3.1.2 будівля

Споруда в цілому, включаючи її оболонку та всі інженерні системи будівлі, що використовують енергію для створення мікроклімату, забезпечення ГВП й освітлення, а також для інших послуг, які пов'язані з експлуатацією будівлі.

Примітка. Термін може застосуватися до будівлі в цілому або до її частин, які спроектовані або змінені для окремого використання

3.1.3 нова будівля

Для розрахункового енергетичного рейтингу -будівля на етапі проектування або будівництва; для вимірюваного енергетичного рейтингу - будівля, що вже збудована та має достовірні дані з енергоспоживання

3.1.4 існуюча будівля

Для розрахункового енергетичного рейтингу - будівля, що вже збудована; для вимірюваного енергетичного рейтингу - будівля, для якої фактичні дані, що необхідні для оцінки енергоспоживання, відомі або можуть бути виміряні

3.1.1 auxiliary energy

electrical energy used by technical building systems for heating, cooling, ventilation and/or domestic hot water to support energy transformation to satisfy energy needs


Note 1: This includes energy for fans, pumps, electronics etc. Electrical energy input to the ventilation system for air transport and heat recovery is not considered as auxiliary energy, but as energy use for ventilation.Note 2: In EN ISO 9488, the energy used for pumps and valves is called "parasitic energy".

3.1.2 building

construction as a whole, including its envelope and all technical building systems, for which energy is used to condition the indoor climate, to provide domestic hot water and illumination and other services related to the use of the building

Note: The term can refer to the building as a whole or to parts thereof that have been designed or altered to be used separately.

3.1.3 new building

for calculated energy rating: building at design stage or under construction for measured energy rating: building too recently constructed to have reliable records of energy use


3.1.4 existing building

for calculated energy rating: building that is erected for measured energy rating: building for which actual data necessary to assess the energy use are known or can be measured

3.1.5 комунальні послуги

Зручності, забезпечені інженерними системами будівлі та обладнанням для створення мікроклімату приміщень, гарячого водопостачання, рівня освітлення, та інші зручності, що пов'язані з експлуатацією будівлі

3.1.6 розрахунковий енергетичний рейтинг

Енергетичний рейтинг, який базується на зважених розрахунках поставленої енергії до будівлі та експортованої енергії з будівлі для опалення, охолодження, вентиляції, ГВП й освітлення.

Примітка. Національні органи можуть вирішувати, чи долучати інші види споживання енергії, що виникають у результаті функціонування будівлі, такі як: приготування їжі, виробництво, прання тощо. Якщо цю діяльність долучають, то стандартні вхідні дані мають бути визначені для різних типів будівель та їхнього застосування. Освітлення завжди долучають (окрім житлових будинків) за рішенням національних органів

3.1.7 розрахунковий інтервал

Дискретний інтервал часу для розрахунків енергопотреби та енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, зволоженні та осушенні.

Примітка. Типовими дискретними інтервалами часу є одна година, один місяць або один опалювальний період та/або період охолодження, робочі режими та інтервали (за bin-методом)

3.1.8 розрахунковий період

Період часу, для якого здійснено розрахунок.

Примітка. Розрахунковий період може бути розбитий на розрахункові інтервали

3.1.5 building services

services provided by technical building systems and by appliances to provide indoor climate conditions, domestic hot water, illumination levels and other services related to the use of the building

3.1.6 calculated energy rating


energy rating based on calculations of the weighted delivered and exported energy of a building for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting


Note: National bodies decide whether other energy uses resulting from occupants' activities such as cooking, production, laundering etc. are included or not. If included, standard input data need to be provided for the various types of building and uses. Lighting is always included except (by decision of national bodies) for residential buildings.
3.1.7 calculation step

discrete time interval for the calculation of the energy needs and uses for heating, cooling, humidification and dehumidification

Note: Typical discrete time intervals are one hour, one month or one heating and/or cooling season, operating modes and bins3.1.8 calculation period

period of time over which the calculation is performed

Note: The calculation period can be divided into a number of calculation steps.

3.1.9 кондиціонована площа

Площа підлоги кондиціонованого об'єму, включаючи площу підлоги всіх поверхів за винятком підвалів та частин об'єму, які не використовують.

Примітка 1. Точне визначення кондиціонованої площі визначається національними нормативними документами.

Примітка 2. Можуть бути застосовані внутрішні, габаритні внутрішні або зовнішні розміри. Це призводить до відмінностей площ тієї самої будівлі.

Примітка 3. Деякі послуги, такі як освітлення або вентиляція можуть надаватися для площ, які не включені до даного визначення (наприклад, паркінг).

