4.2.3 Поверхня ділянки вимірювань по­винна бути чистою.


4.3 Проведення вимірювань

4.3.1 Вимірювання на дорогах і вулицях слід проводити, прикладаючи рейку до по­верхні основи (покриття) на відстані 0,5-1,0 м від кожної кромки покриття або краю смуги руху; а на аеродромах - по осі ряду (смуги).


Примітка. При багатосмуговій проїзній час­тині дороги рейку слід прикладати на від­стані 0,5-1,0 м від межі кожної смуги руху.


4.3.2 При кожному прикладанні рейки слід вимірювати величину п'яти просвітів під рей­кою у місцях, що відповідають міткам на бо­кових гранях рейки.

4.3.3 Місця прикладання рейки повинні бути рівномірно розташовані по довжині ді­лянки вимірювань.

4.3.4 Загальне число вимірювань просвітів під рейкою на ділянці вимірювань повинно бути не менше 120.


4.4 Обробка даних і подання результатів

вимірювань

4.4.1 Загальне число вимірювань слід прийняти за 100 % і визначити число просвітів під рейкою, яке перевищує максимально до­пустиму величину, встановлену СНіП 3.06.03-85 і СНіП 32-03-96, і число просвітів, менше мінімально допустимої величини, встанов­леної тими самими документами. Слід також знайти найбільшу величину просвіту. Величи­ни просвітів, одержані при вимірюваннях на вертикальних кривих, слід коригувати, ви­користовуючи дані, наведені у додатку А.5 ВИМІРЮВАННЯ 3 ДОПОМОГОЮ НІВЕЛІРА І НІВЕЛІРНОЇ

РЕЙКИ


5.1 Вимоги до нівеліра і нівелірної

рейки

5.1.1 Нівелір і рейка повинні бути технічно справні, вивірені і відповідати вимогам ГОСТ 10528.

4.2.2 Суммарная длина участков измере­ний должна составлять не менее 10 % длины контролируемого покрытия (основания) в од­норядном исчислении.

4.2.3 Поверхность участка измерений до­лжна быть чистой.


4.3 Проведение измерений

4.3.1 Измерение на дорогах и улицах сле­дует проводить, прикладывая рейку к поверхности основания (покрытия) на расстоянии 0,5-1,0 м от каждой кромки покрытия или края полосы движения; а на аэродромах - по оси ряда(полосы).

Примечание. При многополосной проезжей части дороги рейку следует приклады­вать на расстоянии 0,5-1,0 м от границы каждой полосы движения.

4.3.2 При каждом приложении рейки сле­дует измерять величину пяти просветов под рейкой в местах, соответствующих меткам на боковых гранях рейки.

4.3.3 Места приложения рейки должны быть равномерно расположены по длине учас­тка измерений.

4.3.4 Общее число измерений просветов под рейкой на участке измерений должно быть не менее 120.


4.4 Обработка данных и представление ре-

зультатов измерений

4.4.1 Общее число измерений следует при­нять за 100 % и определить число просветов под рейкой, превышающее максимально до­пустимую величину, установленную СНиП 3.06.03-85 и СНиП 32-03-96, и число просветов, меньшее минимально допустимой величины, установленной теми же документами. Следует также найти наибольшую величину просвета. Величины просветов, полученные при изме­рениях на вертикальных кривых, следует кор­ректировать, используя данные, приведенные в приложении А.


5 ИЗМЕРЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ НИВЕЛИРА И НИВЕЛИРНОЙ РЕЙКИ

5.1 Требования к нивелиру и нивелирной рейке

5.1.1 Нивелир и рейка должны быть тех­нически исправны, поверены и отвечать тре­бованиям ГОСТ 10528.

ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) С.4


5.1.2 Опорний торепць нівелірної рейки повинен бути обладнаний насадкою з напівсферичним підп’ятником.


5.2 Підготоака до вимірювань.

Проведення вимірювань

5.2.1 Довжина ділянки вимірювань повинна бути не менше 400 м.

5.2.2 Місця встановлення нівелірної рейки повинні бути розташовані на одній лінії, яка знаходиться на відстані 0,5-1,0 м від кромки основи (покриття) дороги або на осі основи (покриття) аеродрому. Місця встановлення повинні бути позначені мітками. Крок міток 50,2м.

5.2.3 Вимірювання слід проводити, послідовно встановлюючи нівелірну рейку на кожну з міток.


5.3 Обробка данних і надання результатів вимірювань


5.3.1 За даними нівелювання обчислюють відносні відмітки hi точок поверхні покриття або основи дороги у місцях розмітки.


