ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Нпаоп 15.9-1.13-97


ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СОЛОДУ, ПИВА ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
КиївДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Затверджено


наказом Державного комітету

України по нагляду за охоро-

ною праці від 22.04.97 N 98Нпаоп 15.9-1.13-97ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СОЛОДУ, ПИВА ТА

БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОВ


Київ

1997


П Е Р Е Д М О В АПравила безпеки при виробництві солоду, пива та безал-

когольних напоїв 1997


Розроблені Українським науково-дослідним інститутом пиво-

безалкогольної, кондитерської та харчоконцентратної промисловості

(УкрНДІхарчопром), ТОВ "НТЦхарчопром"

Внесені на розгляд і затвердження Державним комітетом Ук-

раїни по харчовій промисловості
Редакційна комісія:

(голова комісії) - А.П. Сазонов


( член комісії ) - В.І. Левченко

те ж - Г.А. Прочаковський

- " - - М.А. Саган

- " - - А.О. Кучашвілі

- " - - Л.О. Вінниченко
Правила опрацьовані замість:

- Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у пивоварній

та безалкогольній промисловості, затверджені Мінхарчопромом СРСР

03.05.82;

- ОСТ 18-419-84. Процеси виробничі у пивоварній та безалкоголь-

ній промисловості. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР

25.01.84;

- ОСТ 18-420-84. Устаткування пивоварної та безалкогольної про-

мисловості. Вимоги безпеки. Затверджений Мінхарчопромом СРСР 25.01.84;

- ОСТ 18-421-84. Внутрішньозаводські вантажопотоки пивоварної

та безалкогольної промисловості. Загальні вимоги безпеки. Затвердже-

ний Мінхарчопромом СРСР від 25.01.84.
Змістстр.


