ISO 17455 Системи трубопроводів з пластмас. Багатошарові труби. Визначення проникності кисню у бар'єрній трубі

ISO 17456 Системи трубопроводів з пластмас. Багатошарові труби. Визначення довготривалої міцності

ISO 21003-1:2008 Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 21003-5:2008 Системи трубопроводів з багатошарових труб для будівництва гарячого та холодного водопостачання будинків і споруд. Частина 5. Придатність системи до застосування

ISO 22391-2 Трубопроводи з пластмас для гарячого і холодного водопостачання. Поліетилен підвищеної термостійкості (PE-RT). Частина 2. Труби

EN 713 Системи трубопроводів з пластмас. Механічні з'єднання між фітингами та напірними трубами з поліолефінів. Метод випробування на герметичність під впливом внутрішнього тиску з'єднань що піддано вигину

EN 12293 Трубопроводи з пластмас. Труби та фітинги з термопластів для гарячого і холодного водопостачання. Метод випробування на стійкість зібраних з'єднань до циклічної зміни температури.ISO 15876-2 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Poiybutylene (PB) -Part 2: Pipes


ISO 15877-2 Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes

ISO 17454 Plastics piping systems - Multilayer pipes - Test method for the adhesion of the different layers using a pulling rig

ISO 17455 Plastics piping systems - Multilayer pipes - Determination of the oxygen permeability of the bamerpipe

ISO 17456 Plastics piping systems - Multilayer pipes - Determination of long-term strength

ISO 21003-1:2008 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -Part 1: GeneralISO 21003-5:2008 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings -Part 5: Fitness for purpose of the system


ISO 22391-2 Plastic piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes

EN 713 Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and polyolefin pressure pipes - Test method for leaktightness under internal presure of assemblies subjected to bending


EN 12293 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water -Test method for the resistance of mounted assemblies to temperature cycling.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому документі використовуються терміни та визначення, що наведені у ISO 21003-1.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ


У цьому документі використовуються познаки та скорочення, що наведені у ISO 21003-1.

5 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ

5.1 Загальні вимоги

Виробник труб повинен декларувати матеріали, які були використані для виготовлення кожного шару труби та функціональне призначення кожного шару.

Властивості матеріалів для шарів, стійких до напружень повинні відповідати вимогам відповідних стандартів на продукцію (див. додаток А).

5.2 Перероблювані матеріали

Чисті власні відходи перероблюваних матеріалів, так само як і нові матеріали, можуть додаватись до нових матеріалів. Використання сторонніх перероблюваних матеріалів не допускається.

5.3 Вплив на воду, що призначена для споживання людиною

Всі матеріали багатошарових трубопровідних систем при контактуванні з водою, що призначена для споживання людиною, не повинні негативно впливати на якість води та відповідати вимогам національних нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Вимогу 5.3 "відповідати вимогам національних нормативних документів" слід розуміти як: "відповідати вимогам чинних нормативних документів МОЗ України, що затверджені у встановленому порядку"

3 TERMS AND DEFINITIONS

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 21003-1 apply.

4 SYMBOLS AND ABBREVIATED TERMS

For the purposes of this document, the symbols and abbreviated terms given in ISO 21003-1 apply.

5 MATERIAL

5.1 General

The pipe manufacturer shall declare the materials used for each layer of the multilayer pipe and the function of each layer.


The material characteristics of the stress-designed layers shall comply with the requirements of the relevant reference product standards (see Annex A).

5.2 Processabie materials

Clean own reprocessable material which is the same as the virgin material may be added to that virgin material. External reprocessable material shall not be used.


5.3 Influence on water intended for human consumption

All materials of the multilayer piping system, when in contact with water which is intended for human consumption, shall not affect the quality of the drinking water and shall be in compliance witli national regulations.

6 ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

6.1 Зовнішній вигляд

При розгляді без збільшувальних приладів, внутрішня і зовнішня поверхні труб повинні бути гладкими, чистими, без задирок, каверн, бульбашок та інших дефектів поверхні, які унеможливлюють відповідність стандарту ISO 21003. Матеріал не повинен містити видимих домішок. Допускаються невеликі варіації у відтінку кольору. Кінці труб повинні бути гладко зачищеними та перпендикулярними до осі труби.

6.2 Непрозорість

Труби з багатошаровою стінкою, задекларовані як світлонепроникні, не повинні пропускати більше ніж 0,2 % видимого світла, при випробуванні відповідно ISO 7686. Ця вимога не стосується труб типу М.

7 КОНСТРУКЦІЯ ТРУБ

Труби з багатошаровою стінкою можуть включати в конструкцію шари, що виготовлені з полімерів або металу.

