8.27 Розміщення АЗС та придорожніх станцій технічного обслуговування (СТО) повинно проводитись на основі техніко-економічного обгрунтування. Потужність АЗС (кількість заправок на добу) та відстань між ними залежно від інтенсивності руху рекомендується приймати згідно таблиці 8.2.

Таблиця 8.2 - Відстань між автозаправними станціями

Категорія дороги

 

Відстань між АЗС,

км

 

Потужність АЗС, заправок на добу

 

Розміщення АЗС

 

І

 

20-30

 

1000*

 

Двобічне

 

II

 

35-50

 

700*

 

 

 

III

 

40-60

 

500

 

Однобічне

 

IV

 

40-60

 

250

 

 

 

* Сумарна потужність АЗС

 

 

 

Кількість постів на придорожніх станціях технічного обслуговування залежно від відстані між ними та інтенсивності руху рекомендується приймати згідно таб­лиці 8.3.

На придорожніх станціях технічного обслуговування доцільно передбачати ав­тозаправні станції.

Таблиця 8.3 - Кількість постів на станціях технічного обслуговування

Категорія дороги

 

Відстань між СТО, км

 

Кількість постів на кожній СТО

 

Розміщення СТО

 

І

 

20-30

 

5

 

Двобічне

 

II

 

35-50

 

3

 

Двобічне

 

III

 

40-60

 

2

 

Однобічне

 

IV

 

40-100

 

2

 

Однобічне

 

 

8.28 Технологічний зв'язок для забезпечення роботи дорожньої служби слід пе­редбачати на автомобільних дорогах І категорії, а при наявності спеціальних вимог -на дорогах II та III категорій.

8.29 На зупинках пасажирського транспорту загального користування на дорогах І і II категорій обов'язково слід влаштовувати туалет.

8.30 Найбільш ефективною організацією побутового та технічного обслугову­вання є поєднання установ у комплексі.

Комплекси обслуговування формуються навколо головних споруд обслугову­вання, до яких відносяться майданчики відпочинку та АЗС.

Склад комплексів обслуговування, що рекомендуються для розміщення, наведе­ні в таблиці 8.4.

ДБН В.2.3-4-2000 c.62

 

Таблиця 8.4 - Склад комплексів обслуговування

Споруда обслуговування

 

Номер комплексу

 

 

 

1

2

3

Майданчик відпочинку для короткочасних зупинок

+

+

+

АЗС

-

+

+

Пункт харчування

-

+

+

Туалет

+

+

+

Торговий кіоск

-

 

+

 

+

СТО

-

 

+

+

Засоби технічного обслуговування (оглядові естакади та ін.)

+

+

+

Сміттєзбірники

 

+

+

+

Джерела питної води

+

+

+

Кемпінг

-

+

+

Пункт торгівлі

-

+

+

Стоянка для автомобілів, що охороняються

 

-

+

+

Мотель

-

-

+

Примітка.  Символ  "+"  означає  наявність  споруди  обслуговування  в  складі  комплексу;

"-" – відсутність

 

8.31 Забороняється розміщувати об’єкти сервісу, споруди:

-на тротуарах, зупинкових майданчиках пасажирського транспорту, загального користування, пішохідних  та велосипедних доріжках, на штучних спорудах;

-                        на автомобільних дорогах ближче 150 м до дорожніх розв’язок, шляхопроводів та мостів;

-                        на перехідно-швидкісних смугах;

-                        ближче, ніж за 100 м від залізничного переїзду.

8.32 Під’їзди до постійних об’єктів сервісу повинні мати перхідно-швидкісні смуги: у населених пунктах – відповідно до вимог ДБН 360; поза населенними пунктами – згідно 3.27 – 3.37.

8.33 Ділянка автомобільної дороги і місці розміщення об’єктів сервісу повинна бути обладнана дорожними знаками, розміткою, огородженнями та іншими технічними засобами згідно з проектом організації дорожнього руху, узгодженим з власником дороги  і Державтоінспекцією МВС Українита затвердженим в установленому порядку.

8.34 Рівень освітлення об’єктів сервісу і перехідно-швидкісних смуг під’їздів повинен відповідати вимогам  ДСТУ 3587.

