Об утверждении Правил определения стоимости строительства (ДБН Д.1.1-1- 2000)


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 174 від 27.08.2000<br> м.Київ<br> <br> vd20000827 vn174<br> <br> Про затвердження Правил визначення вартості<br> будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)<br> ( Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 див. в Наказі<br> Державного комітету будівництва, архітектури та<br> житлової політики України<br> N 80 ( <A HREF="105256">v0080509-02</A> ) від 07.05.2002 - вводяться<br> в дію з 1 липня 2002 року )<br> <br> На виконання пункту 3.2 Заходів щодо забезпечення виконання у<br>2000 році завдань, передбачених Посланням Президента України до<br>Верховної Ради України ( <A HREF="68698">276а/2000</A> ), Програмою діяльності<br>Кабінету Міністрів України ( <A HREF="69779">550-2000-п</A> ) та спрямованих на<br>поліпшення соціально-економічного становища, затверджених<br>постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2000 N 747<br>( <A HREF="68689">747-2000-п</A> ) "Про підсумки економічного та соціального розвитку<br>за І квартал 2000 року", Основних положень (Концепції)<br>ціноутворення у будівництві, схвалених Кабінетом Міністрів України<br>(доручення від 22.03.99 N 24132/31), і доручення Кабінету<br>Міністрів України від 02.08.2000 N 13544/12 та з метою створення<br>умов для впровадження напрацьованих ринкових методів визначення<br>вартості будівництва, спрямованих на спрощення механізму<br>ціноутворення, встановлення прозорості складових вартості<br>будівельної продукції, підвищення конкурентоспроможності<br>вітчизняних будівельних організацій, Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити розроблені Науково-виробничою фірмою "Інпроект"<br>та схвалені рішенням колегії Держбуду України від 5 липня 2000<br>року N 36 ( <A HREF="71698">v0036241-00</A> ) Правила визначення вартості будівництва<br>(ДБН Д.1.1-1-2000) і ввести в дію з 1 жовтня 2000 року.<br> 2. Управлінню реформування ціноутворення, методології<br>експертизи та контролю вартості будівництва (Губень П.І.)<br>забезпечити доведення Правил визначення вартості будівництва<br>(ДБН Д.1.1-1-2000) до заінтересованих організацій.<br> Видання та розповсюдження зазначених Правил покласти на<br>Науково-виробничу фірму "Інпроект".<br> 3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого<br>заступника Голови Комітету Беркуту А.В.<br> <br> Голова Комітету В.М. Гусаков<br> Затверджено<br> наказом Держбуду України<br> від 27 серпня 2000 р. N 174<br> Державні будівельні норми України<br> Правила визначення вартості будівництва<br> ДБН Д.1.1-1-2000<br> Замість ДБН IV-16-98, частини I, II<br> ( <A HREF="43968">v0004241-98</A>, <A HREF="43965">v0035241-98</A> )<br> Ці будівельні норми встановлюють основні правила визначення<br>вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та<br>технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту<br>житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та<br>благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та<br>містобудування* і носять обов'язковий характер при визначенні<br>вартості будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із<br>залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і<br>організацій державної власності.<br>____________<br>* Нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне<br> переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонт житла,<br> об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та<br> благоустрою, а також реставрація пам'яток архітектури та<br> містобудування надалі іменується "будівництво".<br> По будовах (об'єктах), будівництво яких здійснюється за<br>рахунок інших джерел фінансування, ці норми носять рекомендаційний<br>характер, і їх застосування обумовлюється контрактом.<br> Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний<br>способи здійснення будівництва.<br> Ці норми можуть застосовуватися для визначення вартості<br>ремонтно-будівельних робіт, які здійснюються на будовах (об'єктах)<br>промислового та іншого призначення, з урахуванням відповідних<br>галузевих та технологічних особливостей. Рішення з цього питання<br>приймаються відповідними міністерствами та іншими центральними<br>органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом.<br> <a name="R1"></a>Розділ 1<br> Система ціноутворення в будівництві<br> Положення цього розділу встановлюють:<br> - основні завдання кошторисного нормування і правила<br>ціноутворення в будівництві;<br> - види кошторисних нормативних документів*;<br> - вимоги до кошторисних нормативів;<br> - систему ціноутворення в будівництві;<br> - порядок розроблення, узгодження та затвердження кошторисних<br>нормативів.<br>____________<br>* Кошторисні нормативні документи надалі іменуються "кошторисні<br> нормативи".<br> Система ціноутворення в будівництві містить у собі кошторисні<br>нормативи, правила визначення вартості будівництва і складання<br>інвесторської кошторисної документації.<br> Кошторисні нормативи - це узагальнена назва комплексу<br>кошторисних норм, що об'єднуються в окремі збірники. Разом з<br>правилами і положеннями, що містять у собі необхідні вимоги, вони<br>служать для визначення вартості будівництва.<br> Інвесторська кошторисна документація - це сукупність<br>кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної<br>вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат,<br>пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на<br>стадії розроблення проектної документації.<br> Документи, які деталізують основні правила і положення, що<br>містяться в кошторисних нормативах класу "Д" відповідно до<br>Класифікації нормативних документів України в галузі будівництва,<br>можуть випускатися як допоміжні, у вигляді інструкцій, методичних<br>вказівок, посібників та інших матеріалів, що також<br>використовуються при визначенні вартості будівництва.