Міністерство промислової політики України
Примірна інструкція з охорони праці

для дефектоскопістїв ультразвукового контролюм. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний НДІ охорони праці

Лист від 05.05.04

№248

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства промислової

політики України

від 14.05.04

№ 230


ПІ 1.4.72-299-2004


Примірна інструкція з охорони праці

для дефектоскопістів ультразвукового контролюм. Київ

ВСТУП

1. Ця Примірна інструкція з охорони праці для дефектоскопістів ультразвукового контролю (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці" та з урахуванням досвіду передових підприємств галузі, вимог галузевих правил і норм по техніці безпеки, санітарних норм і правил проектування промислових підприємств, вимог до допоміжних матеріалів, засобів індивідуального захисту працюючих, вимог з охорони навколишнього середовища з урахуванням інструкцій з охорони праці передових підприємств галузі.

2. Інструкція з охорони праці для дефектоскопістів на підприємствах розробляється на основі цієї примірної інструкції, а також з урахуванням чинних державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та технологічної документації, що діє на підприємстві.

1. Загальні положення

1.1 Ця Примірна інструкція поширюється на осіб, що працюють за професією по виробництву авіаційної і оборонної техніки і які виконують ультразвуковий контроль заготовок, готових виробів (деталей, вузлів, агрегатів та виробів) в лабораторних, цехових і позацехових умовах їх виробництва.

1.2 До роботи дефектоскопістом ультразвукового контролю допускаються особи у віці не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань, які у навчальному закладі отримали професію дефектоскопіста ультразвукового контролю.

1.3 До самостійної роботи допускаються дефектоскопісти ультразвукового контролю після отримання вступного та первинного інструктажів, стажування безпосередньо на робочому місці протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру робіт) під керівництвом досвідченого кваліфікованого дефектоскопіста ультразвукового контролю.

1.4 Неруйнуючий контроль ультразвуковим методом заготовок, деталей, а також агрегатів виробів проводиться з метою виявлення внутрішніх дефектів типу порушень суцільностей та однорідності, виміру глибини і координат їх залягання.

1.5 Ультразвуковий контроль дефектоскопісти здійснюють в лабораторних, цехових і позацехових умовах за допомогою ручних переносних еходефе-ктоскопів типу УДМ-1М, УДМ-3, ДУК-6В, УД-10УА, ДУК-66, ДУ-66П, УД2-12, АД-21Р, АД-40И, ИД-91М, а також у цехових умовах за допомогою автоматизованих установок шляхом сканування поверхні контрольного виробу акустичним перетворювачем і спостереженням за отриманими результатами по екрану електронно-променевої трубки, а також за показниками звукової і світлової сигналізації.

Основними характеристиками еходефектоскопів є:

• частота ультразвукових коливань 2,5-5 МГц;

• живлення переносних установок електричне від мережі перемінного струму напругою 12, 24, 26, 220В; 50Гц та від автономної акумуляторної батареї 12В.

• живлення автоматизованих установок - 380В і 220В, 50 Гц.

1.6 Технологічний процес ультразвукового контролю повинен включати:

• підготовку поверхні, яка підлягає контролю (протирання, розмітка на зони контролю, нанесення контактної рідини);

• підготовку (перевірка і настроювання апаратури по зразкам);

• сканування поверхні деталі з одночасним спостереженням за світловими і звуковими засобами індикації дефектоскопа та проведення аналізу виявлених дефектів;

• видалення контактної рідини з поверхні деталі.

1.7 На дефектоскопістів в процесі проведення контролю впливають шкідливі і небезпечні фактори:

• ультразвук при контактній передачі;

• електричний струм, напругою 220В;

• перенапруга глядачевих аналізаторів;

• загазованість і запиленість повітря робочої зони контролю виділенням токсичних фракцій виробів із композиційних матеріалів на полімерній основі;

• шумовому навантаженню;

• гострі кути поверхонь виробів;

• великі габарити і маса виробів.

1.8 Дефектоскопіст на робочому місці в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього розпорядку підприємства.