Примітка 4. Кондиціонована площа може бути прийнята як корисна площа, що зазначена в пунктах 5, 6 та 7 ЕЕБД (Директива 2002/91/EC Європейського парламенту та Ради Європи від 16 грудня 2002 р. щодо енергоефективності будівель), якщо це не визначено іншим чином національними стандартами

3.1.10 кондиціонований об'єм (простір)

Опалюваний та/або охолоджуваний об'єми.

Примітка. Опалюваний та/або охолоджуваний об'єми використовують для визначення меж теплових зон та теплоізоляційної оболонки

3.1.11 кондиціонована зона

Частина кондиціонованого об'єму із заданою температурою або заданими температурами, яка має один і той самий режим використання, у якій внутрішня температура має незначне просторове відхилення та яка обслуговується єдиною системою опалення, системою охолодження та/або системою вентиляції

3.1.9 conditioned area

floor area of conditioned spaces excluding non-habitable cellars or non-habitable parts of a space, including the floor area on all storeys if more than one

Note 1: The precise definition of the conditioned area is given by national authorities.


Note 2: Internal, overall internal or external dimensions can be used. This leads to different areas for the same building.

Note 3: Some services, such as lighting or ventilation, might be provided to areas not included in this definition (e.g. a car park).


Note 4: Conditioned area can be taken as the useful area mentioned in the Articles 5,6 and 7 of the EPBD (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings) unless it is otherwise defined in national regulations.


3.1.10 conditioned space


heated and/or cooled space


Note: The heated and/or cooled spaces are used to define the thermal envelope.


3.1.11 conditioned zone

part of a conditioned space with a given set-point temperature or set-point temperatures, throughout which there is the same occupancy pattern and the internal temperature is assumed to have negligible spatial variations, and which is controlled by a single heating system, cooling system and/or ventilation system

3.1.12 показник викидів СО2

Кількість СО2, що викидається в атмосферу, на одиницю поставленої енергії.

Примітка. Показник викидів СО2 може також включати еквівалентні викиди інших парникових газів (наприклад, метану)

3.1.13 когенерація

Одночасна генерація в одному процесі теплової та електричної або механічної енергії.

Примітка. Також відома як комбіноване виробництво теплоти та електроенергії (КТЕ)

3.1.14 поставлена енергія

Кількість енергії в енергоносії, що доставлена до інженерних систем будівлі через межу розподілу систем для забезпечення прийнятого способу її використання (наприклад, опалення, охолодження, вентиляція, ГВП, освітлення, прилади) або для виробництва електроенергії.

Примітка 1. Сонячна радіація, що надходить до активних сонячних панелей чи колекторів, та кінетична енергія вітру, яку сприймають вітрові енергетичні установки, не є частинами енергетичного балансу будівлі. На національному рівні вирішується, чи складає відновлювальна енергія, яка вироблена на місці, частку поставленої енергії.

Примітка 2. Поставлена енергія може бути розрахована чи виміряна

3.1.15 підігрівання води для гарячого водопостачання

Процес подачі теплоти для підвищення температури холодної води до заданої температури подачі води

3.1.16 ефективність, теплорозподілення

Співвідношення між енергією на виході та на вході до функціональної складової системи, якою є теплорозподілення, з урахуванням у ній тепловтрат та споживання додаткової енергії

3.1.12 CO2emission coefficient

quantity of CO2 emitted to the atmosphere per unit of delivered energy

Note: The CO2 emission coefficient can also include the equivalent emissions of other greenhouse gases (e.g. methane).


3.1.13 cogeneration

simultaneous generation in one process of thermal energy and electrical or mechanical energy

Note: Also known as combined heat and power (CHP).


3.1.14 delivered energy

energy content, expressed per energy carrier, supplied to the technical building systems through the system boundary, to satisfy the uses taken into account (e.g. heating, cooling, ventilation, domestic hot water, lighting, appliances) or to produce electricity

Note 1: For active solar and wind energy systems, the incident solar radiation on solar panels or on solar collectors or the kinetic energy of wind is not part of the energy balance of the building. It is decided on a national level whether or not renewable energy produced on site constitutes part of the delivered energy.


Note 2: Delivered energy can be calculated for defined energy uses or it can be measured.

