ДСТУ Б EN 13791:2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИОЦІНКА МІЦНОСТІ БЕТОНУ НА СТИСК

В КОНСТРУКЦІЯХ І ЗБІРНИХ

БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ

(EN 13791:2007, IDT)


ДСТУ Б EN 13791:2013


Київ

Мінрегіон України

2013

ПЕРЕДМОВА


1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", яке виконує функції секретаріату ТК 303 "Будівельні конструкції", ПК 6 "Методи випробувань будівельних конструкцій".

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Жарко, канд. техн. наук (науковий керівник); Т. Мірошник; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Овчар, канд. техн. наук; Н. Петренко; В. Тарасюк, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 10.07.2013 p. № 307, з 2014-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13791:2007 Assessment of in-situ compressive strength in stuctures and precast concrete components (Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

с.

Національний вступ V

Передмова VII

Вступ VIII

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 2

3 Терміни і визначення 3

4 Познаки і визначення 4

5 Принципи 5

6 Характеристична міцність бетону на стиск відносно класів міцності на стиск 6

7 Оцінка характеристичної міцності бетону на стиск випробуванням кернів 7

7.1 Зразки для випробування 7

7.2 Кількість зразків для випробування 8

7.3 Оцінювання 9

8 Оцінка характеристичної міцності бетону на стиск непрямими методами випробувань 11

8.1 Основні положення 11

8.2 Непрямі випробування кореляцією до міцності бетону на стиск (варіант 1) 13

8.3 Застосування залежності, яка визначена за обмеженою кількістю кернів і базовою кривою (варіант 2) 15

8.4 Комбінація результатів випробувань міцності бетону на стиск за різними методами випробувань 21

9 Оцінка щодо відповідності бетону за результатами стандартних випробувань, які викликають сумніви 21

10 Звіт про оцінювання 23

Додаток А (довідковий)

Чинники, що впливають на міцність керна 24

А.1 Загальні положення 24

А.2 Властивості бетону 24

CONTENTS

page


Foreword VII

Introduction VIII

1 Scope 2

2 Normative references 3

3 Terms and definitions 5

4 Symbols and abbreviations 7

5 Principles 9

6 Characteristic in-situ compressive strength inrelation to compressive strength class 10

7 Assessment of characteristic in-situ compressive strength by testing of cores 8

7.1 Specimens 8

7.2 Number of test specimens 9


7.3 Assessment 10

8 Assessment of characteristic in-situ compressive strength by indirect methods 12

8.1 General 12

8.2 Indirect tests correlated with in-situ compressive strength, (Alternative 1) 15

8.3 Use of a relationship determined from a limited number of cores and a basic curve, (Alternative 2) 18

8.4 Combination of in-situ strength test results by various test methods 229 Assessment where conformity of concrete based on standard tests is in doubt: 22


10 Assessment report 24

Annex A (informative)

Factors influencing core strength 25


A.1 General 25

A.2 Concrete characteristics 25

А.3 Змінні випробувань 26

Додаток В (довідковий)

Чинники, що впливають на результати непрямих методів випробувань 29

B.1 Випробування пружного відскоку 29

B.2 Вимірювання швидкості ультразвукового імпульсу 29

B.3 Випробування на відрив 29

Додаток С (довідковий)

Взаємозв'язок між міцністю бетону на стиск у конструкціях і міцністю на стиск стандартних зразків для випробування 31

Додаток D (довідковий)

Вказівки щодо планування, відбору проб і оцінювання результатів випробувань міцності бетону на стиск у конструкціях 34

D.1 Планування 34

D.2 Відбір проб 36

D.3 Програма випробувань 36

D.4 Оцінювання 36

Бібліографія 39

А.3 Testing variables 27

Annex В (informative)

Factors influencing results by indirect test methods 30


B.1 Rebound hammer tests 30


B.2 Ultrasonic pulse velocity measurements 30

B.3 Pull-out tests 30

Annex C (informative)

Concepts concerning the relationship between in-situ strength and strength from standard test specimens 32


Annex D (informative)

Guidelines for planning, sampling and evaluation of test results when assessing in-situ strength 35


D.1 Planning 35

D.2 Sampling 37

D.3 Testing programme 37

D.4 Assessment 37

Bibliography 39НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13791:2007 Assessment of in-situ compressive strength in stuctures and precast concrete components (Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах).

