ZA.1 Сфера застосування та відповідні розділи

Стандарт EN 54-2:1997 розроблено згідно з Дорученням М/109, яке було видано для CEN Європейською комісією (ЄК) і Європейською Асоціацією Вільної Торгівлі.

 

Національна примітка

CEN — Європейський комітет по стандартизації.Розділи цього стандарту, наведені у додатку, відповідають вимогам Доручення, виданого на підставі Європейської Директиви щодо будівельної продукції (89/106/ЕЕС).

Відповідність будівельної продукції, на яку поширюється цей стандарт, цим розділам, дає підставу вважати (як це визначено Директивою щодо будівельної продукції), що будівельна продукція придатна для передбаченого застосовування відповідно до розділу 1 (Сфера застосування) цього стандарту. Довідкову інформацію треба надавати за умов маркування знаком СЕ (див. ZA.3).

ЗАСТОРОГА! Для продукції, що входить до сфери застосування цього стандарту, можна також застосовувати інші вимоги та Директиви ЄС.

Примітка. Додатково до деяких конкретних розділів цього стандарту (це стосується небезпечних речовин) можуть мати місце інші вимоги до продукції відповідно до сфери її застосування (наприклад. Європейське законодавство і національні закони. правила та адміністративні положення). Ці вимоги повинні також визначати, коли і де їх застосовують. Інформаційну базу Європейських і національних положень про небезпечні речовини розміщено на веб-сайті EUROPA (доступ через http://europa.eu int)

Щодо продукції, що розглядається, додаток ZA має таку саму сферу застосування, що і розділ 1 цього стандарту. Цей додаток установлює умови нанесення знака марковання СЕ на прилади приймально-контрольні пожежні для нижченаведеного призначеного застосовування і визначає відповідні розділи.

Будівельна продукція: прилади приймально-контрольні пожежні для систем пожежної сигналізації для будівель.

Призначене застосовування: пожежна безпека

 

Таблиця ZA.1 — Відповідні розділи

Основні характеристики

Розділи цього стандарту

Підмандатний(-і) рівень (рівні)

Примітки

Функціювання під час режиму пожежної тривоги

4. 5. 7

Немає

а), b)

Затримки спрацьовування (час спрацьовування пожежної тривоги)

7.1, 7.7, 7.11,7.12

 

а)

Надійність функціювання

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11,12, 13. 14

 

а)

Тривалість надійного функціювання; здатність протистояти температурі

15.4

 

 

Тривалість надійного функціювання; здатність протистояти вібрації

15.6, 15.7, 15.15

Немає

 

Тривалість надійного функціювання. електрична стабільність

15.8—15.13

 

 

Тривалість надійного функціювання; здатність протистояти вологості

15.5, 15.14

 

 

а) Для відповідності цьому стандарту може не бути необхідним забезпечувати необов'язкові функції, зазначені в цьому стандарті. Однак, якщо виробник обирає будь-які з цих необов'язкових функцій в устаткованні. то повинні виконуватися всі відповідні вимоги та еони повинні бути долучені в програму перевіряння типу та сертифікацімих випробовувань (див. розділ 4 цього стандарту).

b) Припускається, що продукція, на яку поширюється цей стандарт, буде функціювати в режимі пожежної тривоги за умов пожежі до того, як вона стане такою великою, що вплине на їхнє функціювання. Тому не висувають вимог щодо функціювання під прямою дією вогню.ZA.2 Процедура підтвердження відповідності приладів приймально-контрольних пожежних, на які поширюються вимоги цього стандарту

ZA.2.1 Система підтвердження відповідності

Доручення вимагає, щоб систему підтвердження відповідності застосовували як зазначено у таблиці ZA.2.

Таблиця ZA.2 — Система підтвердження відповідності

Продукція

Призначене

застосовування

Рівні або класи

Система підтвердження відповідності

Виявляння пожежі/пожежна тривога: прилади приймально-контрольні пожежні

Пожежна безпека

Немає

1

Система 1: див. Додаток CPD III. 2 (і), без випробовування зразків під час аудиту нотифікованим органом. 

