МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІУКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2014 № 343

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

28 травня 2014 р.

за № 564/25341

Про затвердження Інструкції з безпечної організації тапроведення масових вибухів на підприємствах рудної га-лузі з підземним способом розробки

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», статті 5 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію з безпечної організації та проведення масових вибухів на підприємствах рудної галузі з підземним способом розробки, що додається.
 2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому законодавством порядку:
 3. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 4. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.
 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Ю. Продан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12.05.2014 № 343

Зареєстровано в

Міністерстві

юстиції України

28 травня 2014 р. за № 564/25341

ІНСТРУКЦІЯ

з безпечної організації та проведення масових вибухів напідприємствах рудної галузі з підземним способом розробки

 1. загальні положення

1.1 Ця Інструкція поширюється на підприємства (рудники, шахти) незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням масових вибухів під час розробки родовищ рудних корисних копалин підземним способом.

 1. Ця Інструкція визначає організацію та порядок проведення масових вибухів із використанням вибухових матеріалів промислового призначення для відрізання, підсікання та відбивання рудного (породного) масиву, підпо- верхового обвалення блоків і міжкамерних ціликів; відбивання блоків, руйнування ціликів, обвалення стелин на повну висоту поверху та для ліквідації пустот.
 2. Вимоги цієї Інструкції обов'язкові для виконання посадовими особами та працівниками підприємств рудної галузі з підземним способом розробки, пов'язаних з організацією та проведенням масових вибухів із використанням вибухових матеріалів промислового призначення.

ІІ.Терміни та визначення понять

 1. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у значеннях, що визначені Гірничим Законом України, Законами України «Про охорону праці», «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», Правилами безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12 червня 2013 року № 355, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за № 1127/23659 (далі - НПАОП 0.00-1.66-13).
 2. Абревіатури, що вживаються у цій Інструкції:

ВКЗ - вертикальний концентрований заряд;

ВМ - вибухові матеріали;

ВР - вибухова речовина;

ВШТ - внутрішньо-шахтний транспорт;

ГВР - гранульована вибухова речовина;

ГВУ - головна вентиляційна установка;

ДАРС - державна аварійно-рятувальна служба;

ДШ - детонуючий шнур;

ЕВР - емульсійна вибухова речовина;

ЗІ - засоби ініціювання;

ЗМ - зарядна машина;

КД - капсуль-детонатор;

МВ - масовий вибух;

МЗМ - мобільна змішувальна машина;

МКЦ - міжкамерний цілик;

МТЗ - машина транспортно-зарядна;

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці;

НСІ - неелектрична система ініціювання;

ПБ - патрон-бойовик;

ПВС - пиловентиляційна служба;

ПЛА - план ліквідації аварії;

ТУ - технічні умови;

УПХ - ударно-повітряна хвиля.

