два яруси. Вiддiлення приготування, розливу i зберiгання фарб забезпеченi системами автоматичного пожежогасiння.

У всiх примiщеннях передбачена припливно-витяжна вентиляцiя.

Виробництво безвiдходне — розсипи i розливи продукту переробляються в рiзнi марки шпакльовок.

II. Оцiнка проектних рiшень з питань охорони працi.

Пiд час перевiрки поданих матерiалiв фахiвцями Подiльського ЕТЦ Iвановим А.В., Панькиним I.Г. та Вiнницького полiтехнiчного iнституту Поливодой I.С. i Заваровим С.I. виявлено такi порушення нормативних актiв з питань охорони працi:

1. Загальна пояснювальна записка.

1.1. Устаткування, транспортнi засоби не мають сертифiкатiв — порушення Закону “Про охорону працi”, ст.24.

1.2. Не передбачена служба охорони працi в штатному розкладi (розпису) — порушення Закону “Про охорону працi”, ст.23.

1.3. Вiдсутня оцiнка (розрахунок) енергетичного рiвня технологiчної системи — порушення ОПВХП-88, п.1.1.4.

1.4. Не зазначенi критичнi значення параметрiв, що контролюються в ємкостях, якi вмiщують легкозаймистi речовини — порушення ОПВХП-88, п.5.3.6.

2. Технологiчна схема приймання розчинника i зберiгання (креслення 3551-68).

2.1. Вiдсутнiй резервний насос позицiя 3 на вiдкачуваннi розчинника — порушення ОПВХП-88, п.4.4.1.

2.2. Не передбачено пiддон пiд ємкiсть з толуолом — порушення СНiП 2.09.02, п.2.45.

III. Загальний висновок з проекту

На пiдставi вивчення поданих матерiалiв Подiльський ЕТЦ вважає, що проектна документацiя по виробництву нiтрофарб на Вiнницькому хiмзаводi не вiдповiдає вимогам нормативних актiв про охорону працi.

Будiвництво за цим проектом забороняється. Проект переопрацювати i подати на повторну експертизу.


Начальник ЕТЦ Ф.П.

Побiгайло

ПечаткаДодаток № 3


до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

СИСТЕМА нумерацiї експертних висновкiв

94

0.

№ 00.

0000.

000
порядковий номер експертно го висновку по реєстру ЕТЦ, що його видав
шифр галузi промисловостi (за класифiкацiєю Мiнстату)


шифр ЕТЦ (порядковий №
шифр

{

В — вiдповiдає вимогам з охорони праці
Н — не вiдповiдає вимогам з охорони прщацiрiк видачi висновку — двi останнi значущi цифри року 94 — 1994 рiк
(00 — 2000 рiк; 01 — 2001 рiк тощо)
Додаток № 4


до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працiТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ 3А ОХОРОНОЮ ПРАЦI
_______________________________________експертно-технiчний центр

КНИГА-РЕЄСТР
облiку експертних висновкiв щодо вiдповiдностi проектної
документацiї нормативним актам про охорону праці

Форма книги-реєстру

№ п/п

Найменування проекту

Коротка характеристика проекту пiдприємства (форма власностi)

Розробник проекту, його адреса

Номер і дата висновку

Примiтка

1

2

3

4

5

6