Приказ 83. Об утверждении Инструкции об условиях и правиле проведение предпринимательской деятельности (лицензионные условия) из ремонта и эксплуатаци объектов трубопроводного транспорта нефтегазового комплекса Украины и контроль за их соблюдением


<br> ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА УКРАЇНИ<br> ДЕРЖНАФТОГАЗПРОМ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 7/6 від 19.01.99 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 10 лютого 1999 р.<br> vd990119 vn7/6 за N 83/3376<br> ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу<br> Держпідприємництва<br> N 39/178 ( <A HREF="97851">z0342-02</A> ) від 26.03.2002 )<br> Про затвердження Інструкції про умови і правила<br> провадження підприємницької діяльності<br> (ліцензійні умови) з ремонту та експлуатації<br> об'єктів трубопровідного транспорту<br> нафтогазового комплексу України та контроль за<br> їх дотриманням<br> <br> Відповідно до Законів України "Про трубопровідний транспорт"<br>( <A HREF="23985">192/96-ВР</A> ) та "Про підприємництво" ( <A HREF="3092">698-12</A> ), на виконання<br>постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. N 1020<br>( <A HREF="46045">1020-98-п</A> ) "Про порядок ліцензування підприємницької<br>діяльності" та відповідно до Положення про Ліцензійну палату<br>України, затвердженого Указом Президента України від 16 липня<br>1997 р. N <A HREF="37686">648/97</A>, Н А К А З У Є М О:<br> 1. Затвердити Інструкцію про умови і правила провадження<br>підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та<br>експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового<br>комплексу України та контроль за їх дотриманням (додається).<br> 2. Управлінню ліцензування економічної діяльності Ліцензійної<br>палати (Єфремову О.В.) та Управлінню інвестиційної діяльності<br>Держнафтогазпрому (Нестеру Л.Д.) в установленому порядку:<br> 2.1. Подати Інструкцію в п'ятиденний термін на державну<br>реєстрацію в Міністерство юстиції України.<br> 2.2. Довести Інструкцію до відома працівників управлінь<br>Ліцензійної палати, представництв Ліцензійної палати в Автономній<br>Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,<br>працівників управлінь Держнафтогазпрому.<br> 3. Управлінню контрольної роботи Ліцензійної палати<br>(Апатенко О.П.) передбачити в планах-графіках роботи перевірки<br>додержання порядку надання Держнафтогазпромом ліцензій на ремонт<br>та експлуатацію об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового<br>комплексу України, а також діяльності суб'єктів підприємницької<br>діяльності щодо дотримання умов і правил підприємницької<br>діяльності.<br> Управлінню інвестиційної діяльності Держнафтогазпрому<br>(Нестеру Л.Д.) передбачити в планах-графіках роботи перевірки<br>діяльності суб'єктів підприємницької діяльності щодо дотримання<br>умов і правил підприємницької діяльності.<br> 4. Управлінню інвестиційної діяльності Держнафтогазпрому<br>забезпечити публікацію Інструкції в засобах масової інформації.<br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Ліцензійної палати України Музичука В.Т. та заступника<br>Голови Держнафтогазпрому України Григор'єва В.І.<br> <br> Голова Ліцензійної<br> палати України С.І.Третьяков<br> <br> Голова Держнафтогазпрому<br> України В.С.Тарашевський<br> Затверджено<br> Наказ Ліцензійної палати України<br> Держнафтогазпрому України<br> 19.01.99 N 7/6<br> Інструкція<br> про умови і правила провадження підприємницької<br> діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та<br> експлуатації об'єктів трубопровідного<br> транспорту нафтогазового комплексу України та<br> контроль за їх дотриманням<br> 1. Загальні положення<br> 1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до ст.4 Закону<br>України "Про підприємництво" ( <A HREF="3092">698-12</A> ), ст.1 Закону України "Про<br>трубопровідний транспорт" ( <A HREF="23985">192/96-ВР</A> ), відповідно до постанови<br>Кабінету Міністрів України від 03.07.98 N 1020 ( <A HREF="46045">1020-98-п</A> ) "Про<br>порядок ліцензування підприємницької діяльності" та Положення про<br>Ліцензійну палату України, затвердженого Указом Президента України<br>від 16.07.97 N <A HREF="37686">648/97</A>.<br> 1.2. Інструкція визначає умови і правила провадження<br>підприємницької діяльності (ліцензійні умови) з ремонту та<br>експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового<br>комплексу України та порядок контролю за їх дотриманням.<br> 1.3. Об'єкти трубопровідного транспорту нафтогазового<br>комплексу включають:<br> магістральний трубопровід - технологічний комплекс, що<br>функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід<br>з усіма об'єктами і спорудами, зв'язаними з ним єдиним<br>технологічним процесом, або кілька трубопроводів, якими<br>здійснюються транзитні, міждержавні, міжрегіональні поставки<br>продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи,<br>спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними<br>вимогами щодо магістральних трубопроводів;<br> промислові трубопроводи - всі інші немагістральні<br>трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові,<br>внутрішньопромислові нафто-, газо- і продуктопроводи, міські<br>газопровідні системи.