 1. Загальні вимоги
 2. Поводження з ВМ промислового призначення під час організації, підготовки та проведення МВ необхідно здійснювати відповідно до вимог розділу VII НПАОП 0.00-1.66-13 та цієї Інструкції.
 3. До керівництва підривними роботами у разі проведення МВ допускаються працівники, які відповідають Вимогам до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами, затвердженим наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 травня 2006 року № 294, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 року за № 620/12494 (далі - НПАОП 0.00-7.01-06).
 4. Затвердження проектно-технічної документації на проведення МВ слід здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства.
 5. Будівництво та експлуатація стаціонарних підземних пунктів виготовлення гранульованих і водомістких ВР, застосування МЗМ в умовах промислового майданчика шахти повинні відповідати вимогам чинного законодавства.
 6. У період підготовки та проведення МВ у підземних умовах параметри меж небезпечних зон дії вибуху на людей визначаються розрахунком цих параметрів, що затверджені технічним керівником МВ.
 7. У разі проведення на підприємстві більше двох МВ на місяць, такі вибухи потрібно виконувати відповідно до графіка, затвердженого розпорядчим документом технічного керівника підприємства (рудника, шахти).
 8. МВ на підземних роботах за призначенням і масштабами підривних робіт поділяються на:
 • МВ та технологічні вибухи загальною вагою ВР до 5 тонн з відбивання запасів руди блоків (панелей), відрізання та підсікання рудного масиву;
 • МВ загальною вагою ВР більше 5 тонн з відбивання свердловинними і камерними зарядами ВР блоків, обвалення МКЦ та стелин, а також для ліквідації порожнин.
 1. У разі, коли напрям діяльності підприємства безпосередньо належить до видів виробництва, викладених у главах 17 та 18 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832, вимоги безпеки на підприємстві повинні відповідати вимогам зазначених глав.
 2. Вимоги до технічної документації та порядку проведення масово-го вибуху
 3. Підготовка та виконання МВ на підприємстві здійснюється відповідно до вимог технічної документації:
 • типового чи спеціального проекту проведення буропідривних робіт (далі - типовий проект);
 • технічного розрахунку МВ, форма якого наводиться в додатку 1 до цієї Інструкції;
 • розпорядку проведення МВ, якщо загальна вага заряду ВР до 5 тонн, за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції;
 • розпорядку проведення МВ, якщо загальна вага заряду ВР понад 5 тонн, за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції.
 1. Проведення МВ для обвалення блоків, руйнування МКЦ, стелин у разі застосування поверхово-камерних систем розробки родовища, а також для ліквідації порожнин, що загрожують обваленням поверхні, здійснюють за спеціальним проектом, який складають на кожний вибух для конкретних умов на підставі типового проекту.

Для безпечного проведення МВ залежно від стану масиву слід організовувати постійний звукометричний контроль стану конструктивних елементів панелей, блоків відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Порядок розробки та склад типового проекту на МВ мають відповідати вимогам чинного законодавства.
 2. У випадку зміни умов проведення підривних робіт, впровадження технічних рішень у типовий проект необхідно внести зміни. Зазначені зміни затверджуються в тому самому порядку, що й типовий проект.
 3. Розпорядок проведення МВ є складовою частиною технічного розрахунку вибуху. У розпорядку проведення МВ зазначають порядок, строки виконання та осіб, відповідальних за доставку ВР, розстановку постів охорони небезпечної зони, аншлагів, заряджання, введення ПБ, монтаж і перевірку справності підривної мережі, подачі команди на вибух, забезпечення провітрювання після МВ та допуску працівників у шахту чи район вибуху.
 4. У розпорядку проведення МВ із загальною вагою ВР до 5 тонн зазначають:
 • відповідального керівника за вибух - технічного керівника вибуху - заступника головного інженера з виробництва або начальника дільниці, який відповідає за безпечне проведення МВ і комплекс заходів, визначених обсягом технічних робіт на вибух. Відповідальний керівник за вибух призначається розпорядчим документом керівника підприємства (структурного підрозділу шахти);
 • коло обов'язків посадових осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з підготовкою та проведенням МВ;
 • строки здійснення окремих стадій робіт щодо підготовки та виконання МВ;
 • порядок виведення працівників за межі небезпечної зони перед вибухом;
 • порядок допуску працівників на дільницю після вибуху.
 1. У розпорядку проведення МВ із загальною вагою ВР більше 5 тонн зазначають:
 • відповідального керівника МВ - технічного керівника МВ - керівника підприємства або структурного підрозділу (шахти), який відповідає за безпечне здійснення МВ і комплексу заходів, визначених обсягом технічних робіт. Відповідальний керівник МВ призначається розпорядчим документом керівника підприємства;
 • технічного керівника МВ - заступника головного інженера з виробництва або начальника дільниці, який відповідає за безпечне здійснення МВ і комплексу заходів, визначених обсягом технічних робіт на вибух. Технічний керівник МВ призначається розпорядчим документом керівника підприємства;
 • дату і час виконання вибуху;
 • місцезнаходження відповідального керівника МВ під час підготовки та проведення МВ;
 • особу, відповідальну за доставку ВР і заряджання свердловин та камер;
 • порядок охорони ВР на увесь період доставки, зберігання ВР на місцях робіт і на період заряджання;
 • кількісний і поіменний склад осіб, зайнятих позмінно на доставці ВР, заряджанні, обслуговуванні зарядного устаткування, виготовленні та введенні патронів-бойовиків, монтажі підривної мережі, охороні небезпечних зон заносяться в книгу нарядів (дільниці) на кожну зміну;
 • місцезнаходження постів охорони небезпечної зони та порядок їх виставлення;
 • початок і закінчення робіт із заряджання, введення патронів-бойовиків, з монтажу підривної мережі;
 • небезпечну зону в шахті на період заряджання, монтажу підривної мережі та підривання зарядів;
 • відповідальних за виведення працівників із підземних виробок і з поверхневих споруд, які входять у межі небезпечної зони;
 • відповідального за виставлення постів охорони небезпечної зони (за необхідності) на поверхні;
 • відповідального за оповіщення про вибух керівників підприємств та організацій, що знаходяться неподалік місця вибуху;
 • термін і порядок виведення працівників із небезпечної зони, а також порядок допуску працівників після вибуху в небезпечну зону на поверхні та в шахту.
 1. З розпорядком проведення МВ відповідальний керівник ознайомлює зазначених у ньому виконавців під особистий підпис у разі:

