Як тільки період співіснування закінчився, вироби, що знаходяться в сфері застосування hEN, мають задовольняти всі умови CPD, щоб бути розміщеними на ринку ЕЕА. Вироби, виготовлені у відповідності до національних положень, які існували раніше, далі не можуть бути розміщеними на ринку ЕЕА (стаття 6.2). Отже, вироби далі не можуть бути виготовлені згідно з національним (не EN) стандартом, національним технічним ухваленням або іншим типом апробацій чи сертифікатів, випущених за попередньої системи (виключаючи використання поза ЕЕА).


Примітка. Чинність національного ухвалення чи сертифіката, які існували раніше, припиняється в кінці періоду співіснування, незалежно від його первісного терміну дії (юридична підстава стаття 6.2 CPD). Однак, враховуючи природу будівельної промисловості з іноді значними термінами виробничого циклу за проектом, цей принцип має тлумачитися Державами-членами з деякою гнучкістю.


with the reference to the harmonised standard. However, the Member States will have to give legal validity to this date on their territory in a manner appropriate to their national legai system. As the Date of Withdrawal effectively determines the conditions under which products may be placed on the EEA market, the legal competence for its determination lies witn the Commission, in consultation with the Member States (SCC), rather than with CEN.It is proposed that the default Date of Withdrawal (i.e. the duration of the period of coexistence) for hENs shall be one year after the date of availability established in the publication of the reference in the OJEC (i.e. normally 21 months after the Date of Availability of the hEN), unless it can be demonstrated to the Commission (e.g. by the CEN TC concerned or the SCC) that this length of time is insufficient for the products in question11. In such cases the Commission, after consulting the Member States, will inform CEN of the date to be applied.Once the period of co-existence has ended, products falling within the scope of the hEN must comply with all of the provisions of the CPD in order to be placed on the EEA market. Products manufactured in line with the pre-existing national provisions may no longer be placed on the EEA market (Article 6.2). Consequently, products may no longer be manufactured according to national (non-EN) standards, national technical approvals, or other type approvals or certificates issued under the previous system (except for use outside the EEA).Note: the validity of a pre-existing national approval or certificate is thus terminated at the end of the period of co-existence, whatever its original lifetime (legal basis: Art 6.2 of the CPD). However, given the nature of the construction industry, with sometimes long project lead times, this principle should be interpreted with some flexibility by the Member States.


____________

11 Зауважте, що подовжений період співіснування міг надати місцевим виробникам, які дотримуються менш обтяжливого національного стандарту, вигідну позицію стосовно конкурентів, які дотримуються європейського стандарту. Однак можуть бути озвучені технічні та/або економічні аргументи за більш тривалий період співіснування (наприклад, потужність нотифікованих органів, час, необхідний для повторного випробування адаптація виробу тощо).

____________

11 Note that an extended period of co-existence could place local producers, complying with a less onerous national standard, in an advantageous position with respect to competitors complying with the European standard. However, there may be sound technical and/or economic arguments for a longer period of co-existence (e.g. capacity of the notified bodies, time required for re-testing, product adaptation etc).


7

ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007


Із цього випливає, що Держави-члени мають вжити заходів, щоб скасувати чинність попередньої національної системи для розміщення на ринку виробів, які розглядаються (наприклад, щоб анулювати доречні національні закони, регламенти та адміністративні положення). В результаті національними заходами, які впроваджують CPD і hEN, будуть тільки обов'язкові правила, чинні для виробів, доречних в кожній Державі-члені.


Однак тому, що CPD не має визначених умов стосовно "впровадження в експлуатацію" будівельних виробів, національні правила застосовують щодо виробів, вже розміщених на ринку ЕЕА за старої системи до закінчення періоду співіснування. Держави-члени можуть дозволити продовжене використання таких виробів для резонного проміжку часу. Звичайно, це застосовується тільки до індивідуальних виробів, а не до типів виробів чи діапазонів.

Комісія відстежуватиме впровадження гармонізованих стандартів у всіх Державах-членах, використовуючи табло CPD, видане в Інтернеті.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction /internal/score/scorehome.htm


Резюме: Гармонізовані європейські стандарти на вироби – див. додаток 1


It follows that the Member States have to take action to terminate the validity of the national system previously in force for the placing on the market of the products in question (e.g. to repeal the relevant national laws, regulations and administrative provisions). As a result, the national measures implementing the CPD and the hEN will be the only mandatory rules in force for the products concerned in every Member State.However, as the CPD does not have specific provisions regarding the "putting into service" of construction products, national rules apply to the case of products already placed on the EEA market under the old system prior to the end of the period of co-existence. Member States may authorise the continued use of such products for a reasonable period of time. Of course, this only applies to individual products and not to product types or ranges.

