ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Н А К А З


N 40 від 06.03.96

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 20 березня 1996 р. за N 128/1153


НПАОП 00.0-5.08-96


Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на

виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду

і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Держнаглядохоронпраці

N 164 ( z0650-96 ) від 17.10.96 )Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по

нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 04.05.93 р. N 328 ( 328-93-п ), Правилами

будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів,

затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 р. N 51,

Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під

тиском, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від

18.10.94 р. N 104, Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволу на

виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і

здійснення нагляду за виконанням цих робіт, що додається.

2. Зазначену Інструкцію ввести в дію з 31 березня 1996 року.

3. З метою поліпшення роботи щодо виготовлення безпечних

об'єктів котлонагляду та запобіганню несщасним випадкам і аваріям

при їх експлуатації, ремонті, реконструкції та монтажі

територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, міністерствам,

відомствам встановити нагляд за виконанням вимог даної Інструкції.

4. Вважати такою, що не застосовується на території України,

Інструкцію по нагляду за виготовленням об'єктів котлонагляду,

затверджену Держгіртехнаглядом СРСР 16 лютого 1982 року.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на

заступника Голови комітету Штефана П.Т.


Перший заступник

Голови Комітету С.А.Сторчак


Затверджено наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною праці

від 06.03.96 р. N 40


НПАОП 00.0-5.08-96


Інструкція

про порядок видачі дозволу на виготовлення,

ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду

і здійснення нагляду за виконанням цих робіт1. Визначення термінів


Наведені нижче в Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1.1. Правила - це Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 26.05.94 N 51, Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 N 104, Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР від 09.01.90.

1.2. Об'єкти котлонагляду (незалежно від їх параметрів роботи) - це парові та водогрійні котли, паропідігрівачі, економайзери, трубопроводи пари та гарячої води, посудини, що працюють під тиском.

1.3. Деталі і складальні одиниці - це:

На котлах - барабани, обечайки, денця, камери (колектори), трубні решітки, панелі, ширми, блоки (укрупнені складальні одиниці), арматура, прилади безпеки.

На посудинах - корпуси, обечайки, денця, кришки, трубні решітки, фланці корпусів, укрупнені складальні одиниці, мембранні запобіжні пристрої, арматура, прилади безпеки.

На трубопроводах пари та гарячої води в межах котлів та посудин, а також поза ними - згини, відводи, гнуті труби, трійники, компенсатори, розвилки, переходи, редукційно-охолоджувальні установки, редукційні установки, швидко діючі редукційно-охолоджувальні установки, блоки (укрупнені складальні одиниці), арматура, прилади безпеки, мембранні

запобіжні пристрої (МЗП).

1.4. Головна організація - організація, яка уповноважена Держнаглядохоронпраці виконувати науково-дослідні роботи щодо

вдосконалення парових та водогрійних котлів, посудин, працюючих

під тиском, трубопроводів для пари та гарячої води незалежно від

граничних параметрів режимів роботи (далі - головна організація).


2. Загальні положення


2.1. Інструкція про порядок видачі дозволу на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і здійснення нагляду за виконанням цих робіт (далі - Інструкція) розроблена на основі Правил.

Ця Інструкція поширюється на всі установи, підприємства, організації України, незалежно від їх відомчої (галузевої) належності та форм власності, які здійснюють виготовлення, ремонт та реконструкцію об'єктів котлонагляду незалежно від їх параметрів роботи, деталей та складальних одиниць.

Ця Інструкція встановлює порядок видачі органами Держнаглядохоронпраці дозволів на виготовлення, ремонт та

реконструкцію об'єктів котлонагляду, деталей та складальних

одиниць та нагляду за додержанням вимог нормативних документів при

їх виготовленні, ремонті і реконструкції.

Для парових котлів з робочим тиском до 0,07 МПА (0,7 кгс/см2)

та водогрійних котлів з температурою до 115 гр.С дозвіл видається

тільки на їх виготовлення.

2.2. Дана Інструкція призначена для інспекторського складу органів Держнаглядохоронпраці (далі - інспектор), технічних експертів експертно-технічних центрів (далі - ЕТЦ) та інженерно-технічних працівників (далі - ІТП), які пов'язані з проектуванням, виготовленням, ремонтом та реконструкцією об'єктів котлонагляду.