9 ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

9.1 За впливом на навколишнє середовище встановлено три екологічні класи дорожніх об'єктів:

 Перший клас - крупні об'єкти, що значно впливають на навколишнє середовище - автомобільні дороги І і II категорій з кількістю смуг руху не менше чотирьох і споруди на них, окремі мостові споруди довжиною понад 500 м.

ДБН В.2.3-4-2000 c.63

Дорожні об'єкти першого класу віднесено до екологічно небезпечних видів дія­льності.

Другий клас - об'єкти, що суттєво впливають на навколишнє середовище. До них відносяться дороги II і III категорій з розрахунковою (перспективною) інтенсивні­стю руху понад 2000 од./добу і споруди на них, а також окремі ділянки на територіях особливої охорони і ділянки із складними умовами руху.

Третій клас - об'єкти, що незначно впливають на навколишнє середовище. До них відносяться автомобільні дороги з розрахунковою інтенсивністю до 2000 од./добу і споруди на них, а також технічно не складні дорожні об'єкти.

9.2 До складу проекту має входити оцінка впливу автомобільної дороги на нав­колишнє середовище, яка здійснюється згідно вимог ДБН А.2.2-1, ВБН В.2.3-218-007 та інших чинних нормативних документів і законодавчих актів.

9.3 Обгрунтування проектних рішень з точки зору охорони навколишнього сере­довища слід проводити на підставі порівняння кількісних рівнів забруднення середо­вища відпрацьованими газами, твердими викидами, радіоактивними сполуками, шу­мом, вібрацією, пилом від зношення покриттів та інших факторів дії транспортних за­собів на навколишнє середовище.

При перевищенні встановлених для даної території санітарних норм забруднення необхідно передбачити відповідні санітарно-захисні заходи або змінити напрямок траси.

9.4 При проектуванні автомобільних доріг, дорожніх споруд і комплексів, кар'єрів тощо, належить віддавати перевагу рішенням, що мінімально впливають на навколишнє середовище.

9.5 При проектуванні промислових баз, будівель і споруд дорожньої і автотран­спортної служб необхідно передбачати заходи по забезпеченню дотримання гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері, водоймищах і грунтах.

ДБН В.2.3-4-2000 c.64

ЧАСТИНА II. БУДІВНИЦТВО

10 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1 При будівництві та реконструкції автомобільних доріг, крім вимог даної час­тини Норм, слід дотримуватись вимог нормативних документів щодо безпеки дорожньо­го руху, охорони праці, а також вимог проектної документації, проекту організації будів­ництва (ПОБ) та проекту виконання робіт (ПВР).

10.2 Під час проведення робіт з будівництва та реконструкції автомобільних доріг слід передбачати заходи з охорони навколишнього середовища (родючого шару грунту, грунтових та поверхневих вод, повітряного простору, рослинно-тваринного світу).

При виборі методів будівництва і засобів механізації слід дотримуватись існуючих санітарних норм, норм граничних викидів забруднюючих речовин в атмосферу, грунтове та водне середовище, а також усувати інші види шкідливих дій на навколишнє середо­вище.

10.3 Заходи з охорони навколишнього середовища, а також заходи з організаційно-технічної підготовки будівництва автомобільних доріг необхідно здійснювати по окремих ділянках доріг відповідно до передбаченої проектною документацією черговості та сроків виконання будівельно-монтажних робіт.

10.4 Вибір засобів механізації для виконання різних видів робіт при будівництві автомобільних доріг необхідно проводити на підставі техніко-економічного порівняння різних варіантів схем комплексної механізації цих робіт, проектів організації будівництва.

11 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА

11.1 Організація та планування дорожньо-будівельних робіт здійснюється на підставі проектів організації будівництва та проектів виконання робіт.

Зміст, порядок розробки та затвердження ПОБ та ПВР визначені діючими нормативними документами.

11.2 ПОБ розробляється генеральною проектною організацією або за її замовлен-ням проектною організацією, що має ліцензію. В ПОБ повинні бути вирішені наступні основні питання: оптимальний термін будівництва, характер розподілу капіталовкладень по роках, визначені строки, обсяги та послідовність робіт; потреба в матеріальних, тру­дових, енергетичних ресурсах і шляхи їх покриття; вирішені питання організації виробничої бази будівництва і розроблені заходи з забезпечення належних умов праці.