The Commission will track the implementation of the harmonised standards in all Member States using the CPD scoreboard, published on the internet.

http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction

/internal/score/scorehome.htm


Summary: Harmonised European product standards – see Annex 1


Початок періоду співіснування

Період співіснування почнеться датою застосовності, як дано в опублікованій довідковій інформації щодо hEN в OJEC.

Виробники можуть відтепер приєднувати маркування СЄ.

(Дата застосовності)

До цього часу MSs мають бути готові прийняти на ринку та використовувати марковані СЄ вироби поряд з виготовленими згідно з раніше чинними національними положеннями (наприклад, офіційна публікація довідкової інформації на перенесений hEN, адаптація національних положень тощо).

Протягом періоду співіснування

MS має прийняти розміщення на ринку і використання виробів, маркованих знаком СЄ, поряд з виробами, які відповідають раніше чинним національним положенням. Виробники мають вільний вибір щодо застосування європейської та/ або національних систем.

Кінець періоду співіснування

Дата відкликання конфліктуючих національних стандартів.

Кінець чинності національних положень, які існували раніше. Вироби, розміщені на ринку ЕЕА, повинні виконати всі умови CPD. Вироби, виготовлені за попередніми (раніше чинними) національними системами, надалі не можуть бути розміщені на ринку ЕЕА.


Start of co-existence period

The co-existence period will begin on the Date of Applicability as given in the published reference to the hEN in the OJEC.

Producers may now affix the CE marking.

(Date of Applicability)

By this time, MSs must therefore be in a position to accept the placing on the market and use of CE marked products alongside those produced according to pro-existing national provisions (e.g. official publication of the reference to transposed hEN, adaptation of national provisions etc).

During co-existence period

MS must accept the placing on the market and use of CE marked products alongside products conforming with pre-existing national provisions. Producers have a free choice to apply the European and/ or national systems.

End of co-existence period

Date of Withdrawal of conflicting national standards.

End of validity of the pre-existing national provisions. Products placed on the EEA market must comply with all of the provisions of the CPD. Products manufactured in line with the previous national systems in force may no longer be placed on the EEA market.

8

ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007

4. Випадок європейських технічних ухвалень (ЕТА) з керівництвом (ETAG)


4.1 Преамбула


Хоча ETAG не є технічними умовами, як визначено CPD (тільки hEN і ЕТА), воно дійсно має характер "технічних умов", як визначено Директивою 98/34/ЕС, що встановлює процедуру для умови інформації в галузі технічних стандартів і регламентів – "специфікація, вміщена в документ, який встановлює необхідні характеристики виробу, такі як рівні якості, експлуатаційні показники, безпека чи розміри, включаючи вимоги, застосовні до виробу щодо назви, за якою виріб продано, термінологія, позначення, випробування та тест-методи, пакування, маркування чи етикетування та процедури оцінки відповідності."


ETAG слугує підставою для надання ЕТА, які безпосередньо мають виконати умови, необхідні для презумпції відповідності положенням статей 2 и З CPD. Також ETAG можна вважати інструментом для європейської гармонізації/ наближення вимог щодо будівельних виробів. Підтримання конфліктуючих національних вимог, тому, несумісне із законом ЄС, і вони мають бути відкликані протягом резонного проміжку часу.Виключно в цілях статті 6 (2) CPD, ETAG, отже, отримає статус технічних умов12. В принципі, тоді, опрацювання ETAGs має походити на опрацювання гармонізованих європейських стандартів – Держави-члени потребують часу, щоб пристосувати їх національні положення до приймання виробів, які марковано знаком СЄ, і виробникам потрібен період співіснування, щоб підготуватися до остаточного відкликання конфліктуючих національних положень.