2.3. На органи Держнаглядохоронпраці України покладається:

2.3.1. Видача підприємствам та організаціям (далі - підприємство), незалежно від форм власності та відомчої належності, дозволів:

- на виготовлення об'єктів котлонагляду, деталей і складальних одиниць, які передбачені Правилами;

- на реконструкцію та ремонт об'єктів котлонагляду.

2.3.2. Контроль за додержанням підприємствами-виготовлювачами

об'єктів котлонагляду, ремонтними підприємствами нормативних

документів - Правил, державних стандартів, технічних умов, документів на проектування, виготовлення, ремонт, реконструкцію (далі - НД).

2.3.3. Контроль за усуненням підприємствами-виготовлювачами,

ремонтними підприємствами виявлених недоліків під час

виготовлення, монтажу, експлуатації, ремонту, реконструкції

об'єктів котлонагляду та їх деталей, складальних одиниць.

2.3.4. Контроль за допуском до виконання робіт зварників, своєчасною перевіркою знань НД інженерно-технічних працівників, які займаються проектуванням, виготовленням, ремонтом та реконструкцією об'єктів котлонагляду та їх деталей, складальних одиниць.

2.3.5. Участь у періодичних, типових та кваліфікаційних, попередніх (заводських) та приймальних випробуваннях дослідних та головних зразків об'єктів котлонагляду та їх деталей, складальних одиниць.

2.3.6. Дозвіл на виготовлення, реконструкцію або ремонт об'єктів котлонагляду видається територіальним управлінням підприємству, яке має передбачені конструкторською та технічною документацією технічні засоби та умови для якісного виконання вказаних робіт та контролю якості виробу в цілому, окремих його деталей, а також зварних з'єднань у відповідності з НД на виготовлення, реконструкцію, ремонт, укомплектованому навченими та атестованими фахівцями.

Дозвіл на виготовлення може видаватися як на певну кількість об'єктів, що випускаються серійно (згідно з ГОСТ 15.001), так і на поодинокі об'єкти (згідно з ГОСТ 14.004). Дозвіл може бути оформлений також на декілька різнотипових поодиноких об'єктів котлонагляду. У цьому випадку необхідно вказати найменування об'єктів, ТУ та креслень загального виду об'єктів котлонагляду, на виготовлення яких видано дозвіл.

Для котлів і посудин, які виготовляються серійно, оформляється дозвіл на виготовлення дослідного зразка.

При виготовленні об'єкта котлонагляду з використанням деталей і складальних одиниць, які виготовлені на інших підприємствах,

необхідно подати копію дозволу територіального управління на

виготовлення вказаних деталей та складальних одиниць.

2.3.7. При зміні паспортної характеристики об'єкта котлонагляду або при переході на виготовлення об'єкта іншої моделі підприємству повинен бути виданий новий дозвіл.

В окремих випадках для підприємств, які випускають велику кількість поодиноких об'єктів або невеликих партій, передбачених даною Інструкцією, порядок оформлення дозволу на виготовлення об'єктів та контролю за дотриманням Правил при їх виготовленні по узгодженню з Держнаглядохоронпраці України (далі - Комітет) може бути змінений.

Дозвіл на реконструкцію видається на конкретний об'єкт котлонагляду з урахуванням його фактичного стану (строк та умови

експлуатації, ступінь зносу окремих вузлів та деталей, режим

використання та ін.).

2.3.8. Виготовлення або ремонт об'єктів котлонагляду з відступами від державних стандартів або технічних умов може бути допущене тільки з дозволу організації, яка затвердила або узгодила відповідний документ. Якщо цей документ був погоджений з наглядовим органом іншої держави, то відступи погоджуються також з Комітетом.

2.3.9. Копія дозволу Комітету або іншої організації на виготовлення об'єктів котлонагляду з відступами від НД вкладається в паспорт кожного об'єкта котлонагляду.


3. Видача дозволу на виготовлення об'єктів котлонагляду


3.1. Дозвіл на виготовлення видається територіальним управлінням підприємству, що розпочинає виготовлення об'єктів котлонагляду, на які поширюються Правила:

3.1.1. Парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в межах котлів та посудин, а також поза ними, їх деталей і складальних одиниць згідно з п.1.3. даної Інструкції.