<br> 1.1 Основні завдання кошторисного нормування і ціноутворення<br> в будівництві<br> 1.1.1 Основним завданням кошторисного нормування і<br>ціноутворення в будівництві є:<br> - забезпечення через систему ціноутворення в будівництві<br>визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестування;<br> - підвищення ефективності капітальних вкладень, забезпечення<br>економії фінансових та інших ресурсів, впровадження досягнень<br>науки, техніки, передового вітчизняного і закордонного досвіду в<br>будівельному виробництві, застосування нових матеріалів, виробів і<br>конструкцій, організаційних заходів тощо.<br> 1.2 Види кошторисних нормативів, що входять до системи<br> ціноутворення в будівництві<br> 1.2.1 Кошторисні нормативи поділяються на такі види:<br> - загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи;<br> - відомчі кошторисні нормативи;<br> - кошторисні нормативи для окремих великих будов;<br> - індивідуальні кошторисні норми.<br> 1.2.2 До загальнодержавних будівельних кошторисних нормативів<br>належать кошторисні нормативи, що входять до складу кошторисних<br>норм класу "Д". Вони затверджуються Держбудом України.<br> Загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи обов'язкові<br>для застосування всіма організаціями, установами і підприємствами<br>незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форм власності при<br>визначенні вартості будов "(об'єктів), будівництво яких<br>здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів<br>підприємств, установ і організацій державної власності.<br> 1.2.3 До відомчих кошторисних нормативів належать кошторисні<br>нормативи, що не входять до складу кошторисних норм класу "Д" і<br>затверджуються міністерствами та іншими центральними органами<br>виконавчої влади за погодженням з Держбудом України.<br> Відомчі кошторисні нормативи розробляються в обгрунтованих<br>випадках, коли за прийнятою для спеціалізованого будівництва<br>технологією і організацією робіт витрати трудових і<br>матеріально-технічних ресурсів значно відрізняються від<br>загальнодержавних. Ці нормативи застосовуються в тій галузі, для<br>якої вони розроблені.<br> Відомчі кошторисні нормативи обов'язкові для організацій,<br>установ і підприємств міністерства або іншого центрального органу<br>виконавчої влади, що затвердило ці нормативи. Для організацій,<br>установ і підприємств, що входять до сфери управління інших<br>міністерств та центральних органів виконавчої влади, ці нормативи<br>можуть бути обов'язковими за умови прийняття ними відповідного<br>рішення.<br> Відомчі кошторисні нормативи не повинні суперечити<br>загальнодержавним або дублювати їх.<br> 1.2.4 Для окремих великих будов в обгрунтованих випадках,<br>коли за прийнятою для цих будов технологією і організацією робіт<br>витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів значно<br>відрізняються від загальнодержавного рівня, можуть розроблятися<br>ресурсні елементні кошторисні норми на будову. Рішення про<br>розроблення таких норм приймається забудовником за погодженням з<br>Держбудом України.<br> Норми затверджуються відповідними міністерствами та іншими<br>центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом<br>України.<br> 1.2.5 До індивідуальних кошторисних нормативів належать<br>ресурсні елементні кошторисні норми, які розробляються у складі<br>інвесторської кошторисної документації на окремі конструкції та<br>роботи, передбачені в проекті (робочому проекті), за відсутності<br>відповідних норм у чинних збірниках ресурсних елементних<br>кошторисних норм. Ці норми затверджуються у складі проекту<br>(робочого проекту) і застосовуються тільки для будови (об'єкта) за<br>даним проектом.<br> 1.2.6 Усі кошторисні нормативи за ступенем укрупнення<br>поділяються на елементні та укрупнені.<br> 1.2.6.1 До елементних кошторисних нормативів належать:<br> - ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи<br>(РЕКН) (ДБН Д.2.2-99);<br> - ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування<br>(РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3-99);<br> - ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні<br>роботи (РЕКНр) (ДБН Д.2.4-2000);<br> - ресурсні елементні кошторисні норми на<br>ремонтно-реставраційні роботи (РЕКНР) (ДБН Д.2.5-2000);<br> - ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні<br>роботи (РЕКНпн) (ДБН Д.2.6-2000);<br> - ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і<br>механізмів (РКНЕМ) (ДБН Д.2.7-2000).<br> 1.2.6.2 До укрупнених кошторисних нормативів належать<br>укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРКН):<br> - на будівлі і споруди в цілому;<br> - на частини будівель і споруд, конструкції та види робіт.<br> 1.3 Вимоги до кошторисних нормативів<br> 1.3.1 Кошторисні нормативи повинні відповідати тільки<br>вимогам, що мають прямий стосунок до визначення вартості<br>будівництва. Вони повинні:<br> - відповідати основним завданням кошторисного нормування і<br>ціноутворення в будівництві, забезпечуючи достовірне визначення<br>вартості будівництва;<br> - бути технічно й економічно обгрунтованими, забезпечуючи<br>оптимальні витрати необхідних ресурсів, раціональне використання<br>довкілля;<br> - враховувати досягнення будівельної техніки і передовий<br>досвід, стимулюючи науково-технічний прогрес у будівництві;<br> - мати максимальну простоту і зручність у застосуванні,<br>давати можливість широкого використання електронно-обчислювальної<br>техніки та інших засобів автоматизації.<br> 1.3.2 Вихідними даними для розроблення кошторисних нормативів<br>є:<br> - найбільш раціональні технічні рішення в проектах;<br> - технологія будівельного виробництва і будівельні машини та<br>механізми, що відповідають останнім досягненням науково-технічного<br>прогресу;<br> - чинні стандарти на матеріали, вироби і конструкції, а також<br>устаткування.<br> 1.3.3 Дія кошторисних нормативів зберігається протягом<br>періоду між переходами на нові кошторисні норми. Перехід на нові<br>кошторисні норми обумовлюється змінами у сфері організації<br>будівництва, економічної політики держави і супроводжується<br>переробкою всієї системи кошторисних нормативів.