5.3.2 За відносними відмітками точок поверхні у місцях розмітки визначають відхилення hi цих точок (крім першої і останньої на ділянці вимірювань) від прямої лінії, яка проходить через попередню (і-1) і наступну (і+1) точки (рисунок 1) за формулою

5.1.2 Опорный торец нивелирной рейки должен быть снабжен насадкой с полусфери­ческим подпятником.


5.2 Подготовка к измерениям.

Проведение измерений

5.2.1 Длина участка измерений должна быть не менее 400 м.


5.2.2 Места установки нивелирной рейки должны быть расположены на одной линии, находящейся на расстоянии 0,5-1,0 м от кром­ки основания (покрытия) дороги или на оси основания (покрытия) аэродрома. Места ус­тановки должны быть обозначены метками. Шаг меток 5±0,2 м.

5.2.3 Измерения следует проводить, после­довательно устанавливая нивелирную рейку на каждую из меток.


5.3 Обработка данных и представление

результатов измерений


5.3.1 По данным нивелирования вычис­ляют относительные отметки h, точек поверх­ности покрытия или основания дороги в мес­тах разметки.

5.3.2 По относительным отметкам точек поверхности в местах разметки определяют отклонения, этих точек (кроме первой и последней на участке измерений) от прямой линии, проходящей через предыдущую (і-1) и последующую (і+1) точки (рисунок 1) по фор­муле

hi =


де hi-1 i hi+1 - відносні відмітки попередньої і наступної точок.

где hi-1 i hi+1 - относительные отметки преды­дущей и последующей точек.


Рисунок 1

ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) С.5


5.3.3 Загальне число одержаних величин hі слід приймати за 100 % і з точністю до 0,1% обчислити число величин hі , менше встанов­лених СНіП 3.06 03-85 і СНіП 32-03-96. Слід також знайти найбільшу величину hі.

Примітка. При обробці даних вимірювань, проведених на ділянках кривих у поздов­жньому профілі дороги, величину .hі , слід розраховувати з урахуванням поправки. Значення поправок дані у додатку Б.


6 ВИМІРЮВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУ­ВАННЯМ АВТОМОБІЛЬНОЇ УСТА­НОВКИ ПКРС-2 ДЛЯ ПРИСКОРЕ­НОЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ

5.3.3 Общее число полученных величин hі следует принять за 100% и с точностью до 0,1% вычислить число величин hі меньше установ­ленных СНиП 3.06 03-85 и СНиП 32-03-96. Следует также найти наибольшую величину hі.


Примечание. При обработке данных изме­рений, проведенных на участках кривых в продольном профиле дороги, величину hі, следует рассчитывать с учетом по­правки. Значения поправок даны в при­ложении Б.


6 ИЗМЕРЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ПКРС-2 ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ПРЕД­ВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ


6.1 Вимоги до автомобільної установки

6.1.1 Автомобільна установка ПКРС-2 [1] складається з:

автомобіля, причепного одноколісного приладу, обладнаного датчиком рівності, пульта керування, встановленого в автомо­білі.


6.1.2 Основні параметри причепного при­ладу:

- розміри шини (ГОСТ 20993),

дюйми - 6,75-13; 6,45-13 або 6,40-13;

- тип протектора - з рисунком;

- тиск повітря у шині, кПа - 170±20

(1,7±0,2кгс/см2);

- навантаження на колесо, кН - 3±0,03

(300±3,0 кгс);

- максимальне радіальне биття шини,

мм - 2±0,2;

- максимальний статичний дизбаланс колеса, г/см - 50±5.

Параметри, які відносяться до вимірюван­ня рівності:

- величина, яку вимірюють (показник рівно­сті) - інтенсивність (рівень) вертикальних коливань причепного приладу відносно під­ресореного кузова, яку виражають у вигляді сумарного стискання підвіски на кілометр шляху (см/км);

- швидкість руху при вимірюванні рівності,

км/ч - 50;

- власна частота вільних коливань кузова

причепного приладу, Гц - 0,8±0,1.


6.1 Требования к автомобильной установке

6.1.1 Автомобильная установка ПКРС-2 [1] состоит из:

автомобиля, прицепного одноколесного прибора, оборудованного датчиком ровнос­ти, пульта управления, установленного в авто­мобиле.

6.1.2 Основные параметры прицепного прибора:

- размеры шины (ГОСТ 20993),

дюймы - 6,75-13; 6,45-13 или 6,40-13;

- тип протектора - с рисунком;

- давление воздуха в шине, кПа - 170±20

(1,7±0,2кгс/см~);

- нагрузка на колесо, кН - 3±0,03

(300±3,0 кгс);

- максимальное радиальное биение шины,

мм - 2±0,2;

- максимальный статический дисбаланс ко­леса,

г/см - 50±5.