3.2. Дозвіл на виготовлення об'єктів котлонагляду видається підприємству:

3.2.1. Яке вперше розпочинає виготовлення об'єктів котлонагляду, деталей та складальних одиниць, а також для власних потреб та на експорт.

3.2.3. При виготовленні дослідного зразка об'єкта котлонагляду.

3.2.4. По закінченні строку дії раніше виданого дозволу або після зняття територіальним управлінням заборони на випуск об'єктів, яка була накладена раніше за порушення технології та НД підприємством-виготовлювачем.

3.2.5. При зміні паспортних характеристик об'єктів котлонагляду.

3.2.6. Дозвіл на виготовлення об'єктів котлонагляду з відступами від Правил може бути виданий як виняток тільки Комітетом. При цьому підприємство-виготовлювач подає в Комітет відповідне технічне обгрунтування, а також висновки головної організації і територіального управління.


3.3. Дозвіл видається строком на 3 роки за формою, наведеною у додатку N 1. При видачі дозволу на разове виготовлення вказується кількість об'єктів, деталей, складальних одиниць.

3.4. Видача дозволів підприємствам на виготовлення об'єктів котлонагляду, що не підлягають згідно з Правилами реєстрації в

органах Держнаглядохоронпраці, їх деталей і складальних одиниць,

територіальні управління можуть передавати підпорядкованим їм

державним інспекціям котлонагляду та підйомних споруд.


4. Видача дозволу підприємству, яке вперше

розпочинає серійне виготовлення об'єктів котлонагляду


4.1. Дозвіл на виготовлення об'єктів котлонагляду (установочної партії) підприємству, що вперше розпочинає їх виготовлення, видається територіальним управлінням на підставі заяви підприємства, в якій вказуються тип, модель (конструктивне виконання) та робочі параметри (тиск пари, газу, рідини та максимально можлива їх температура, характеристика середовища) об'єктів котлонагляду, деталей, складальних одиниць, які підлягають виготовленню, номерів складальних креслень, технічних умов.


4.2. До заяви додаються:

4.2.1. Зразок заповненого паспорта об'єкта котлонагляду або посвідчення про якість виготовлення деталі, складальної одиниці, на виготовлення яких видається дозвіл.

4.2.2. Інструкція по монтажу і експлуатації об'єкта розроблена згідно з вимогами ГОСТ 2.601 - "Експлуатаційні документи" (для посудин під тиском - з урахуванням вимог ОСТ 26291). При виготовленні деталей або складальних одиниць об'єктів подання Інструкції не обов'язкове.

В Інструкції поряд з іншими вимогами викладаються вказівки по

безпечному обслуговуванню об'єктів котлонагляду, а також

періодичність та обсяг технічних опосвідчень згідно з Правилами.

4.2.3. Копія акта та протоколу приймальних випробувань дослідного зразка об'єкта з усіма необхідними до них додатками.

4.2.4. Технічні умови на виготовлення, які розробляються згідно з ГОСТ 2.114 спеціалізованою організацією, затверджуються

згідно з ГОСТ 2.115 та погоджуються з Комітетом. Технічні умови

повинні містити відомості про матеріали, які застосовуються,

вказівки по контролю якості зварювання, норми оцінки якості

зварних з'єднань та норми бракування, допустимі відхилення від

підлягаючих нормуванню величин, а також порядок приймання готової

продукції.

У випадках виготовлення об'єкта котлонагляду за кресленням та

технічними умовами, розробленими іншим підприємством,

територіальному управлінню подається також довідка про те, що в

передану документацію внесені всі зміни, які прийняті до моменту

передачі згідно з ГОСТ 2.501.

4.2.5. Креслення загального виду об'єкта котлонагляду,

деталей, складальних одиниць з зазначенням найменування, типу,

номера, технічні умови та їх характеристики.

4.2.6. Довідка про наявність на підприємстві передбачених

Правилами та НД технологічного обладнання, відповідного оснащення,

інструменту та розроблених технологічних процесів, необхідних для

виготовлення об'єктів котлонагляду, деталей складальних одиниць.

4.2.7. Розроблені у відповідності з ГОСТ 3.1105 технологічні