1.9 Дефектоскопісту не приступати до робіт по виконанню ультразвукового контролю на робочих місцях площею менших 6 м і не обладнаних:

• робочим столом;

• пристроями для механізованого переміщення виробів;

• переносними сітчастими захисними огородженнями і дерев'яними підніжними решітками;

• джерелом живлення;

• кабелем заземлення;

• комбінованим освітленням з переносним джерелом освітлення напругою 36 В;

• опаленням;

• первинними засобами пожежегасіння типу вуглекислотних вогнегасників ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

• вентиляцією і кондиціюванням повітря, що не викликає посиленого потовиділення або зволоження шкіри;

• гумовим килимком у сухому стані із рифленою верхньою поверхнею.

1.10 Роботи з неруйнуючого контролю акустичним методом дефектоскопісти повинні виконувати справними, вчасно перевіреними не рідше одного разу на рік встановленому на підприємстві порядку, дефектоскопами, що повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів по:

• експлуатаційній закінченості;

• стійкості до впливу кліматичних факторів, води, і пилу;

• групі виконання Р1 по стійкості атмосферного тиску;

• по стійкості і вібрації;

• по ступені герметичності.

1.11 Дефектоскопісти, що виконують контроль, повинні бути в спецодязі і спецвзутті, виготовлених і виданих відповідно діючих державних стандартів і галузевих норм, в т.ч.:

костюм льоно-бавовняний,

чоботи гумові

рукавиці комбіновані,

каска захисна, крім того на зовнішніх роботах:

куртка бавовняна на утепленій прокладці,

брюки бавовняні на утепленій прокладці, згідно "Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты".

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і інших засобів індивідуального захисту понад встановлених норм.

1.12 Застосовувані на робочому місці дефектоскопічні речовини (трансформаторна олія, ЦИАТИМ-201, гліцерин) зберігати в маркірованій небиткій тарі, у кількості, що не перевищуює змінної потреби.

1.13 При виконанні контролю дефектоскопіст зобов'язаний дотримуватись вимог по охороні праці і правил внутрішнього розпорядку підприємства.

1.14 Не працювати на обладнанні для контролю, яке не відповідає вимогам державних стандартів; роботи по їх установці, настроюванню, перевірці, обслуговуванню та експлуатації проводити з дотриманням діючих правил техніки безпеки праці, санітарії і гігієни праці.

1.15 Небезпекою при експлуатації дефектоскопів може бути:

• напруга в електричному ланцюзі, замикання, яке може відбутися через працюючого. Для забезпечення безпеки умов праці проводити перевірки, встановлені вимогами мір безпеки та експлуатації кожного з типів застосовуваних еходефектоскопів. При проведенні випробувань та електричних вимірів еходефектоскопів дотримувати вимоги діючого державного стандарту;

• перевищені рівні ультразвукових коливань (УЗК) в зоні контакту рук оператора з ПЕП. Припустимі рівні УЗК у зоні контакту рук оператора з ПЕП - не більш 0,1 W/см2.

1.16 Дефектоскопісту не працювати на незаземлених чи занулених еходефектоско-пах згідно діючих вимог по пристрою електроустановок та їх експлуатації, а також державних стандартів.

1.17 Дефекстоскопісту не працювати в приміщеннях, не захищених від попадання водяної пари, кислот і лугів, здатних викликати корозію елементів еходефектоскопа.

1.18 Не приступати до роботи на робочих місцях в нічний час не забезпечивши освітленість робочих місць відповідно до вимог санітарних норм до проектування та експлуатації установок штучного ультрафіолетового освітлення на промислових підприємствах.

1.19 Не приступати до роботи, якщо звуковий тиск в навушниках телефону перевищує 60-65 дБ на частоті 4 кГц при тривалості впливу не більш 8 годин. Контроль рівня звукового тиску проводити на робочому місці не рідше одного разу на рік у нормованому частотному діапазоні з верхньою граничною частотою, яка була чи дорівнює робочій частоті дефектоскопів; виміру рівня звукового тиску робити в робочій позі дефектоскопіста на відстані 5 см. від його вуха при характеристиці вимірювального приладу «ШВИДКО».

