КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Р I Ш Е Н Н Я

27.06.2007 N 28


Про першочергові завдання планування
територій регіонів та стан використання
субвенцій у їх розвиток


Розглянувши інформацію про загальний стан розроблення та
оновлення містобудівної документації з планування територій на
регіональному та місцевому рівні (схеми планування територій
областей та районів, генеральні плани міських і сільських
поселень, детальні плани міських районів), що здійснюється на
замовлення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
науково-дослідними і проектними інститутами містобудівного
профілю, колегія відзначає, що суттєве відставання у темпах
виконання робіт з планування територій від нагальних потреб
забезпечення розвитку регіонів має негативі наслідки для вирішення
питань забудови населених пунктів та інших територій, забезпечення
раціонального використання земель у поселеннях та за їх межами
гальмує розвиток житлового будівництва, формування відповідної
інженерної й транспортної інфраструктури, перешкоджає боротьбі з
корупційними явищами при використанні державних та комунальних
коштів.
Незадовільним залишається стан розроблення схем планування
територій Закарпатської, Житомирської, Iвано-Франківської,
Сумської, Полтавської, Херсонської, Чернівецької областей.
Виконання актуальних завдань підготовки до проведення в
Україні чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, пов'язаних з
розміщенням і реконструкцією значних спортивних споруд,
будівництвом об'єктів соціальної та інженерно-транспортної
інфраструктури, також потребує надійного, виконаного на сучасному
рівні містобудівного обґрунтування у вигляді оновлених генеральних
планів міст, де проводитиметься чемпіонат, іншої містобудівної
документації. Зважаючи на це, існує нагальна потреба у прискоренні
темпів робіт з планування відповідних територій та їх підготовки
до проведення чемпіонату.
Через незадовільний стан містобудівної документації
ускладнюється обґрунтування потреб у субвенціях та інших видах
державної допомоги розвиткові регіонів, населених пунктів, а також
здійснення контролю за раціональним використанням цих державних
коштів. Перевіркою, яка здійснена Міністерством, встановлені факти
порушення нормативних вимог щодо реалізації субвенцій, наданих
державою на соціально-економічний розвиток регіонів і населених
пунктів, будівництво житла для певних категорій громадян,
реставрацію пам'яток культури, через відсутність затвердженої в
установленому порядку проектно-кошторисної документації,
зволікання з формуванням переліку об'єктів, проведенням тендерів,
отриманням дозволів на виконання будівельно-монтажних робіт.
Такі факти встановлені у Полтавській, Київській, Запорізькій,
Житомирській областях та в Автономній Республіці Крим.
З метою виправлення ситуації, що склалася, колегія
В И Р I Ш И Л А:

1. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним державним адміністраціям спільно з виконкомами міських
рад:

1.1. У тримісячний термін розробити, у разі необхідності
скоригувати існуючі, та затвердити регіональні та місцеві програми
щодо планування територій на період 2007-2012 років за рахунок
коштів відповідних місцевих бюджетів та залучення коштів інших
джерел, не заборонених законодавством; передбачити при цьому
першочергове виконання та завершення в стислий термін робіт,
необхідних для містобудівного забезпечення підготовки до
проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

1.2. При формуванні та затвердженні місцевих бюджетів на
черговий рік передбачати виділення коштів на розроблення та
коригування містобудівної документації окремим рядком;

1.3. При розробленні та затвердженні програм
соціально-економічного розвитку регіонів, населених пунктів
керуватися положеннями відповідної містобудівної документації;

1.4. У термін до 25 липня ц.р. подати Мінрегіонбуду
пропозиції щодо першочергового фінансування робіт з планування
територій за рахунок коштів Державного бюджету на 2008 рік;

1.5. До кінця поточного року сформувати у містах, обраних для
проведення чемпіонату, підрозділи міськвиконкомів для вирішення
дозвільних питань відведення земельних ділянок та будівництва
об'єктів на засадах організаційної єдності ("єдиного вікна");

1.6. Забезпечити концентрацію вкладення коштів субвенцій,
спрямованих на розвиток регіонів, на об'єктах, які є визначальними
у питаннях цього розвитку; при вирішенні питань розподілу коштів
керуватись затвердженою містобудівною документацією щодо
пріоритетних напрямів містобудівної діяльності та нагальних потреб
розвитку соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури
регіонів.