EN 13791:2007 "Assessment of in-situ compressive strength in stuctures and precast concrete components" (Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах) підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 104 "Concrete and related products" ("Бетон та пов'язана продукція"), секретаріатом якого керує DIN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 13791:201Х "Оцінка міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах (EN 13791:2007, IDТ)", викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали". ИСС «З о д ч и й»

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 303 "Будівельні конструкції".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова "цей європейський стандарт" та "цей документ" замінено на "цей стандарт";

 • структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Титульний аркуш", "Передмова", "Зміст", "Національний вступ" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • з "Передмови до EN 13791:2007" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на європейський стандарт, який прийнятий в Україні як національний з ідентичним ступенем відповідності


Познака та назва європейського стандарту (ЄС)

Познака та назва національного стандарту України, який відповідає ЄС

EN 12504-1:2009 Testing concrete in structures -Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression (Випробування бетону в конструкціях - Частина 1: Зразки керни -Відбір, перевірка і випробування на стиск)

ДСТУ Б EN 12504-1:201Х Випробування бетону в конструкціях. Частина 1. Зразки керни. Відбір, перевірка і випробування на стиск

(EN 12504-1:2009, IDТ)


Європейські стандарти:

 • EN 206-1:2000, Concrete - Part 1: Specification, performance, production and conformity;

 • EN 12350-1, Testing fresh concrete - Part 1: Sampling;

 • EN 12390-1, Testing hardened concrete - Part 1: Shape, dimensions and other requirements for test specimens and moulds;

 • EN 12390-2, Testing hardened concrete - Part 2: Making and curing specimens for strength tests;

 • EN 12390-3:2009, Testing hardened concrete Part 3: Compressive strength of test specimens;

- EN 12504-2, Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number

 • EN 12504-3, Testing concrete in structures - Part 3: Determination of pull-out force

 • EN 12504-4, Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity,

посилання на які є у EN 13791:2007, не прийняті в Україні і чинні документи замість них відсутні. Копії цих документів можна отримати в Головному фонді нормативних документів.


ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт (EN 13791:2007) підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 104 "Бетон та пов'язана продукція", секретаріатом якого керує DIN.

Цей стандарт повинен отримати статус національного стандарту публікацією ідентичного тексту або підтвердженням не пізніше липня 2007, і при протиріччях з національними стандартами має бути відмінений не пізніше липня 2007.

Foreword

This document (EN 13791:2007) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 104 "Concrete and related products", the secretaiiat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identicaltext or by endorsement, at the latest by July 2007, and conflicting national standards shall be withdrawn at thelatest by July 2007.

ВСТУП

Цей стандарт забезпечує методи для оцінки міцності бетону на стиск в бетонних конструкціях і збірних бетонних елементах. Випробування міцності бетону на стиск бере до уваги впливи матеріалів і виготовлення (ущільнення, догляд, тощо).

Ці випробування не замінюють випробування бетону згідно з EN 206-1.

EN 206-1 посилається на настанови цього стандарту для оцінки міцності в конструкціях і збірних бетонних елементах.

Наступні приклади відображають, де ця оцінка міцності бетону на стиск може бути потрібна:

 • коли існуючу конструкцію потрібно модифікувати або перепроектувати; ИСС «З о д ч и й»

 • щоб оцінити структурну відповідність, коли виникає сумнів щодо міцності бетону на стиск у конструкції через погану якість, погіршення бетону в результаті пожеж або з інших причин;

 • коли оцінка міцності бетону необхідна під час проектування;

 • щоб оцінити конструктивну адекватність у випадку невідповідності міцності бетону на стиск, отриману при стандартних випробуваннях зразків;

 • оцінка відповідності міцності бетону на стиск, коли це обумовлено технічними умовами або стандартами на продукцію.

Там, де встановлено в цьому стандарті, національні умови дозволені або вимагаються.

Схема процедур для різного використання цього стандарту наведена на блок-схемі 1.

Для особливих виробничих умов і складових матеріалів, розвитку еко-

Introduction

This European Standard provides techniques for estimating in-situ compressive strength in concrete structures and precast concrete components. Testing in-situ strength takes into account the effects of both the materials and execution (compaction, curing, etc.).

These tests do not replace concrete testing according to EN 206-1.

EN 206-1 refers to the guidance of this standard for assessing the strength in structures and precast concrete components.