1.20 Виключенню шкідливого впливу ультразвуку на організм дефектоскопіста сприяє:

• робота на справних дефектоскопах;

• розміщення устаткування в окремих приміщеннях;

• проектування системи блокування, що відключає генератор джерела ультразвуку при порушенні звукоізоляції;

• застосування дистанційного керування;

• використання на виробництві автоматизованих установок;

• застосування індивідуальних засобів захисту у виді протишумних навушників із вкладишем, що відбиває, чи протишумних касок.

1.21 Дефектоскопіст не повинен приступати до виконання УЗК у позацехових умовах (аеродром, поле і т.п.), де робочі місця не обладнані:

• автономними низько вольтовими джерелами живлення. Допускати використання високої напруги від мережі перемінного струму 220 В, 380 В при наявності занулення і використання понижуючого трансформатора;

• автономними чи переносними джерелами освітлення 27В чи 36В;

• драбинами, настилами, огородженнями;

• запобіжними поясами;

• захисними касками;

• мотузками чи тросами для підйому дефектоскопа з кабелями на виріб;

• страховочними тросами для закріплення дефектоскопа на висоті чи спеціальною заплічною сумкою для дефектоскопіста.

1.22 Працювати на висоті дефектоскопісти повинні у взутті з не ковзкою підошвою, а в зимовий період, крім того, в утепленому взутті.

1.23 Контроль на висоті здійснювати із застосуванням випробуваних драбин, підмостків і настилів, що мають огородження і надійно захищають дефектоскопіста від падіння.

1.24 Для виконання контролю на висоті дефектоскопіст повинен одягати запобіжний пояс, пристебнувши його до швартового троса, а дефектоскопи закріплювати до нерухомих елементів контрольованого виробу, при цьому швартувальний трос постійно натягувати і не ослабляти.

1.25 Контроль на виробі або його агрегатах дефектоскопіст повинен виконувати, маючи дозвіл та повідомляючи обслуговуючий персонал про його початок і закінчення.

1.26 Дефектоскопіст не повинен розкривати дефектоскоп і проводити його ремонт при виконанні або в перервах контролю; ремонт проводити тільки на спеціальній ділянці.

1.27 Дефектоскопіст повинен проходити медичне обстеження на зір не рідше одного разу на рік.

1.28 Дефектоскопіст не може провадити контроль на автоматизованих установках, в яких не передбачено:

• системи для підводу води до ванн і каналізаційний стік для її зливання;

• розетки для підключення установки в окрему електричну мережу з напругою 380 В;

• захист електричних мереж від дії всіх видів електромагнітних і вібраційних перешкод, обумовленою роботою зварювального обладнання, електродвигунів, станків, електролітичних ванн і т.п.;

• заземлюючий пристрій з електричним опором не більше 0,50 Ом. Крім того, на ділянці автоматизованого контролю дефектоскопіст не повинен допускати проведення робіт, не пов'язаних з його здійсненням.

1.29 Під час роботи дефектоскопіст повинен дотримуватись санітарних норм і правил особистої гігієни:

• переодягатися і залишати особисті речі та одяг в побутових приміщеннях;

• питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

• прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов'язково помивши перед цим руки з милом.

1.30 Дефектоскопіст, що порушує вимоги цієї Інструкції несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком робіт

2.1 Одягти та привести в порядок спецодяг, застебнути його на ґудзики.

2.2 Провести зовнішній огляд використовуваної апаратури.

2.3 Провести зовнішній огляд кабелю, що заземлює. Заземлити апаратуру.

2.4 Заземлити апаратуру, що працює від мережі перемінного струму напругою вище 42В, постійного струму - напругою вище 110В.

2.5 Підготувати робоче місце (прибрати сторонні предмети, апаратуру і прилади, що на даний час не використовуються).

2.6 Зробити огляд деталей, що надходять на контроль, з метою виявлення гострих крайок, облою, напливів, що можуть привести до травми.

2.7 Перевірити стан апаратури, що використовується (не рідше одного разу на рік); перевірку проводити на підставі вимог інструкцій по її експлуатації і паспортів; про факт виявлення несправностей апаратури і заземлення повідомити керівника робіт і приступати до виконання робіт тільки після усунення несправності.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 Виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією .

3.2 Підготовку до контролю і роботу з апаратурою проводити відповідно до технічного опису і вимогам інструкцій з експлуатації.