Таблиця F.1 - Приклади зважених факторів, заснованих на різниці температур або PPD для механічно опалюваних чи охолоджуваних будівель, виражених у тексті відповідними припущеннями

Table F.1 - Examples of weighting factors based on temperature difference or PPD for mechanically heated or cooled buildings following the assumptions shown in the text

Температура, °С

Temperature, °C

PPD, %

Зважені фактори
Weighting factors

wf (°С)

wf (PPD)

Холодна

Cool

20

47

3

4,7

21

31

2

3,1Температура, °С

Temperature, °C

PPD, %

Зважені фактори

Weighting factors

wf (°С)

wf (PPD)

Холодна

Cool

22

19

1

1,9

Нейтральна

Neutral

23

10

0

0

24

< 10

0

0

25

< 10

0

0

26

10

0

0

Тепла

Warm

27

19

1

1,9

28

31

2

3,1

29

47

3

4,7

 


Температура, °С

Temperature, °C

Зважені фактори

Weighting factors

wf (°С)

wf (PPD)

Холодна

Cool

20

3

4,7

21

2

3,1

22

1

1,9

Нейтральна

Neutral

23

0

0

24

0

0

25

0

0

26

0

0

Тепла

Warm

27

1

1,9

28

2

3,1

29

3

4,7ДОДАТОК G

(довідковий)


РЕКОМЕНДОВАНІ КРИТЕРІЇ ДОПУСТИМИХ ВІДХИЛІВ


Annex G

(informative)


Recommended criteria for acceptable deviations

G.1 Категорія будівлі

Різні параметри внутрішнього мікроклімату
будівлі задовольняють критеріям певної категорії, коли:

G.1 Building Category

The different parameters for the indoor environment of the building meet the criteria of a specified category when:

параметр у кімнатах, які відображають 95 %
зайнятої площі, не більший ніж, наприклад, у 3 % (або 5 %) годин зайнятості на день, на тиждень, на місяць і на рік, є поза межами певної категорії (додатки А та В).

The parameter in the rooms representing 95 % of the occupied space is not more than as example 3 % (or 5 %) of occupied hours a day, a week, a month and a year outside the limits of the specified category (Annex A and B).

Приклади методів визначення довгострокового функціонування будівель наведені в додатку F.

Examples of methods to evaluate long term performance of building are given in Annex F.

G.2 Довжина відхилу

Наступна таблиця показує час, який відповідає 3 % (5 %) відхилу по відношенню до годин зайнятості та загальної кількості годин.

G.2 Length of deviation

The following table show the time which corresponds to a 3 % (5 %) deviation based on working hours and total hours.


Таблиця G.1 - Приклади тривалості відхилу, що відповідає 3 % і 5 % часу

Table G.1   - Examples of length of deviations corresponding to 3 and 5 % of time

3% / 5% періоду

3% / 5% of period

Хвилини на день

Daily min.

Години на тиждень

Weekly hours

Години на місяць

Monthly hours

Години на рік

Yearly hours

Робочі години

Working hours

15/24

1/2

5/9

61/108

Загальна кількість годин

Total hours

43/72

5/9

22/36

259/432


Це дозволено для короткочасних відхилів, наприклад, при відчиненні вікон, де відбувається короткочасне підвищення швидкості повітря і тим самим буде допущений шум. Як приклад, це дозволено на 5 % рівень, коли температури вищі за показник протягом 108 год на рік, але не більше ніж 24 хв на робочий день і 2 год на робочий тиждень.