<br> 1.3.4 Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів<br>(трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, витрат<br>матеріалів, виробів і конструкцій), встановлена на прийнятий<br>вимірювач будівельних або монтажних робіт, а також конструкцій,<br>виражена, як правило, у натуральних (фізичних) величинах або у<br>відносній формі (у вигляді коефіцієнтів).<br> Склад і кількість ресурсів у кошторисних нормах повинні<br>відповідати останнім досягненням в галузі технології й організації<br>будівельного виробництва, сучасному рівню технічного оснащення<br>будівельних і монтажних організацій, відбивати накопичений у<br>будівництві досвід, а також прогресивні проектні рішення,<br>матеріали, вироби і конструкції.<br> Головна функція кошторисних норм - визначення нормативної<br>кількості ресурсів, необхідних для виконання відповідного виду<br>робіт, як основи для наступного переходу до вартісних показників.<br> 1.3.4.1 У кошторисних нормах враховано повний комплекс<br>операцій, необхідних для виконання визначеного виду робіт в<br>усереднених умовах.<br> 1.3.4.2 Кошторисні норми призначені для:<br> - визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні<br>будівництва;<br> - визначення прямих витрат у вартості будівництва;<br> - розрахунків за обсяги виконаних робіт;<br> - розроблення укрупнених ресурсних показників по<br>конструктивних елементах і видах робіт на функціональну одиницю<br>виміру.<br> Кошторисні нормативи можуть також використовуватися при<br>розробленні поточних одиничних розцінок, визначенні тривалості<br>робіт, складанні технологічної документації (ПОБ, ПВР тощо),<br>встановленні норм списання матеріалів.<br> 1.3.4.3 У необхідних випадках кошторисні нормативи можуть<br>бути використані для економічної оцінки і порівняння окремих<br>проектних рішень, а також для аналізу структурних змін капітальних<br>вкладень.<br> 1.3.5 Кошторисними нормами передбачено виконання робіт у<br>звичайних умовах, не ускладнених зовнішніми факторами*. При<br>виконанні робіт в умовах, що їх ускладнюють, наприклад,<br>загазованість, розташування поблизу діючого устаткування, обмежені<br>умови складування матеріалів тощо, - до кошторисних норм<br>застосовуються коефіцієнти, наведені в загальних положеннях<br>відповідних нормативів.<br>____________<br>* Під звичайними умовами виконання робіт мається на увазі<br> виконання робіт, складування і внутрішньобудівельне<br> транспортування необхідних матеріалів, виробів і конструкцій без<br> впливу специфічних факторів і умов, що ускладнюють роботу.<br> Коефіцієнти до нормативних показників, наведені в окремих<br>збірниках кошторисних норм, не застосовуються до норм інших<br>збірників кошторисних норм за винятком випадків, обумовлених у<br>технічних частинах відповідних збірників.<br> 1.3.6 Параметри окремих величин (довжина, діаметр, площа<br>тощо), наведені в таблицях кошторисних норм з характеристикою<br>"до", слід обчислювати, включаючи зазначену межу.<br> 1.3.7 У кошторисних нормах наводиться середній розряд роботи,<br>який використовується при визначенні заробітної плати<br>робітників-будівельників і монтажників, а також ланки робітників,<br>зайнятих на роботах з доставки, монтажу, демонтажу і на керуванні,<br>обслуговуванні та ремонті (надалі "керування та обслуговування")<br>будівельних машин і механізмів.<br> 1.4 Система ціноутворення в будівництві<br> 1.4.1 Система ціноутворення в будівництві базується на<br>нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та<br>матеріально-технічних ресурсів.<br> Нормативними показниками є ресурсні елементні кошторисні<br>норми. На підставі цих норм і поточних цін на трудові та<br>матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати у вартості<br>будівництва.<br> Решта витрат, які враховуються у вартості будівництва,<br>визначається не за нормами, а розрахунково.<br> До таких витрат належать:<br> - накладні витрати;<br> - кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових<br>будівель і споруд або пристосування й використання існуючих та<br>новозбудованих будівель і споруд сталого типу;<br> - додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт<br>у зимовий період;<br> - інші витрати замовника і підрядних будівельно-монтажних<br>організацій, пов'язані із здійсненням будівництва;<br> - витрати на утримання служби замовника* і авторський нагляд;<br> - підготовка експлуатаційних кадрів;<br> - проектні та вишукувальні роботи;<br> - кошторисний прибуток;<br> - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;<br> - кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з<br>інфляційними процесами.<br>____________<br>* У цих ДБН під поняттям "служба замовника" слід вважати:<br> управління (відділи) капітального будівництва місцевих органів<br> виконавчої влади, відповідні підрозділи підприємств та<br> організацій, що створені задля виконання функцій замовника<br> будівництва.<br> 1.4.2 Ресурсні елементні кошторисні норми є первинними<br>кошторисними нормативами, призначеними для визначення нормативної<br>кількості ресурсів, необхідних для виконання різних видів<br>будівельних, монтажних, ремонтних і реставраційних робіт, прямих<br>витрат у вартості будівництва, а також для розроблення поточних<br>одиничних розцінок.<br> Норми диференційовано відбивають у своєму складі показники<br>трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, а також<br>витрати матеріалів, виробів і конструкцій.<br> Правила застосування РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР, РЕКНпн і<br>РКНЕМ при визначенні:<br> - трудових і матеріально-технічних ресурсів - наведено у<br>технічних частинах до норм та Вказівках щодо застосування норм;<br> - прямих витрат у вартості будівництва - наведено в Розділі<br>3.<br> 1.4.3 Кошторисні норми трудомісткості робіт, виконуваних<br>робітниками-будівельниками, монтажниками, середні розряди робіт,<br>наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР, РЕКНпн, і поточна вартість<br>людино-години відповідного розряду є нормативно-розрахунковою<br>базою для визначення заробітної плати робітників-будівельників і<br>монтажників.