Продовження таблиці 1


Визначення класів

Definition of classes

житлові будівлі

Residential

нежитлові будівлі

Non residential

D

С

В

A

D

С

В

A

Управління та моніторинг вологості

Humidity control

0

Відсутнє управління та моніторинг

No control

1

Обмеження вологості припливного повітря

Supply air humidity limitation

2

Управління та моніторинг вологості припливного повітря

Supply air humidity control

О

Управління та моніторинг вологості повітря в приміщенні або повітря, що видаляється

Room or exhaust air humidity control

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ОСВІТЛЕННЯ

LIGHTING CONTROL

Управління та моніторинг за присутності людей у приміщенні

Occupancy control

0

Ручне вмикання/вимикання

Manual on/off switch

1

Ручне вмикання/вимикання з автоматичним попереджувальним блиманням

Manual on/off switch + additional sweeping extinction signal

2

Автоматичне виявлення присутності людей та автоматичне вмикання/регульоване освітлення

Automatic detection Auto On/Dimmed

3

Автоматичне виявлення присутності людей та автоматичне вмикання/автоматичне вимикання

Automatic detection Auto On/Auto Oft

4

Автоматичне виявлення присутності людей та ручне вмикання/тьмяне освітлення

Automatic detection Manual On/Dimmed

5

Автоматичне виявлення присутності людей та ручне вмикання/автоматичне вимикання

Automatic detection Manual On/Auto Off

Управління та моніторинг зовнішнього денного освітлення

Daylight control

0

Ручне

Manual

1

Автоматичне

Automatic

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЖАЛЮЗІ

BLIND CONTROL

0

Ручна експлуатація

Manual operation

1

Моторизована експлуатація з ручним управлінням

Motorized operation with manual control

Кінець таблиці 1


Визначення класів

Definition of classes

житлові будівлі

Residential

нежитлові будівлі

Non residential

D

С

В

A

D

С

В

A

2

Моторизована експлуатація з автоматичним управлінням

Motorized operation with automatic control

3

Комбіноване управління та моніторинг освітлення/жалюзі/ОВКП (подано вище)

Combined light/blind/HVAC control (also mentioned above)

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА

HOWIE AUTOMATION SYSTEM

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ БУДІВЛЕЮ

BUILDING AUTOMATION AND CONTROL SYSTEM

0

Відсутня автоматизація житла Відсутня АСМУБ No home automation

No building automation and control system

1

Централізоване пристосування АСМУБ до потреб користувачів, наприклад, розкладу роботи, заданих значень тощо

Centralized adapting of the home & building automation and control system to users needs: e.g. time schedule, set points

2

Централізована оптимізація АСМУБ, наприклад, настроювання контролерів, заданих значень тощо

Centralized optimizing of the home and building automation and control system: e.g tuning controllers, set points

ТЕХНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОМ ТА БУДІВЛЕЮ

TECHNICAL HOWIE AND BUILDING MANAGEMENT

Виявлення несправностей систем житла та будівлі і забезпечення підтримки для їх діагностики

Detecting faults of home and building systems and providing support to the diagnosis of these faults

0

Відсутнє

No

1

Наявне

Yes

Звітна інформація стосовно енергоспоживання, внутрішніх умов та можливості удосконалення

Reporting information regarding energy consumption, indoor conditions and possibilities for improvement

0

Відсутня

No

1

Наявна

Yes

5.4 Перелік функцій АМУБ

Перелік функцій АМУБ подано у таблиці 2 Ця таблиця визначає мінімальні вимоги до функцій АМУБ та ТУБ відповідно до класу С ефективності АМУБ згідно з таблицею 1.

Якщо іншого не вказано, цей перелік необхідно використовувати для:

  • встановлення мінімальних функцій для проекту, що повинні виконуватися;

  • визначення функції АМУБ, які потрібно враховувати при розрахунках енергоспоживання будівлі, коли функції АМУБ детально не визначені;

  • розрахунку використання енергії при розгляді випадку на етапі 1 методу врахування коефіцієнта ефективності АМУБ (див. перший прямокутник на рисунку 2, розділ 8),

Якщо іншого не визначено організаціями комунального господарства, то мінімальний рівень функцій, що мають виконуватися, повинен відповідати функціям згідно з таблицею 2. Організації комунального господарства при бажанні змінити перелік або мінімальні вимоги повинні відповідно адаптувати цю таблицю.

