Gegenplanung (f) des Marketings counter planning

rencontre planning (m) du marketing встречное планирование маркетинга


Планирование, при котором руководство компании на основе общего анализа рыночной ситуации и выявления внутренних ресурсов компании формирует основные цели ее рыночной политики на планируемый период.Marketingsprogramm (n)

marketing program

programme (m) du marketing программа маркетинга


Система взаимосвязанных мероприятий, определяющих действия предприятия-произво­дителя и экспортера на заданный

ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.41часу по всіх блоках марке­тингу. Формується на основі комплексного дослідження ринку, виявлення запитів покупців, стратегії і тактики маркетингу.4.4.4.1.1 Довгострокова de програма маркетингу

en

fr


ruПрограма маркетингу, яка охоплює заходи, розраховані на тривалий період часу відповідно за прийнятої стратегії маркетингу.


4.4.4.1.2 Короткострокова de

програма маркетингу en

fr


ruПрограма маркетингу, яка має велику деталізацію і конкретність програмування дій підприємства.


4.4.4.2 Єдина програма de маркетингу

en

fr

ru


Взаємозв'язана система прог­рам маркетингу по окремих ринках і по групах однорідної продукції, яка служить осно­вою для розробки планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробництва, збуту, сервісу.

период времени по всем блокам маркетинга. Формируется на основе комплексного исследо­вания рынка, выявления запросов покупателей, стратегии и тактики маркетинга.langfristiges Programm (n) des

Marketmgs (n)

long-term marketing program programme (m) du marketing a long

terme

долгосрочная программа маркетинга


Программа маркетинга, которая охватывает мероприятия, рассчитанные на длительный период времени согласно принятой стратегии маркетинга.


kurzfristiges Marketingsprogramm (n)

short-term marketing program

programme (m) du marketing a court terme

краткосрочная программа

маркетинга


Программа маркетинга, обладаю­щая большой детализацией и конкретностью программиро­вания действий предприятия.


Einheitsprogramm (m) des

marketings (n)

united marketing program

programme (m) unifié de marketing единая программа маркетинга


Взаимосвязанная система программ маркетинга по отдельным рынкам и по группам однородной продукции, которая служит основой для разработки планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства, сбыта, сервиса.

ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.42


4.4.5.1 Маркетингова служба de

en

fr

ru


Спеціальний підрозділ підприємства, який діє на основі принципів і методів маркетингу.
4.4.5.2 Діяльність de маркетингової служби en

fr

ru


Комплексні роботи економіч­ного, валютно-фінансового, плануючого, техніко-виробничого, збутового і дослід­ницького характеру.4.4.5.3 Організація маркетингу de

en

fr

ru


Структурна побудова для управління маркетинговими функціями, яка встановлює підпорядкованість і відпові­дальність за виконання тих чи інших завдань (може бути функціонально орієнтована на товар або на ринок).4.4.5.3.1 Організація маркетингу de за ринковим принципом

en

fr


ruФорма організації служби маркетингу, за якої основні ринки закріплюються за управляючими ринками, що співпрацюють із спеціалістами

marketinger Bereich (m) marketing service

service (m) marketing маркетинговая служба


Специальное подразделение предприятия, действующее на основе принципов и методов маркетинга.Tätigkeit (f) des Marketingsdienstes (m)

marketing services

activite (f) du service marketing

деятельность маркетинговой службы


Комплексные работы экономи­ческого, валютно-финансового, планирующего, технико-производ­ственного, сбытового и исследо­вательского характера.Marketingsorganisation (f)

market organization

organisation (f) du marketing организация маркетинга


Структурное построение для управления маркетинговыми функциями, устанавливающее подчиненность и ответственность за выполнение тех или иных заданий (может быть функцио­нально ориентировано на товар или на рынок).


Marketingsorganisation (f) nach dem

Marktprinzip

market principle of marketing

organisation (f) du marketing par la principe marchand

организация маркетинга по

рыночному принципу


Форма организации службы маркетинга, при которой основ­ные рынки закрепляются за управ­ляющими рынками, сотрудни­чающими со специалистами

ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.43різних функціональних служб у розробці планів для свого ринку.4.4.5.3.2 Організація маркетингу de з товарного виробництва

en


fr


ruФорма організації служби маркетингу, за якої вироб­ництвом кожного окремого товару керує власний управля­ючий, який співробітничає із спеціалістами різних функціо­нальних служб у розробці і здійсненні планів відносно свого товару.4.4.5.3.3 Функціональна de організація маркетингу en

fr


ruОрганізація служби маркетин­гу, за якої різні спеціалісти з маркетингу керують різними видами маркетингової діяль­ності і підпорядковуються віце-президенту з маркетингу.