Наприклад, шари можуть мати наступні призначення:

 • здатність витримувати тиск;

 • здатність блокувати або значно зменшувати проникність кисню або інших речовин крізь стінку труби;

 • здатність створювати адгезію між шарами стінки труби;

 • здатність блокувати або значно зменшити вплив УФ випромінювання та/або сонячного світла;

 • здатність механічно захищати усі інші шари (внутрішній або зовнішній шар);

 • здатність контролювати повздовжнє видовження;

 • здатність фарбування багатошарових труб (внутрішнього або зовнішнього шару).

Деякі властивості можуть комбінуватись у одному шарі.

6 GENERAL CHARACTERISTICS

6.1 Appearance

When viewed without magnification, the internal and external surfaces of pipes shall be smooth, clean and free from any scoring, cavities and other surface defects that would prevent confor-mance with this part of ISO 21003. The material shall contain no visible impurities. Slight variations in colour are permitted. The ends of each pipe shall be cut cleanly and square to the axis of the pipe.


6.2 Opacity

Multilayer pipes that are declared to be opaque shall not transmit more than 0,2 % of visible light, when tested in accordance with ISO 7686. This requirement is not relevant to M-pipes.


7 CONSTRUCTION

Multilayer pipes can include layers made of polymer or layers made of metal.


For example, layers may have the following purposes:

 • the ability to withstand pressure;

 • the ability to block or greatly reduce the permeation of oxygen or other substances through the pipe wall;

 • the ability to create interlayer adhesion;

 • the ability to block or greatly diminish the effect of UV and/or sunlight;


 • the ability to mechanically protect all other layers (inside layer or outside layer);

 • the ability to control the longitudinal expansion;

 • the ability to give the multilayer pipe a colour (inside layer or outside layer).


Some characteristics can be combined in the same layer.

Для труб типу Р, стійкість до тиску може визначатись згідно з процедурою І або процедурою II (див. розділ 9). У суперечливих випадках має використовуватись процедура II. Для труб типу М, стійкість до впливу тиску може визначатись лише за процедурою II.

8 ГЕОМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

8.1 Загальні вимоги

Розміри труб з багатошаровою стінкою мають вимірюватись згідно з ISO 3126.

8.2 Розміри труб

Рекомендовано величину зовнішнього діаметра обирати згідно з ISO 161-1.

Виробник труб повинен надавати у технічній документації детальну інформацію стосовно геометричних властивостей продукції, включаючи товщину стінки труби, допуски по товщині кожного шару. Усі шари повинні мати достатню товщину, для того щоб відповідати вимогам цієї частини ISO 21003.

9 СТІЙКІСТЬ ДО ВПЛИВУ ТИСКУ

9.1 Довгострокова стійкість до впливу тиску (pLPL)

Довгострокова стійкість до впливу тиску труб з багатошаровою стінкою може вимірюватись (процедура II) або розраховуватись (процедура І), як зазначено у ISO 17456. Процедура І може застосовуватись лише для труб з багатошаровою стінкою типу Р, а контрольні випробування повинні проводитись при мінімальному значенні температури Tmах, наведеній у ISO 21003-1, таблиця 1 для часу t = 8760 год при розрахунковому напруженні в стінці труби.

9.2 Робочий тиск (pD)

Робочий тиск труб розраховується з показника довгострокової стійкості до впливу тиску, з урахуванням класів за-

For P-type pipes, the pressure strength can be determined in accordance with procedure I or procedure II (see clause 9). In cases of dispute, procedure II shall be used. For M-type pipes, the pressure strength can only be determined in accordance with procedure II.

8 GEOMETRICAL CHARACTERISTICS

8.1 General

Dimensions of multilayer pipes shall be measured in accordance with ISO 3126.


8.2 Dimensions of pipes

The outside diameter should preferably be in accordance with ISO 161-1.

The pipe manufacturer shall give detailed information related to the geometrical characteristics, including the wall thickness, with tolerances for each layer, in a technical file. All layers shall be of sufficient thickness to meet the requirements of this part of ISO 21003.


9 PRESSURE STRENGTH


9.1 Long-term pressure strength (pLPL)

The long-term pressure strength of multilayer pipes can be measured (procedure II) or calculated (procedure I), as defined in ISO 17456. Procedure I can only be used for multilayer P-pipes and validation shall be carried out at a minimum temperature of Tmax given in ISO 21003-1:2008, Table 1, for t = 8760 h at the calculated stress.
9.2 Design pressure strength (pD)

The design pressure strength is derived from the long-term pressure strength, taking in account the appiication classes and the

стосування та загальних робочих коефіцієнтів, наведених у відповідних довідкових стандартах на продукцію (див. додаток В).

10 ТЕРМОСТІЙКІСТЬ

10.1 Термостійкість труб типу Р

Для труб типу Р, шари стійкі до впливу тиску, повинні випробовуватись на термостійкість як зазначено у відповідних стандартах на продукцію.

Товщина стінки зразків повинна дорівнювати найменшій товщині стінки у діапазоні діаметрів.