Параметры, относящиеся к измерению ровности:

- измеряемая величина (показатель ровнос­ти) - интенсивность (уровень) вертикаль­ных колебаний прицепного прибора отно­сительно подрессоренного кузова, выража­емая в виде суммарного сжатия подвески на километр дороги (см/км);

- скорость движения при измерении ровнос­ти,

км/ч - 50;

- собственная частота свободных колебаний кузова прицепного прибора, Гц - 0,8±0,1.

ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) С.6


6.2 Підготовка до вимірювань

6.2.1 Кожна установка повинна пройти атестацію, яка оформляється протоколом і атестатом за формами, передбаченими ГОСТ 24555, а також робиться відмітка у паспорті на даний засіб.

6.2.2 Безпосередньо перед проведенням вимірювань повинні виконуватись згідно з ін­струкцією з експлуатації і обслуговування ус­тановки такі роботи:

- перевірка механічної частини причіпного приладу - надійність кріплення причіпного приладу, затяжка деталей кріплення, тертя і демпфірування у підвісці, справність при­вода датчика рівності (тахогенератора);

- перевірка і юстировка спідометра автомо­біля;

- балансування коліс, перевірка радіального биття шини;

- встановлення перемикача режимів роботи у положення "50 км/год".


6.3 Вимоги до ділянок для проведення вимірювань Проведення вимірювань

6.3.1 Кожна смуга перед проведенням ви­мірювань повинна бути очищена від щебеню, піску, залишків бетону, а в осінній і зимовий періоди - від снігу і льоду, здатних викривити результати вимірювань.

6.3.2 При проведенні вимірювань необ­хідно в процесі проїзду витримувати задану швидкість з точністю ±2 км/год.

6.4 Обробка даних і подання результатів

вимірювань

6.4.1 Правила обробки даних і форму на­дання результатів вимірювань приймають за [2].


6.4.2 При вимірюванні нерівностей по­криття аеродромів з допомогою вимірювача типу "ИРПАП" правила обробки даних і фор­му подання результатів вимірювань прийма­ють за [3].

6.2 Подготовка к измерениям

6.2.1 Каждая установка должна пройти аттестацию, которая оформляется протоко­лом и аттестатом по формам, предусмотрен­ным ГОСТ 24555, а также делается отметка в паспорте на данное средство.

6.2.2 Непосредственно перед проведени­ем измерений должны выполняться в соответ­ствии с инструкцией по эксплуатации и обс­луживанию установки следующие работы:

- проверка механической части прицепного прибора - надежность крепления прицеп­ного прибора, затяжка крепежных деталей, трение и демпфирование в подвеске, испра­вность привода датчика ровности (тахоге­нератора);

- проверка и юстировка спидометра автомо­биля;

- балансировка колес, проверка радиального биения шины;

- установка переключателя режимов работы в

положение "50 км/ч".


6.3 Требования к участкам для проведения измерений. Проведение измерений

6.3.1 Каждая полоса перед проведением измерений должна быть очищена от щебня. песка, остатков бетона, а в осенний и зимний периоды - от снега и льда, способных исказить результаты измерений.

6.3.2 При проведении измерений необхо­димо в процессе проезда выдерживать задан­ную скорость с точностью ±2 км/ч.

6.4 Обработка данных и представление

результатов измерений

6.4.1 Правила обработки данных и форму представления результатов измерений прини­мают по [2].

6.4.2 При измерениях неровностей покры­тий аэродромов посредством измерителя типа "ИРПАП" правила обработки данных и фор­му представления результатов измерений при­нимают по [3].

ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) С.7Додаток А (обов'язковий)

Поправки до результатів вимірювань просвітів під рейкою на ділянках вертикальних кривих

Приложение А

(обязательное)

Поправки к результатам измерений прос­ветов под рейкой на участках вертикаль-­ ных кривыхРадіус випуклої кривої, м

Радиус выпуклой кривой, м

Величина поправки, мм, на відстані від торця рейки, м

Величина поправки, мм, на расстоянии от торца рейки, м

0,0

0,5

1,0

1000

1,1

0,8

0,4,

600

1,9

1,3

0,6

400

2,8

1,9

0,9

300

3,8

2,5

1,2

200

5,6

3,8

1,9

Радіус увігнутої кривої, м

Радиус вогнутой кривой, м

Величина поправки, мм, на відстані від торця рейки, м

Величина поправки, мм, на расстоянии от торца рейки, м

0,5

1,0

1,5

1000

0,4

0,8

1,1

600

0,6

1,3

1,9

400

0,9

1,9

2,8

300

1,3

2,5

3,8

200

1,9

3,8

5,6

Примітка. При вимірюваннях на випуклих і увігнутих кривих величину поправки

слід брати зі знаком мінус.

Примечание. При измерениях на выпуклых и вогнутых кривых величину поправки следует брать со знаком минус.