Національна примітка

CPD III. 2. (і) — Додаток III до Директиви щодо будівельної продукції 89/106/ЭЕС.

ZA.2.2 Оцінювання відповідності ZA.2.2.1 Загальні положення

Оцінювання відповідності продукції вимогам цього стандарту має бути підтверджено:

a)  виконанням задач для виробника:

1)   контролювання виробництва продукції (КВП);

2)   випробовування зразків виробником відповідно до встановленого плану випробовування;

b)  виконанням задач за повної відповідальності нотифікованого органу сертифікації продукції:

1)   перевіряння типу продукції;

2)   первинне інспектування виробництва і контролювання виробництва продукції;

3)   періодичне наглядання, оцінювання та затвердження контролювання виробництва продукції.

Національна примітка

Нотифікація (тотожний термін — призначення) — надання органом, визначеним або уповноваженим Кабінетом Міністрів України, органу з оцінки відповідності права виконувати певну діяльність з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.

Примітка. Виробник — це фізична або юридична особа, що розміщує продукцію на ринку під своїм власним ім'ям. Зазвичай виробник безпосередньо проектує та виробляє продукцію. Але як перша альтернатива — він може мати продукцію, яка спроектована, вироблена, зібрана, запакована, оформлена або промаркована підприємством-субпідрядником. Як друга альтернатива — він може виконувати частину виробничого процесу, тобто збирати, пакувати, оформлювати або маркувати готову продукцію.

Виробник повинен гарантувати, що:

—     проведення первинного перевіряння типу продукції на відповідність цьому стандарту було здійснено за відповідальності нотифікованого органу сертифікації продукції;

—     продукція постійно відповідає первинно перевіреним зразкам, для яких відповідність вимогам цього стандарту було перевірено.

Виробник повинен завжди проводити загальне контролювання, мати необхідні повноваження, щоб нести відповідальність за свою продукцію. Виробник несе відповідальність за абсолютну відповідність продукції усім установленим до неї регуляторним вимогам.

ZA.2.2.2 Перевіряння типу продукції

ZA.2.2.2.1 Перевіряння типу продукції повинно бути проведено, щоб продемонструвати відповідність цьому стандарту.

Перевіряння типу продукції треба проводити відповідно до зазначених у таблиці ZA.1 розділів за винятком тих. що наведені в ZA.2.2.2.2 і ZA.2.2.2.3.

ZA.2.2.2.2 Раніше проведене перевіряння, таке як перевіряння типу продукції для сертифікації продукції, може бути враховано за умови, якщо це перевіряння було проведено за такими самими методами перевіряння, або навіть більш жорсткими, по тій самій системі підтвердження відповідності, що передбачено цим стандартом, для такої самої продукції або продукції аналогічних моделей, конструкції й функційним призначенням так, що результати можуть бути застосовані до цієї продукції.

Примітка. Та сама система підтвердження відповідності означає проведення перевіряння незалежною третьою стороною за відповідальності органу сертифікації продукції, який на цей час є нотифікованим органом сертифікації продукції.

ZA.2.2.2.3 Якщо одна або більше характеристик є однаковими для продукції з подібним дизайном, конструкцією і функційним призначенням, то результати перевіряння цих характеристик одного типу продукції можуть бути застосовані до іншої подібної продукції.

ZA.2.2.2.4 Зразки для перевіряння повинні бути представниками серійної продукції виробника. Якщо зразки для перевіряння є прототипами, вони повинні бути репрезентативними для майбутнього виробництва та повинні бути визначені виробником.

Примітка. У випадку проведення сертифікації продукції на прототипах, це означає, що виробник не є третьою стороною, що відповідає за відбирання зразків продукції. Під час первинного інспектування виробництва та контролювання виробництва продукції (див ZA 2.2.3.4) необхідно підтвердити, що зразки для перевіряння типу продукції, є представниками серійної продукції.

ZA.2.2.2.5 Усі перевіряння типу продукції і їхні результати повинні бути задокументовані в звітах перевіряння. Усі звіти перевіряння повинен зберігати виробник протягом принаймні п'яти років після останньої дати виготовлення продукції, до якої вони відносяться.