Частина 1.............................................. 9

1. Галузь застосування................................. 9

2. Нормативні посилання ............................... 9

3. Загальні положення ................................. 15

3.1.Загальні вимоги ................................ 15

3.2.Обов'язки, права та відповідальність за порушення

цих Правил ......................................... 18

3.3. Порядок розслідування аварій та нещасних випадків 19

3.4. Організація навчання та вимоги до персоналу ... 20


4. Вимоги пожежної безпеки ............................ 21

4.1. Загальні вимоги ............................... 21

4.2. Протипожежне водопостачання, пожежна техніка і

засоби зв'язку ..................................... 22

4.3. Вимоги пожежної безпеки до технологічного ус-

таткування ......................................... 25

4.4. Евакуація людей із приміщень і будівель ....... 25

5. Територія підприємства ............................. 29

5.1. Благоустрій території підприємства ............ 29

5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії ...... 31

6. Будівлі і споруди .................................. 34

6.1. Виробничі будівлі ............................. 34

6.2. Складські будівлі.............................. 39

6.2.1. Загальні вимоги ........................ 39

6.2.2. Вимоги до зберігання та транспортування

кислот, лугів та інших хімікатів .............. 41

6.2.3. Склади балонів з горючими газами ....... 44

6.3. Адміністративні та побутові будівлі та приміще-

ння ................................................ 46

6.3.1. Загальні вимоги ........................ 46

6.3.2. Санітарно-побутові приміщення .......... 47

6.3.3. Приміщення охорони здоров'я ............ 48

6.3.4. Приміщення підприємств громадського хар-

чування, торгівлі, служби побуту .............. 49

6.4. Вимоги до улаштування освітлення .............. 49

6.4.1. Загальні вимоги ........................ 49

6.4.2. Аварійне та евакуаційне освітлення ..... 50

6.4.3. Освітлювальна арматура ................. 51

6.5. Вимоги безпеки до обладнання сигналізації та

зв'язку .............................................. 52

6.6. Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря... 53

6.6.1. Загальні положення ..................... 53

6.6.2. Опалення ............................... 53

6.6.3. Вентиляція та кондиціювання повітря..... 54

6.7. Вимоги до улаштування та експлуатації систем

водопостачання та каналізації ...................... 61

6.7.1. Загальні вимоги ........................ 61

6.7.2. Вимоги до систем водопостачання ........ 61

6.7.3. Вимоги до систем каналізації ........... 62

6.7.4. Вимоги безпеки при експлуатації споруд

водопостачання та каналізації ................. 63

6.8. Шум та вібрація ............................... 64

7. Вимоги безпеки до технологічних процесів і вироб-

ництв ................................................. 66

7.1. Загальні вимоги ............................... 66

7.2. Вимоги безпеки до окремих видів робіт ......... 68

7.2.1. Загальні вимоги безпеки ................ 68

7.2.2. Роботи усередині ємкості ............... 69

7.3. Специфічні вимоги до виконання робіт у сило-

сах та бункерах .................................... 73

7.4. Миття та дезинфекція ємкостей ................. 74

7.5. Нанесення захисних покрить на внутрішні поверхні


технологічних посудин .............................. 74

7.6. Вогневі роботи ................................ 77

7.7. Вимоги безпеки при виконанні робіт в лаборато-

ріях ............................................... 77

7.8. Зливання, наливання та транспортування ЛЗР по

трубопроводах ...................................... 80

8. Вимоги безпеки до виробничого устаткування ......... 82

8.1. Загальні вимоги ............................... 82

8.2. Вимоги до головних елементів конструкцій ...... 83

8.3. Вимоги до механізмів керування ................ 86

8.4. Вимоги до огороджувальних та запобіжних прист-

роїв ............................................... 88

8.5. Вимоги до живильників ......................... 89

8.6. Вимоги до розміщення устаткування ............. 89

8.7. Вимоги до технологічних трубопроводів і армату-

ри ................................................. 90

8.8. Вимоги до улаштування площадок, містків та схо-

дів ................................................ 92

8.9. Монтаж та ремонт технологічного устаткування .. 94

8.10.Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика,

прилади безпеки та запобіжні пристрої .............. 94

8.11.Вимоги безпеки при хімічному очищенні устатку-

вання .............................................. 96

9. Вимоги до посудин, які працюють під тиском не більше

0.07 МПа (0.7 кгс/кв.см) .............................. 97

9.1. Загальні положення ............................ 97

9.2. Реєстрація та дозвіл на пуск посудини в експлу-

атацію ............................................. 98

9.3. Технічний огляд посудин ....................... 98

10.Електробезпека ..................................... 102

10.1. Загальні вимоги ............................... 102

10.2. Технічна документація ......................... 103

10.3. Обслуговування устаткування ................... 105

10.4. Захисні заходи електробезпеки від ураження еле-

ктричним струмом .................................... 106

10.5. Захист будівель та споруд від блискавки ....... 111

10.6. Робота з переносним електроінструментом ....... 111

10.7. Засоби захисту, які використовуються при робо-

ті з електроустаткуванням............................ 112

10.8. Вимоги безпеки до акумуляторних установок...... 114

11. Вантажно-розвантажувальні роботи ................... 115


11.1. Загальні вимоги ............................... 115

11.2. Внутрішньозаводські вантажно-розвантажувальні

роботи .............................................. 115

11.3. Вантажно-розвантажувальні роботи на транспорті. 116

11.4. Вантаження та розвантаження сировини, твердо-

го та рідкого палива, допоміжних матеріалів,готової

продукції, сипких та штучних вантажів................ 11611.5. Робота з небезпечними вантажами ............... 117

