"Об утверждение правил формирования договорных цен и их уточнения в процессе строительства"(отменено - приказ Мінрегіонбуду Украины N527 от 21.11.08р)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ЦІН

ТА ЇХ УТОЧНЕННЯ В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА

Наказ від 09 вересня 1998 р. N 197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 вересня 1998 р. за N 614/3054

Виходячи з Положення про Державний комітет будівництва,

архітектури та житлової політики, затвердженого Указом Президента

України від 9.12.97 N 1342/97, та Положення про державну

реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної

виконавчої влади, органів господарського управління та контролю,

що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають

міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 28.12.92 N 731, із змінами та доповненнями від

15.06.94 N 420,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила формування договірних цін та їх уточ-

нення в процесі будівництва, що додаються.

2. Управлінню кошторисних норм, ціноутворення та експертизи

/Губень/ довести інформацію про затвердження Правил формування

договірних цін та їх уточнення в процесі будівництва до відома

зацікавлених організацій.

Голова Комітету

В.М.Гусаков

ПРАВИЛА ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ЦІН ТА ЇХ

УТОЧНЕННЯ В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА

Затверджено Наказом Держбуду України

від 09 вересня 1998 р. N 197

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 вересня 1998 р. за N 614/3054

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила формування договірних цін та їх уточнення в про-

цесі будівництва надалі - Правила) встановлюють порядок визна-

чення вартості підрядних робіт з будівництва, розширення, реконс-

трукції і технічного переоснащення діючих підприємств, будинків і

споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального

призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітек-

тури і містобудування (надалі - будівництво, реставрація та ре-

монт) при підрядному, господарському й змішаному способі їх

здійснення.

2. Правила призначені для застосування на території України

всіма учасниками інвестиційного процесу, незалежно від форм влас-

ності й відомчої належності.

3. Правила носять обов'язковий характер при визначенні вар-

тості будов (об єктів , будівництво (реставрація, ремонт) яких

здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів

підприємств, установ і організацій державної власності.

4. Правила розроблені, виходячи з умов дії в галузі

дворівневої системи ціноутворення:

базисної кошторисної вартості будівництва, реставрації та

ремонту, що обчислюється на стадії розробки кошторисної докумен-

тації (розділ А зведеного кошторисного розрахунку);

розрахункової вартості будівництва, реставрації та ремонту,

яка визначається на стадії укладання контракту і містить в собі

витрати замовника і підрядної організації, включаючи витрати, що

пов'язані з виконанням будівельно-монтажних (реставраційних, ре-

монтно-будівельних) робіт у ринкових умовах (розділ А та Б зведе-

ного кошторисного розрахунку).

5. Розбіжності, що виникають між учасниками будівництва,

реставрації та ремонту в період формування договірних цін і

взаєморозрахунків за виконані роботи, розглядаються Міжвідомчими

комісіями при обл(міськ)держадміністраціях та Дер-жбудом України.

Остаточне рішення приймається в установленому законодавством Ук-

раїни порядку.

II. ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ЦІН ТА ЇХ

УТОЧНЕННЯ В ПРОЦЕСІ БУДІВНИЦТВА

1. Договірні ціни призначені для формування вартості

будівництва (реставрації, ремонту) (додаток 4), визначення у

внутрішньобудівельних титульних списках будов і окремих об'єктів

витрат підрядника на виконання будівельних, монтажних, рестав-

раційних, ремонтно-будівельних робіт, прогнозування вартості

підрядних робіт, а також розрахунків між замовниками і підрядни-

ками за виконані роботи.

2. Договірні ціни на будівництво (реставрацію, ремонт) фор-

муються генпідрядником із залученням субпідрядних організацій при

укладенні або уточненні контрактів на підрядні роботи і подаються

на узгодження замовнику.

Підготовка матеріалів обгрунтування договірної ціни є

обов'язком підрядної організації.

У результаті спільного рішення оформляється протокол узгод-

ження договірної ціни на будівельну продукцію, який є невід'ємною

частиною контракту.