<br> Правила визначення кошторисної заробітної плати<br>робітників-будівельників і монтажників викладено в Розділі 3.<br> 1.4.4 Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих<br>витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у тому<br>числі заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та<br>обслуговуванні цих машин, є:<br> - кошторисні норми часу роботи будівельних машин і<br>механізмів, наведені в ресурсних елементних кошторисних нормах;<br> - кошторисні норми ресурсів, необхідних для їх роботи,<br>наведені в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних<br>машин і механізмів;<br> - поточні ціни машино-години, що розраховуються на підставі<br>ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і<br>механізмів.<br> Правила визначення вартості експлуатації будівельних машин і<br>механізмів викладено в Розділі 3.<br> 1.4.5 Кошторисні норми витрат будівельних матеріалів, виробів<br>і конструкцій, наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР, і поточні<br>ціни на них є нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих<br>витрат на матеріальні ресурси.<br> Правила визначення вартості матеріальних ресурсів викладено в<br>Розділі 3.<br> 1.4.6 Кошторисна нормативна трудомісткість робіт, наведена в<br>РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР, РЕКНпн і РКНЕМ, що враховує<br>трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників,<br>зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і<br>механізмів*, а також трудовитрати працівників, заробітна плата<br>яких передбачається в накладних витратах, є<br>нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної<br>трудомісткості будівництва, що здійснюється в звичайних умовах<br>виконання робіт при плюсовій температурі довкілля і помірному<br>вітрі (швидкістю до 10 м/сек.).<br>____________<br>* Нормативні трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та<br> обслуговуванні будівельних машин і механізмів, визначаються на<br> підставі РКНЕМ як сума витрат труда машиністів та робітників,<br> зайнятих на ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні<br> будівельних машин і механізмів.<br> 1.4.7 Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих<br>витрат можуть також служити поточні одиничні розцінки на<br>будівельні і монтажні роботи, складені на основі РЕКН, РЕКНМУ,<br>РЕКНр, РЕКНР, РЕКНпн і РКНЕМ, а також поточних цін на матеріали,<br>вироби і конструкції, машино-години будівельних машин і механізмів<br>і поточної вартості людино-години відповідного розряду.<br> 1.4.8 Норми, що застосовуються для визначення прямих витрат,<br>передбачають витрати ресурсів при виконанні будівельно-монтажних<br>робіт в умовах плюсової температури довкілля і помірного вітру.<br>Правила розрахунку додаткових витрат, пов'язаних з виконанням<br>будівельних і монтажних робіт при температурі зовнішнього повітря<br>нижче нуля і сильному вітрі (швидкістю більше 10 м/сек.), наведено<br>в Розділі 3.<br> 1.4.9 У кошторисній документації на будівництво вартість<br>устаткування зазначається окремо стосовно вартості будівельних і<br>монтажних робіт. У Розділі 3 наведено правила визначення<br>кошторисної вартості устаткування і порядок включення до<br>інвесторської кошторисної документації будов коштів, необхідних<br>для придбання устаткування.<br> 1.4.10 Основні правила і положення з визначення кошторисної<br>вартості будівництва, якими необхідно керуватися при складанні<br>інвесторської кошторисної документації, і принципи визначення ціни<br>пропозиції претендента на виконання робіт та уточнення вартісних<br>показників при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт<br>наведено в Розділі 3.<br> 1.5 Порядок розроблення, узгодження та затвердження<br> кошторисних нормативів<br> 1.5.1 Розроблення, узгодження та затвердження кошторисних<br>нормативів здійснюється:<br> - по загальнодержавних, що входять до класу "Д";<br> - Держбудом України;<br> - по відомчих;<br> - відповідними міністерствами та іншими центральними органами<br>виконавчої влади за погодженням з Держбудом України;<br> - для окремих великих будов;<br> - забудовником за погодженням з Держбудом України;<br> - по індивідуальних;<br> - згідно з положеннями п. 1.2.5.<br> 1.5.2 Проекти кошторисних нормативів, що готуються до<br>затвердження, розглядаються в такому порядку.<br> 1.5.2.1 Розгляд проектів кошторисних нормативів провадиться<br>за участю відповідальних представників організацій - складачів цих<br>нормативів.<br> 1.5.2.2 Проекти відомчих кошторисних нормативів і кошторисних<br>нормативів для окремих будов затверджуються і розглядаються в<br>порядку, встановленому органами, що їх затверджують.<br> 1.5.3 Кошторисні нормативи повинні затверджуватися рішенням<br>(постановою, наказом тощо) органу, що їх затверджує.<br> 1.5.4 Порядок розроблення, побудови, викладення та оформлення<br>ресурсних елементних кошторисних нормативів (загальнодержавних,<br>відомчих, для окремих великих будов, індивідуальних) і доповнень<br>до них повинен відповідати вимогам Державної системи<br>стандартизації України (ДСТУ 1.<A HREF="102459">5-93</A>) і ДБН А.1.1-2-93 "Порядок<br>розроблення, вимоги до побудови, викладення та оформлення<br>нормативних документів".<br> 1.5.5 Інформація про затверджені Держбудом України кошторисні<br>нормативи і про внесені в них зміни, а також про доповнення до<br>збірників кошторисних нормативів здійснюється Держбудом України<br>шляхом щорічного опублікування Переліку чинних нормативних<br>кошторисних документів, затверджених Держбудом України.