3.1.15 domestic hot water heating

process of heat supply to raise the temperature of the cold water to the intended delivery temperature

3.1.16. efficiency, distribution


ratio between the energy output of the distribution sub-system and the energy input of the distribution sub-system, taking into account the sub-system thermal losses and the auxiliary energy

3.1.17 ефективність, тепловіддача

Співвідношення між енергією на виході (енерго-потреба) та на вході до функціональної складової системи, якою є тепловіддача, з урахуванням у ній тепловтрат (наприклад, неідеальна тепловіддача системи, що спричиняє неоднорідний розподіл температури приміщення та неідеальне її регулювання). Ефективність включає споживання додаткової енергії

3.1.18 ефективність, генерування

Співвідношення між енергією на виході та на вході (енергоспоживання) до функціональної складової системи, яка забезпечує генерування, з урахуванням у ній тепловтрат. Ефективність включає споживання додаткової енергії

3.1.19 енергетичний показник

Енергетичний рейтинг, віднесений до конди-ціонованої площі

3.1.20 коефіцієнт або показник перетворення енергії

Коефіцієнт або показник, що застосовують для визначення різними способами кількості енергії (наприклад, первинна енергія, викиди СO2).

Примітка 1. Показники мають розмірність, коефіцієнти є безрозмірними.

Примітка 2. Також дивіться: коефіцієнт загальної первинної енергії, показник викидів СO2

3.1.21 енергопотреба для опалення або охолодження

Теплота, яку необхідно подати або видалити з кондиціонованого об'єму для підтримання температури упродовж визначеного періоду часу, без урахування інженерних систем теп-лозабезпечення будівлі.

Примітка 1. Енергопотребу розраховують і її неможливо виміряти.

3.1.17 efficiency, emission


ratio between the energy output of the emission sub-system (energy need) and the energy input of the emission sub-system, taking into account the sub-system thermal losses (e.g. non-ideal emission system causing non-uniform temperature distribution and non-ideal room temperature control). The efficiency includes the auxiliary energy


3.1.18 efficiency, generation


ratio between the energy output of the generation sub-system and the energy input of the generation sub-system (energy use), taking into account the sub-system thermal losses. The efficiency includes the auxiliary energy

3.1.19 energy indicator

energy rating divided by the conditioned area

3.1.20 energy conversion factor or energy conversion coefficient

factor or coefficient used to express the energy content in different ways (e.g. primary energy, CO2 emissions)


Note 1: Coefficients have dimensions, factors are dimensionless.

Note 2: See also: total primary energy factor, CO2 emission coefficient.


3.1.21 energy need for heating or cooling

heat to be delivered to or extracted from a conditioned space to maintain the intended temperature during a given period of time, not taking into account the technical building thermal systems


Note 1: The energy need is calculated and cannot easily be measured.

Примітка 2. Енергопотреба може включати додаткову теплопередачу через неоднорідність розподілення температури та неідеальне її регулювання, якщо це враховано підвищенням (зниженням) ефективної температури для опалення (охолодження) та виключенням з теплопередачі системи опалення (охолодження)

3.1.22 енергопотреба для гарячого водопостачання

Теплота, яку підводять до необхідної кількості води, щоб підвищити її температуру (від температури мережної холодної води) до заданої температури гарячого водопостачання у точці водорозбору, без урахування інженерних систем теплозабезпечення будівлі

3.1.23 енергоспоживання при опаленні, охолодженні або гарячому водопостачанні

Енергія, що надходить до системи опалення, охолодження чи гарячого водопостачання для задоволення енергопотреби в опаленні, охолодженні (включаючи осушення) чи гарячому водопостачанні відповідно.

Примітка. Якщо інженерна система будівлі надає декілька послуг (наприклад, опалення та ГВП), то важко розділити енергоспоживання на складові частини кожної послуги. Це може бути представлено, як об'єднана характеристика (наприклад, енергоспоживання при опаленні та ГВП)

3.1.24 енергоспоживання при вентиляції

Електрична енергія, що надходить до системи вентиляції для перекачування повітря та утилізації теплоти (за винятком енергії для попереднього підігрівання чи охолодження повітря), та енергія, що надходить до пристрою зволоження для задоволення потреби у зволоженні

Note 2: The energy need can include additional heat transfer resulting from non-uniform temperature distribution and non-ideal temperature control, if they are taken into account by increasing (decreasing) the effective temperature for heating (cooling) and not included in the heat transfer due to the heating (cooling) system.

3.1.22 energy need for domestic hot water

heat to be delivered to the needed amount of domestic hot water, to raise its temperature from the cold network temperature to the prefixed delivery temperature at the delivery point, not taking into account the technical building thermal systems

3.1.23 energy use for space heating or cooling or domestic hot water

energy input to the heating, cooling or domestic hot water system to satisfy the energy need for heating, cooling (including dehumidification) or domestic hot water, respectively