ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

від 15.08.97 № 224

ДНАОП 0.00 - 8.13 - 97ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ЕКЗАМЕНАТОРІВ І ЕКСПЕРТІВ

ДО РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

Розроблено:

Асоціацією «Укрексперт»

Внесено:

Технічним управлінням Держнаглядохоронпраці України


Редакційна комісія:

С.О. Сторчак (голова), В.В. Толмачев (заст.голови), В.Г. Радько (заст.голови), В.В. Коробов, І.А. Заплотинський, І.П. Білокур, Л.О. Мель­ничук, Л.Г. Лук’янова


Відповідальні виконавці:

В.В. Коробов, В.Г.Радько, Л.Г. Лук’янова, І.А. За­плотинський, Ю.Б. Єськов


Введені вперше:

При розробці «Порядку залучення екзаменаторів і експертів до робіт з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю» використано:

1. «Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю» ДНАОП 0.00-1.27-97

2. Європейський стандарт EN 473 (ГОСТ 30. 489-97) «Кваліфікація і сертифікація персоналу по неруйнівному контролі. Загальні положення».

3. Європейський стандарт EN 45013 «Загальні вимоги до атестаційних центрів, що займаються атестацією персоналу».

4. Стандарт Американського товариства неруйнівного контролю ASNT (Snt-Тс-1а) «Практичні рекомендації по підготовці й атестації персоналі, що займається неруйнівним контролем», 1991р.


© Держнаглядохоронпраці України, 1997р.

Передрукування без дозволу

Держнаглядохоронпраці України заборонено

ЗМІСТ:


1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


2 ВИЗНАЧЕННЯ


3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


4. ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЕКЗАМЕНАТОРА


5. ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЕКСПЕРТА


6. ВИМОГИ ДО ПІДТРИМКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ


7. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ЕКЗАМЕНАТОРІВ І ЕКСПЕРТІВ


8. ОПЛАТА РОБОТИ ФАХІВЦІВ


Додаток № 1


Додаток № 2


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Комітету

по нагляду за охороною праці

від 15.08.97 № 224


1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


Даний документ встановлює порядок залучення екзаменаторів і експертів до проведення робіт по сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю (далі – НК) об’єктів, підпорядкованих Держнаглядохоронпраці України.


2 ВИЗНАЧЕННЯ


Екзаменатор – фахівець, сертифікований на III-й рівень кваліфікації з тому методу, з якому він приймає іспити.

Експерт – фахівець, що здійснює експертизу документації по сертифікації персоналі НК і інспекційний контроль його діяльності відповідно до вимог системи сертифікації, і має відповідну кваліфікацію для проведення цієї роботи.

Кандидат на сертифікацію з неруйнівного контролю – це особа, що претендує на підтвердження своєї кваліфікації і проходження сертифікації і працює під наглядом сертифікованого персоналу, накопичуючи відповідний досвід. Кандидат може бути при­ватним підприємцем, але при цьому він повинен представити документальне підтвердження досвіду, накопиченого під наглядом сертифікованого персоналу.

Атестаційний (екзаменаційний) центр – центр, уповноважений Органом по сертифікації персоналу (далі – ОСП), у якому будуть проводитися кваліфікаційні іспити. Атестаційний центр може розташовуватись на виробничих площах роботодавця.

Кваліфікаційний іспит – іспит, що виявляє загальні, спеціальні і практичні знання, а також майстерність кандидата.


3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


3.1 До проведення робіт з сертифікації персоналу НК залучаються фахівці, що мають вищу освіту.

3.2. Екзаменатор повинен мати III-й рівень кваліфікації з того методу контролю, з якого він проводить іспит. До прийому загального іспиту допускаються доктори (кандидати наук) за фахом, пов’язаним з НК, що мають стаж роботи не менше 5 років з того методу НК, з якого вони приймають іспит.

3.3. Екзаменатор повинен бути атестований в ОСП і мати досвід участі не менше, ніж у 2-х іспитах у якості асистента.