При здійснені будівництва (реставрації, ремонту) двома та

більше генеральними підрядними організаціями договірна ціна вста-

новлюється для кожного генерального підрядника окремо.

Прийнята замовником і підрядником договірна ціна не може

змінюватись однією стороною без погодження з іншою.

3. В особливих умовах до контракту обов'язково зазначається

посилання на документ, у відповідності з яким визначається до-

говірна ціна та проводяться взаєморозрахунки.

4. При формуванні договірної ціни вказується: одиниця

виміру, за яку вона встановлюється, грошова одиниця, в якій виз-

начається договірна ціна, спосіб визначення, розмір договірної

ціни, у тому числі базисної кошторисної вартості будівельно-мон-

тажних (реставраційних, ремонтно-будівельних) робіт і базисних

кошторисних інших витрат; форма узгодження договірної ціни.

Вибір одиниці виміру здійснюється на основі діючих будівель-

них норм і правил з урахуванням практики, що склалася у

будівництві (реставрації, ремонту).

Договірна ціна встановлюється в цілому для будови або для

окремих її частин.

5. В умовах ринкових відносин узгодження договірних цін може

відбуватися як на переговорах між замовниками і підрядниками, так

і в процесі проведення конкурсів (тендерів .

5.1. Узгодження договірних цін на переговорах між замовника-

ми і підрядниками здійснюється, як правило, традиційним шляхом -

замовник передає генеральній підрядній організації в установлено-

му порядку проектно-кошторисну документацію до виконання робіт,

підрядник підготовлює пропозиції щодо договірної ціни й узгоджує

її із замовником під час проведення переговорів. Складена за ре-

зультатами переговорів договірна ціна оформлюється у

відповідності з додатком 1. При здійсненні підрядною організацією

пусконалагоджувальних робіт договірна ціна оформлюється у

відповідності з додатком 2.

5.2. Узгодження договірних цін на конкурсних торгах

здійснюється у відповідності з Положенням про проведення кон-

курсів (тендерів) у будівництві, затвердженим постановою Кабінету

Міністрів України від 1 вересня 1998 року N 1369.

6. Договірні ціни можуть встановлюватись твердими та ди-

намічними:

6.1. Тверді (остаточні) договірні ціни встановлюються

незмінними на весь обсяг будівництва (реставрації, ремонту). Виз-

начаються з урахуванням коливання цін, яке очікується, і залиша-

ються без змін у період виконання робіт. У контракті робиться

цінове застереження: "Ціна тверда, зміні не підлягає". Як прави-

ло, такі ціни встановлюються на обсяг робіт, що закінчується про-

тягом одного року.

У тверді договірні ціни можуть включатися витрати на страху-

вання ризиків. Це забезпечує захист майнової зацікавленості учас-

ників контракту в обгрунтованих і погоджених замовником (інвесто-

ром) розмірах, але не більше двох відсотків.

6.2. Динамічні неостаточні, відкриті договірні ціни мають,

як правило, незмінну частину витрат - базисну кошторисну

вартість, що відноситься до діяльності підрядника, і коригуються

в процесі виконання робіт за фактом застосування до цін надбавок

знижок , що враховують рівень інфляції і дію економічних важелів

регулювання вартісних показників.

При встановленні динамічних договірних цін у контракті заз-

начається можливість і терміни їх коригування протягом поточного

року, а також коригування обсягів робіт, що переходять у

відповідності з обумовленою в контракті тривалістю будівництва

реставрації, ремонту) на наступні роки.

У додатках до контракту наводиться узгоджений сторонами ме-

тод уточнення договірної ціни, який має відповідати положенням

Порядку визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів

соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, а та-

кож реставрації пам'яток архітектури і містобудування (ДБН

IV-16-98, частина II) (надалі - Порядок).

7. Щодо будов і об'єктів соціальної сфери та об'єктів вироб-

ничого та невиробничого призначення, будівництво яких здійснюєть-

ся із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ

і організацій державної власності, на які складається зведена

відомість витрат додаток 3), крім договірної ціни на будову в

цілому (на її черги, пускові комплекси), визначаються договірні

ціни окремо на будівництво (реставрацію, ремонт) і окремо на ви-

конання пусконалагоджувальних робіт в розрізі кожного об єкта.