2. Рекомендувати Дніпропетровській, Донецькій, Одеській,
Львівській обласним державним адміністраціям спільно з
міськвиконкомами міст - обласних центрів при опрацюванні
матеріалів генеральних планів цих міст до їх затвердження,
Київській міській та Харківській обласній державній адміністрації
спільно з Харківським міськвиконкомом шляхом внесення змін до
затверджених генеральних планів міст Києва і Харкова забезпечити
врахування вимог щодо проведення чемпіонату Європи 2012 року з
футболу.

3. Заступникам Міністра Беркуті А.В. та Соколову I.А. в
термін до 16.07.2007 подати пропозиції щодо персонального складу
робочої групи Мінрегіонбуду з оперативного вирішення питань щодо
забезпечення підготовки до проведення чемпіонату Європи 2012 року
з футболу, які належать до компетенції Міністерства, та взаємодії
з центральними і місцевими органами виконавчої влади із зазначених
питань.

4. Управлінню планування та забудови територій Міністерства
(Вашкулат О.М.) забезпечити:

4.1. Підготовку в місячний термін пропозицій щодо
фінансування у необхідному обсязі робіт з розроблення, погодження
та подання на розгляд Уряду у 2008 році проекту Містобудівного
кодексу України;

4.2. Підготовку до 15.08.2007 звернення до Кабінету Міністрів
України щодо першочергового фінансування робіт з планування
територій за рахунок коштів Державного бюджету на 2008 рік з
урахуванням пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних державних адміністрацій;

4.3. Розроблення спільно з іншими підрозділами Міністерства,
відповідними центральними органами виконавчої влади і внесення на
розгляд Уряду до кінця 2007 року пропозицій щодо вдосконалення
дозвільної системи в будівництві, передбачивши широке застосування
принципу організаційної єдності ("єдине вікно") при наданні
вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, маючи на
меті завдання створення найбільш сприятливих умов для здійснення
будівництва в порядку підготовки до проведення чемпіонату Європи
2012 року з футболу;

4.4. Розроблення протягом 2007 року змін до державних
будівельних норм ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і
забудова міських і сільських поселень" відповідно до змін у
сучасних пріоритетах забудови;

4.5. Розроблення протягом 2008 року Типового положення про
порядок реалізації генеральних планів населених пунктів з
виділенням першої черги розміщення будівництва та здійснення
моніторингу реалізації генеральних планів;

4.6. Опрацювання та подання на затвердження в установленому
порядку проектів нормативних документів щодо складу, змісту,
порядку розроблення, погодження та затвердження містобудівної
документації;

4.7. Надання методичної допомоги місцевим державним
адміністраціям, органам місцевого самоврядування при розробленні
та коригуванні містобудівної документації, вирішенні конкретних
питань містобудування.

5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків та споруд (Авдієнко О.П.) та ВАТ "КиївЗНДIЕП"
(Шахнова В.М.) для нормативного забезпечення відповідних питань
підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року:

5.1. Завершити розроблення і підготовку до затвердження
протягом 2007 року проекту державних будівельних норм "Готелі";

5.2. Забезпечити у 2008 році перегляд і коригування положень
державних будівельних норм ДБН В.2.2-134-2003 "Спортивні та
фізкультурно-оздоровчі споруди" згідно з вимогами проведення
міжнародних спортивних змагань.