11.3 ПВР складається генеральним підрядником або проектними організаціями у випадках, передбачених 3.7 і 3.10 ДБН А.3.1-5. ПВР є основою для організації виконання робіт, а також для оперативного контролю та обліку.

11.4 При будівництві окремих ділянок дороги вцілому та при виконанні окремих видів дорожньо-будівельних робіт доцільно застосовувати потоковий метод будівництва.

В умовах будівництва групи розосереджених об'єктів невеликої довжини для виконання однакових видів робіт необхідно передбачати організацію спеціалізованих потоків, що послідовно перемішуються з одного об'єкту на інший в складі, як правило, одного комплексного потоку.

Швидкості потоків, величини організаційних та технологічних перерв між вико-нанням окремих видів робіт повинні встановлюватись на підставі техніко-економічного порівняння варіантів організації будівництва з урахуванням оптимальної швидкості ви-


ДБН В.2.3-4-2000 c.65

конання найскладніших та найбільш трудомістких будівельних процесів та інших ор­ганізаційних та економічних факторів (досягнутого рівня використання та ступеню гото­вності технічних ресурсів, можливості оперативного маневрування ресурсами, викорис­тання конструкцій та матеріалів, що дозволяють механізувати будівельні процеси, вико­ристовувати місцеві матеріали, побічні продукти, відходи виробництва, тощо).

11.5 Строки виконання зосереджених робіт повинні забезпечити прийняту швид­кість та ритмічність комплексного потоку по будівництву автомобільної дороги.

До зосереджених слід віднести роботи з будівництва великих мостів, складних ре­гуляційних споруд, а також земляного полотна на окремих ділянках, де обсяг земляних робіт на 1 км в три та більше разів перевищує середній покілометровий обсяг земляних робіт, або різко відрізняється підвищеною складністю проведення робіт та трудомісткіс­тю від робіт на суміжних ділянках (переходи через болота, скельні грунти, глибокі виїм­ки тощо).

11.6 Організація контролю якості будівництва автомобільних доріг здійснюється згідно розділу 8 ДБН А.3.1-5.

11.7 При будівництві доріг І-ІІ категорій або в складних умовах будівництва інспе­кційний контроль проводиться спеціалізованими організаціями або комісіями, що мають на це відповідне повноваження і не підпорядковані безпосередньо підряднику або замов­нику та не несуть відповідальності за безпосереднє виконання робіт.

При інспекційному контролі здійснюється нагляд за роботою служб якості підряд­ника і замовника на об'єктах, виконується вибірковий контроль якості, а також приймає­ться участь у планових і позачергових перевірках та інших роботах, на які є повноважен­ня.

На основі наданих документів і результатів обстеження з'ясовується стан об'єкта та дієздатність служби забезпечення якості: стан геодезичного забезпечення об'єктів, наяв­ність засобів вимірювань, періодичність проведення контролю, інформація про усунення відмічених попередніми перевірками дефектів, правильність ведення документації, стан лабораторної служби, повнота та достовірність всіх видів контролю, оснащення прила­дами та устаткуванням, періодичність акредитації лабораторії, забезпеченість лабораторії нормативною документацією, чисельність і кваліфікаційний стан персоналу, оснащеність виконавців робіт необхідним технічним устаткуванням і засобами механізації, забезпече­ність виконавців робіт необхідною проектною та технологічною документацією (техно­логічні регламенти, карти, затверджений склад будівельних сумішей та інше). За резуль­татами вимірювань і випробувань в натурних умовах з'ясовується можливість подальшо­го продовження робіт. Обсяг необхідних вимірювань і випробувань, кількість проб, що проходять випробування, визначаються посадовою особою, яка відповідає за проведення вибіркового незалежного контролю відповідно до вимог нормативних документів.

11.8 В разі виявлення грубих порушень вимог нормативних документів, проектної чи технологічної документації, наявності неліквідованих дефектів, що були відмічені по­передніми перевірками і можуть спричинити руйнування конструкцій, втрату несучої здатності, зниження надійності в процесі експлуатації або можуть вплинути на безпечне проведення робіт чи безпеку руху транспорту, посадова особа, що відповідає за прове­дення інспекційного контролю і має відповідні повноваження, зобов'язана видати замов­нику і підряднику "Припис про зупинення робіт" і повідомити про це вищестоячу органі­зацію.