B.4.3 Коефіцієнт втрати стійкості під дією внутрішнього тиску


B.4.3 Internal pressure buckling parameter

(1) Коефіцієнт недосконалості слід визначати за:


(1) The imperfection factor should be obtained from:

(B.17)

але


but

де:


where:

коефіцієнт гнучкості стиснутого елемента;


is the squash limit slenderness parameter;

параметр допуску.


is the tolerance parameter.

(2) Параметр допуску береться з Таблиці B.3 для відповідного класу допуску.


(2) The tolerance parameter should be taken from Table B.3 for the specified tolerance class.

(3) Коефіцієнт сплаву та коефіцієнт гнучкості стиснутого елемента слід брати з Таблиці B.4 в залежності від класу гнучкості матеріалу, визначеного за
EN 1999-1-1.


(3) The alloy factor and the squash limit slenderness parameter should be taken from Table B.4 according to the material buckling class as defined in EN 1999-1-1.


Таблиця

B.3

Параметр допуску для внутрішнього тиску

Table

B.3

Tolerance parameter for internal pressure


Клас допуску

Tolerance class

Клас 1/Class 1

16

Клас 2/Class 2

25

Класи 3 та 4/Class 3 and 4

40Таблиця


B.4

Значення та для внутрішнього тиску


Table


B.4

Values of and for internal pressure


Клас втрати стійкості

матеріалу

Material buckling class

A

0,20

0,35

B

0,10

0,20ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 1999-1-5:2007/AC


Листопад 2009 рік

ICS 91.010.30; 93.020Англійська версія


Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій

Частина 1-5: Оболонкові конструкції


Eurocode 9 - Calcul des structures EN aluminium - Partie 1-5 : Coques

Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion

von Aluminiumtragwerken - Teil 1-5:

SchalentragwerkeЦе корегування вступає у дію, починаючи з 4 листопада 2009 року для включення у три

офіційні мовні версії EN.


Ce corrigendum prendra effet le 4 novembre 2009 pour incorporation dans les trois versions

linguistiques officielles de la EN.


Die Berichtigung tritt am 4.November 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen

der EN in Kraft.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG


Центр Управління: Авеню Марні 17, B-1000 Брюссель


© 2009 CEN

Всі права на використання у будь-якій формі та якимось іншим чином зарезервовані у всьому світі для національних Членів CEN.

Ref. No.:EN 1999-1-5:2007/AC:2009 D/E/F


EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 1999-1-5:2007/AC


November 2009

ICS 91.010.30; 93.020


English Version


Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structuresEurocode 9 - Calcul des structures EN aluminium - Partie 1-5 : Coques

Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion

von Aluminiumtragwerken -Teil 1-5:

Schalentragwerke
This corrigendum becomes effective on 4 November 2009 for incorporation in the three official

language versions of the EN.


Ce corrigendum prendra effet le 4 novembre 2009 pour incorporation dans les trois versions

linguistiques officielles de la EN.


Die Berichtigung tritt am 4.November 2009 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen

der EN in Kraft.
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG


Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels


© 2009 CEN

All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

Ref. No.:EN 1999-1-5:2007/AC:2009 D/E/F


1 Зміна до A.1.3.1


В параграфі "(3)"замінити "меридіональне"на "кільцеве".


2 Зміни до A.1.3.2


В параграфі "(1)"замінити "меридіональної"на "кільцевої".


В параграфі "(1)"замінити рівняння" (A.12)":


1 Modification to A.1.3.1


Paragraph "(3)", replace "meridional" with "circumferential".


2 Modifications to A.1.3.2


Paragraph "(1)", replace "meridional" with "circumferential".


Paragraph "(1)", Equation "(A.12)", replace:


при


but

на


with:

при


but

В параграфі "(3)"замінити "меридіональний"на "кільцевий".


3 Зміни до A.1.4.2


В параграфі "(3)"замінити "меридіональної"на "зсувної".


Paragraph "(3)", replace "meridional" with "circumferential".


3 Modifications to A.1.4.2


Paragraph "(3)", replace "meridional" with "shear".

Код УКНД: 91.010.30


Ключові слова: безпека, довговічність, граничні стани, матеріали, міцність вузлів, несуча здатність, проектування вузлів, алюмінієві конструкції, стійкість, оболонкові конструкції, напруження, стиск, прогин, опір.
Генеральний директор ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського», д.т.н., проф.

О. Шимановський


Заступник генерального директора (керівник розробки), д.т.н., проф.

В. Гордеєв


Завідувач НДВТР, к.т.н.
А. Гром


Завідувач групи СНТД
Г. Ленда


Завідувач групи НТД
Я. Лимар


Завідувач групи ІК
О. Кордун


Провідний інженер
Я. Левченко


Провідний інженер
С. Виноград


Перекладач
К. Павлова


1 Угода між Комісією Європейського Співтовариства та Європейським комітетом зі стандартизації (CEN) з проведення робіт над європейськими нормами промислового і цивільного будівництва, Єврокодами (BC/CEN/03/89).

1 Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89).

2 Згідно статті 3.3 документа CPD, суттєві вимоги (essential requirements, або ER) повинні бути конкретизовані у пояснювальних документах, щоб встановити належний зв’язок між такими вимогами та дорученнями-мандатами на розробку документів hENs and ETAGs/ETAs.

2 According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

3 Відповідно до Ст. 12 CPD, Тлумачні документи мають:

а) надати конкретну форму Основним вимогам, узгодивши термінологію і технічні засади, і вказавши класи або рівні для кожної вимоги, де це необхідно;

b) вказати методи встановлення співвідношення між цими класами або рівнями вимог з технічними вимогами, наприклад, методи розрахунку і перевірки, технічні правила проектування, і т. ін.;

c) слугувати як рекомендація для встановлення узгоджених стандартів і настанов для Європейського технічного ухвалення.

Єврокоди de facto грають подібну роль у сфері ER 1 і частині ER 2.

3 According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall :

a) give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary;

b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.;

c) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.

4 Див. Ст. 3.3 і Ст.12 CPD, а також 4.2, 4.3.1, 4.3.2 ID 1.

4See Art.3.3 and Art.12 of the CPD, as well as 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1.