6. Науково-дослідному і проектному інституту "Діпромісто"
(Білоконь Ю.М.), Державному інституту проектування міст
"Містопроект" (Кошло М.П.) в процесі завершення розроблення
генеральних планів міст Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Львова
передбачити врахування завдань проведення чемпіонату Європи
2012 року з футболу щодо розміщення спортивних споруд, готелів,
місць паркування транспорту та інших об'єктів, розвитку і
реконструкції інженерно-транспортної інфраструктури (в тому числі
реконструкції аеропортів) відповідно до завдань, погоджених
міськвиконкомами.

7. Державному науково-дослідному і проектному інституту
"УкрНДIПроцивільсільбуд" (Чижевський О.П.) на замовлення
Тернопільської обласної державної адміністрації забезпечити
розроблення в стислий термін Схеми планування території
Підволочиського району Тернопільської області.

8. Науково-дослідним і проектним інститутам "Діпромісто"
(Білоконь Ю.М.), "НДПI містобудування" (Онищенко В.М.) та
"УкрНДIПроцивільсільбуд" (Чижевський О.П.), якими виконується
основний обсяг робіт з планування територій на регіональному і
місцевому рівні:

8.1. Забезпечити першочергове розроблення містобудівної
документації для забезпечення потреб підготовки до проведення
чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

8.2. Вжити заходів щодо посилення виробничої бази, зважаючи
на зростаючий обсяг завдань з розроблення та оновлення
містобудівної документації для регіонів;

8.3. З метою підвищення рівня наукового забезпечення
містобудування протягом двох місяців розробити і подати до
Міністерства пропозиції щодо реорганізації наукових підрозділів
інститутів.

9. Рекомендувати міністерствам та іншим центральним органам
виконавчої влади, які є розпорядниками державних коштів нижчого
рівня, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з відповідними органами місцевого самоврядування:

9.1. Невідкладно завершити роботи щодо визначення структурних
підрозділів та організацій, на які покладається виконання функцій
замовника з реалізації коштів субвенції та державних програм;

9.2. Терміново затвердити переліки об'єктів, спорудження яких
фінансується з коштів субвенцій та державних програм, внести у
встановленому порядку, за необхідності, корективи у затверджені
переліки об'єктів, виключивши з них ті, що в повному обсязі не
забезпечені проектно-кошторисною документацією;

9.3. Організувати роботу щодо проведення тендерів для
визначення виконавців робіт та отримання дозволів на ведення
будівельно-монтажних робіт;

9.4. Встановити щомісячний пооб'єктний контроль за
використанням виділених коштів.

10. Департаменту розвитку регіонів (Гудзь А.О.) щоквартально,
на підставі вивчення ситуації на місцях, доповідати на засіданнях
колегії про хід реалізації коштів субвенцій та державних програм,
головним розпорядником яких є Мінрегіонбуд.

11. Затвердити План заходів Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України щодо реалізації положень Закону
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та
сприяння інвестиційній діяльності у будівництві" ( 1026-16 ), що
додається.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступників Міністра відповідно до розподілу повноважень.

Голова колегії В.Яцуба


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення колегії
Мінрегіонбуду
27.06.2007 N 28


ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо реалізації положень Закону України
"Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо здійснення державного
архітектурно-будівельного контролю та сприяння
інвестиційній діяльності у будівництві"
( 1026-16 )


