|цегляної кладки | 0,8 |

|---------------------------------------------------------------|

|Зона виконання пальових, маломеханiзованих земляних i | |

|бетоннiх робiт | 0,5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Головнi проходи i проїзди | 5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Другоряднi проходи i проїзди | 2,5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Охоронне освiтлення | 1,5 |

|---------------------------------------------------------------|

|Склади | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

|Конторськi i громадськi примiщення | 15 |

|---------------------------------------------------------------|

|Майстернi | 18 |

-----------------------------------------------------------------


Освiтлення мiсць виконання будiвельно-монтажних робiт необ-

хiдно приймати згiдно з нормою освiтлення ГОСТ 12.1.046-85. Реко-

мендованi освiтлювальнi прилади наведенi в табл.2.


Таблиця 2


-----------------------------------------------------------------

|Ширина зони територiї, м | Освiтлювальнi прилади |

|---------------------------------------------------------------|

|До 20 |Свiтильники з лампами розжарювання |

| | |

|Вiд 21 до 150 |Освiтлювальнi прилади з лампами ДРЛ |

| | |

|Вiд 151 до 300 |Прожектори з лампами розжарювання |

| | |

|вище 300 |Освiтлювальнi прилади з ксеноновими |

| |лампами |

-----------------------------------------------------------------


У мiських умовах вибiр джерел електроенергiї для тимчасового

електропостачання будiвельного майданчика проводиться звичайно за

рахунок пiдключення до мiської енергосистеми. При неможливостi

пiдключення до мiської енергосистеми застосовують iнвентарнi

електростанцiї (табл.3), якi розмiщують в мiсцях засередження

споживачiв.


Таблиця 3


-----------------------------------------------------------------

| Шифр | Потужнiсть | | |

|електростанцiї|--------------------------| Розмiр, м|Напруга, В|

| | кВА | кВт | | |

|---------------------------------------------------------------|

| Контейнери зi знiмною ходовою частиною |

|---------------------------------------------------------------|

|ЖЕС-30 | 30 | 24 |2,51х1,03 | 400/230 |

| | | | | |

|ЖЕС-60 | 60 | 48 | 3,1х1,09 | 400/230 |

| | | | | |

|ДГ-50-5 | 62,5 | 50 | 6,2х2,3 | 400/230 |

| | | | | |

|АД-75-Т/400 | 94 | 75 | 5,9х2,3 | 400/230 |

|---------------------------------------------------------------|

| Контейнернi з постiйною ходовою частиною |

|---------------------------------------------------------------|

|АБ-4Т/230 | 5 | 4 |1,07х0,56 | 230 |

| | | | | |

|АБ-8Т/230 | 10 | 8 |1,42х0,81 | 230 |

| | | | | |

|ПЕС-15 А/М | 14,5 | 12 | 2,2х0,77 | 230/135 |

-----------------------------------------------------------------


Розрахунок водопостачання будiвельного майданчика включає:

визначення витрат води, вибiр джерел водопостачання, проектуван-

ня (при необхiдностi) водозабiрних i очисних споруд, складання

робочої схеми водопостачання будiвельного майданчика.

Основними споживачами води на будiвельному майданчику є

будiвельнi машини, механiзми i установки, технологiчнi процеси

(бетоннi роботи - приготування бетону, поливка поверхнi бетону,

штукатурнi, малярнi роботи, цегляна кладка тощо). Питома витрата

води для задоволення виробничих потреб наведена в табл. 4.


Таблиця 4


-----------------------------------------------------------------

| Споживач | Одиниця |Витрати |

| | вимiру | води |

|---------------------------------------------------------------|

|Екскаватор з двигуном внутрiшнього згорання | л/год | 10-15 |

|---------------------------------------------------------------|

|Автомашини (миття та заправка) | л/доб |300-600 |

|---------------------------------------------------------------|

|Трактор (миття та заправка) | " |300-600 |

|---------------------------------------------------------------|

|Компресорна станцiя | л/год | 5-10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Промивання гравiю (щебеню) | л/куб.м |500/1000|

|---------------------------------------------------------------|

|Приготування бетону в бетонозмiшувачi | " |210/400 |

-----------------------------------------------------------------

Продовження табл. 4


-----------------------------------------------------------------

| Споживач | Одиниця |Витрати |

| | вимiру | води |

|---------------------------------------------------------------|

|Поливання бетону i залiзобетону | л/куб.м | |

| | на добу |200-400 |

|---------------------------------------------------------------|

|Приготування вапняного, цементного та iнших | | |

|розчинiв | л/куб.м | 250-300|

|---------------------------------------------------------------|

|Цегляна кладка з приготуванням розчину | л на | |

| | 1000 шт | 90-230|

|---------------------------------------------------------------|

|Поливання щебеню (гравiю) | л | 4-10 |

|---------------------------------------------------------------|

|Малярнi роботи | л/кв.м | 0,5-1,0|

|---------------------------------------------------------------|

|Садiння дерев | л/шт | 0,5-100|

|---------------------------------------------------------------|

|Поливання газонiв | л/кв.м | 10 |

-----------------------------------------------------------------


Сумарна витрата води на виробничi потреби визначається за фор-

мулою

,

де q1 - питома витрата води на виробничi потреби, л;

n1 - число виробничих споживачiв в найбiльш завантажену

змiну;

