12.4. В проектах будівництва і реконструкції ковальсько-пресових заводів (цехів) повинні бути наведені ГДВ шкідливих речовин в атмосферне повітря для кожного джерела і речовини відповідно до ГОСТ 17.2.3.02-78.

Наведені ГДВ повинні забезпечувати додерження гранично допустимої концентрації (ГДК) в зоні впливу викидів підприємства. В іншому випадку необхідно вжити додаткових заходів щодо виконання такої умови.

12.5. Проект повинен передбачати весь необхідний комплекс очистки та утилізації промислових відходів, що забезпечує максимальне використання цих відходів у виробництві відповідно до "Порядка накопленим, транспортипрования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (санитарные правила)" №2183-84.

12.6. Для зменшення виділень шкідливих речовин у навколишне середовище змазування штампів необхідно проводити, як правило, негорючими бездимними мастилами, а для зменшення утворення окалини - авоматизацію управління тепловим режимом, удосконалення способу спалювання палива, використання швидкісного (конвективного і радіаційного) і безокислювального нагріву в полуменевих печах (наприклад, конструкції інституту "Теплопроект").

12.7. У ковальсько-пресових цехах повинні бути передбачені природоохоронні заходи:

- обладнання газоочисними і пилоуловлюючими спорудами нагрівальних і термічних печей при використанні твердого і рідкого палива, кувально-штампувального обладнання, дробометальних і дробоструминних установок, наждачних і заточувальних верстатів та іншого обладнання, при роботі якого утворюється пил;

- уловленняі знешкодження парогазових викидів в атмосферу від ванн загартування в маслі і ванн травлення.

12.8. Ковальсько-пресові заводи (цехи) повинні зменшувати водоспоживання і водовідведення шляхом максимального використання очищенних стічних вод в системах оборотного і повторного водопостачання промводопроводів. Водоспоживання для процесів охолодження заслінок нагрівальних печей, для водяних завіс коло печей і охолодження компрессора насосноакумуляторної станції повинно здійснюватися замкнутими циклами.

12.9. Випуск стічних вод ковальсько-пресових цехів повинен здійснюватись відповідно до вимог "Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения" № 4630-88 і "Методических указаний по установлению предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами" №2875-83 (Мінводгосп СРСР).

12.10. При відведенні стоків в систему міської чи селищної каналізації потрібна тільки локальна очистка промислових стоків.

12.11. Вибір очисних споруд і установок повинен проводитися диференційовано, в залежності від серійності виробництва, стадії технологічного процесу, кількості та фізико-хімічного складу води водопровідно до галузевих стандартів і в кожному випадку вимагає погодження з місцевими закладами державного санітарного нагляду.

12.12. Виробничий і лабораторний контроль за умовами експлуатації та ефективністю роботи споруд для очищення атмосферного повітря і води, знезаражування та умовами відведення вод є обов'язком підприємств, що експлуатують ці споруди.

13. Вимоги до санітарного утримання приміщень та обладнання

13.1. Санітарне утримання приміщення та обладнання ковальсько-пресових цехів повинно відповідати вимогам "Інструкції по санітарному утриманню приміщень і обладнання промислових підприємств" № 658-66.


Додаток 1

Рекомендований

Перелік процесів, операцій та обладнання, що є джерелами небезпечних і шкідливих виробничих факторів

------------------------------------------------------------------

|Найменування процесів,|Небезпечні та шкідливі виробничі фактори |

|операцій, обладнання  |           (ГОСТ 12.0.003-82)            |

|та професій           |                                         |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Транспортування мета- |Рухомі частини обладнання, матеріали, за-|

|лу, заготовок, поковок|готовки, вироби, гострі пружки, задирки і|

|(штамповок) - кранів- |шорсткості на поверхні металу, заготовок,|

|ники, кроківники      |інструменту, обладнання, що рухається;   |

|                      |оксид вуглецю, підвищена температура по- |

|                      |вітря                                    |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Нагрівання металу для |Підвищенний рівень інфрачервоної радіації|

|різання заготовок -   |оксид вуглецю і висока температура повер-|

|нагрівальники, різаль-|хні обладнання                           |

|ники металу           |                                         |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Різання металу - різа-|Підвищений рівень шуму                   |

|льники металу         |                                         |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Нагрівання заготовок  |Підвищена температура і рухомість повітря|