------------------------------------------------------------------
¦N з/п ¦ Назва заходу ¦ Термін ¦ Відповідальний ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 1. Щодо реформування державного архітектурно-будівельного ¦
¦ контролю (відповідальний - Д.В.Iсаєнко) ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦1.1. Нормативне забезпечення ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.1.1 ¦Підготувати проект постанови ¦16 липня¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦Кабінету Міністрів України "Про¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦внесення змін до постанов ¦ ¦Вергела I.П. ¦
¦ ¦Кабінету Міністрів України: ¦ ¦Романова I.В. ¦
¦ ¦від 25.03.93 р. N 225 ¦ ¦ ¦
¦ ¦( 225-93-п ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Про затвердження Положення про¦ ¦ ¦
¦ ¦державний ¦ ¦ ¦
¦ ¦архітектурно-будівельний ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроль"; ¦ ¦ ¦
¦ ¦від 18.10.2006 р. N 1434 ¦ ¦ ¦
¦ ¦( 1434-2006-п ) "Про ¦ ¦ ¦
¦ ¦затвердження Положення про ¦ ¦ ¦
¦ ¦Державну ¦ ¦ ¦
¦ ¦архітектурно-будівельну ¦ ¦ ¦
¦ ¦інспекцію"; ¦ ¦ ¦
¦ ¦від 06.04.95 р. ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 244 ( 244-95-п ) "Про ¦ ¦ ¦
¦ ¦затвердження Положення про ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядок накладення штрафів за ¦ ¦ ¦
¦ ¦правопорушення у сфері ¦ ¦ ¦
¦ ¦містобудування" ¦ ¦ ¦
¦ ¦від 22.09.2004 р. N 1243 ¦ ¦ ¦
¦ ¦( 1243-2004-п ) "Про Порядок ¦ ¦ ¦
¦ ¦прийняття в експлуатацію ¦ ¦ ¦
¦ ¦закінчених будівництвом ¦ ¦ ¦
¦ ¦об'єктів" ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.1.2 ¦Провести громадське обговорення¦27 липня¦Кужель А.В. ¦
¦ ¦проекту постанови Кабінету ¦ ¦Толкачєв I.В. ¦
¦ ¦Міністрів України, зазначеного ¦ ¦ ¦
¦ ¦у п. 1.1.1 ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.1.3 ¦Погодити проект постанови ¦1 серпня¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦Кабінету Міністрів України з ¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦заінтересованими центральними ¦ ¦Вергела I.П. ¦
¦ ¦органами виконавчої влади ¦ ¦Романова I.В. ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.1.4 ¦Забезпечити внесення проекту ¦ 15 ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦постанови до Кабінету Міністрів¦ серпня ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦України ¦ ¦Вергела I.П. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Романова I.В. ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.1.5 ¦Розробити, підготувати до ¦Вересень¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦затвердження наказом ¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦Мінрегіонбуду та зареєструвати ¦ ¦Вергела I.П. ¦
¦ ¦у Мін'юсті: Положення про ¦ ¦Романова I.В. ¦
¦ ¦територіальний орган - Державну¦ ¦ ¦
¦ ¦архітектурно-будівельну ¦ ¦ ¦
¦ ¦інспекцію в АР Крим, областях, ¦ ¦ ¦
¦ ¦містах Києві і Севастополі; ¦ ¦ ¦
¦ ¦Положення про громадського ¦ ¦ ¦
¦ ¦інспектора держархбудконтролю; ¦ ¦ ¦
¦ ¦Положення про проведення ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевірок Держархбудінспекцією ¦ ¦ ¦
¦ ¦та її територіальними органами ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.1.6 ¦Забезпечити розроблення та ¦Листопад¦Керівники ¦
¦ ¦подання на затвердження ¦ ¦територіальних ¦
¦ ¦положень про територіальні ¦ ¦інспекцій ¦
¦ ¦інспекції ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦ ¦1.2. Організаційно-технічні ¦ ¦ ¦
¦ ¦заходи ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.2.1 ¦Підготувати пропозиції щодо ¦Червень ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦структури Держархбудінспекції ¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦та її територіальних органів ¦ ¦Папка В.В. ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.2.2 ¦Визначити необхідну кількість ¦ Липень ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦працівників Держархбудінспекції¦ ¦Папка В.В. ¦