This allows for short time deviations f. ex. When opening windows, where short time increased air velocity and noise will be accepted. As example it is allowed on the 5 % level to have temperatures above the criteria for 108 h during a year but not more than 24 min during a working day and 2 h during a working weekДОДАТОК H

(довідковий)


Annex H

(informative)

МЕТОДИКА СУБ'ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ

Methodologies for subjective evaluations

Суб'єктивні опитування можуть використовуватись для оцінки внутрішнього мікроклімату. Суб'єктивні шкали для мешканців представлені в певних часових інтервалах (щоденних, щотижневих, щомісячних тощо). Шкала може бути представлена через внутрішню мережу, що підведена до ПК кожної особи або розповсюджена у роздрукованому вигляді. Анкети мають заповнятись зранку або посеред дня, але не відразу після прибуття або після перерви на обід. Результати можуть представлятись у вигляді середніх значень і(або) розподілу (приклад у додатку I).

Приклади анкети для суб'єктивної оцінки

Subjective questionnaires can be used to evaluate the indoor environment. Subjective scales are presented to the occupants at fixed time intervals (daily, weekly, monthly, etc.). The scales can be presented through intranet on each persons PC or handed out as hard copies. The questionnaires should be filled out during middle morning or middle afternoon. Not just after arrival or after a lunch break. The results can be presented as average values and/or distributions. See example in Annex I.
Examples of questionnaires for subjective evaluation

Як ви оцінюєте ваше сприйняття тепла?

How do yuo rate your thermal sensation?

 

Як ви сприймаєте температуру?

How do you perceive the temperature?

Як ви сприймаєте якість повітря?
How do you perceive the air qualiti?


Як ви оцінюєте інтенсивність запаху?
How do you perceive the odor intensity?
ДОДАТОК I
(довідковий)


ПРИКЛАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Annex I
(informative)


Examples of classification and certification of the indoor environment

Внутрішнє середовище будівлі може класифiкуватись за:

a) критерієм, що використовується для енергетичних розрахунків (нові будівлі);

b) комп'ютерним моделюванням внутрішнього середовища і енергоефективаності протягом року (нові та існуючі будівлі);

c) довгостроковим вимірюванням вибраних параметрів внутрішнього середовища (існуючі будівлі);

d) суб'єктивною реакцією мешканців (існуючі будівлі).

The indoor environment in a building may be classified by:

a) Criteria used for energy calculations (new
buildings).

b) Whole year computer simulations of the indoor environment and energy performance (new and existing buildings).

c) Long term measurement of selected parameters for the indoor environment (existing build ings).

d) Subjective responses from occupants (existing buildings).

I.1 Використаний проектний критерій

Класифікація робиться, як це показано у таблиці, за критеріями, використаними для енергетичних розрахунків (таблиця I.1).

I.1 The design criteria used

The classification is made by showing a table with criteria used for energy calculations as shown in the example in Table I.1


Таблиця I.1 - Класифікація на основі критеріїв для енергетичних розрахунків

Table I.1 - Classification based on criteria for energy calculations


Показник внутрішнього середовища

Criteria of indoor environment

Клас даної будівлі

Category of this building

Проектний критерій

Design Criteria

Теплові умови взимку

Thermal conditions in winter

II

20-24 °С

Теплові умови влітку

Thermal conditions in summer

III

22-27 °С

Показник якості повітря, С02

Air quality indicator, С02

II

500 ppm вище зовнішньої
500 ppm above outdoor

Норма вентиляції

Ventilation rate

II

1 л/см2
1 l/sm2

Освітлення

Lighting


Em > 500 lx; UGR < 19; 80 < Ra

Акустичні умови

Acoustic environment


Внутрішній шум < 35 дБ(А)
Зовнішній шум < 55 дБ(А)

Indoor noise < 35 dB(A)

Noise from outdoors < 55 dB(A)I.2 Комп'ютерне моделювання внутріш- нього середовища і енергоефектив- ності протягом року


I.2 Whole year computer simulations of the indoor environment and energy performance

За допомогою діючого комп'ютерного моделювання представлених приміщень будівлі можливо підрахувати температуру приміщення, норму вентиляції (або) концентрацію CO2. Далі підраховано, як температура розподіляється між чотирма категоріями. Це робиться для 95 % приміщень будівлі за допомогою середньо-зваженої величини загальної площі. Приклад показаний на рисунку I.1.