3.4. Екзаменатор повинен знати:

– документи системи сертифікації персоналу в галузі НК на Україні;

– порядок і методики проведення робіт з сертифікації персоналу (оцінювання, опитуванння, складання протоколів іспитів);

– міжнародні документи в галузі НК, стандарти серії ЕN 45000, ІSO серії 9000, правові питання сертифікації.

3.5. Експерт повинен бути компетентним у виконанні своїх функцій і атестованим в ОСП.

3.6. Експерт повинен мати досвід роботи в галузі сертифікації і досвід участі не менше ніж у 2-х експертизах. Для виконання інспекційного контролю фа­хівців II рівня кваліфікації експерт повинен мати III рівень кваліфікації з того методу НК, з якого виконується інспекція. Інспекційний контроль фахівця I рівня кваліфікації може виконувати експерт, що має II рівень кваліфікації з того ж методу контролю.


4. ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЕКЗАМЕНАТОРА


4.1 У обов’язки екзаменатора входить:

– ознайомлення кандидатів із правилами проведення іспитів;

– контроль за дотриманням кандидатами дисципліни і правил проведення іспитів;

– проведення іспитів і оцінка правильності відповідей осіб, що екзаменуються;

– забезпечення максимальної об’єктивності і достовірності результатів іспитів;

– забезпечення конфіденційності;

– дотримання положень і правил Системи сертифікації персоналу в галузі НК на Україні і документи системи якості Органа;

– підтримка високого професійного рівня.

4.2 Екзаменатор має право:

– ознайомитись з екзаменаційними питаннями;

– вимагати справності іспитового обладнання;

– вимагати дотримання порядку проведення іспиту й анулювати результати іспитів кандидатів, що порушили порядок.

4.3 Екзаменатор відповідає за:

– правильне оформлення матеріалів іспитів;

– дотримання порядку проведення іспиту;

– об’єктивність і достовірність результатів іспитів;

– забезпечення конфіденційності інформації, отриманої в процесі іспиту;

– роботу кандидата в екзаменатори, якщо він бере участь в екзаменах за рішенням іспитового центру (Органа з сертифікації персоналу);


5. ОБОВ’ЯЗКИ, ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЕКСПЕРТА


5.1 У обов’язки експерта входить:

– проведення експертизи документів, що подаються кандидатом на сертифікацію з НК;

– проведення інспекційного контролю за діяльністю фахівців з НК;

– дотримання положень і правил документів Системи сертифікації персоналу в галузі НК, документів системи якості ОСП;

– підтримка в порядку і забезпечення зберігання документів, що стосуються експертизи і перевірок;

– забезпечення конфіденційності інформації, одержаної при експертизі/перевірках.

5.2 Експерт має право:

– проводити експертизу документів і інспекційний контроль;

– запитувати додаткову інформацію, необхідну для експертизи;

– вимагати дотримання порядку проведення експертизи;

– проводити вибірковий контроль проконтрольованої фахівцем продукції.

5.3 Експерт відповідає за:

– дотримання процедури і термінів проведення експертизи й інспекційного контролю;

– об’єктивність і достовірність результатів експертизи й інспекційного контролю;

– конфіденційність інформації, отриманої в процесі експертизи й інспекційного контролю;

– зберігання документів.


6. ВИМОГИ ДО ПІДТРИМКИ КОМПЕТЕНТНОСТІ


Фахівець (екзаменатор, експерт) повинен постійно підтримувати і підвищувати рівень своєї компетентності шляхом:

– навчання на курсах підвищення кваліфікації й атестації в ОСП не менше ніж 1 раз на 3 роки;

– участі в семінарах і конференціях із питань НК;

– регулярної участі в іспитах, експертизах або інспекційних перевірках (не менше 2-х разів у рік).

