Рисунок

A.14

Профіль і геометричні характеристики гофрування

Figure

A.14

Corrugation profile and geometric parameters


A.6 Непідсилені сферичні оболонки під дією рівномірно розподіленого кільцевого стиску


A.6 Unstiffened spherical shells under uniform circumferential compression

A.6.1 Позначення та граничні умови


A.6.1 Notations and boundary conditions

(1) Геометричні величини (Рис. А.15):


(1) General quantities (Figure A.15):

радіус серединної поверхні сфери;


radius of sphere middle surface;

товщина оболонки


thickness of shell:


Рисунок

A.15

Геометрія сфери, мембранні та результуючі напруження

Figure

A.15

Sphere geometry and membrane stresses and stress resultants


(2) Відповідні граничні умови приводяться в пунктах 5.2 та 6.2.2.


(2) The boundary conditions are set out in 5.2 and 6.2.2.

A.6.2 Критичні напруження при втраті стійкості


A.6.2 Critical buckling stresses

(1) Наступні формули справедливі тільки для замкнутих сфер або сферичних куполів із граничними умовами BC1r чи BC1f на опорній грані.


(1) The following expressions may only be used for complete spheres or spherical caps with boundary conditions BC1r or BC1f at the base edge.

(2) Рівномірно розподілений кільцевий стиск у сферах або сферичних куполах може бути викликаний рівномірним зовнішнім тиском або навантаженнями, що діють на бункери чи дахи резервуарів круглого перерізу під час їх завантаження.


(2) Uniform circumferential compression in spheres or spherical caps is induced by uniform external pressure or may result from blowing action on circular silos or tank roof occurring during download.

(3) У випадку кільцевого стиску, викликаного рівномірним зовнішнім тиском відповідні напруження визначаються наступним чином:


(3) In case of circumferential compression due to uniform external pressure the corresponding stress can be evaluated from:

(A.65)

(4) Критичне напруження при втраті стійкості спричинене рівномірно розподіленим кільцевим стиском визначається як:


(4) The critical buckling stress under uniform circumferential compression should be obtained from:

(A.66)

A.6.3 Кільцеві коефіцієнти втрати стійкості


A.6.3 Circumferential buckling parameter

(1) Коефіцієнт недосконалості визначається за:


(1) The imperfection factor should be obtained from:

but (A.67)

де:


where:

коефіцієнт гнучкості стиснутого елемента;


is the squash limit slenderness parameter;

параметр допуску


is the tolerance parameter.

(2) Параметр допуску береться з Таблиці А.13 для відповідного класу допуску.


(2) The tolerance parameter should be taken from Table A.13 for the specified tolerance class.

(3) Коефіцієнт сплаву та коефіцієнт гнучкості стиснутого елемента слід брати з Таблиці A.14 в залежності від класу гнучкості матеріалу, визначеного за EN 1999-1-1.


(3) The alloy factor and the squash limit slenderness parameter should be taken from Table A.14 according to the material buckling class as defined in EN 1999-1-1.


Таблиця

A.13

Параметр допуску

Table

A.13

Tolerance parameter


Клас допуску

Tolerance class

Клас 1/Class 1

16

Клас 2/Class 2

25

Класи 3 та 4/Class 3 and 4

40Таблиця


A.14

Значення та для рівномірно розподіленого кільцевого стиску


Table


A.14

Values of and for uniform circumferential compression


Клас втрати стійкості матеріалу

Material buckling class

A

0,20

0,35

B

0,10

0,20


ДОДАТОК В

(ДОВІДКОВИЙ)

Вирази для розрахунку на стійкість тороконічних і торосферичних оболонок


ANNEX B

[INFORMATIVE]

Expressions for buckling analysis of toriconical and torispherical shells

B.1 Загальні положення


B.1 General

(1) Правила даного розділу є дійсними для конічних та сферичних кінців циліндричних оболонок або еквівалентних конструкцій, з`єднаних за допомогою торичного сегмента чи на пряму до циліндру ( ).


(1) The rules in this section are valid for conical and spherical ends of cylindrical shells or equivalent structures connected by means of a torus or directly to the cylinder ( ).

B.2 Позначення та граничні умови


B.2 Notations and boundary conditions

(1) В цьому розділі використовуються наступні позначення (див. Рисунок В.1):


(1) In this clause the following notations are used, see Figure B.1:

радіус серединної поверхні циліндричної оболонки;


radius of middle surface of the cylindrical shell;

радіус сферичної оболонки;


radius of spherical shell;

кут торичної оболонки або половина кута при вершині конічної оболонки;


angle of the torus shell or half apex angle of the conical shell;

радіус тора;


radius of torus;

товщина торичної, конічної чи сферичної оболонки;


thickness of torus, cone or spherical shell;

довжина з`єднуваного циліндра;


length of connecting cylinder;

товщина стінки з`єднуваного циліндра.


wall thickness of connecting cylinder.