5.4 Reference list of ВАС functions

A reference list of ВАС functions is defined in Table 2. That table defines the minimum requirements of ВАС and TBM functions according to ВАС efficiency class С of Table 1,

Unless differently specified this list shall be used for the following:

  • to specify the minimum functions to be implemented for a project;

  • to define the ВАС function to take into account for the calculation of energy consumption of a building when the ВАС functions are not defined in detail.

  • to calculate the energy use for the reference case in step 1 of the ВАС efficiency factor method (first box in Figure 2 in chapter 8).


Unless differently specified by public authorities the minimum level of functions to be implemented corresponds to the functions defined in Table 2. Public authorities wishing to modify the reference list or minimum requirements respectively shall adapt, this table.Таблиця 2 - Перелік функцій АМУБ

Table 2 - Reference list of ВАС functions


Будівлі

Житлові

Residential

Нежитлові

Non residential

АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ

AUTOMATIC CONTROL

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ОПАЛЕННЯ

HEATING CONTROL

Управління та моніторинг виділення енергії

Emission control


Система управління ma моніторингу встановлена на опалювальному приладі або на відповідному рівні приміщення. У випадку 1 одна система може управляти декількома приміщеннями

The control system is installed at the emitter or room level, for case 1 one system can control several rooms

2

Місцеве автоматичне управління та моніторинг приміщення з використанням терморегуляторів або електронного контролера

Individual room automatic control by thermostatic valves or electronic controllerУправління та моніторинг розподілення за температурою теплоносія у подавальному або зворотному трубопроводі

Control of distribution network water temperature (supply or return)


Аналогічна функція може бути застосована до управління та моніторингу прямої мережі електричного опалення з безпосередньою трансформацією електричної енергії в теплову

Similar function can be applied to the control of direct electric heating networks

1

Управління та моніторинг за погодних умов

Outside temperature compensated controlПродовження таблиці 2


Будівлі

Житлові

Residential

Нежитлові

Non residential

Управління та моніторинг циркуляційних, змішувальних та циркуляційно-змішувальних насосів

Control of distribution pumps


Насоси, що управляються, можуть бути встановлені на різних рівнях системи

The controlled pumps can be installed at different levels in the network

1

Двопозиційне управління та моніторинг

On off control2

Управління та моніторинг швидкості обертання насосів із забезпеченням постійного перепаду тиску

Variable speed pump control with constantУправління та моніторинг періодичності зниження виділення енергії системою та/або розподілення теплоносія

Intermittent control of emission and/or distribution


Один контролер може управляти та контролювати різні приміщення/зони, що мають однакові рівні заповнення людьми

One controller сап control different rooms/zone having same occupancy patterns

1

Автоматичне програмоване управління та моніторинг за розкладом часу

Automatic control with fixed time program2

Автоматичне управління та моніторинг з оптимізацією моментів включення та виключення

Automatic control with optimum start/stopУправління та моніторинг джерела енергії

Generator control

1

За змінною температурою залежно від погодних умов

Variable temperature depending on outdoor temperatureУпорядкування різних джерел енергії

Sequencing of different generators

0

Пріоритетність, що базується лише на навантаженнях

Priorities only based on loadsУПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ОХОЛОДЖЕННЯ

COOLING CONTROL

Управління та моніторинг виділення енергії

Emission control


Система управління та моніторингу встановлена на охолоджувальному приладі або на відповідному рівні приміщення. У випадку 1 одна система може здійснювати управління та моніторинг декількох приміщень

The control system is installed at the emitter or room level, for case 1 one system can control several rooms

2

Місцеве автоматичне управління та моніторинг з використанням терморегуляторів або електронного контролера

Individual room automatic control by thermostatic valves or electronic controllerУправління та моніторинг температури холодоносія у подавальному або зворотному трубопроводах

Control of distribution network water temperature (supply or return)


Аналогічна функція може бути застосована для управління та моніторингу прямої мережі електричного охолодження з безпосередньою трансформацією електричної енергії в енергію охолодження

Similar function can he applied tо the control of direct electric cooling networks

1

Управління та моніторинг за погодних умов

Outside temperature compensated control