МВ загальною вагою ВР до 5 тонн - до початку виконання робіт;

МВ загальною вагою ВР більше 5 тонн - не пізніше ніж за 2 доби до початку виконання робіт з підготовки вибуху.

 1. Про проведення МВ підприємство повідомляє відповідний територіальний орган Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - територіальний орган Держгірпромнагляду України). Про кожний спеціальний (експериментальний) МВ територіальний орган Держгірпромнагляду України має бути оповіщено не пізніше ніж за 2 доби.
 2. Організаційно-технічні вимоги під час виконання вантажнихоперацій з вибуховими матеріалами в умовах промислового май-данчика шахти
 3. Навантаження транспортних одиниць (МТЗ, вагонеток) ВМ заводського виробництва та ВР, що виготовлені в умовах промислового майданчика шахти за допомогою мобільної змішувальної машини з одночасним пакуванням мішків, здійснюють за наявності вантажно-розвантажувального майданчика, виконаного за типовим проектом проведення буропідривних робіт.
 4. Вантажні операції з ВМ в умовах промислового майданчика шахти мають виконуватися під керівництвом завідувача складу ВМ або іншої відповідальної посадової особи, яка призначена розпорядчим документом керівника підприємства. Доставка ВМ у підземних умовах дозволяється всіма видами і засобами шахтного транспорту, обладнання яких відповідає вимогам безпечного перевезення ВМ.
 5. Особи, призначені відповідно до пункту 5.2 цього розділу Інструкції, мають забезпечити безпечну організацію операцій з ВМ під час навантаження пакувань у вагони (вагонетки, МТЗ) та правильного закріплення вогнетривкого покривала на транспортній одиниці. При цьому слід ретельно оглядати пакування щодо якості тари та її цілісності, розміщувати пакування рівномірно по всій поверхні підлоги вагона, щільно одне до одного; ящики (коробки) розміщувати кришками догори, мішки - плиском зшивкою назовні. Слід забезпечувати максимальне використання місткості транспортної одиниці, але завантажувати не вище бортів вагона. Під час завантаження МТЗ сипкими ВР слід здійснювати заходи щодо пилозахисту працівників.

У разі виготовлення ЕВР в місцях використання та заряджання ними свердловин компоненти (сипкі, рідкі) допускається перевозити шахтними вагонами в упакованому вигляді (мішки) чи у бідонах, термосах або в спеціальних вагонах (мобільних цистернах).