ZA.2.2.3 Контролювання виробництва продукції (КВП)

ZA.2.2.3.1 Загальні положення

КВП — це постійне внутрішнє контролювання виробництва, яке провадить виробник.

Усі елементи, вимоги та умови, прийняті виробником, повинні бути задокументовані в письмовій формі у вигляді настанов і процедур. Ця документація по системі контролювання виробництва продукції повинна гарантувати загальне розуміння оцінювання відповідності та дозволяти перевірити отримання необхідних характеристик продукції. Ефективність функціювання системи контролювання продукції повинна бути перевірена.

Таким чином, контролювання виробництва продукції об'єднує технологічні операції виробництва і всі вимірювання, що дозволяють підтримувати і контролювати відповідність продукції технічним умовам. Його впровадження може бути досягнуто контролюваннями та випробовуваннями на вимірювальному устаткованні матеріалів і компонентів, процесів, механізмів і виробничого устатковання та готової продукції, а також властивостей матеріалів у компонентах, та використовуванням отриманих при цьому результатів.

ZA.2.2.3.2 Загальні вимоги

Виробник повинен установити, задокументувати та підтримувати систему КВП для гарантування того, що продукція, яка є на ринку, відповідає встановленим експлуатаційним характеристикам і відповідає зразкам, які пройшли перевіряння типу продукції.

Якщо мають місце субпідрядні відношення, виробник повинен зберігати повне контролювання продукції та гарантувати, що він отримує всю інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань згідно з цим стандартом. Якщо виробник частково передає субпідряднику свої функції щодо проектування, виготовлення, збирання, пакування, оформлення і (або) маркування продукції, КВП субпідрядника можна взяти до уваги для цієї продукції (якщо це доречно). Виробник, що передає всі свої функції субпідряднику, не може ні за яких обставин покласти відповідальність за продукцію на субпідрядника.

Система КВП повинна виконувати всі вимоги нижченаведених пунктів EN ISO 9001 (якщо це може бути застосовано):

—     4.2, за винятком 4.2.1а);

—     5.1е), 5.5.1, 5.5.2;

—     розділ 6;

—     7.1 за винятком 7.1а), 7.2.3с), 7.4, 7.5, 7.6;

—     8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2.

Система КВП може бути частиною існуючої системи управління якістю (наприклад, згідно з EN ISO 9001), сфера застосування якої охоплює виробництво продукції.

Якщо система управління якістю сертифікована згідно з EN ISO 9001 органом сертифікації, який на цей час є нотифікованим, то звіти з оцінки по цій системі управління якістю можна брати до уваги в частині вищезазначених пунктів.

ZA.2.2.3.3 Вимоги для специфічної продукції

Система КВП повинна:

—     базуватися на цьому стандарті;

—     гарантувати, що продукція, яка є в обігу на ринку, відповідає встановленим характеристикам.

Система КВП повинна містити КВП або план якості на специфічну продукцію, які визначають

процедури, що демонструють відповідність цієї продукції на окремих етапах, а саме:

a)  контролювання та випробовування проводять до, і (або) під час виробничого процесу з установленою періодичністю; і (або)

b)  перевіряння та випробовування готової продукції проводять з установленою періодичністю.

Якщо виробник застосовує лише готову продукцію, то дії відповідно до Ь) повинні призвести

до еквівалентного рівня відповідності продукції так, якби КВП було проведено протягом всього виробництва.

Якщо виробник безпосередньо виконує лише окремі етапи виробництва, дії відповідно до Ь) можуть бути скорочені та частково замінені діями відповідно до а). Взагалі, чим більше етапів виробництва виконує виробник, тим більше дій відповідно до Ь) можуть бути замінені діями відповідно до а). У будь-якому разі, дії повинні призвести до еквівалентного рівня відповідності продукції так, якби КВП було проведено під час всього виробництва.

Примітка. Залежно від конкретного випадку може бути необхідно виконати дії відповідно до а) та Ь). або лише відповідно до а), або лише відповідно до Ь).