<br> <a name="R2"></a>Розділ 2<br> Правила складання інвесторської кошторисної документації<br> У цьому розділі наведено основні правила складання<br>інвесторської кошторисної документації, які передбачають:<br> - елементи будівництва;<br> - види інвесторської кошторисної документації;<br> - склад інвесторської кошторисної документації;<br> - порядок складання:<br> локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них;<br> об'єктних кошторисів;<br> локальних та об'єктних кошторисних розрахунків;<br> кошторисних розрахунків на окремі види витрат;<br> зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва;<br> зведення витрат;<br> відомостей кошторисної вартості об'єктів, що входять до<br>пускового комплексу;<br> - основні правила складання розрахунків вартості будівництва;<br> - додаткові вимоги до розроблення кошторисної документації на<br>реконструкцію і технічне переоснащення підприємств, будівель і<br>споруд;<br> - загальні правила оформлення інвесторської кошторисної<br>документації.<br> 2.1 Елементи будівництва<br> Форми кошторисної документації дозволяють складати її в<br>певній послідовності, поступово переходячи від дрібних до більш<br>крупних елементів будівництва, що являють собою вид робіт<br>(витрат): об'єкт - пусковий комплекс - черга будівництва -<br>будівництво (будова) в цілому.<br> 2.1.1 Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля<br>(виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) або<br>споруда (міст, тунель, платформа тощо) з усіма улаштуваннями<br>(галереями, естакадами тощо), устаткуванням, меблями, інвентарем,<br>підсобними та допоміжними пристроями, що належать до неї, а також,<br>за необхідності, з інженерними мережами, які прилягають до неї. На<br>будівництво об'єкта має бути складений окремий проект і кошторис<br>або кошторисний розрахунок (об'єктний кошторис або об'єктний<br>кошторисний розрахунок).<br> При будівництві підприємств, виробничих або житлово-цивільних<br>комплексів окремими об'єктами, що входять до складу будови, є<br>зовнішні мережі з обслуговувальними та допоміжними спорудами на<br>них (водопостачання, каналізація, теплофікація, газифікація,<br>енергопостачання тощо), під'їзні колії, внутрішньозаводські або<br>внутрішньоквартальні дороги, інші загальномайданчикові роботи.<br> Якщо на будівельному майданчику за проектом зводиться тільки<br>один об'єкт основного призначення, без будівництва підсобних та<br>допоміжних об'єктів (наприклад: у промисловості - будівля цеху<br>основного призначення; на транспорті - будівля залізничного<br>вокзалу; у житлово-цивільному будівництві - житловий будинок,<br>театр, будинок школи тощо), то поняття об'єкта будівництва<br>збігається з поняттям будови.<br> 2.1.2 Пусковим комплексом є сукупність об'єктів (або їх<br>частин) основного виробничого, допоміжного та обслуговуючого<br>призначення, енергетичного, транспортного та складського<br>господарств, зв'язку, інженерних комунікацій, очисних споруд,<br>благоустрою, охорони довкілля від забруднення та інших об'єктів,<br>що є частиною будови або її черги, введення яких в експлуатацію<br>забезпечує: випуск продукції або надання послуг в обсязі,<br>передбаченому проектною документацією для даного пускового<br>комплексу; умови праці, що відповідають чинним нормам.<br> 2.1.3 Чергою будівництва є визначена проектною документацією<br>сукупність об'єктів виробничого призначення (або їх частин),<br>введення в дію яких забезпечує випуск продукції або надання послуг<br>та безпечну експлуатацію цих об'єктів. Вона може складатися з<br>одного або кількох пускових комплексів.<br> 2.1.4 Будовою є сукупність будівель та споруд (об'єктів)<br>різного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за<br>єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним<br>розрахунком вартості будівництва (розрахунком вартості<br>будівництва) або, у відповідних випадках, із зведенням витрат і на<br>які у встановленому порядку затверджується окремий титул будови.<br> 2.2 Види інвесторської кошторисної документації<br> Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих<br>підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська<br>кошторисна документація таких видів:<br> 2.2.1 Локальні кошториси є первинними кошторисними<br>документами і складаються на окремі види робіт та витрат по<br>будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на<br>підставі обсягів, що визначилися при розробленні робочої<br>документації (робочих креслень).<br> 2.2.2 Локальні кошторисні розрахунки складаються також на<br>окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по<br>загальномайданчикових роботах замість локальних кошторисів у тих<br>випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не<br>визначилися і підлягають уточненню.<br> 2.2.3 Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об'єкт<br>у цілому дані з локальних кошторисів.<br> 2.2.4 Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують у своєму<br>складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисних розрахунків<br>і локальних кошторисів та підлягають уточненню.<br> 2.2.5 Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються<br>у тих випадках, коли необхідно визначити, як правило, в цілому по<br>будові кошти, необхідні для відшкодування тих витрат, що не<br>враховані кошторисними нормативами (наприклад: компенсації в<br>зв'язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов'язані із<br>застосуванням пільг і доплат, встановлених урядовими рішеннями,<br>отриманням архітектурно-планувальних завдань, технічних умов,<br>експертних висновків тощо).<br> 2.2.6 Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва<br>підприємств, будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі<br>об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків і<br>кошторисних розрахунків на окремі види витрат.<br> 2.2.7 Зведення витрат - це кошторисний документ, що об'єднує<br>зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва промислового<br>підприємства (споруди) або його черги та об'єктів іншого<br>галузевого призначення.<br> Зведення витрат складається у випадках, коли одночасно з<br>будівництвом виробничих об'єктів передбачається будівництво<br>об'єктів житлово-цивільного призначення або бази будівельної<br>індустрії, профтехучилищ, профілакторіїв, об'єктів підсобного<br>сільського господарства та побутового обслуговування населення,<br>міського наземного пасажирського транспорту, доріг, шляхопроводів<br>та подібних інженерних споруд, а також об'єктів, будівництво яких<br>здійснюється за рахунок коштів на виробниче будівництво.