 1. Спуск у шахту вагонів чи МТЗ дозволяється тільки після того, як відповідальна за доставку ВМ особа технічного нагляду впевниться в тому, що навантаження виконано відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.66-13.
 2. Транспортні одиниці з ВР мають знаходитись під наглядом відповідальних осіб на спеціально виділених місцях на промисловому майданчику шахти.
 3. Під час проведення вантажних операцій необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки згідно з чинним законодавством. Місця, спеціально виділені для цього, потрібно забезпечити необхідними засобами пожежогасіння відповідно до плану протипожежного захисту підприємства, затвердженого керівником підприємства. Засоби пожежогасіння мають бути завчасно підготовлені.
 4. Під час виконання вантажних операцій відповідальній особі за доставку ВМ забороняється допускати до робіт з ВМ працівників, які мають при собі сірники, запальнички та інші речі для паління.
 5. Порядок пересування автомобіля з ВМ у межах перевантажувального майданчика та подачі його до місця вивантаження має бути відображено в проекті організації робіт на розвантаження ВМ з автотранспорту, затвердженого керівником підприємства.
 6. Автомобілі, що очікують вивантаження, не слід залишати навіть на короткий час без охорони (нагляду водіїв). Автомобілі мають бути віддалені на відстань не менше ніж 15 м від місця вивантаження, двигуни мають бути заглушені.
 7. Допуск сторонніх осіб на місця виконання вантажних операцій з ВМ забороняється.
 8. Спуск транспортних одиниць з ВМ по шахтному стволу слід виконувати у встановлений графіком по шахті строк після спуску працівників в шахту. Графік затверджується розпорядчим документом керівника підприємства.
 9. Організаційно-технічні вимоги під час виконання доставкивибухових матеріалів електровозним транспортом
 10. Місця формування залізничного составу з ВМ на поверхні (клітьові руддвори) мають бути огороджені згідно з проектом. Перед входом до місця формування залізничного складу слід вивісити аншлаг «Прохід заборонено».
 11. Транспортні засоби з ВМ в шахті мають бути доставлені безпосередньо в район підготовки вибуху або розміщені в спеціальних пунктах - виробках відстою транспортних одиниць з ВР. При цьому вага ВР у виробці відстою має відповідати Вимогам технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15 травня 2007 року № 104, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2007 року за № 546/13813 (НПАОП 0.00-7.08-07).
 12. Водну магістраль в місцях розташування зарядної техніки та виробки відстою вагонів з ВР і МТЗ слід обладнати «гайками Богданова» діаметром 50 мм і пожежними кранами для швидкого під'єднання водяного рукава на випадок загоряння в місцях заряджання і зберігання ВР, а також розмістити в 2 м зі сторони входу не менше двох вуглекислотних вогнегасників та в 10-15 м телефон для зв’язку з диспетчером.
 13. У місцях розташування зарядного устаткування та у виробці відстою вагонів з ВР контактний провід має бути знеструмлений, закорочений на рейкову колію та встановлено аншлаг «Не вмикати! Працюють люди».
 14. У місці розташування зарядного устаткування мають знаходитися журнал огляду технічного стану та обліку роботи зарядної машини, а також журнал огляду і замірів опору заземлення пневмозарядної машини і трубопроводів.
 15. Допускається доставка зарядних трубопроводів у різних вагонах в одному залізничному складі з ВМ.
 16. Швидкість руху електровозного складу з ВМ має відповідати вимогам пункту 1.9 глави 1 розділу VII НПАОП 0.00-1.66-13.
 17. За наявності в кінці залізничного складу, який перевозить ВМ, людської вагонетки з супроводжуючими його працівниками між ними і машиністом електровоза має бути заздалегідь обумовлена сигналізація (звукова, світлова тощо).
 18. Вантажні одиниці, які постійно застосовуються для перевезення і доставки ВМ, мають щомісяця перед підготовкою і щозміни в ході підготовки до кожного МВ перевірятися працівником підприємства (механіком) ВШТ, дільниці підривних робіт чи його заступником на технічну справність.
 19. Працівники, які залучаються для доставки ВМ, мають бути проінструктовані відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05), щодо правил поводження з ВМ та протипожежного захисту. Старшим призначається працівник, на якого виписана наряд-путівка або наряд-накладна на доставку ВМ.