The following examples illustrate where this estimate of in-situ strength of concrete may be required:

 • when an existing structure is to be modified or redesigned;


 • to assess structural adequacy when doubt arises about the compressive strength in the structure due to defective workmanship, deterioration of concrete due to fire or other causes;

 • when an assessment of the in-situ concrete strength is needed during construction;

 • to assess structural adequacy in the case of non-conformity of the compressive strength obtained from standard test specimens;

 • assessment of conformity of the in-situ concrete compressive strength when specified in a specification or product standard.

Where identified in this standard, national provisions are permitted or required.

An outline of the procedures for these different uses of this standard is given in Flowchart 1.

For specific production conditions and constituent materials, development

номічного проектування, де дозволяється національними умовами, можливе через оцінку коефіцієнта надійності γс, визначення міцності на стиск і міцності стандартних зразків для випробувань.

Коли оцінюється міцність бетону на стиск у випадках інших ніж перевірка якості бетону або майстерності під час виконання робіт або перед прийняттям конструкцій для використання, відповідне зниження коефіцієнта надійності треба визначити на разовій основі згідно з національними умовами.

of economic design where permitted by national provisions may be possible through the assessing the partial safety factor, γc from knowledge of the in-situ compressive strength and the strength of standard test specimens.

When assessing compressive strengths in cases other than checking the quality of the concrete or the workmanship during execution or before accepting the structure for use, the appropriate reduction in the partial safety factor should be determined on a case-by-case basis according to national provisions.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ.

ОЦІНКА МІЦНОСТІ БЕТОНУ НА СТИСК В КОНСТРУКЦІЯХ І ЗБІРНИХ БЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НА СЖАТИЕ В КОНСТРУКЦИЯХ И СБОРНЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ

ASSESSMENT OF IN-SITU COMPRESSIVE STRENGTH IN STRUCTURES AND PRECAST CONCRETE COMPONENTS

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт:

 • містить методи і процедури оцінки міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних бетонних елементах;

 • містить принципи і вказівки щодо встановлення залежностей між результатами випробувань при застосуванні непрямих методів випробувань і міцністю кернів;

 • містить вказівки для оцінки міцності бетону на стиск в конструкціях і збірних елементах за допомогою непрямих або комбінованих методів.

Цей стандарт не розповсюджується на наступні випадки:

 • при застосуванні непрямих методів випробувань без кореляції за міцністю, яку визначено на кернах;

 • при оцінці на основі кернів діаметром, меншим ніж 50 мм;

 • при оцінці на основі менше 3 кернів;

 • при застосуванні мікрокернів.

Примітка. У цих випадках застосовують умови, чинні на місці використання.

Цей стандарт не призначений для оцінки відповідності міцності бетону на стиск відповідно до EN 206-1 або EN 13369, якщо це не передбачено в EN 206-1:2000, 5.5.1.2 або 8.4.

1 Scope

This European Standard:

 • gives methods and procedures for the assessment of the in-situ compressive strength of concrete instructures and precast concrete components;

 • provides principles and guidance for establishing the relationships between test results from indirect testmethods and the in-situ core strength;

 • provides guidance for the assessment of the in-situ concrete compressive strength in structures orprecast concrete components by indirect or combined methods.

This European Standard does not include the following cases:

 • where indirect methods are used without correlation to core strength;


 • assessment based on cores less than 50 mm in diameter;

 • assessment based on less than 3 cores;

 • use of microcores.

NOTE In these cases provisions valid in place of use apply


This European Standard is not for the assessment of confonnity of concrete compressive strength in accordance with EN 206-1 or EN 13369 except as indicated in EN 206-1:2000, 5.5.1.2 or 8.4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Для використання цього стандарту необхідні нижченаведені стандарти. При датованих посиланнях діє видання стандарту, на яке є посилання. При недатованих посиланнях діє останнє видання наведеного нормативного документа (включаючи зміни).

EN 206-1:2000, Бетон - Частина 1: Технічні вимоги, експлуатаційні характеристики, виробництво і відповідність вимогам

EN 12350-1, Бетонна свіжоприготовлена суміш - Випробування - Частина 1: Відбір зразків

EN 12390-1, Випробування затверділого бетону - Частина 1: Форма, розміри і інші вимоги до зразків і прес-форм

EN 12390-2, Випробування затверділого бетону - Частина 2: Виготовлення і зберігання зразків для випробування на міцність

EN 12390-3, Випробування затверділого бетону - Частина 3: Міцність на стиск зразків для випробування