10.2 Термостійкість труб типу М

10.2.1 Внутрішній шар

Для труб типу М, сировина та внутрішній шар повинні випробовуватись на термостійкість за методом, наведеним у відповідному стандарті на продукцію. Випробувальні зразки повинні мати максимальну товщину не більше двох від найтоншої товщини стінки, допустимої для внутрішнього шару напруження в стінці труби, що створюється при випробуванні повинно становити 50 % від величини, що застосовується при випробуванні напруження протягом року, згідно з відповідним стандартом на продукцію, без виникнення пластичних руйнувань.

10.2.2 Зовнішній шар

Термостійкість зовнішнього шару стінки труби має визначатись або на трубі з найтоншим зовнішнім шаром для кожної групи розмірів, згідно з додатком С, або, за умови, що зовнішній шар виготовлено з поліолефінів, згідно з додатком С або додатком D незалежно від товщини зовнішнього шару.

11 МІЦНІСТЬ ЗВАРНОГО СТИКА У ТРУБАХ ТИПУ М

Міцність зварного шва визначається за допомогою контрольних точок при випробуванні на стійкість до внутрішнього тиску згідно з ISO 17456.

overall design coefficients given in the relevant product standards (see Annex B).10 THERMAL DURABILITY

10.1 Thermal durability of P-pipes

For P-pipes, the stress-designed layers shall be tested for thermal stability as described in the relevant reference product standards.

The wall thickness of the test pieces shall be equal to the smallest wall thickness in the diameter range.

10.2 Thermal durability of M-pipes

10.2.1 Inner layer

For M-pipes, the material of the inner layer shall be tested for thermal stability as described in the relevant reference product standard. The test pieces shall have a maximum wall thickness of 2 x the thinnest wall thickness allowed for the inner layer. The stress applied in this test shall be 50 % of the stress for a 1 year test duration, in accordance with the relevant reference product standard, without ductile failure occurring.
10.2.2 Outer layer

The thermal durability of the outer layer shall be determined either on the pipe with the thinnest outer layer for each dimension group in accordance with Annex С or, provided the outer layer is a polyolefin, in accordance with Annex С or Annex D irrespective of the thickness of the outer layer.

11 STRENGTH OF THE WELD LINE OF M-PIPES

The strength of the weld line is covered by the control points for the resistance to inner water pre ssure test in accordance with ISO 17456.

12 ВІДШАРУВАННЯ

12.1 Багатошарові труби типу Р

Труби багатошарові типу Р повинні відповідати вимогам таблиці 1.

12 DELAMINATION

12.1 Multilayer P-pipes

Multilayer P-pipes shall comply with the requirements in Table 1.


Таблиця 1 - Вимоги до відшарування

Table 1 - Requirements for delamination

Вимога

Requirement

Вид зразків

Test pieces

Метод випробування

Test method

Відсутність розшарувань

No delamination

EN 12293а

EN 12293а

EN 12293, візуально

EN 12293, visual

a 3 використанням параметрів випробування відповідного класу застосування (див. ISO 21003-5:2008, таблиця 5).

а Using the test parameters of the relevant application classes (see ISO 21003-5:2008, table 5).


12.2 Багатошарові труби типу М

Багатошарові труби типу М повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

12.2 Muttilayer M-pipes

Multilayer M-pipes shall comply with the requirements in Table 2.


Таблиця 2 - Стійкість до відшарувань

Table 2 - Delamination resistance

Вимога

Requirement

Кондиціювання

Conditioning

Вид зразків

Test pieces

Метод випробування

Test method

Сила адгезії Fpull ≥ 15 Н/см, відсутність відшарувань

Fpull 15 N/cm, No delamination

Перед та після кондиціювання згідно з EN 12293а

Before and after conditioning in accordance with EN 12293а

ISO 17454

ISO 17454

a 3 використанням параметрів випробування відповідного класу застосування (див. ISO 21003-5:2008, таблиця 5). Для створення попереднього напруження частини зразка А, повинні враховуватись розміри внутрішнього шару та довідковий стандарт на продукцію.

а Using the test parameters of the relevant application classes (see ISO 21003-5:2008, table 5). To pre-stress branch A of the test piece, the reference product standard and the dimensions of the inner layer shall be used.

13 ОПІР КИСНЕВОЇ ПРОНИКНОСТІ

У випадках коли необхідна стійкість до проникності кисню, труби повинні відповідати вимогам таблиці 3.

13 OXYGEN PERMEABILITY


In such instances where resistance to oxygen permeation is required, the pipes shall comply with the requirements in Table 3.

Таблиця 3 - Киснева проникність

Table 3 - Oxygen permeability

Клас застосування (див. ISO 10508)

Application class (see ISO 10508)

Температура випробування, °С

Test temperature, °С

Вимога, fox, діб

Requirement, Fox, day

Метод випробування

Test method

4

40

≤ 0,32 мг/м2

≤ 0,32 mg/m2

ISO 17455

5

80

≤ 3,6 мг/м2

≤ 3,6 mg/m2

ISO 17455