Під час використовування системи оцінювання якості 4

Якщо в ЕЕА забезпечено відповідність продукції вимогам додатка ZA, то виробник повинен подати заяву про відповідність продукції вимогам, які дають змогу виробнику використовувати мар­ковання СЕ. Заява про відповідність повинна містити таку інформацію:

 • назву та адресу компанії-виробника або повноважного представника виробника в Євро­пейській економічній зоні (ЕЕА), а також інформацію про місце розташування підприємства, на яко­му виготовляють продукцію;

 • опис продукції (тип, технічні дані, умови використовування та інша інформація) і копію інформації, що супроводжує марковання СЕ;

 • вимоги, яким повинна відповідати продукція (наприклад вимоги в додатку ZA цього стандарту);

 • спеціальні вимоги щодо використовування продукції (наприклад використовування про­дукції в певних умовах);

 • прізвище та посаду особи, уповноваженої підписати заяву про відповідність від імені ви­робника або уповноваженого представника виробника.

Примітка. Необхідно уникати дублювання інформації в заяві та сертифікаті про відповідність. Для цього необхідно ви­користовувати посилання на інший документ, який містить інформацію в більшому обсязі.

Сертифікат та заяву про відповідність потрібно викладати державною мовою або державною мовою країни, що є членом Європейського комітету зі стандартизації, у якій будуть використову­вати продукцію.

ZA.3 Маркування та позначення продукції маркованням СЕ

Виробник або його уповноважений представник в Європейській економічній зоні (ЕЕА) є відпо­відальним за використовування марковання СЕ. Марковання СЕ наносять згідно з вимогами ди­рективи 93/68/ЕС безпосередньо на виріб із загартованого боросилікатного захисного скла або (якщо безпосереднє нанесення неможливо) на етикетку, або в супроводжувальних комерційних до­кументах, наприклад в накладній. Марковання СЕ супроводжує така інформація:

 • ідентифікаційні дані сертифікаційної організації (тільки для продукції, для якої передбачено систему оцінювання якості 1);

 • назва або ідентифікаційні дані та офіційна адреса компанії-виробника;

 • рік присвоєння марковання (останні дві цифри);

 • номер сертифіката EC про відповідність продукції або свідоцтво про контролювання про­дукції на підприємстві (за потреби);

 • посилання на цей стандарт;

 • опис продукції: назва, матеріали, розміри, використовування за призначеністю;

 • інформація про важливі характеристики, наведені в таблиці ZA.1, відповідність яких підтверджують.

Інформацію про згадані вище важливі характеристики подають як:

 • заявлені значення і, за потреби, познаки рівня або категорії (охоплюючи інформацію щодо відповідності або невідповідності вимогам під час контролювання продукції) для кожної важливої характеристики згідно з примітками в таблиці ZA.1;

 • як протилежний варіант, — стандартні познаки характеристик окремо або в поєднанні зі зга­даними вище заявленими значеннями;

 • відсутність підтвердження відповідності характеристик вимогам (познака NPD).

Познаку NPD не використовують, якщо підтвердження стає необхідним за досягнення уста­новленого граничного значення характеристики. Використовування познаки NPD можливо, якщо на характеристику, важливу для певних умов використовування продукції, не поширюються вимоги нормативних документів у країні, що є членом Європейського комітету зі стандартизації, в якій бу­дуть використовувати продукцію

.Рисунок ZA.1 ілюструє приклад інформації, яка повинна бути на виробі, етикетці, пакованні або в комерційних документах.

СЕ

Позначення відповідності продукції вимогам СЕ

Вимоги щодо марковання СЕ викла­дено в директиві

93/68/ЕЕС

AnyCo Ltd, РО Box 21, В-1050


Назва або познака та офіційна адре­са компанії-виробника

04


Останні дві цифри року, в якому присвоєно марковання

EN 13024-2

Номер цього стандартуЗагартоване боросилікатне захисне скло, призначене для використання в будинках і під час виконування будівель­них робіт

Опис продукції

Характеристики


Інформація щодо характеристик продукції

Вогнестійкість

NPD


Реакція на вогонь

А1*


Зміна зовнішнього вигляду під час пожежі

NPD


Кулестійкість

NPD


Вибухостійкість

NPD


Зламостійкість

NPD


Ударостійкість під час випробовування на маятниковій установці

1(С)3


Стійкість до ступеневих змін темпера­тури та різниці температур

300 к


Стійкість до дії вітру, снігу, постійної або змінної навантаги

5 мм


Безпосереднє зниження рівня шуму внаслідок наявності повітряного про­міжку

ЗО -1 -2 дБ


Теплові характеристики

5,6 Вт/(м2 ■ К)


Параметри, що характеризують пропу­скання світла:

— коефіцієнт пропускання 0,85/0,10

— коефіцієнт відбиття світла 0,84/0,11

Додатково до будь-якої спеціальної інформації про небезпечні речовини, продукцію можна супроводжува­ти, за потреби, документом у відповідній формі, з переліком будь-яких інших нормативних документів, що стосуються небезпечних речовин, а також інформацією, необхідною згідно з такими нормативними докуме­нтами.

Примітка. Європейські нормативні документи, вимоги яких менш жорсткі порівняно з національними нормативни­ми документами, не наведено.

Рисунок ZA.1 Приклад інформації, що супроводжує марковання СЕ, під час використовування системи оцінювання якості З

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. EN 357 Glass in building — Fire resistant glazed elements with transparent or translucent glass products — Classification of fire resistance

 2. EN 1288-3 Glass in building — Determination of the bending strength of glass — Part 3: Test with specimen supported at two points (four point bending)

 3. EN ISO 9001 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

 1. EN 357 Скло в будівництві. Скляні прозорі вироби або елементи, що просвічуються. Кла­сифікація вогнестійкості

 2. EN 1288-3 Визначення вигину скла під час прикладання сили. Випробовування зразків, що утримуються у двох точках (чотири виміри в точках)

 3. EN ISO 9001 Система управління якістю. Вимоги.Код УКНД 13.310; 81.040.20

Ключові слова: визначення відповідності продукції, загартоване боросилікатне захисне скло, скло в будівництві, стандарт на продукцію.

Редактор Л. Ящук
Технічний редактор О. Касіч
Коректор І. Копацька
Верстальник Р. Дученко

Підписано до друку 27.09.2010. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк. арк. 3,72. Обл.-вид. арк. 2,08. Зам. Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006, серія ДК, № 1647