K1 - коефiцiєнт на неврахованi витрати води (дорiвнює 1,2);

Кj ' - коефiцiєнт годинної нерiвномiрностi споживання води

(дорiвнює 1,5);

t1 - кiлькiсть годин в змiну.

Витрати води на господарчо-побутовi потреби визначаються за

формулоюде q2 - питома витрата води на господарчо-побутовi потреби, л;

n2 - число працюючих в найбiльш завантажену змiну;

K2 - коефiцiєнт годинної нерiвномiрностi споживання води

(дорiвнює 1,5);

q2' - витрата води на приймання душа одним працюючим, л;

n2' - число працюючих, якi користуються душем (40 %);

t2 - тривалiсть використання душової установки (45 хвилин).

Питома витрата води на задоволення господарчо-побутових пот-

реб наводиться в табл. 5.

Таблиця 5

-----------------------------------------------------------------

| Споживачi | Витрати |

| | води, л |

|---------------------------------------------------------------|

|На одного працюючого в змiну на неканалiзованих | |

|майданчиках | 15 |

| | |

|На одного працюючого в змiну на каналiзованих | |

|майданчиках | 25 |

| | |

|На одного обiдаючого в їдальнi (буфетi) | 10-15 |

| | |

|На приймання душа одним працюючим | 30 |

-----------------------------------------------------------------


Витрата води для зовнiшнього пожежогасiння приймається з роз-

рахунку тригодинної тривалостi гасiння однiєї пожежi i забезпе-

чення розрахункової витрати води на цi цiлi при пiковiй витратi

води на виробничi i господарчо-побутовi потреби (крiм витрат во-

ди на приймання душа та поливання територiї). Показники витрат

води для гасiння пожежi на будiвельному майданчику через гiдран-

ти наводяться в табл. 6.

Таблиця 6


-----------------------------------------------------------------

| Ступiнь | Категорiя | Об'єм будiвлi, тис. кв.м |

| вогнестiйкостi| пожежної |----------------------------------|

| будiвлi | небезпеки | до 3 | 3-5 | понад 5 |

|---------------------------------------------------------------|

| I,II | А, Б, В | 10 | 10 | 15 |

| | | | | |

| III | Г,Д | 10 | 10 | 15 |

| | | | | |

| III | В | 10 | 15 | 20 |

| | | | | |

| IV, V | Г,Д | 10 | 15 | 20 |

| | | | | |

| IV, V | В | 15 | 20 | 25 |

-----------------------------------------------------------------


При розрахунку витрат води необхiдно враховувати, що число

оночасних пожеж приймається на територiї будiвництва до 150 га 1

пожежа, понад 150 г - 2 пожежi.

Витрати води на гасiння пожежi будiвлi (Q3) складає 2,5 л/сек

з кожного струменя внутрiшнього пожежного крана.

Загальна витрата води для забезпечення потреб будiвельного

майданчика визначається за формулоюДля мiських умов джерелом водопостачання будiвельного майдан-

чика є, як правило, мiська мережа. У випадках вiдсутностi такої

можливостi необхiдно як тимчасовi джерела водопостачання викорис-

товувати природнi вiдкритi водоймища (рiки, озера, водосховища

тощо) i пiдземнi (артезiанськi, джерельнi, грунтовi) води або ре-

зервуари, що перiодично заповнюються водою. При цьому необхiдно

дотримуватись вимог ГОСТ 2761-84 та ГОСТ 2874-82.

Розрахунок теплопостачання будiвельного майданчика включає:

визначення споживачiв i розрахунок споживання тепла, вибiр тепло-

носiя, вибiр джерел теплопостачачення, складання робочої схеми

теплопостачання будiвельного майданчика.

Основними споживачами тепла на будiвельному майданчику є

мобiльнi iнвентарнi будiвлi i технологiчнi процеси, що вико-

нуються в зимових умовах (пiдiгрiв).

Розрахунок кiлькостi тепла проводиться окремо для кожної

будiвлi за максимальною годинною витратою в опалювальний перiод

за формулою


де - потреба в теплi в i-й групi будiвель;

К1 - коефiцiєнт, що враховує витрати тепла в мережах

(дорiвнює 1,1 - 1,5);

K2 - коефiцiєнт на неврахованi витрати тепла (дорiвнює

1,1 - 1,2).