<br> Зведенням витрат можуть об'єднуватися два та більше зведених<br>кошторисних розрахунків вартості на перелічені види будівництва.<br> 2.2.8 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що<br>входять у пусковий комплекс, складається у тому випадку, коли<br>здійснення будівництва та введення в експлуатацію підприємства,<br>будівлі або споруди передбачається окремими пусковими комплексами.<br>Ця відомість містить у собі кошторисну вартість об'єктів,<br>загальномайданчикових робіт та витрат, що входять до складу<br>пускового комплексу.<br> 2.2.9 Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів та<br>робіт з охорони довкілля складається у тому випадку, коли при<br>будівництві підприємства, будівлі або споруди передбачається<br>здійснення заходів щодо охорони довкілля. При цьому у відомості,<br>як правило, зберігається нумерація об'єктів та робіт, прийнята у<br>зведеному кошторисному розрахунку. До відомості включається тільки<br>вартість об'єктів та робіт, що безпосередньо стосуються<br>природоохоронних заходів.<br> 2.2.10 При проектуванні підприємств та споруд, будівництво<br>яких намічається здійснювати по чергах, складаються: розрахунок<br>вартості будівництва на повний розвиток (зведення витрат на повний<br>розвиток) підприємства та споруди; зведений кошторисний розрахунок<br>вартості будівництва першої черги; розрахунки вартості будівництва<br>наступних черг; об'єктні розрахунки вартості.<br> 2.2.10.1 Розрахунок вартості будівництва на повний розвиток<br>входить до складу проекту на будівництво першої черги і містить у<br>собі дані із зведеного кошторисного розрахунку вартості<br>будівництва першої черги та розрахунків вартості будівництва<br>наступних черг.<br> 2.2.10.2 Розрахунок вартості будівництва на наступну чергу<br>складається на підставі даних з об'єктних розрахунків вартості.<br> 2.2.10.3 Об'єктний розрахунок вартості складається на кожний<br>з об'єктів, що намічається до будівництва у складі наступних черг.<br> 2.3 Склад інвесторської кошторисної документації<br> Склад інвесторської кошторисної документації визначається<br>залежно від стадійності проектно-кошторисної документації, що<br>розробляється, та технічної складності об'єкта.<br> 2.3.1 У складі проекту розробляються:<br> - зведення витрат (за необхідності);<br> - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва<br>(розрахунок вартості будівництва);<br> - об'єктні та локальні кошторисні розрахунки;<br> - кошторисні розрахунки на окремі види витрат;<br> - кошториси на проектні та вишукувальні роботи.<br> 2.3.2 У складі робочого проекту розробляються:<br> - зведення витрат (за необхідності);<br> - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;<br> - об'єктні та локальні кошторисні розрахунки (за необхідності<br>- див. пункт 2.6.1.б);<br> - об'єктні та локальні кошториси;<br> - відомості ресурсів до локальних кошторисів;<br> - кошторисні розрахунки на окремі види витрат;<br> - кошториси на проектні та вишукувальні роботи.<br> 2.3.3 У складі робочої документації розробляються:<br> - об'єктні та локальні кошториси;<br> - відомості ресурсів до локальних кошторисів.<br> 2.3.4 При розробленні передпроектної документації<br>(техніко-економічні обгрунтування і техніко-економічні розрахунки<br>інвестицій, ескізні проекти) склад інвесторської кошторисної<br>документації може бути скороченим у порівнянні зі стадією Проект<br>за умови забезпечення достовірності визначення вартості<br>будівництва.<br> 2.3.5 Одночасно в складі кошторисної документації<br>розробляються відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів,<br>що входять до пускового комплексу (якщо відповідно до завдання на<br>проектування виділяються пускові комплекси), та відомість<br>кошторисної вартості об'єктів і робіт з охорони довкілля (за<br>наявності відповідної документації). При проектуванні підприємств<br>та споруд, будівництво яких намічається здійснювати по чергах, у<br>складі кошторисної документації додатково розробляються<br>розрахунки, наведені у пункті 2.2.10.<br> 2.3.6 До інвесторської кошторисної документації в складі<br>проекту (робочого проекту), що затверджується, додається<br>пояснювальна записка, в якій повинні бути наведені:<br> - посилання на територіальний район, де розташоване<br>будівництво;<br> - відомості про те, з якого року введено норми, та про ціни,<br>в яких складено інвесторську кошторисну документацію;<br> - обгрунтування для складання розрахунків інших витрат;<br> - розміри кошторисного прибутку;<br> - посилання на документи, відповідно до яких розробляється<br>інвесторська кошторисна документація;<br> - розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних<br>вкладень (для житлово-цивільного будівництва).<br> За необхідності наводяться інші відомості про порядок<br>визначення кошторисної вартості, характерні для даної будови<br>(наявність об'єктів загального користування, документів про<br>включення коштів на будівництво спільних об'єктів пропорційно до<br>потреб в їх послугах тощо).<br> 2.4 Порядок складання локальних кошторисів<br> і відомостей ресурсів до них<br> 2.4.1 Локальні кошториси складаються в поточному рівні цін на<br>трудові і матеріально-технічні ресурси за формами, наведеними в<br>додатках Д, Е.<br> 2.4.2 Відомості ресурсів до локальних кошторисів складаються<br>за формами, наведеними в додатку Ж.<br> 2.4.3 При складані локальних кошторисів застосовуються:<br> - Ресурсні елементні кошторисні норми України;<br> - Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних<br>норм;<br> - Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і<br>механізмів;<br> - поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції;<br> - поточні ціни машино-години;<br> - поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;<br> - поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;<br> - Правила визначення накладних витрат.