Інформація про підвищення кваліфікації й участ в іспитах, перевірках, семінарах, конференціях і інших роботах із сертифікації фіксується в особистій картці екзаменатора (додаток № 1).


7. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ЕКЗАМЕНАТОРІВ І ЕКСПЕРТІВ


7.1 Для залучення фахівця до роботи із сертифікації необхідно одержати його письмову згоду і, при необхідності, письмову згоду його основного роботодавця.

7.2. Фахівець повинен представити:

– копію диплома про вищу освіту;

– копію сертифіката фахівця III-го рівня кваліфікації і/або диплома доктора (кандидата) наук;

– документ про освіту в галузі НК (курси підвищення кваліфікації);

– документ, що підтверджує роботу в галузі НК протягом останніх 2 років (для докторів і кандидатів наук – протягом останніх п’яти років);

– дані для «Особистої картки екзаменатора» (форма картки дана в додатку № 1).

7.3. Фахівець підписує з ОСП Угоду, форма якої приведена в додатку № 2.

7.4. Картотека екзаменаторів і експертів формується ОСП на основі рекомендацій провідних фахівців в галузі НК і/або Товариства неруйнівного контролю і технічної діагностики України. У список включаються фахівці III-го рівня, а також вчені, що працюють в галузі НК.

7.5. У картотеці фіксуються усі зміни даних, що містяться в особистій картці фахівця, а також його/її участь у проведенні іспитів і експертиз.

7.6. ОСП періодично зв’язується з фахівцем із метою коригування, при необхідності, інформації про нього, наявної в картці і, у першу чергу, з питання підвищення кваліфікації.

7.7. Можливість участі і терміни проведення конкретних робіт повинні бути узгоджені з фахівцем не пізніше, ніж за два тижні.


8. ОПЛАТА РОБОТИ ФАХІВЦІВ


Оплата роботи фахівця здійснюється на основі договору між ним і ОСП або атестаційним центром.

Додаток № 1

до Порядку залучення екзаменаторів і експертів

до роботи з сертифікації персоналу в галузі

неруйнівного контролю


ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ


ОСОБИСТА КАРТКА

ЕКЗАМЕНАТОРА /ЕКСПЕРТА


Прізвище ______________________________________________________________________________

Ім’я ___________________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________________

Дата народження ______________________Освіта ___________________________________________

Назва навчального закладу і рік його закінчення _____________________________________________

______________________________________________________________________________________

Фах за дипломом ______________________________________________________________________

Вчений ступінь _________________________________________________________________________

Місце роботи __________________________________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________________

Домашня адреса _______________________________________________________________________

Роб. телефон ___________________________ Дом. телефон __________________________________


КВАЛІФІКАЦІЯ


Метод неруйнівного контролюРівень кваліфікації або вченого ступеня№ сертифікату (диплома ВАК)
Дата видачі
Найменування

органа, що надав кваліфікаціюПереатестація:

Протокол №

ДатаДата атестації в ОСП екзаменатора/експерта
Виробнича діяльність екзаменатора/експерта

з неруйнівного контролю


Період

Організація

Рід діяльності, основні функції

Підвищення кваліфікації (атестація)


Дата

Вид і місце навчання

Спеціалізація

№ посвідченняДодаток № 2

до Порядку залучення екзаменаторів

і експертів до роботи з сертифікації

персоналу в галузі неруйнівного контролю


УГОДАЦю угоду укладено між Органом з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю і___________ _______________________________________________________________________

обіймана посада, місце роботи

___________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові

про те, що __________________________________________________________________________

ПІБ

згоден брати участь у роботі з сертифікації персоналу в галузі методу (ів) неруйнівного контролю, як екзаменатор/експерт.


_________________________________________________________ зобов’язується дотримуватись

ПІБ

правил Системи сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю України, у тому числі умови конфіденційності.


Керівник Органу з сертифікації персоналу

____________ _____________ __________ ______________

підпис ПІБ підпис ПІБ


_________________________ ________________________

дата дата