4. The case of European technical approvals (ETA) with guideline (ETAG)


4.1 Preamble


Although an ETAG is not a technical specification as defined by the CPD (hENs and ETAs only), it does have the character of a "technical specification" as defined by Directive 98/34/EC laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations – "a specification contained in a document which lays down the characteristics required of a product such as levels of quality, performance, safety or dimensions, including the requirements applicable to the product as regards the name under which the product is sold, terminology, symbols, testing and test methods, packaging, marking or labelling and conformity assessment procedures."


An ETAG serves as the basis for the delivery of ETAs, which themselves have to fulfil the conditions necessary for presumption of conformity with the provisions of Articles 2 and 3 of the CPD. As such, an ETAG can be considered to be an instrument for the European harmonisation/ approximation of requirements on construction products. The maintenance of conflicting national requirements is therefore incompatible with EC law and they must be withdrawn within a reasonable period of time.


For the sole purposes of Article 6(2) of the CPD, the ETAG will therefore be accorded the status of a technical specification12. In principle, then, the treatment of ETAGs should be analogous to that of harmonised European standards – Member States need time to adapt their national provisions to accept CE marked products and producers need a period of co-existence to prepare for the ultimate withdrawal of conflicting national provisions.
____________

12 Ця інтерпретація належним чином дозволяє перехідним заходам бути встановленими стосовно ETAGs, але звичайно не припускає, що ETAGs можуть використовуватися як технічні умови взагалі, (наприклад) як пряма підстава для маркування будівельних виробів знаком СЄ.____________

12 This interpretation will allow orderly transitional arrangements to be established in relation to ETAGs, but certainly does not imply that ETAGs can be used as technical specifications generally, (e.g.) as a direct basis for the CE marking of construction products.9

ДСТУ-Н Б А.1.1-80:2007


4.2 Ключові події /дати (див. додаток 2)


4.2 Key events/ dates (see Annex 2)


Подія

Опис

Дія


Event

Description

Action

Дата придатності ETAG

Дата, коли остаточний текст ETAG англійською мовою розподілено Комісією Державам-членам із супроводжувальним листом-повідомленням. ETAG офіційно існує з цієї дати.

ЕОТА/ EC


Date of availability of ETAG

The date when the definitive text of the ETAG in English is distributed bу the Commission to the Member States, with a covering letter of notification. The ETAG officially exists from this date.

EOTA/ EC

Публікація ETAG в Державах-членах

Держави-члени мають зобов'язання видати ETAG, хоча це не є передумовою для його застосування на європейському ринку. Форма публікації буде за національними правилами.

(Загальна дата, встановлена в кожному ETAG, буде прийнята для цілей переносу. Пропозиція: за умовчанням – дев'ять місяців після придатності ETAG, якщо не узгоджено інше).

MS


Publication of the ETAG in Member States

Member States have an obligation to publish the ETAG, although this is not a precondition for its applicability on the European market. The form of publication will be according to national rules.

(A common date, stated in each ETAG, will be assumed for the purposes of transition. Proposal: by default nine months after the availability of the ETAG, unless otherwise agreed).

MS

Дата відкликання конфліктуючих національних положень

Загальна дата, яка буде встановлена в кожному ETAG. (Пропозиція: за умовчанням –два роки після початку періоду співіснування, якщо не узгоджено інше).

MS


Date ot withdrawal of conflicting national provisions

A common date to be stated in each ETAG.

(Proposal: by default two years after the start of the co-existence period, unless otherwise agreed).

MS


4.3 Початок періоду співіснування

Як тільки Комісія повідомила листом Держави-члени щодо реєстрації ETAG, виробник може запросити ЕТА від одного з нотифікованих органів з ухвалення, хоча все ж немає ніякого зобов'язання робити так. В принципі, маркування виробів знаком СЄ за ЕТА також можливе в цей період, але Державам-членам потрібно надати час, щоб пристосувати/ наблизити їх національні положення та підтвердити нотифікацію ухвалених органів для цілей атестації (підтвердження) відповідності.


Оскільки ніякий період часу для публікації не визначено в CPD, зобов'язання публікувати виникає після одержання листа від EC (Комісії). Однак, Комісія надасть Державам-членам резонний період, щоб діяти. Для попередження можливих ринкових розладів через різні дати публікацій на теренах Європи доцільно зафіксувати дату, до якої має бути видано конкретний ETAG. Ця дата повинна бути встановлена Комісією за консультації з SCC до того, як ETAG формально прийнято. Дату за умовчанням – дев'ять місяців було взято як основу.