<br> 2.4.4 На конструкції і роботи, які передбачаються в проекті<br>(робочому проекті), за відсутності для них нормативів в чинних<br>збірниках ресурсних елементних кошторисних норм організація, яка<br>складає інвесторську кошторисну документацію, розробляє відповідні<br>індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, котрі<br>затверджуються в складі проекту (робочого проекту), за формою,<br>наведеною в додатку К.<br> 2.4.5 Відомості ресурсів до локальних кошторисів містять<br>дані, визначені на обсяг робіт, передбачених кошторисом, щодо<br>трудомісткості та середнього розряду робіт, нормативної потреби в<br>матеріально-технічних ресурсах у фізичних одиницях виміру, а також<br>вартість одиниці виміру трудових і матеріально-технічних ресурсів,<br>прийняту в кошторисі.<br> До локальних кошторисів на придбання устаткування відомість<br>ресурсів не розробляється.<br> 2.4.6 Стосовно особливостей окремих видів будівництва,<br>спеціалізації підрядних будівельних і монтажних організацій,<br>структури проектної документації локальні кошториси складаються:<br> а) по будівлях та спорудах:<br> на будівельні, спеціальні будівельні роботи, монтаж<br>металоконструкцій, внутрішні санітарно-технічні роботи<br>(водопровід, каналізація, опалення, вентиляція, кондиціонування<br>повітря тощо), внутрішнє електроосвітлення, монтаж електросилових<br>установок, технологічних трубопроводів, монтаж і придбання<br>устаткування (включаючи монтаж металоконструкцій, пов'язаних зі<br>встановленням устаткування в проектне положення),<br>контрольно-вимірювальні прилади (КВП) і автоматику,<br>слабкострумові пристрої (зв'язок, сигналізація тощо),<br>автоматизовану систему управління, промисловий зв'язок,<br>фундаменти під устаткування, спеціальні основи, обмуровування та<br>ізоляцію устаткування і трубопроводів, хімічні захисні покриття,<br>канали, промислові печі та труби, гідромеханізовані,<br>гірничопрохідницькі, гірничорозкривні та інші роботи, придбання<br>приладдя, виробничого та господарського інвентарю, меблів та на<br>інші роботи;<br> б) по загальномайданчикових роботах:<br> на вертикальне планування, улаштування інженерних мереж,<br>під'їзних і міжцехових колій та доріг, благоустрій і озеленення<br>території, малі архітектурні форми тощо.<br> Порядок розподілу робіт по локальних кошторисах має також<br>забезпечувати можливість одержання кошторисної вартості пускових<br>комплексів, технологічних вузлів та етапів робіт, виділених у<br>проекті організації будівництва, і кошторисної вартості робіт та<br>витрат з реконструкції діючих цехів та об'єктів, що передбачається<br>в проектній документації на розширення діючих підприємств.<br> 2.4.7 У складі локальних кошторисів окремі конструктивні<br>елементи будівлі (споруди), види робіт та пристроїв, як правило,<br>групуються в розділи.<br> Порядок розташування робіт у локальних кошторисах та їх<br>групування в розділи мають відповідати технологічній послідовності<br>проведення робіт і враховувати специфічні особливості окремих<br>видів будівництва.<br> Виходячи зі згаданих принципів групування, локальний кошторис<br>на:<br> - "будівельні роботи" може мати розділи: земляні роботи;<br>фундаменти; стіни; каркас; перекриття; балкони та лоджії;<br>перегородки; сходові марші та площадки; підлоги; дах і покрівля;<br>віконні заповнення і балконні двері; дверні заповнення; внутрішнє<br>опорядження; зовнішнє опорядження; вбудовані меблі; інші роботи;<br>інші розділи;<br> - "спеціальні будівельні роботи" може мати розділи:<br>фундаменти під устаткування; спеціальні основи; канали і приямки;<br>обмурування, футерування та ізоляція; хімічні захисні покриття<br>тощо;<br> - "внутрішні санітарно-технічні роботи" може мати розділи:<br>водопровід; каналізація; опалення; вентиляція та кондиціонування<br>повітря тощо;<br> - "монтаж устаткування" може мати розділи: монтаж<br>технологічного устаткування; технологічні трубопроводи; металеві<br>конструкції (пов'язані зі встановленням устаткування) тощо.<br> Крім того, при складанні локальних кошторисів, як правило,<br>слід виділяти в окремі розділи роботи, що належать до: підземної<br>частини будівлі (розділ А); надземної частини будівлі (розділ Б).<br> 2.4.8 Припускається складання на один і той самий вид робіт<br>двох і більше локальних кошторисів при проектуванні складних<br>будівель та споруд, при розробленні технічної документації для<br>будівництва кількома проектними організаціями, а також при<br>формуванні кошторисної вартості по пускових комплексах.<br> 2.4.9 Кошторисна вартість робіт на будівництві житлових<br>будинків, перші (цокольні) і підвальні поверхи яких призначаються<br>для розміщення магазинів, підприємств громадського харчування та<br>культурно-побутового обслуговування (включаючи книгарні, аптеки<br>тощо), а також житлових будинків з прибудованими до них (для<br>розміщення вказаних підприємств) приміщеннями визначається<br>локальними кошторисами, що складаються окремо для житлової та<br>нежитлової частин будинку.<br> 2.4.10 Віднесення витрат до житлової та нежитлової частин<br>будинку здійснюється в такому порядку:<br> 2.4.10.1 До кошторисної вартості кожної з цих частин будинку<br>(житлової та нежитлової) поряд з витратами на улаштування основних<br>конструктивних елементів та на виконання робіт, що стосуються їх<br>безпосередньо (стіни, перегородки, заповнення віконних і дверних<br>отворів, підлоги, санітарно-технічні та електротехнічні пристрої,<br>опоряджувальні роботи тощо), включаються також відповідні частки<br>спільних для цих частин будинку витрат на виконання робіт<br>нульового циклу (земляні роботи, фундаменти, стіни і перекриття<br>над технічними підпідлоговими просторами та підвалами) і на<br>улаштування даху в розмірах, пропорційних будівельним обсягам<br>житлової та нежитлової (тільки вбудованої) частин будинку. Витрати<br>на виконання робіт нульового циклу і на улаштування дахів і<br>покриття по прибудованих до житлових будинків приміщеннях для<br>вказаних підприємств зараховують цілком до кошторисної вартості<br>будівництва нежитлової частини будинку.