8. Основою для складання договірних цін є затверджені в ус-

тановленому порядку зведені кошторисні розрахунки, розроблені в

складі проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу,

локальні та об'єктні кошториси (ресурсні кошториси), а також кош-

торисні норми на конструктивні елементи і види робіт; вартісні

показники продукції і послуг для будівництва.

9. До складу договірної ціни включаються;

9.1. Обчислена в базисних цінах 1997 року базисна кошторисна

вартість будівельномонтажних реставраційних, ремонтно-будівель-

них) робіт, що підлягають виконанню генеральним підрядником у

відповідності з контрактом.

9.2. інші витрати, які входять у базисну кошторисну вартість

будівництва (реставрації, ремонту) і враховують:

збільшення прямих, накладних витрат та планових нагромаджень

понад враховані в базисній кошторисній вартості будівельно-мон-

тажних (реставраційних, ремонтнобудівельних) робіт;

пов'язану з діяльністю підрядної організації решту витрат

перевезення та відрядження на будову її робітників тощо).

9.3. Частина врахованого в зведеному кошторисному розрахунку

резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, що включається

в обсяг підрядних робіт, в установлених ДБН IV-16-98, частина 1)

розмірах від базисної кошторисної вартості будівельномонтажних

реставраційних, ремонтно-будівельних робіт.

Зазначена частина резерву коштів на непередбачені роботи і

витрати призначається для відшкодування додаткових витрат підряд-

них організацій, що виникають при виконанні робіт у випадках, у

яких підрядник:

змінює способи виконання робіт;

замінює машини й механізми;

замінює в установленому порядку окремі будівельні конс-

трукції, вироби й матеріали його постачання, що передбачені в ро-

бочих кресленнях, які видані для виконання робіт.

Решта резерву коштів на непередбачені роботи і витрати зали-

шається у розпорядженні замовника.

9.4. Базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт

базисна кошторисна вартість основних робіт і базисні кошторисні

інші витрати), які відносяться до діяльності підрядника (по

об'єктах соціальної сфери та об'єктах виробничого та невиробничо-

го призначення, будівництво яких здійснюється із залученням бюд-

жетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій дер-

жавної власності).

9.5. Витрати, доплати, знижки, що спричинені формуванням

ринкових відносин:

а) збільшенням зменшенням) вартості матеріалів; основної

заробітної плати робітників: вартості експлуатації будівельних

машин і механізмів, які входять до складу прямих витрат, понад

ті, що враховані в базисній кошторисній вартості і в главі 9 зве-

деного кошторисного розрахунку, - в узгоджених між замовниками і

підрядниками розмірах;

б) збільшенням зменшенням) маси накладних витрат понад ті,

що враховані в базисній кошторисній вартості і в главі 9 зведено-

го кошторисного розрахунку, - в узгоджених між замовниками й

підрядниками розмірах;

в) збільшенням зменшенням) маси планових нагромаджень понад

ті, що враховані в базисній кошторисній вартості будівельно-мон-

тажних (реставраційних, ремонтнобудівельних) робіт і в главі 9

зведеного кошторисного розрахунку;

г) сумою амортизаційних відрахувань за основними фондами й

нематеріальними активами підрядної організації, - в узгоджених

між замовниками й підрядниками розмірах;

д) земельним податком за користування ділянками, на яких

розміщуються будівлі та споруди, що знаходяться на балансі

підрядних організацій, і витрати на утримання яких передбачено

нормами накладних витрат;

е) збільшенням (зменшенням базисних кошторисних інших вит-

рат понад ті, що враховані в главі 9 зведеного кошторисного роз-

рахунку, - в узгоджених між замовниками і підрядниками розмірах;

є) збільшенням (зменшенням) обов'язкових відрахувань,

зборів, платежів, які передбачені чинним законодавством.

Крім того, в договірних цінах можуть враховуватись збільшен-

ня витрат на покриття збитків житлово-комунального господарства

по об'єктах соціальної сфери, що знаходяться на балансі підрядних