|для кування і штампу- |робочої зони, підвищенний рівень інфра-  |

|вання - нагрівальники,|червоної радіації, температура нагрітої  |

|ковалі, ковалі-штампу-|поверхні  обладнання,  підвищений  рівень|

|вальники та їх підруч-|шуму, оксид вуглецю та оксиди азоту. Ди- |

|ні                    |намічні та статистичні перевантаження    |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Електронагрів для різ-|Ті ж фактори і підвищений рівень електро-|

|ки заготовок, ковки і |магнітних полів (ЕМП)                    |

|штампування - нагріва-|                                         |

|льники, штампувальники|                                         |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Налагодження ковальсь-|Динамічні  та  статичні  перевантаження, |

|ко-пресового обладнан-|підвищена температура і рухомість повітря|

|ня і оснащення, в т.ч.|підвищенний  рівень  шуму, підвищений рі-|

|забивання клинів- слю-|ЕМП                                      |

|сарі з ремонту облад- |                                         |

|нання, налагоджувачі, |                                         |

|встановлювачі штампів,|                                         |

|індукторів            |                                         |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Кування і штампування-|Підвищена температура і рухомість повітря|

|ковалі, ковалі-штампу-|робочої зони, підвищений рівень інфрачер-|

|вальники та їх підруч-|воної  радіації,  підвищений рівень ЕМП і|

|ні, машиністи молотів,|температура нагрітої поверхні обладнання,|

|пресів, маніпуляторів,|підвищений рівень шуму, оксид вуглецю та |

|ковалі горизонтально- |оксиди азоту, а також підвищений рівень  |

|кувальних машин (ГКМ) |вібрації загальної та локальної. Динаміч-|

|                      |ні та статистичні перевантаження. Відлі- |

|                      |таюча окалина                            |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Термічна обробка - те-|Підвищена температ. і рухомість повітря, |

|рмісти, кранівники,   |підвищена температ. поверхні обладнання, |

|кроківники            |інфрачервоне випромінювання. Динамічне   |

|                      |перевантаження. Оксид вуглицю.           |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Гартування в маслі -  |Підвищена температ. і рухомість повітря, |

|термісти, кранівники  |інфрачервоне випромінювання. Динамічні та|

|                      |статичні перевантажен. Мінеральні масла, |

|                      |вуглеводні, акролеін, формальдегід       |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Очистка поковок в дро-|Підвищена запиленість, підвищений рівень |

|бометальних камерах - |шуму, статичні і динамічні перевантаження|

|дробометники, дробос- |Відлітання дробу                         |

|томинники             |                                         |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Очистка поковок на за-|Підвищена запиленість, підвищений рівень |

|точувальних верстатах-|шуму і локальної вібрації, статичні та   |

|гострильники          |динамічні перевантаження                 |

|----------------------+-----------------------------------------|

|Травлення в кислотах- |Забруднення повітряного середовища парами|

|травильники           |кислот-динамічні перевантаження          |

------------------------------------------------------------------


Додаток   2

Обов'язковий

Характеристика небезпечних і шкідливих виробничих факторів та факторів трудового процесу