<br> 1.4. Перелік видів робіт з ремонту та експлуатації об'єктів<br>трубопровідного транспорту нафтогазового комплексу, які<br>здійснюються в межах виду діяльності, що ліцензується, наведено у<br>додатку. Ліцензія видається на один вид діяльності. При здійсненні<br>декількох видів робіт одного виду діяльності достатньо однієї<br>ліцензії.<br> 1.5. Інструкція поширюється на всіх суб'єктів підприємницької<br>діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми<br>власності.<br> 1.6. Ліцензії на провадження підприємницької діяльності з<br>ремонту та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту<br>нафтогазового комплексу видаються Державним Комітетом нафтової,<br>газової та нафтопереробної промисловості України<br>(Держнафтогазпромом) і діють на всій території України.<br> 1.7. Ліцензії, видані суб'єкту підприємницької діяльності,<br>розповсюджуються на його структурні підрозділи, які не мають<br>статусу юридичної особи.<br> 2. Умови та правила провадження підприємницької<br> діяльності з ремонту та експлуатації об'єктів<br> трубопровідного транспорту нафтогазового<br> комплексу України<br> 2.1. Діяльність, пов'язана з ремонтом та експлуатацією<br>об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового комплексу<br>України, повинна відповідати вимогам діючих технічних норм та<br>умов, ДСТУ, ГСТУ, екологічним, санітарно-епідеміологічним,<br>протипожежним та іншим нормативним актам, перелік яких наведено у<br>Переліку нормативних документів, що діють на території України,<br>для використання при ремонті та експлуатації об'єктів<br>трубопровідного транспорту, затвердженому наказом<br>Держнафтогазпрому України від 18.11.98 N 237.<br> 2.2. Суб'єкти підприємницької діяльності, що займаються<br>ремонтом та експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту<br>нафтогазового комплексу, повинні мати системи управління якістю,<br>які відповідають вимогам ДСТУ ISO 9000.<br> 3. Права та обов'язки суб'єктів<br> підприємницької діяльності<br> 3.1. Суб'єкти підприємницької діяльності, що отримали<br>ліцензію, мають право.<br> 3.1.1. Виконувати види робіт, що наведені у додатку.<br> 3.1.2. Отримувати всю необхідну інформацію стосовно змін та<br>доповнень до ліцензійних умов провадження підприємницької<br>діяльності та правил контролю за їх дотриманням, іншу інформацію<br>Ліцензійної палати України та Держнафтогазпрому з питань<br>ліцензування підприємницької діяльності.<br> 3.1.3. Оскаржувати дії органів контролю в установленому<br>законом порядку.<br> 3.2. Суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані.<br> 3.2.1. Виконувати роботи у строгій (суворій) відповідності до<br>діючих норм, зазначених у другому розділі Інструкції.<br> 3.2.2. Надавати Ліцензійній палаті України та<br>Держнафтогазпрому всю потрібну для контролю інформацію та<br>документи.<br> 3.2.3. Своєчасно проводити атестацію виконавців робіт і, за<br>потреби, надавати відомості про професійний та кваліфікаційний<br>склад (рівень) провідних фахівців до органів, що контролюють<br>дотримання ліцензійних умов.<br> 3.2.4. Повідомляти Ліцензійну палату України та<br>Держнафтогазпром про всі зміни умов здійснення своєї діяльності.<br> 4. Контроль за дотриманням ліцензійних умов<br> 4.1. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької<br>діяльності ліцензійних умов здійснюється Держнафтогазпромом,<br>Ліцензійною палатою України та її представництвами. Періодичність<br>перевірок встановлює орган, що здійснює контроль, але вона не<br>повинна бути частішою, ніж один раз на рік.<br> 4.2. Держнафтогазпром має право зупинити дію ліцензії на<br>певний термін у разі:<br> порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних<br>умов;<br> невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений<br>термін розпоряджень Ліцензійної палати України та<br>Держнафтогазпрому щодо дотримання ліцензійних умов.<br> Термін усунення порушень встановлює Держнафтогазпром. У разі<br>своєчасного усунення порушень, що призвели до зупинення дії<br>ліцензії, Держнафтогазпром приймає рішення про поновлення її дії.<br> 4.3. Держнафтогазпром має право анулювати ліцензію у разі:<br> виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії<br>чи в документах, що додаються до неї;<br> передання суб'єктом підприємницької діяльності ліцензій іншій<br>особі;<br> повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької<br>діяльності ліцензійних умов.<br> 4.4. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення<br>про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації<br>суб'єкта підприємницької діяльності.<br> 4.5. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її<br>анулювання доводиться у письмовій формі до відома суб'єкта<br>підприємницької діяльності та до Ліцензійної палати України у<br>5-денний термін з моменту прийняття такого рішення. У цей же<br>термін копія цього рішення надсилається до податкового органу за<br>місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності для<br>прийняття відповідного рішення.<br> 4.6. Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання<br>може бути оскаржено суб'єктом підприємницької діяльності в<br>судовому порядку.<br> Додаток<br> до підпунктів 1.4 та 3.1.1 Інструкції<br> про умови і правила провадження<br> підприємницької діяльності<br> (ліцензійні умови) з ремонту та<br> експлуатації об'єктів трубопровідного<br> транспорту нафтогазового комплексу<br> України та контроль за їх дотриманням<br> Перелік<br> видів робіт з ремонту та експлуатації об'єктів<br> трубопровідного транспорту нафтогазового<br> комплексу, які провадяться в межах виду<br> діяльності, який ліцензується<br> 1. Ремонт<br> 1.1. Капітальний ремонт лінійної частини магістральних та<br>промислових трубопроводів нафти, газу і продуктів їх переробки<br> 1.1.1. Земляні роботи, рекультивація при ремонті<br>трубопроводів.<br> 1.1.2. Демонтаж, розбракування труб, зварювально-монтажні та<br>безвогневі роботи при ремонті трубопроводів.<br> 1.1.3. Підіймально-очисні та ізоляційно-укладальні роботи при<br>ремонті трубопроводів.<br> 1.1.4. Ремонт переходів трубопроводів через водні перешкоди<br>шириною більше 10 м.<br> 1.1.5. Контроль якості ремонту труб і приймання зварювальних<br>робіт.<br> 1.1.6. Випробування трубопроводів на міцність та<br>герметичність.<br> 1.1.7. Капітальний ремонт ліній та споруд технологічного<br>зв'язку.<br> 1.1.8. Капітальний ремонт споруд електрохімзахисту.<br> 1.2. Капітальний ремонт компресорних та насосних станцій,<br>пунктів підігріву (підігрівання), підземних сховищ,<br>газорозподільних станцій та газорегуляторних пунктів<br> 1.2.1. Ремонт основного технологічного обладнання<br>компресорних та насосних станцій, в тому числі в умовах діючих<br>вибухопожежонебезпечних підприємств.<br> 1.2.2. Виконання вогневих та газонебезпечних робіт на<br>території і у вибухопожежонебезпечних приміщеннях в умовах діючого<br>підприємства.<br> 1.2.3. Ремонт споруд на вузлах зв'язку.<br> 1.3. Капітальний ремонт перевалювальних комплексів, пунктів<br>зливу-наливу нафти та нафтопродуктів, резервуарних парків та<br>підземних ємностей<br> 2. Експлуатація<br> 2.1. Магістральні трубопроводи нафти, газу та продуктів їх<br>переробки<br> 2.1.1. Експлуатація магістральних трубопроводів нафти, газу і<br>продуктів їх переробки.<br> 2.1.2. Виконання аварійно-відновлювальних робіт і поточного<br>ремонту на діючих магістральних трубопроводах.<br> 2.1.3. Дефектоскопія внутрішньої порожнини діючих<br>магістральних трубопроводів.<br> 2.1.4. Обстеження технічного стану діючих об'єктів<br>трубопровідного транспорту нафти, газу і продуктів їх переробки.<br> 2.1.5. Обстеження корозійного стану і роботи систем<br>електрохімзахисту діючих магістральних трубопроводів.<br> 2.1.6. Експлуатація ліній та споруд технологічного зв'язку.<br> 2.2. Компресорні і насосні станції, пункти підігріву,<br>підземні сховища, газорозподільні станції<br> 2.2.1. Експлуатація компресорних і насосних станцій, пунктів<br>підігріву, підземних сховищ, газорозподільних станцій.<br> 2.2.2. Пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання<br>і комунікацій, після їх ремонту та після профілактичних перевірок,<br>в умовах діючого вибухопожежонебезпечного підприємства.<br> 2.2.3. Діагностика обладнання на предмет визначення<br>технічного стану та залишкового ресурсу.<br> 2.2.4. Діагностика внутрішньої порожнини технологічних<br>трубопроводів компресорних та насосних станцій для визначення<br>технічного стану та залишкового ресурсу.<br> 2.2.5. Експлуатація споруд вузлів зв'язку.<br> 2.3. Системи газопостачання<br> 2.3.1. Експлуатація та ремонт розподільних газопроводів.<br> 2.3.2. Експлуатація та ремонт автомобільних газозаправних<br>станцій скраплених газів.<br> 2.3.3. Експлуатація та ремонт автомобільних<br>газонаповнювальних компресорних станцій.<br> 2.3.4. Експлуатація та ремонт кущових баз скраплених газів.<br> 2.3.5. Технічне обстеження діючих систем газопостачання.<br> 2.3.6. Обстеження корозійного стану і роботи систем<br>електрохімзахисту діючих систем газопостачання.<br> 2.3.7. Пусконалагоджувальні роботи на автомобільних<br>газозаправних станціях скраплених газів.<br> 2.3.8. Пусконалагоджувальні роботи на автомобільних<br>газонаповнювальних компресорних станціях.<br> 2.3.9. Пусконалагоджувальні роботи на кущових базах<br>скраплених газів.<br> 2.4. Експлуатація і ремонт обладнання перевалювальних<br>комплексів, пунктів зливу-наливу нафти та нафтопродуктів,<br>резервуарних парків та підземних ємностей<br> 2.5. Паспортизація об'єктів трубопровідного транспорту<br>нафтогазового комплексу.<br>