ДСТУ Б В.2.7-243:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ВИРОБИ ПАРКЕТНІ.

ПАРКЕТ ПЛАНКОВИЙ

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-243:2010

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, ул Авиатора Антонова, 5, оф. 602; т/ф. 531-34-25 11)
Київ

Мінрегіонбуд України

2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-технічний комітет "Будстандарт"

РОЗРОБНИКИ: О. Бобунов; О. Бобунова; І. Дерев'янко, канд. техн. наук (науковий керівник), Г. Желудков; О. Ференц, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.12.2010 р. № 503

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 862.1-85)

ЗМІСТ

с.

ВСТУП 4

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 5

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 5

3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ 9

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 11

5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 14

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ 16

7 ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 17

8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 19

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 21

ДОДАТОК А

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 22

ДОДАТОК Б

ПОЄДНАННЯ ПЛАНОК (ШИРИНИ З ДОВЖИНОЮ) ДЛЯ УКЛАДАННЯ ПАРКЕТУ З РИСУНКОМ В "КВАДРАТ", "ЯЛИНКА" І "ПАЛУБНИЙ" 23

ДОДАТОК В

Кількість планок, рядів і площа планок в одній пачці 24


ВСТУП

У стандарті використані основні положення ГОСТ 862.1-85.

Стандарт доповнено розділами "Сфера застосування", "Нормативні посилання" та "Вимоги безпеки та охорони довкілля".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

ВИРОБИ ПАРКЕТНІ.

ПАРКЕТ ПЛАНКОВИЙ

Технічні умови

Строительные материалы

ИЗДЕЛИЯ ПАРКЕТНЫЕ.

ПАРКЕТ ПЛАНКОВЫЙ

Технические условия

Building materials

FLOOR PARQUETS PRODUCTS.

PLANK PARQUET

Specifications

Чинний від 2011-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт поширюється на паркет планковий, призначений для улаштування підлог у відповідних приміщеннях житлових, громадських, а також допоміжних будинків промислових і сільськогосподарських підприємств.

  2. Визначення термінів, які застосовуються у цьому стандарті, наведені в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.3.2-2:2009 Промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів у будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.2.5-28:2006 Природне та штучне освітлення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумонавантажен-ня. Загальні вимоги

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4922:2008 Лісоматеріали та пилопродукція. Методи визначення вологості

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009, Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90; IDТ)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні умови (ГОСТ 12.4.041:2001; IDТ)

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (ГОСТ 162-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDТ)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря виробничої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.012-83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на робочих местах. Технические требования (ССБП. Вібрація. Засоби вимірювання і контролю вібрації на робочих місцях. Технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения (Видимі вади деревини. Класифікація, терміни та визначення, засоби вимірювання)

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці перевірочні 90°. Технічні умови)

ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности (Вироби з деревини та деревних матеріалів. Параметри шорсткості поверхні)

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия (Лінійки перевірочні. Технічні умови)

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм и 0,1 мм. Технические условия (Товщиноміри та стінкоміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм і 0,1 мм. Технічні умови)

ГОСТ 13494-80 Транспортиры геодезические. Технические условия (Транспортири геодезичні. Технічні умови)

ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности (Вироби із деревини та деревних матеріалів. Методи визначення параметрів шорсткості поверхні)

ГОСТ 15876-90 Калибры для изделий из древесины и древесных материалов. Технические условия (Калібри для виробів із деревини та деревних матеріалів. Технічні умови)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбору вибірок штучної продукції)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будівлі)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)

ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок (Правила будови електроустановок)

3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

3.1 Планковий паркет складається з паркетних планок (далі – планки), які залежно від профілю крайок підрозділяють на типи:

П1 – планки із гребенями І пазами на протилежних крайках і торцях;

П2 – планки із гребенем на одній крайці І пазами на іншій крайці та торцях.

Планки типу П1 слід виготовляти правими і лівими в рівних кількостях.

Планки типу П2 допускається виготовляти за узгодженням виробника зі споживачем.

3.2 Залежно від рівня якості, породи деревини і обробки планки підрозділяють на марки А и Б. Паркет марки А застосовують для улаштування і ремонту підлог у громадських будинках і відповідних приміщеннях промислових підприємств, марки Б – для улаштування і ремонту підлог у житлових будинках.

3.3 Форма, розміри планок і граничні відхили від них повинні відповідати наведеним на рисунку 1 і у таблиці 1.

Рисунок 1 – планки типу П1 та П2

Таблиця 1

У міліметрах

Показники

Номінальний розмір

Граничні відхили

1 Товщина s

15(18)

±0,2

2 Ширина із градацією через 5 мм b

Від 30 до 90

±0,2

3 Довжина із градацією через 50 мм l

Від 150 до 500

±0,3

4 Товщина шару зношування s(1)

7(10)

±0,1

5 Висота паза s(2)

4;

+0,2

6 Товщина гребеня s(3)

4

–0,2

7 Глибина паза b(1)

5

+0,3

8 Ширина гребеня b(2)

4

–0,3

9 Скіс грані за товщиною шару зношування α

±30'

10 Зменшення розміру нижньої частини планки з боку скосу шару зношування f

0,5

±0,1

Примітка 1. Планки марки А виготовляють завдовжки від 200 мм до 500 мм.

Примітка 2. Розміри, зазначені в дужках, установлені для планок із деревини хвойних порід.

Примітка 3. Крайка шару зношування може бути без скосу.

Примітка 4. Планки з деревини бука і берези завширшки більше 70 мм виготовляють за узгодженням виробника зі споживачем.

Примітка 5. Сумісність планок при укладанні наведено в додатку В.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Планки виготовляють відповідно до вимог цього стандарту за технологічною документацією, затвердженою у встановленому порядку, що включає норми питомої витрати деревини та енергії на виготовлення планок.

  2. Планки марки А слід виготовляти з деревини дуба і тропічних порід.

  3. Щільність деревини тропічних порід за вологості заготовок 25 % повинна бути не менше 600 кг/м3.

  4. Планки марки Б виготовляють із деревини дуба, бука, ясена, гостролистого клена, бзеордечситйа (карагача), в'яза, ільма, каштана, граба, гледичії, білої акації, берези, звичайної сосни, сибірської сосни, корейської сосни, модрини, а також тропічних порід і модифікованої деревини з показниками експлуатаційних і фізико-механічних властивостей, що не поступаються деревині перерахованих порід.

  5. Планки зі звичайної сосни, сибірської сосни, корейської сосни і модрини слід виготовляти з радіальним розрізом деревини. Кут нахилу річних шарів на торці до лицьової сторони планки повинен бути не менше 45°.

  6. Відхили від форми планок не повинні перевищувати наведених у таблиці 2.

Таблиця 2

Відхили

Значення відхилів, мм

Відхили від паралельності площин

Не повинні перевищувати граничних відхилів за товщиною й шириною

Відхили від перпендикулярності поздовжньої крайки й торця

0,2 на довжині 100

Відхили від площинності:

- поздовжньої

0,6 на довжині 1000

- поперечної

0,2

4.7 Норми обмеження вад деревини в планках повинні відповідати наведеним у таблиці 3.

Таблиця 3

Вади деревини згідно з ГОСТ 2140

Норма для марок

А

Б

1

2

3

Здорові світлі і темні сучки:- зрослі

Не допускаються розміром, мм, більше:

на лицьовый стороні

5

15

на зворотньому боці

10

не обмежуються

числом шт., більше:

на лицьовій стороні

1

3

на зворотньому боці

1

не обмежуються

- частково зрослі і незрослі

Не допускаються на лицьовій стороні

На зворотньому боці:


не допускаються

не обмежуються