------------------------------------------------------------------

|Найменування|Документ, що|      Методи контролю, прилади        |

|фактора     |регламентує |                                      |

|            |санітарні   |                                      |

|            |норми і ви- |                                      |

|            |моги        |                                      |

|------------+------------+--------------------------------------|

|     1      |      2     |                   3                  |

|------------+------------+--------------------------------------|

|Підвищена   |СН № 4088-86|Психометрія згідно з СН № 4088-86 -   |

|температура |            |Психрометр Ассмана, електротермоанемо-|

|і рухомість |            |метр ТАМ-1, крильчатий та чашечний    |

|повітря     |            |анемометри                            |

|------------+------------+--------------------------------------|

|Підвищений  |СН № 4088-86|Актинометрія згідно з СН № 4088-86 -  |

|рівень ін-  |            |Актинометр ЛІОП, спектрорадіометр СРП-|

|фрачервоного|            |86, радіометр енергетичної освітленос-|

|випроміню-  |            |ті переносний РАТ-1                   |

|вання       |            |                                      |

|------------+------------+--------------------------------------|

|Підвищена   |СН № 4088-86|Електротермометрія згідно з СН № 4088-|

|температура |    та      |86 - Електротермометр ЕТП-М та ін.    |

|поверхні об-|СН № 245-71 |                                      |

|ладнання    |            |                                      |

|------------+------------+--------------------------------------|

|Підвищений  |"Предельно  |"Предельно допустимые уровни магнитных|

|рівень ЕМП  |допустимые  |полей частотой 50 Гц" №3206-85, МР МОЗ|

|            |уровни маг- |УРСР "Оздоровление условий труда рабо-|

|            |нитных полей|чих, обслуживающих оборудование, излу-|

|            |частотой 50 |чающее электромагнитную энергию инфра-|

|            |Гц" №3206-85|низкой и очень низкой частоты", 1986. |

|            |МР МОЗ УРСР |Прилади: Мікротесламетр Г-79, тесла-  |

|            |"Оздоровле- |метр універсальний 43205, мілітесла-  |

|            |ние условий |метр ф 4356.                          |

|            |труда рабо- |                                      |

|            |чих, обслужи|                                      |

|            |вающих обо- |                                      |

|            |рудование,  |                                      |

|            |излучающее  |                                      |

|            |электромаг- |                                      |

|            |нитную энер-|                                      |

|            |гию инфрани-|                                      |

|            |зкой и очень|                                      |

|            |низкой часто|                                      |

|            |ты", 1986   |                                      |

|------------+------------+--------------------------------------|

|Шум         |СН №3223-85 |Згідно з ГОСТ ССБТ 12.1.003-83, СН N  |

|            |            |3223-85 Методичні рекомендації МОЗ    |

|            |            |СРСР № 1844-78, № 2411-82, № 2908-82. |

|            |            |Прилади: Шумовібровимірювач ВШВ-033-М2|

|            |            |"Роботрон" 00017 (ГДР) та ін.         |

|------------+------------+--------------------------------------|

|Загальна віб|СН № 3044-84|Згідно з СН № 3044-84, ГОСТ 12.1.012- |

|рація       |ГОСТ        |90 - Шумовібровимірювач ВШВ-003-М2    |

|            |12.1.012-90 |                                      |

|------------+------------+--------------------------------------|

|Локальна віб|СН № 3041-84|Згідно з СН № 3041-84, ГОСТ 12.1.012- |

|рація       |ГОСТ        |90, МР № 2946-83 - Шумовібровимірювач |

|            |12.1.012-90 |ВШВ-003-М2                            |

------------------------------------------------------------------

Продовження додатка 2

------------------------------------------------------------------

|          1            |           2           |        3       |

|-----------------------+-----------------------+----------------|

|Рухомі частини обладнан|                       |  Огляд         |

|ня, вироби, заготовки, |                       |                |

|гострі кромки, шорстко-|                       |                |

|сті на поверхні загото-|                       |                |

|вок, інструментів і об-|                       |                |

|ладнання, що рухається;|                       |                |

|відлітаюча окалина,    |                       |                |

|дріб, шматочки абразив-|                       |                |

|них каменів            |                       |                |

|-----------------------+-----------------------+----------------|

|Динамічне навантаження |"Гигиеническая классифи|Вимірювання ди- |

|                       |кация труда" № 4137-86 |намометрами та  |

|                       |                       |ін.             |

|-----------------------+-----------------------+----------------|

|Статичне навантаження  |"Гигиеническая классифи|Вимірювання зу- |

|                       |кация труда" № 4137-86 |силля динамомет-|

|                       |                       |рами, часу - се-|

|                       |                       |кундомірами     |

|                       |                       |                |

------------------------------------------------------------------


Додаток           3

Обов'язковий

Характеристика шкідливих речовин

---------------------------------------------------------------------------------

|Найменування|Шляхи про-|В повітрі ро-|    В атмосферно-  |У воді, во-|Загальний|

|речовин     |никнення в|бочої зони   |      му повітрі   |доймищ     |характер |

|            |організм  |-------------+-------------------+-----------|дії      |

|            |          |ГДК   |Клас  |   ГДКмг/   |Клас  |ГДК |Клас  |         |

|            |          |мг/м 3|небез-|     м 3    |небез-|мг/л|небез-|         |

|            |          |      |печно-|------------|печно-|    |печно-|         |

|            |          |      |сті   |м.р. | с.с. |сті   |    |сті   |         |

|            |          |      |      |     |      |      |    |      |         |