11.6. Вантажопідйомне та транспортне устаткування,

машини та механізми.................................. 118

11.7. Авто- та електронавантажувачі.................. 118

11.8. Візки транспортні ............................. 119

11.9. Конвеєри ..................................... 119

11.10.Стрічкові конвеєри ........................... 119

11.11.Роликові конвеєри (рольганги)................. 120

11.12.Гвинтові конвеєри ............................ 120

11.13.Скребкові конвеєри ........................... 121

11.14.Ковшові елеватори ............................. 121

11.15.Гравітаційні транспортери (гвинтові та похилі

спуски) ............................................. 122

11.16.Валкові мішкопідйомники ....................... 122

11.17.Вантажопідйомні машини, керування якими здійс-

нюється з підлоги (талі, тельфери) .................. 122

11.18.Штабелеукладачі ............................... 123

11.19.Порядок та терміни технічного огляду .......... 123

11.20.Пневматичний транспорт ...................... 124

12. Засоби індивідуального захисту ..................... 125

12.1. Загальні вимоги ............................... 125

12.2. Вимоги до засобів індивідуального захисту ..... 126


Частина 2 (галузева) ................................... 130

1.Виробництво солоду ................................... 130

2.Виробництво пива ..................................... 135

3.Виробництво безалкогольних напоїв .................... 142

4.Виробництво квасу .................................... 143

5.Виробництво сокiв та екстрактiв .......................143

6.Виробництво сухих напоїв ............................. 144

7.Виробництво хмельового екстракту ......................144

8.Виробництво зрiдженого двоокису вуглецю ...............145

9.Внутрiшньозаводськi вантажопотоки .....................146

10.Зберiгання сировини, тари, готової продукцiї .........147

10.1.Зберiгання ячменю та солоду ........................147

10.2.Зберiгання морсiв, сокiв та виноматерiалiв .........148

10.3.Зберiгання спирту, спиртованих настоїв, есенцiй ....149

10.4.Зберiгання хмелю ...................................150

11.Робота з хлором ......................................150


Додаток 1. Норми мікрокліматичних параметрів повітря ро-

бочої зони підприємств по виробництву солоду,

пива та безалкогольних напоїв..................153


Додаток 2. Нормативи щодо забезпечення санітарно-побуто-

вими приміщеннями та обладнанням підприємств

по виробництву солоду, пива та безалкогольних

напоїв.........................................171


Додаток 3. Норми освітленості (при штучному освітле-

нні) робочих місць виробничих приміщень

підприємств по виробництву солоду, пива та

безалкогольних напоїв..........................191


Додаток 4. Класифікація приміщень по ступеню електроне-

безпеки, категорії приміщень по вибухопожежо-

небезпеці......................................206


Додаток 5. Перелік споруд і приміщень, що підлягають

обладнанню автоматичними засобами пожежога-

сіння та автоматичною пожежною сигналізацією...210


Додаток 6. Перелік робіт з підвищеною небезпекою..........213


Додаток 7. Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані

проходити попередню і періодичну перевірку

знань з охорони праці..........................219


Додаток 8. Колірна гама, допустима кількість кольору

та допустимий колірний контраст у залежності

від категорії робіт, характеру освітлення

і санітарно-гігієнічних умов у виробни-

чих приміщеннях................................221


Додаток 9. Технічний журнал з експлуатації будівель та

споруд.........................................223


Додаток10. Порядок сумісного зберігання речовин та мате-

ріалів.........................................224


Додаток11. Фізико-хімічні та токсикологічні характе-

ристики шкідливих та небезпечних речовин.......234


Додаток12. Класифікація приміщень щодо небезпеки уражен-

ня електричним струмом.........................243


Додаток13. Перелік робіт з підвищеною небезпекою по цеху,

дільниці.......................................244


Додаток14. Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною

небезпекою.....................................245


Додаток15. Перелік робіт, що виконуються на підприємст-

ві за нарядами-допусками.......................247


Додаток16. Журнал реєстрації нарядів-допусків на прове-

дення робіт на підприємствах...................248


Додаток17. Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що

проводяться без наряду-допуску.................249


Додаток18. Журнал перевірки знань з техніки безпеки у

персоналу з групою електробезпеки I............250


Додаток19. Журнал реєстрації та огляду посудин, що працю-

ють під тиском, та іншого устаткування, на яке

не поширюються правила Держнаглядохоронпраці...251


Додаток20. Прийоми надання першої допомоги................252


Додаток21. Рекомендації щодо оснащення об'єктів первинними

засобами пожежогасіння.........................260
Правила безпеки при виробництві солоду, пива та

безалкогольних напоїв

Дата введення__01.10.97
ЧАСТИНА 1


1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

F

Ці EПравилаF поширюються на всіх працівників, які виконують ро-

боти щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагод-

жування, ремонту, технічного діагностування та експлуатації підпри-

ємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науково-виро-

бничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціаль-

них конструкторських бюро та лабораторій, що виробляють солод, пиво,

безалкогольні напої, квас, соки, екстракти сухих напоїв, хмельовий

екстракт, зріджений двоокис вуглецю, незалежно від форм власності і

господарської діяльності (надалі - підприємств).2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі законодавчі та нормативні

акти:

2.1. Закон України Про охорону праці, введений в дію поста-

новою Верховної Ради України від 14.10.92 N2695-ХII.