различных функциональных служб в разработке планов для своего рынка.


Marketingsorganisation (f) nach der

Warenproduktion

marketing organization by production of commodities

organisation (f) du marketing par la

production de marchandise

организация маркетинга по

товарному производству


Форма организации службы маркетинга, при которой произ­водством каждого отдельного товара руководит собственный управляющий, сотрудничающий со специалистами различных функциональных служб в разра­ботке и осуществлении планов в отношении своего товара.


funktionale Marketingsorganisierung (f)

functional marketing organization

organisation (f) fonctionnelle du

marketing

функциональная организация

маркетинга


Организация службы маркетинга, при которой разные специалисты по маркетингу руководят разными видами маркетинговой деятель­ности и подчиняются вице-прези­денту по маркетингу.

ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.44

Алфавітний покажчик українських термінів


Розділ (підрозділ)

аванс ...............................……………………………………….....4.2.10.2

агент ...........................………………………………………….....4.3.4.1

акредитив ................……………………………………...............4.2.10.3

аналіз загальноекономічної ситуації . ..........…………………...4.1.2.2

аналіз культурних та демографічних факторів ....………….......4.1.2.3

аналіз плану маркетингу ......................………………………….4.4.3.1

аналіз політичних факторів ..................………………………....4.1.2.1

аналіз розмірів попиту ...................……………………………...4.1.3.1.2

безпека продукції ........................………………………………..4.2.4.2

брокер ........................……………………………………….........4.3.4.2

валовий національний продукт ............……………………........4.1.2.2.2

валовий суспільний продукт ...................……………………….4.1.2.2.3

вертикальна маркетингова система ...........…………………......4.3.4.4

взаємозамінність продукції .................……………………….....4.2.3.1

відкритий рахунок ........................……………………………….4.2.10.5

гарантійний строк у міжнародній торгівлі ....……………..........4.2.9

диверсифікація ...............…………………………………............4.1.2.5

дилер ................................………………………………………...4.3.4.6

діяльність маркетингової служби ...........…………………….....4.4.5.2

демпінг (цін) ........................…………………………………......4.1.3.4.9

дефлятор .............................…………………………………….. 4.1.2.2.2.1

довгострокова програма маркетингу .......……………….......... 4.4.4.1.1

дослідження попиту .....................…………………………….... 4.1.3.1.1

дослідження товарного ринку ...............……………………..... 4.1.2

екологічність продукції ..................…………………………..... 4.2.4.3

ембарго ...............................……………………………………... 4.1.2.1.6

еластичний попит ...........................…………………………….. 4.1.3.1.4

еластичність попиту .....................…………………………….... 4.1.3.1.3

естетичність продукції ..................…………………………....... 4.2.4.4

єдина програма маркетингу ...................……………………….. 4.4.4.2

застосування маркетингу ....................………………………..... 4.4.1.2.3

ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.45зняття вершків .........................……………………………….... 4.3.6.1