(2) Правила є дійсними для постійного зовнішнього тиску, що діє ортогонально на поверхню оболонки.


(2) The rules are valid for constant external pressure acting orthogonal on the shell surface.

(3) Галузь застосування правил має наступні межі:


(3) The range of applicability is the following:

(B.1)

(B.2)

(B.3)

(B.3)

(B.5)

(B.6)

a) тороконічна форма

a) toriconical shape

b) торосферична форма

b) torispherical shape


Рисунок

B.1

Геометрія і навантаження на кінцях резервуара

Figure

B.1

Geometry and loads on vessel ends


B.3 Зовнішній тиск


B.3 External pressure

B.3.1 Критичне значення зовнішнього тиску


B.3.1 Critical external pressure

(1) Критичне значення зовнішнього тиску (з умов втрати стійкості) для тороконічної оболонки:


(1) The critical (buckling) external pressure for a toriconical shell is:

(B.7)

або


or

для


for

де:


where:

але


but

(2) Критичне значення зовнішнього тиску з умов втрати стійкості для торосферичної оболонки:


(2) The critical buckling external pressure for a torispherical shell is:

(B.8)

де:


with:

де береться як більше зі значень


where is the larger of

та


and

B.3.2 Граничний зовнішній тиск з умов рівномірно розподіленого зминання


B.3.2 Uniform squash limit external pressure

(1) Граничний зовнішній тиск з умов рівномірно розподіленого зминання визначається за виразом (B.9) або за графіком на Рисунку В.2, чи може бути наближено прийнятий за формулами (B.10) або (B.11) при .


(1) The uniform squash limit external pressure for toriconical and torispherical shells is given by expression (B.9) or may be found in the graph in Figure B.2 or may, for , be approximated by formula (B.10) or (B.11)

(B.9)


Рисунок

B.2

Пластичний зовнішній тиск для тороконічних та торосферичних оболонок

Figure

B.2

Plastic external pressure for toriconical and torispherical shells


- для тороконічної оболонки


- for a toriconical shell

(B.10)

- для торосферичної оболонки


- for a torispherical shell

(B.11)

B.3.3 Коефіцієнт втрати стійкості під дією зовнішнього тиску


B.3.3 External pressure buckling parameter

(1) Коефіцієнт недосконалості слід визначати за:


(1) The imperfection factor should be obtained from:

(B.12)

але


but

де:


where:

коефіцієнт гнучкості стиснутого елемента;

параметр допуску.


is the squash limit slenderness parameter;

is the tolerance parameter.

(2) Параметр допуску береться з Таблиці B.1 для відповідного класу допуску.


(2) The tolerance parameter should be taken from Table B.1 for the specified tolerance class.

(3) Коефіцієнт сплаву та коефіцієнт гнучкості стиснутого елемента слід брати з Таблиці B.2 в залежності від класу гнучкості матеріалу, визначеного за EN 1999-1-1.


(3) The alloy factor and the squash limit slenderness parameter should be taken from Table B.2 according to the material buckling class as defined in EN 1999-1-1.


Таблиця

B.1

Параметр допуску

Table

B.1

Tolerance parameter


Клас допуску

Tolerance class

Клас 1/Class 1

16

Клас 2/Class 2

25

Класи 3 та 4/Class 3 and 4

40Таблиця


B.2

Значення та для зовнішнього тиску


Table


B.2

Values of and for external pressure


Клас втрати стійкості

матеріалу

Material buckling class

A

0,20

0,35

B

0,10

0,20


B.4 Внутрішній тиск


B.4 Internal pressure

B.4.1 Критичне значення внутрішнього тиску


B.4.1 Critical internal pressure

(1) Критичне значення внутрішнього тиску (з умов втрати стійкості) для тороконічної оболонки:


(1) The critical (buckling) internal pressure for a toriconical shell is:

(B.13)

якщо


if

(B.14)

якщо


if

де параметр η визначається за Рис. В.3.


where the parameter η should be taken from Figure B.3.


Рисунок

B.3

Параметр η для виразу (B.14)

Figure

B.3

Parameter η for expression (B.14)


(2) Критичне значення внутрішнього тиску з умов втрати стійкості для торосферичної оболонки:


(2) The critical buckling internal pressure for a torispherical shell is:

(B.15)

B.4.2 Граничний внутрішній тиск з умов рівномірно розподіленого зминання


B.4.2 Uniform squash limit internal pressure

(1) Граничний внутрішній тиск з умов рівномірно розподіленого зминання тороконічних чи торосферичних оболонок визначається за виразом (B.16) або за графіком на Рисунку В.4.


(1) The uniform squash limit internal pressure for toriconical and torispherical shells is given by expression (B.16) or may be found in the graph in Figure B.4.

(B.16)


Рисунок

B.4

Пластичний внутрішній тиск для тороконічних та торосферичних оболонок

Figure

B.4

Plastic internal pressure for toriconical and torispherical shells