ДОДАТОК G

(довідковий)

ПРИКЛАД

G.1 Опис будівлі

Цей приклад описує громадську будівлю з площею офісних приміщень 38 378 м2. Ця будівля добре ізольована, з великою площею засклення на півдні. Когенераційна установка на газі виробляє тепло та електроенергію. Абсорбційні охолоджувачі, що нагріті когенераційною установкою, видаляють теплоту влітку. Централізоване теплопостачання від станції переробки відходів використовується у дуже холодні періоди.

Мета оцінювання є сертифікація і формування бази для енергетичної модернізації. ИСС «З о д ч и й»

У наведених нижче оцінках для оцінювання використовуються фактори первинних енергетичних ресурсів. Річні об'єми енергії всі надані в МВт·год.

G.2 Стандартна розрахункова оцінка

G.2.1 Інформація від інших стандартів

Енергетичні потреби будівлі

Джерела: EN 13790, PrEN 15316-3-1, EN 15241, EN 15243.

ANNEX G

(informative)

EXAMPLE

G.1 Building description

This example addresses a public building 38378 m2 office space. This building is well insulated, with large glazed area facing south. A gas powered cogeneration plant produces heat and electricity. An absorption chiller, heated by the cogeneration plant, extracts heat in summer. District heating from waste treatment plant is used for very cold periods.The purpose of the ratings are certification and to have a base for energy retrofit.

In the following ratings, primary resource energy factors are used for the rating. Annual energy amounts are all given in MWh.


G.2 Standard calculated rating


G.2.1 Information coming from other standards

Building energy needs

Sources: EN 13790, prEN 15316-3-1, EN 15241, EN 15243.


Таблиця G.1 - Енергетичні потреби будівлі

Table G.1 - Building energy needs


C1

C2

C3

C4

C5


Опалення

Heating

Охолодження

Cooling

Гаряче водопостачання

Domestic hot water


Явна теплота

sensible heat

Прихована теплота (зволоження)

latent heat (humidification)

Явна теплота

sensible heat

Прихована теплота (осушення)

latent heat (dehumidification)

L1

Надходження і втрати будівлі

Building gains and losses

-

-

-

-

L2

Теплопередача будівлі

Building thermal transfers

-

-

-

-


L3

Теплові потреби будівлі

Building thermal needs

5346±500

-

2512±300

-

220±20


Теплові втрати системи і додаткова енергія без генерації

Джерела: EN 15316-1, PrEN 15316-3-2, EN 15241, EN 15243, EN 15193.


System thermal losses and auxiliary energy without generation

Sources: EN 15316-1, prEN 15316-3-2, EN 15241, EN 15243, EN 15193.

Таблиця G.2 - Теплові втрати системи і додаткова енергія без генерації

Table G.2 - System thermal losses and auxiliary energy without generation


C1

C2

C3

C4

C5


Опалення

Heating

Охолодження

Cooling

Гаряче водопостачання

Domestic hot water

Вентиляція

Ventilation

Освітлення

Lighting


З попередньої таблиці (необов'язково)

From table before (optional)

5346±500

2512±300

220±20

-

L4

Електрична енергія

Electrical energy

37±4

11±1

11±1

140±10

1680±100

L5

Регулярні тепловтрати

System thermal losses

54±5

51±7

68±7

70±5

1500±100

L6

Регулярні тепловтрати, які утилізують

Recoverable system thermal losses

40±4

0±0

10±1

30±3

500±50

L7

Розподіл вхідної теплоти

hermal input distribution

5400±500

2563±288

288±30
Системи виробництва енергії

Джерела: серії EN 15316, PrEN 15316-3-2, EN 15243.


Energygeneration systems

Sources: EN 15316 series, prEN 15316-3-2, EN 15243.


Таблиця G.3 - Системи виробництва енергії

Table G.3 - Energy generation systems


Тип генератора

Type of generator

C1

C2

C3

C4

Когенератор

Cogenerator

Централізоване теплопостачання

District heat

Абсорбційний охолоджувач

Absorb. Chiller

Компресор

Compressor


Система розподілу-отримувача

Distribution systems supplied a

H + W

-H

С

С

L8

Вихідна теплота (розподіл) (генерація)

Thermal output (distribution) (generation)

4706±410 4219±410

980±10

1932±300

631±30

L9

Додаткова енергія

Auxiliary energy

179±20

20±2

39±4

27±1

Кінець таблиці G.3


Тип генератора

Type of generator

C1

C2

C3

C4

Когенератор

Cogenerator

Централізоване теплопостачання

District heat

Абсорбційний охолоджувач

Absorb. Chiller

Компресор

Compressor

L10

Теплові втрати системи (генератора)

System (generator) thermal losses

3245±300

20±2

2287±200

76±15

L11

Теплові втрати системи, що можуть бути відновлені

Recoverable system thermal losses

0

0

0

0

L12

Вхідна енергія

Energy input

17855±1700

1000±10

4219±500C

225±20

L13

Виробництво електроенергії

Electricity production

5683±600
L14

Енергоносій b

Energy carrier b

Газ

Gas

Централізоване теплопостачання

District heat

Тепло від когенератора

Heat from cogenerator

Електроенергія 3 мережі

Electricity from the grid

а Назва системи-отримувача, наприклад, опалення, охолодження і гаряча вода тощо.

а Name of the supplied system, for example heating, cooing, heating and hot water, etc.

b Назва енергоносія, використаного для генератора (мазут, газ, сонячне тепло тощо).

b Name of the energy carrier used by the generator (oil, gas, solar heat, etc.).

c Для відновлюваної енергії, виробленої на території будівлі, чи енергії, що надходить від інших генераторів, розміщених в межах системи, вхідна енергія не враховується.

