Приклад

2345-11-ТМ.ОЛС.

Аркуші змісту оформлюють основним написом. На першому аркуші змісту основний напис виконують згідно з формою 5 ДСТУ Б А.2.4-4 та на наступних аркушах - згідно з формою 6 ДСТУ Б А.2.4-4.

У колонці 8 основного напису вказують "Зміст".

У колонках змісту (форма 2 ДСТУ Б А.2.4-4) вказують:

- у колонці "Позначення" - позначення чи порядковий номер опитувального листа (габарит­ного креслення);
9

ДСТУ Б А.2.4-12:2009

  • у колонці "Найменування" - найменування опитувального листа (габаритного креслення) у
    повній відповідності з найменуванням, яке вказано на опитувальному листі (габаритному крес-­
    ленні);

  • у колонці "Примітка" - відомості про зміни, що вносяться в опитувальні листи (габаритні
    креслення).

11.3 У найменуванні опитувального листа (габаритного креслення) вказують познаку чи поряд-­
ковий номер у межах випуску та, за необхідності, у дужках позиційне обладнання, передбачене
основним комплектом робочих креслень марки ТМ.

11.4 Зміни в опитувальні листи (габаритні креслення) вносять згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 з
урахуванням додаткових вимог даного стандарту.

Зміни в опитувальні листи (габаритні креслення) вносять самостійно у межах кожного опиту­вального листа (габаритного креслення).

Відомості про зміни, що вносяться в опитувальні листи (габаритні креслення), наводять у колонці "Примітка" змісту випуску опитувальних листів.

Таблицю реєстрації змін (форма 10 ДСТУ Б А.2.4-4) не виконують.

11.5 Випуск опитувальних листів записують у розділі "Документи, що додаються" відомості
документів, що додаються і на які посилаються, яка входить у загальні дані за робочими крес-­
леннями основного комплекту марки ТМ.

10

ДСТУ Б А.2.4-12:2009

ДОДАТОК А (довідковий)

ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТА РОЗРІЗУ КРЕСЛЕНЬ РОЗТАШУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ


.1 --.І .__-!

1-1


Рисунок А.1

11


ДСТУ Б А.2.4-12:2009


Д

12

ОДАТОК Б (довідковий)

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ СХЕМИ


ДОДАТОК В (довідковий)

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТА РОЗРІЗУ КРЕСЛЕНЬ РОЗТАШУВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ

Рисунок В.1


Д

13

СТУБА.2.4-12:2009ДСТУ Б А.2.4-12:2009

1 4

ДОДАТОК Г (довідковий)

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ПЛАНУ, РОЗРІЗІВ ТА СХЕМИ КРЕСЛЕНЬ УСТАНОВОКДСТУ Б А.2.4-12:2009

1

Рисунок Г.1


5

ДСТУ Б А.2.4-12:2009

Код УКНД 01.100.30, 91.140.10

Ключові слова: робоча документація тепломеханічних рішень котелень, склад та правила оформлення.

Р едактор - А.О.Луковська

Комп'ютерна верстка - В.Б.Чукашкіна

Технічний редактор - Г.В.Желудков

Формат 60х841/а. Папір офсетний. Гарнітура "АгіаІ". Друк офсетний.

Державне підприємство "Укрархбудінформ".
вул. М. Кривоноса, 2А, корп. З, м. Київ-37, 03037, Україна.
Тел. 249-36-62

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців ДК№ 690 від 27.11.2001 р.

16