By dynamic computer simulations it is possible for representative spaces in a building to calculate the space temperatures, ventilation rates and/or CO2 concentrations. It is then calculated how the temperatures are distributed between the 4 categories. This is done by a floor area weighted average for 95 % of the building spaces. An example is shown in Figure I.1.

I.2 Комп'ютерне моделювання внутріш-нього середовища і енергоефектив-ності протягом року

 

I.2 Whole year computer simulations ofthe indoor environment and energy performance

За допомогою діючого комп'ютерного моделювання представлених приміщень будівлі можливо підрахувати температуру приміщення, норму вентиляції (або) концентрацію CO2. Далі підраховано, як температура розподіляється між чотирма категоріями. Це робиться для 95 % приміщень будівлі за допомогою середньо-зваженої величини загальної площі. Прик-лад показаний на рисунку I.1.

By dynamic computer simulations it is possible for representative spaces in a building to calculate the space temperatures, ventilation rates and/or CO2 concentrations. It is then calculated how the temperatures are distributed between the 4 categories. This is done by a floor area weighted average for 95 % of the building spaces. An example is shown in Figure I.1.

 

Якість внутрішнього середовища у відсотках часу в чотирьох категоріях

Quality of indoor environment in % of time in four categories

Відсоткове відношення

Percentage

5

7

68

20

Теплові умови

Thermal Environment

IV

III

II

I

Відсоткове відношення

Percentage

7

7

76

10

Якість внутрішнього повітря

Indoor Air Quality

IV

III

II

I


Рисунок I.1 - Приклад класифікації за допомогою "відбитку" теплових умов і якості внутрішнього повітря (вентиляції). Розподіл в різних категоріях зважений загальною площею різних приміщень будівлі


Figure I.1 - Example of classification by "foot-print" of thermal environment and indoor air quality/ventilation. The distribution in the different categories is weighted by the floor area of the different spaces in the building.I.3 Довгострокові вимірювання вибраних параметрів внутрішнього середовища


I.3 Long term measurement of selected parameters for the indoor environment


У представлених приміщеннях параметри внутрішнього середовища, такі як температура приміщення, норма вентиляції і (або) концентрація CO2 вимірюються протягом всього року або протягом зазначеного часу. Дана величина аналізується таким самим способом, як у I.2 для підрахованих значень, і зображається так само (рисунок I1).


Parameters for the indoor environment like room temperature, ventilation rate and or CO2 concentrations is measured in representative spaces over a whole year or representative time period. The data are analysed in the same way as in I.2 for calculated values, and presented in the sameway (Figure I.1).

I.4 Суб'єктивна реакція мешканців


I.4 Subjective responses from occupants


Використовуючи всю або деяку шкалу, рекомендовану в додатку 1, у відповідний час протягом року (зима-весна-літо-осінь) мешканцівпросять заповнити анкету. Для кожного з представлених приміщень будівель підраховується відсоток людей, що проголосували позитивно (теплове середовище і якість повітря). Згідно з
кількістю людей, що перебувають у різних приміщеннях, підраховується середньозважене значення, що використовується для класифiкації. Більше деталізації також можуть містити в собі зображення розподілення значень на 7-пунктній шкалі теплового сприйняття і зображення відсотка людей, які бажають підвищити температуру приміщення, знизити або залишити без змін.

Результати можуть бути представлені в таб-личному вигляді (таблиця I.2).

By using all or some of the scales recommended in Annex I the occupants are asked to fill in the questionnaires at representative times during the year (winter-spring-summer-fall). The percentage of people voting acceptable (thermal environment and air quality) is calculated for each of the representative spaces in the buildings. A weighted average according to the number of people in the different spaces are calculated and used for classification. More details can also be included by showing the distribution of votes on the 7-point thermal sensation scale and showing the percentage of people wanting higher, no change and lower room temperature.

The results can be shown in a table like the example in Table I.2.