¦ ¦та її територіальних органів ¦ ¦Старовойтов С.I.¦
¦ ¦ ¦ ¦Баглай В.А. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Бровар Л.М. ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.2.3 ¦Підготувати пропозиції Мінфіну ¦ Липень ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦щодо видатків Держбюджету на ¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦2008 рік на утримання ¦ ¦Папка В.В. ¦
¦ ¦Держархбудінспекції та її ¦ ¦Бровар Л.М. ¦
¦ ¦територіальних підрозділів ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.2.4 ¦Утворити територіальні ¦Жовтень ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦інспекції ¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Папка В.В. ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.2.5 ¦Опрацювати питання розміщення ¦Листопад¦Керівники ¦
¦ ¦територіальних органів ¦ ¦територіальних ¦
¦ ¦Держархбудінспекції ¦ ¦інспекцій ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.2.6 ¦Забезпечити реєстрацію ¦Грудень ¦Керівники ¦
¦ ¦територіальних інспекцій, ¦ ¦територіальних ¦
¦ ¦відкриття рахунків в установах ¦ ¦інспекцій ¦
¦ ¦Держказначейства, виготовлення ¦ ¦ ¦
¦ ¦печаток, укладання договорів ¦ ¦ ¦
¦ ¦оренди приміщень тощо ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦ ¦1.3. Кадрові питання ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.3.1.¦Підготувати пропозиції щодо ¦Жовтень ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦кандидатур на призначення ¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦керівників територіальних ¦ ¦Папка В.В. ¦
¦ ¦інспекцій ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.3.2 ¦Підготувати пропозиції щодо ¦Листопад¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦кандидатур на призначення ¦ ¦Бровар Л.М. ¦
¦ ¦головними бухгалтерами ¦ ¦ ¦
¦ ¦територіальних інспекцій ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦1.3.3 ¦Розробити та подати на ¦Листопад¦Керівники ¦
¦ ¦затвердження штатні розписи ¦ ¦територіальних ¦
¦ ¦територіальних інспекцій ¦ ¦інспекцій ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2. Щодо реформування системи ліцензування будівельної діяльності¦
¦ (відповідальний - Д.В.Iсаєнко) ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦2.1 Нормативне забезпечення ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦2.1.1.¦Підготувати проекти постанов ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кабінету Міністрів України: ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦ ¦"Про затвердження порядку ¦ Липень ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦ліцензування певних видів ¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦господарської діяльності у ¦ ¦Баглай В.А. ¦
¦ ¦будівництві" "Про внесення змін¦ ¦Вергела I.П. ¦
¦ ¦до постанов Кабінету Міністрів ¦ ¦ ¦
¦ ¦України: ¦ ¦ ¦
¦ ¦від 04.07.2001 р. "Про ¦ ¦ ¦
¦ ¦затвердження переліку ¦ ¦ ¦
¦ ¦документів, які додаються до ¦ ¦ ¦
¦ ¦заяви про видачу ліцензії для ¦ ¦ ¦
¦ ¦окремого виду господарської ¦ ¦ ¦
¦ ¦діяльності" ( 756-2001-п ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦від 14.11.2000 N 1698 ¦ ¦ ¦
¦ ¦( 1698-2000-п ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Про затвердження переліку ¦ ¦ ¦
¦ ¦органів ліцензування" ¦ ¦ ¦
¦ ¦від 29.11.2000 N 1755 ¦ ¦ ¦
¦ ¦( 1755-2000-п ) "Про термін ¦ ¦ ¦
¦ ¦дії ліцензії на провадження ¦ ¦ ¦
¦ ¦певних видів господарської ¦ ¦ ¦
¦ ¦діяльності, розміри і порядок ¦ ¦ ¦
¦ ¦зарахування плати за її видачу"¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦2.1.2 ¦Провести громадське обговорення¦27 липня¦Кужель А.В. ¦
¦ ¦проекту постанови Кабінету ¦ ¦Толкачєв I.В. ¦