зустрічне планування маркетингу .............…………………..... 4.4.3.5

імпортна квота ..........................……………………………….... 4.1.2.1.5

інкасо ................………………………………………................. 4.2.10.4

канал прямого маркетингу, канал нульового рівня ..………..... 4.3.2.1

канали розповсюдження .................…………………………..... 4.3.2.3

канали товаропросування ..............…………………………....... 4.3.2

конкурентоспроможність продукції ....…………………........... 4.2.1

концентрований маркетинг …………………….. ...................... 4.4.1.2.1

комплекс маркетингу .....................……………………………... 4.4.1.1.4

концепція маркетингу .....................…………………………….. 4.4.1.1.1

кон'юнктура товарного ринку ...........……………………........... 4.1.3

короткострокова програма маркетингу .......………………....... 4.4.4.1.2

маркетинг ........................……………………………………....... 4.4.1.1

маркетингова служба ...............……………………………......... 4.4.5.1

маркетингова ревізія .....................…………………………….... 4.4.1.2.4

мито ...............................………………………………………..... 4.1.2.1.3

митний збір ....................…………………………………............ 4.1.2.1.4

митний тариф ............…………………………………................. 4.1.2.1.2

міжнародні стандарти ................…………………………........... 4.2.8.1

модифікація .......................…………………………………........ 4.3.5.5

національний доход ....................……………………………...... 4.1.2.2.1

нееластичний попит ..............……………………………........... 4.1.3.1.5

нетарифні бар'єри ...................…………………………….......… 4.1.2.1.7

новий товар ....................…………………………………........... 4.3.5.4

ножиці цін ..............................…………………………………… 4.1.3.4.S

оптова торгівля ..........................……………………………….... 4.3.4

оптовик-покупець .........................………………………………. 4.3.4.3

організація маркетингу ......................…………………………... 4.4.5.3

організація маркетингу за ринковим принципом .......………... 4.4.5.3.1

організація маркетингу за товарним виробництвом .………..... 4.4.5.3.2

орієнтація на ринок збуту . ...........………………………........... 4.4.2.1.9

основні техніко-економічні показники продукції ......………... 4.2.6

паблісіті ...........................……………………………………....... 4.3.7.2

ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.46патентна чистота ..........................………………………………. 4.2.7

патентоспроможність ....................…………………………....... 4.2.7.1

персональний продаж .................…………………………......... 4.3.7.3

планування продукції ..................…………………………......... 4.3.5.3

планування товаропросування ......…………………….............. 4.3.1.1

побічні канали товаропросування .............…………………..... 4.3.2.2

попит ..........................………………………………………........ 4.1.3.1

потенційний попит ...................……………………………........ 4.1.3.1.6

пробний маркетинг ..............……………………………............ 4.4.1.2.2

програма маркетингу ...................……………………………..... 4.4.4.1

продукція світового рівня .......………………………................ 4.2.2

пропозиція .............................…………………………………... 4.1.3.2

просування товару ..................……………………………......... 4.3.7

протекціонізм .......................………………………………....…. 4.1.2.1.1

ринок ...............................………………………………………... 4.1.1.1

ринок виробника .........................……………………………….. 4.1.1.4

ринок покупця ..........................……………………………….... 4.1.1.2

ринок продавця .........................……………………………….... 4.1.1.3

ринок чистої конкуренції ...................………………………..... 4.1.1.5

рівень економічності продукції.............……………………....... 4.2.5

рівень якості ...........................………………………………….... 4.2.4

реклама ..................……………………………………................. 4.3.7.1

роздрібна торгівля .......................……………………………..... 4.3.3

роздрібна франшиза ...................……………………………...... 4.3.3.1

розподіл на правах винятковості ......………………….............. 4.3.4.5

розрахунок ціни на основі принципу беззбитковості .……...... 4.3.6.3

розробка плану зверху вниз ….................…………………….... 4.4.3.3

розробка плану знизу вверх….................……………………..... 4.4.3.4

світовий ринок ........................………………………………...... 4.1.1

сегмент ринку ........................………………………………....... 4.1.2.4. l

сегментація ринку ...............…………………………….............. 4.1.2.4

сервіс ..............................………………………………………... 4.2.1.1

сертифікація продукції ....................…………………………..... 4.2.8

система маркетингу ....................……………………………...... 4.4.1.1.3

ДСТУ Б А.1.1-68-95 с.47споживання ..........................…………………………………..... 4.1.3.3

стандартизація продукції для експорту ....……………….......... 4.2.8.2

стимулювання збуту ........................……………………………. 4.3.8

стратегічний план ...................……………………………......... 4.4.3.2

стратегія активного впливу ............………………………......... 4.4.2.1.1

стратегія вертикальної інтеграції ..............…………………..... 4.4.2.1.2

стратегія диверсифікації ....................………………………….. 4.4.2.1.3

стратегія диференційованого маркетингу ........……………..... 4.4.2.1.4

стратегія маркетингу ..................……………………………...... 4.4.2.1

стратегія низьких витрат .................…………………………..... 4.4.2.1.5

стратегія підтримки рівня збуту ...........……………………...... 4.4.2.1.6

стратегія поступового згортання операцій ...........……………. 4.4.2.1.7

стратегія розробки товару ...................………………………... 4.4.2.1.8

структура маркетингу .......................………………………….... 4.4.1.1.2