ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Науково-технічна рада
Р І Ш Е Н Н Я
03.10.2002 N 4

Про проект ДБН В.1.1-2002
"Пожежна безпека об'єктів будівництва"

Науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДБН
В.1.1-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва", що розроблений
Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки
Міністерства внутрішніх справ України за участю ВАТ "КиївЗНДІЕП",
інституту технічної теплофізики Національної академії наук
України, Державного департаменту пожежної безпеки Міністерства
внутрішніх справ України, управлінь (відділів) пожежної безпеки
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України,
управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях та у м.
Києві і внесений Управлінням архітектурно-конструктивних та
інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
Держбуду України, на заміну СніП 2.01.02.85* "Противопожарные
нормы".
2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
(Муляр Л.Х.) разом з Управлінням науково-технічної політики у
будівництві (А.Григор) підготувати до 01.12.2002 наказ про
затвердження та надання чинності зазначених державних будівельних
норм, а також їх видання та розповсюдження у встановленому
порядку.
3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення,
Державному департаменту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх
справ України з залученням профільних науково-дослідних інститутів
в 2002 році розробити пропозиції щодо внесення змін до чинних
нормативних документів з проектування будинків і споруд різного
призначення, пов'язані з вимогами ДБН В.1.1-2002 "Пожежна безпека
об'єктів будівництва". До введення зазначеного ДБН провести
організаційно-роз'яснювальну та науково-методичну роботу щодо його
положень з організаціями - користувачами зазначеного ДБН.

Голова НТР В.Череп

Довідка

Розроблення вказаних державних будівельних норм на заміну
СниП 2.01.02.85* "Противопожарные нормы" виконано Українським
науково-дослідним інститутом пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МВС
України на основі розгорнутої структури ДБН, схваленої НТР
Держбуду (рішення N 53 від 8 вересня 1999 р.).
Метою розробки ДБН є встановлення пожежно-технічної
класифікації будівельних матеріалів, конструкцій, протипожежних
перешкод, зовнішніх пожежних драбин, сходів та сходових кліток,
будинків і приміщень, а також загальних вимог щодо забезпечення
безпеки людей у разі виникнення пожежі, пожежної безпеки
конструктивних та об'ємно-планувальних вирішень, обладнання
будинків та інших споруд (далі - споруд), приміщень
інженерно-технічними засобами захисту від пожежі. Розроблені норми
поширюються на нове будівництво, реконструкцію, технічне
переоснащення, реставрацію, ремонт споруд і приміщень різного
призначення.
Перша редакція проекту ДБН була розроблена за участю ВАТ
КиївЗНДІЕП, інституту технічної теплофізики НАН України, Головного
управління державної пожежної охорони МВС України, управлінь
(відділів) державної пожежної охорони в областях та у м. Києві,
яка була направлена на відгук до 17 організацій (Академія пожежної
безпеки України (м. Харків); Черкаський інститут пожежної безпеки
ім. Героїв Чорнобиля; Львівське пожежно-технічне училище МВС
України; У(В)ДПО УМВС України в Дніпропетровській, Донецькій,
Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Чернівецькій
областях; УДПО ГУМВС в АР Крим та в м. Києві; Науково-дослідний
інститут будівельних конструкцій (м. Київ); Державний університет
"Львівська Політехніка"; Харківський державний технічний
університет будівництва та архітектури; ДПІ Київський
Промбудпроект (м. Київ); ВАТ "Київпроект").
З урахуванням наданих зауважень та пропозицій розроблено
остаточну редакцію проекту ДБН за договором між УкрНДІПБ та
Держбудом (співвиконавець - КиївЗНДІЕП).
Остаточна редакція проекту ДБН розглянута науково-технічною
радою УкрНДІПБ, яка схвалила її та рекомендувала Держбуду для
розгляду та затвердження у встановленому порядку.
Проект ДБН складається з таких розділів:
1. Загальні положення
2. Пожежно-технічна класифікація (Будівельні матеріали.
Будівельні конструкції. Протипожежні перешкоди. Будинки,
приміщення. Сходи, сходові клітки та зовнішні пожежні драбини)
3. Обмеження поширення пожежі між будинками
4. Обмеження поширення пожежі в будинках
5. Забезпечення безпечної евакуації людей (Загальні
положення. Евакуаційні виходи. Евакуаційні шляхи. Евакуація по
сходах та сходових клітках).
6. Забезпечення гасіння пожежі та проведення
пожежно-рятувальних робіт
7. Основні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі
(Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації.
Протипожежне водопостачання для зовнішнього та внутрішнього
пожежогасіння. Протидимний захист. Системи оповіщення про пожежу
та управління евакуацією людей).
ДОДАТОК А Перелік нормативних документів та
нормативно-правових актів, на які є посилання у даних Нормах.
ДОДАТОК Б Терміни та визначення.
ДОДАТОК В Загальні вимоги до розрахункових методів визначення
межі вогнестійкості будівельних конструкцій.
ДОДАТОК Г Метод випробувань будівельних конструкцій на
поширення вогню.
ДОДАТОК Д Конструктивні характеристики будинків залежно від
ступеня їх вогнестійкості.
ДОДАТОК Е Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню
системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей,
вибір типу системи оповіщення.
В проекті ДБН, на відміну від діючого СніП, розширено
пожежно-технічну класифікацію матеріалів, проведено гармонізацію
вимог згідно з накопиченим досвідом забезпечення пожежної безпеки
об'єктів будівництва і аналізом будівельних норм в інших країнах.
В проекті вперше наведено розділ про системи оповіщення.
Згідно з технічним завданням остаточна редакція проекту ДБН
узгоджена з Державним департаментом пожежної безпеки МВС України
(колишнім УДПО МВС України).
Проект ДБН пройшов комплексну правову та науково-технічну
експертизу технічного комітету зі стандартизації
"Будтехнормування", розглянутий на секції "Архітектура і
будівництво житлово-цивільних будинків і споруд" і рішенням секції
(протокол N 5 від 19 вересня 2002 р.) рекомендується до розгляду
НТР Держбуду з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених на
секції.

"Інформаційний бюлетень Держбуду", N 10, жовтень 2002 р.