¦ ¦Міністрів України, зазначеного ¦ ¦ ¦
¦ ¦у п. 2.1.1 ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦2.1.3 ¦Погодити проект постанови ¦1 серпня¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦Кабінету Міністрів України з ¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦заінтересованими центральними ¦ ¦Баглай В.А. ¦
¦ ¦органами виконавчої влади ¦ ¦Вергела I.П. ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦2.1.4 ¦Забезпечити внесення проекту ¦ 15 ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦постанови до Кабінету Міністрів¦ серпня ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦України ¦ ¦Баглай В.А. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Вергела I.П. ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦2.1.5 ¦Підготувати, погодити з ¦Жовтень ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦заінтересованими центральними ¦ ¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦органами виконавчої влади, ¦ ¦Баглай В.А. ¦
¦ ¦забезпечити затвердження ¦ ¦Вергела I.П. ¦
¦ ¦наказом Мінрегіонбуду та ¦ ¦ ¦
¦ ¦зареєструвати у Мін'юсті: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ліцензійні умови провадження ¦ ¦ ¦
¦ ¦певних видів господарської ¦ ¦ ¦
¦ ¦діяльності у будівництві ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядок здійснення контролю за ¦ ¦ ¦
¦ ¦дотриманням ліцензійних умов ¦ ¦ ¦
¦ ¦провадження певних видів ¦ ¦ ¦
¦ ¦господарської діяльності у ¦ ¦ ¦
¦ ¦будівництві порядок проведення ¦ ¦ ¦
¦ ¦ліцензійної експертизи щодо ¦ ¦ ¦
¦ ¦визначення спроможності ¦ ¦ ¦
¦ ¦суб'єктів господарювання ¦ ¦ ¦
¦ ¦виконувати певні види ¦ ¦ ¦
¦ ¦господарської діяльності у ¦ ¦ ¦
¦ ¦будівництві положення про ¦ ¦ ¦
¦ ¦експертну комісію з проведення ¦ ¦ ¦
¦ ¦ліцензійної експертизи ¦ ¦ ¦
¦ ¦положення про ліцензійну ¦ ¦ ¦
¦ ¦комісію органу ліцензування ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦3. Щодо реформування державної експертизи інвестиційних програм ¦
¦ і проектів будівництва (відповідальний - А.В.Беркута) ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ ¦3.1. Нормативне забезпечення ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.1.1 ¦Підготувати проект постанови ¦16 липня¦Губень П.I. ¦
¦ ¦Кабінету Міністрів України "Про¦ ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦внесення змін до постанови ¦ ¦Островська М.I. ¦
¦ ¦Кабінету Міністрів України від ¦ ¦ ¦
¦ ¦11.04.2002 N 483 ( 483-2002-п )¦ ¦ ¦
¦ ¦"Про порядок затвердження ¦ ¦ ¦
¦ ¦інвестиційних програм і ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектів будівництва та ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведення їх комплексної ¦ ¦ ¦
¦ ¦державної експертизи" ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.1.2 ¦Провести громадське обговорення¦27 липня¦Кужель А.В. ¦
¦ ¦проекту постанови Кабінету ¦ ¦Толкачєв I.В. ¦
¦ ¦Міністрів України, зазначеного ¦ ¦ ¦
¦ ¦у п. 3.1.1 ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.1.3 ¦Погодити проект постанови ¦1 серпня¦Губень П.I. ¦
¦ ¦Кабінету Міністрів України з ¦ ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦заінтересованими центральними ¦ ¦Островська М.I. ¦
¦ ¦органами виконавчої влади ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.1.4 ¦Забезпечити внесення проекту ¦ 15 ¦Губень П.I. ¦
¦ ¦постанови до Кабінету Міністрів¦ серпня ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦України ¦ ¦Островська М.I. ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.1.5 ¦Підготувати, погодити з ¦Грудень ¦Губень П.I. ¦
¦ ¦заінтересованими центральними ¦ ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦органами виконавчої влади, ¦ ¦Островська М.I. ¦
¦ ¦забезпечити затвердження ¦ ¦ ¦
¦ ¦наказом Мінрегіонбуду та ¦ ¦ ¦