Загальна потреба в теплi визначається за формулою


де - потреба в теплi для технологiчних процесiв.

Потреба в теплi для технологiчних процесiв (пiдiгрiвання води,

паропрогрiвання бетонних конструкцiй, вiдiгрiвання мерзлого грун-

ту) визначається теплотехнiчним розрахунком або береться з

довiдникiв.

Розрахунок потреби будiвельного майданчика у стиснутму повiтрi

включає: визначення споживачiв i їх сумарне споживання, вибiр

постачальникiв ресурсiв i складання схеми подачi стиснутого

повiтря.

Споживачами стиснутого повiтря є вiдбiйнi молотки, фарбувальнi

апарати, пiскоструминнi апарати тощо. Сумарна потреба в стиснуто-

му повiтрi визначається за формулою


де fi - витрати стиснутого повiтря i-м механiзмом, куб.м/хв;

ni - число однорiдних механiзмiв;

Кi - коефiцiєнт, що встановлює одночаснiсть роботи ме-

ханiзмiв (дорiвнює 0,85-1,4 при двох механiзмах; 0,8 при шес-

ти; 0,7 при десяти; 0,6 при п'яти; 0,5 при двадцяти).

Потужнiсть компресорної установки (N) визначається за форму-

лою

де q - потреба кожного iнструмента у повiтрi, куб.м/хв;

m - коефiцiєнт, що враховує витрати повiтря в трубопроводах

i iнструментах (дорiвнює 1,3-1,5);

К0 - коефiцiєнт, що враховує одночасну роботу iнструментiв.


Кiлькiсть iнструменту К0


1 1

2-3 0,9

4-6 0,83-0,8

7-10 0,78-0,71

12-20 0,69-0,56

25-40 0,55-0,53


Потреба пневмоiнструменту у стиснутому

повiтрi (q) складає, куб.м/хв:


Вiдбiйнi молотки............................ 0,9-1,3

Пневмолопати та пневмомолоти ................... 1

Пневмотрамбовка.............................. 0,8

Палебiйнi копри .............................. 1,8

Цемент-пушка................................ 5

Шлiфувальна машина з кругом дiаметром 50 см..... 1

Те саме, дiаметром 125 см. ......................1,6

Штукатурний апарат .......................... 2-2,5

Фарбувальний апарат......................... 0,2-0,3


Для задоволення потреб будiвельного майданчика застосовуються

пересувнi компресорнi станцiї продуктивнiстю 5-10 куб.м/хв та

стацiонарнi станцiї, розмiщенi в збiрно-розбiрних будiвлях про-

дуктивнiстю 40 куб.м/хв.


ЗМIСТ

---------------------------------------------------------------Загальнi положення ...........................................4


ПРОЕКТ ОРГАНIЗАЦIЇ БУДIВНИЦТВА

I. Визначення складу проекту органiзацiї будiвництва .........5


2. Органiзацiйно-технологiчнi схеми зведення будiвель

i споруд i методи виконання робiт .........................8


3. Календарний план будiвництва .............................14


4. Будiвельний генеральний план .............................18


5. Геодезичне забезпечення будiвництва ......................22


ПРОЕКТ ВИКОНАННЯ РОБIТ


6. Календарний план виконання робiт по об'єкту (виду робiт). 27


7. Будiвельний генеральний план .............................31


8. Технологiчнi карти .......................................38


9. Геодезичне забезпечення будiвельно-монтажних робiт .......41


10. Рiшення з технiки безпеки ...............................48


Додаток 1.

Рекомендованi умовнi позначення для розробки

будiвельного генерального плану ...........................53


Додаток 2.

Методика розрахунку електроенергiї, води, тепла

та стиснутого повiтря для будiвельного майданчика.........56
АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПОСОБИЕ


ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

(к ДБН А.3.1.5-96

"ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА")Часть 1

Технология и исполнительная документация

Киев -1997
УДК 69.05.658.5.012.2


Рекомендовано к изданию решением секции N 1 "Технология и ор-

ганизация промышленного строительства" АП НИИСП Госкомградострои-

тельства Украины.


Пособие по разработке проектов организации строительства и

проектов производства работ (к ДБН А.3.1-5-96 "Организация строи-

тельного производства").


Изложена методика разработки проектных решений и документации

в составе проектов организации строительства и проектов произ-

водства работ.


Содержит технические требования, методические указания и реко-

мендации, справочные материалы, а также примеры решения различных

задач, наиболее часто встречающихся при разработке организацион-

но-технологической документации по организации строительства и

производству строительно-монтажных работ.


Для инженерно-технических работников проектных, проектно-тех-

нологических и строительных организаций.Предисловие


Пособие разработано с целью обеспечения проектных, проект-

но-технологических и строительных организаций методическими мате-

риалами, которые учитывают современное состояние строительства,