с For renewable energy produced on the building site or energy coming from other generators situated inside the system boundary there is no energy input taken into account.


G 2.2 Перевірка енергетичних балансів

G 2.2.1 Теплота, що входить до системи розподілу, - вихідна теплота систем генерації теплоти будівлі

Теплова енергія, що входить до систем розподілу, повинна забезпечуватися вихідною тепловою енергією від систем генерації теплоти будівлі чи енергією, що постачається з-за меж будівлі.

Вхідна теплова енергія до системи розподілу:


G 2.2 Verification of the energy balances

G 2.2.1 Thermal input to distribution system -thermal output of the building thermal generation systems

The thermal energy input to the distribution systems shall be supplied by the thermal energy output from the building thermal generation systems or energy supplied from outside the building.

Thermal energy input of the distribution systems:

Вихідна теплова енергія до систем генерації будівлі або енергія, яка постачається з-за меж будівлі до систем розподілу:

Thermal energy output to the building generation systems or energy supplied from outside the building to the distribution systems:

Загальний об'єм вихідної енергії з системи генерації будівлі складає 10538 МВт·год, оскільки 4219 МВт·год забезпечується від когенера-тора до абсорбційного охолоджувача. Вихідна теплота абсорбційного охолоджувача не враховується двічі.

G.2.2.2 Надходження до системи генерації будівлі - енергоносії та відновлювана енергія вироблена на місці

Надходження до системи генерації будівлі (сума вихідної теплової та електричної енергії з систем генерації енергії, теплових втрат генератора) забезпечується енергією, що надходить від різних енергоносіїв і поновлюваних джерел енергії, вироблених на території будівлі.

The total energy output from the building generation system is 10 538 MWh because 4 219 MWh is provided from the cogeneratorto the absorption chiller. The thermal output of the absorption chiller is not counted twice.


G.2.2.2 Input to building generation system -energy carriers and renewables energies produced on site


The input to the building generation system (sum of thermal and electrical output from the energy generation systems, the generator thermal losses) is supplied by the energy input of the different energy carriers and the renewables energies produced on the building site.

Різниця між вихідною теплотою плюс теплові втрати від компресора і вхідна енергія складає 482.

Ця енергія береться з землі (грунту) і підраховується, як відновлювані джерела енергії, вироблені на території будівлі.

The difference between thermal output plus the thermal losses of the compressor and the energy input is 482.

This energy is taken from the ground and counted as renewable energy produced on the building site.

G.2.2.3 Розділення між енергією, використаною в будівлі, та експортованою енергією

Відповідно до проекту системи виробництво на території будівлі розподіляється між енергією, яка використовується в будівлі, та експортованою енергію. У цьому прикладі лише надлишок електроенергії від когенератора експортується.

G.2.2.3 Division between the energy used in the building and the exported energy

According to the system design the building on site production is divided between the energy used in the building and the exported energy. In this example only the surplus of electricity of the cogenerator is exported.

Електроенергія, яка використовується у будівлі, є сумою додаткової енергії з урахуванням і без урахування пристроїв генерації і енергії, використаної для вентиляції та освітлення.

Когенератор виробляє за рік більше електричної енергії ніж річне електроспоживання. Відповідно до проекту системи тільки електроенергія для компресора імпортується з мережі. Різниця експортується.

The electricity used in the building is the sum of the auxiliary energy with and without generation devices and the energy used for ventilation and lighting.


The cogenerator is producing during the year more electrical energy than the annual electrical use. According to the system design only the electricity for the compressor is imported from the grid. The difference is exported.

G.2.3 Розрахунок характеристик інженерної системи будівлі

Теплові характеристики інженерної системи будівлі до таблиці 9 розраховуються так:

G.2.3 Calculation of the technical building system performances

The thermal technical building system performances to enter in Table 9 are calculated as follows:

G.2.4 Розрахунок утилізованих находжень і втрат

Розрахунок утилізованих надходжень і втрат проводиться за спрощеним підходом.

G.2.4 Calculation of the recovered gains and losses

The calculation of the recovered gains and losses is done with the simplified approach.

Примітка. Енергоспоживання для вентиляції і освітлення було взяте до уваги перед розрахунком теплових інженерних систем будівлі. У цьому прикладі вони інтегровані в енергопотреби будівлі, оскільки енергопотреби будівлі не використовуються як нормативний показник, але лише як проміжний результат розрахунку. Якщо вентиляція та освітлення не включаються до потреб будівлі, утилізовані теплові втрати повинні бути відняті перед розрахунком теплових інженерних систем будівлі. Якщо був обраний комплексний підхід, утилізовані джерела теплоти повинні бути виділені для відповідних послуг будівлі з метою визначення впливу кожного з них на ефективність будівлі.

Утилізовані теплові втрати визначаються шляхом множення теплових втрат системи на звичайний фактор утилізації.

У даному прикладі теплові втрати системи для охолодження не утилізуються.

Оскільки пристрої генерації будівлі перебувають за межами опалюваного приміщення, теплові втрати системи не можуть бути утилізовані від пристроїв генерації будівлі для опалення.

Теплові втрати системи, що можуть бути утилізовані, від інженерних систем будівлі без пристроїв генерації будівлі:

NOTE The energy uses for ventlation and lighting have been taken into account before the calculation of the thermal technical building systems. In this example they are integrated in the buiding energy needs because the building energy needs are not used for building code requirements but only as a calculation intermediate result. If ventilation and lighting are not integrated in the buiding needs, the recovered thermal losses have to be subtracted before the calculation of the thermal technical building systems. If the holistic approach had been chosen, the recovered heat sources should be allocated to the appropriate building services in order to determine the impact of each on the building performance.


The recovered thermal losses are determined by multiplying the system thermal losses by a conventional recovery factor.