¦ ¦зареєструвати у Мін'юсті ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правила виконання державної ¦ ¦ ¦
¦ ¦експертизи інвестиційних ¦ ¦ ¦
¦ ¦програм і проектів будівництва ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.1.6 ¦Розробити, підготувати до ¦Грудень ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦затвердження наказом ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мінрегіонбуду та зареєструвати ¦ ¦ ¦
¦ ¦у Мін'юсті Положення про ¦ ¦ ¦
¦ ¦спеціалізовану державну ¦ ¦ ¦
¦ ¦експертну організацію ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Укрдержбудекспертиза" та її ¦ ¦ ¦
¦ ¦місцеві підрозділи ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦ ¦3.2. Організаційно-технічні ¦ ¦ ¦
¦ ¦заходи ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.2.1 ¦Розробити порядок здійснення ¦Листопад¦Губень П.I. ¦
¦ ¦атестації працівників ¦ ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦Укрдержбудекспертизи та її ¦ ¦Островська М.I. ¦
¦ ¦місцевих підрозділів ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.2.2 ¦Забезпечити створення ¦Листопад¦Губень П.I. ¦
¦ ¦атестаційної комісії з ¦ ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦проведення атестації ¦ ¦Островська М.I. ¦
¦ ¦працівників ¦ ¦ ¦
¦ ¦Укрдержбудекспертизи та її ¦ ¦ ¦
¦ ¦місцевих підрозділів ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦ ¦3.3 Кадрові питання ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.3.1 ¦Підготувати за погодженням з ¦Грудень ¦Губень П.I. ¦
¦ ¦Кабінетом міністрів Автономної ¦ ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦Республіки Крим, обласними, ¦ ¦Островська М.I. ¦
¦ ¦Київською та Севастопольською ¦ ¦ ¦
¦ ¦міськими держадміністраціями ¦ ¦ ¦
¦ ¦пропозиції щодо керівництва ¦ ¦ ¦
¦ ¦місцевих підрозділів ¦ ¦ ¦
¦ ¦Укрдержбудекспертизи ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦3.3.2 ¦Забезпечити проведення ¦Грудень ¦Губень П.I. ¦
¦ ¦атестації працівників ¦ (за ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦Укрдержбудекспертизи та її ¦окремим ¦Островська М.I. ¦
¦ ¦місцевих підрозділів ¦графі- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ком) ¦ ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 4. Iнформаційні заходи (відповідальні - О.В.Кужель, ¦
¦ А.В.Беркута, Д.В.Iсаєнко) ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ 4.1 ¦Провести громадське обговорення¦27 липня¦Кужель А.В. ¦
¦ ¦проектів постанов Кабінету ¦ ¦Толкачєв I.В. ¦
¦ ¦Міністрів України щодо ¦ ¦ ¦
¦ ¦реформування порядку здійснення¦ ¦ ¦
¦ ¦держархбудконтролю, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ліцензування та державної ¦ ¦ ¦
¦ ¦експертизи інвестиційних ¦ ¦ ¦
¦ ¦програм і проектів будівництва ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦ 4.2 ¦Забезпечити публікації в ¦Постійно¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦засобах масової інформації з ¦ ¦Губень П.I. ¦
¦ ¦питань реформування ¦ ¦Ампілогов В.Ф. ¦
¦ ¦держархбудконтролю, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ліцензування у будівельній ¦ ¦ ¦
¦ ¦діяльності та експертизи ¦ ¦ ¦
¦ ¦інвестиційних програм і ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектів будівництва ¦ ¦ ¦
¦------+-------------------------------+--------+----------------¦
¦ 4.3 ¦Провести робочі зустрічі з ¦ За ¦Бондаренко О.М. ¦
¦ ¦керівництвом АР Крим, ¦графіком¦Григор А.Ф. ¦
¦ ¦облдержадміністрацій, Київської¦ ¦Папка В.В. ¦
¦ ¦та Севастопольської ¦ ¦ ¦
¦ ¦міськдержадміністрацій з питань¦ ¦ ¦
¦ ¦утворення та сприяння у роботі ¦ ¦ ¦
¦ ¦територіальних органів ¦ ¦ ¦
¦ ¦Держархбудінспекції ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------

Начальник Держархбудінспекції О.Бондаренко

Начальник Управління
ціноутворення, експертизи
та контролю вартості у будівництві П.Губен