<br> 2.4.10.2 Витрати з улаштування конструктивних елементів та<br>устаткування, що забезпечують можливість експлуатації будинку<br>(сходові клітки, технічні поверхи, ліфтові шахти, ліфти тощо),<br>розподіляються між частинами будівлі виходячи зі ступеня<br>використання цих елементів при експлуатації житлової та нежитлової<br>частини будинку.<br> 2.4.10.3 Витрати на технологічне устаткування вбудованих<br>приміщень, господарський інвентар і пристосування для<br>експлуатаційних потреб підприємств включаються до окремого<br>кошторису і цілком зараховуються до кошторисної вартості<br>нежитлових приміщень.<br> 2.4.10.4 Загальна кошторисна вартість будівництва житлового<br>будинку з вбудованими, вбудовано-прибудованими або прибудованими<br>приміщеннями визначається як сума вартості його житлової та<br>нежитлової частин.<br> 2.4.11 У тих випадках, коли відповідно до проектних даних<br>здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних<br>тощо), знесення будівель та споруд, внаслідок чого намічається<br>одержання конструкцій, виробів та матеріалів, придатних для<br>повторного застосування, або провадиться супутнє будівництву<br>добування окремих матеріалів (камінь, гравій, ліс тощо), за<br>підсумком локальних кошторисів на розбирання, знесення<br>(перенесення) будівель і споруд та інших робіт довідково<br>наводяться зворотні суми. Зворотні суми позначаються окремим<br>рядком під назвою "У тому числі зворотні суми" і визначаються на<br>підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і<br>виробів, що одержуються для наступного використання*. Вартість<br>таких конструкцій, матеріалів і виробів у складі зворотних сум<br>визначається за поточними цінами за відрахуванням з цих сум витрат<br>з доведення їх до придатного для використання стану. Вартість<br>матеріалів, одержуваних у порядку супутнього добування, при<br>неможливості використання їх на даному будівництві, але за<br>можливості реалізації враховується за поточними цінами франкомісце<br>заготівлі (франко-кар'єр для місцевих матеріалів і викопних;<br>франко-лісосіка для деревини, одержуваної від вирубування лісу<br>тощо).<br>____________<br>* Конструкції, матеріали і вироби, що враховуються в зворотних<br> сумах, слід відрізняти від так названих матеріалів, що<br> обертаються (опалубка, кріплення тощо), які застосовуються<br> відповідно до технології будівельного виробництва по декілька<br> разів при виконанні окремих видів будівельних робіт.<br> Кількаразова їх оборотність врахована в кошторисних нормах на<br> відповідні конструкції та види робіт.<br> У випадку неможливості (підтвердженої відповідними<br>документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання<br>або супутнього добування їх вартість у зворотних сумах не<br>враховується.<br> 2.4.12 При використанні устаткування, яке значиться в<br>основних фондах і намічається до демонтажу та перенесення в<br>будівлю, що будується (реконструюється), в межах діючого<br>підприємства, яке розширюється, реконструюється або технічно<br>переоснащується, в локальних кошторисах передбачаються тільки<br>кошти на демонтаж і повторний монтаж цього устаткування, а<br>балансова вартість самого устаткування позначається довідково за<br>підсумком кошторису.<br> <br> <br> 2.5 Порядок складання об'єктних кошторисів<br> 2.5.1 Об'єктні кошториси складаються в поточному рівні за<br>формою, наведеною в додатку Г, на об'єкти в цілому шляхом<br>підсумовування даних локальних кошторисів, з групуванням робіт та<br>витрат по відповідних графах кошторисної вартості "будівельних<br>робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів та інвентарю",<br>"інших витрат".<br> В об'єктних кошторисах за даними локальних кошторисів<br>позначаються кошторисна трудомісткість і кошторисна заробітна<br>плата.<br> 2.5.2 Якщо вартість об'єкта може бути визначена за одним<br>локальним кошторисом, то об'єктний кошторис не складається. У<br>цьому випадку роль об'єктного кошторису виконує локальний<br>кошторис.<br> При збігу понять "об'єкта" і "будови" до зведеного<br>кошторисного розрахунку вартості будівництва включаються також<br>дані з таких локальних кошторисів.<br> 2.5.3 У випадку, передбаченому пунктом 2.4.8, коли на один і<br>той самий вид робіт складаються два або більше локальних<br>кошторисів, усі ці кошториси об'єднуються в об'єктному кошторисі<br>до одного рядка під спільною назвою.<br> 2.5.4 У об'єктному кошторисі по рядках та в підсумку<br>наводяться показники одиничної вартості на 1 м3 об'єму, 1 м2 площі<br>будівель та споруд, 1 пог. м довжини мереж тощо.<br> 2.5.5 За підсумком об'єктного кошторису довідково<br>позначаються зворотні суми, які є підсумком зворотних сум,<br>визначених в усіх локальних кошторисах, що відносяться до цього<br>об'єкта.<br> 2.5.6 При розміщенні в житлових будівлях вбудованих,<br>вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень підприємств<br>(організацій) торгівлі, громадського харчування і<br>комунально-побутового обслуговування об'єктні кошториси<br>складаються окремо для житлових будівель та для вбудованих,<br>вбудовано-прибудованих або прибудованих приміщень підприємств<br>(організацій). Розподіл вартості спільних конструкцій та пристроїв<br>між житловою частиною будинку та вбудованим,<br>вбудовано-прибудованим або прибудованим приміщенням для<br>підприємства (організації) провадиться відповідно до викладеного в<br>пункті 2.4.10.<br> Припускається також складання одного спільного об'єктного<br>кошторису, але з виділенням за його підсумком вартості житлової<br>частини будівлі та вбудованих, вбудовано-прибудованих або<br>прибудованих приміщень.<br> 2.6 Порядок складання локальних та об'єктних кошторисних<br> розрахунків<br> 2.6.1 Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки<br>розробляються замість локальних та об'єктних кошторисів у тих<br>випадках, коли:<br> а) обсяги робіт і розміри витрат ще остаточно не визначилися<br>і підлягають уточненню при розробленні Робочої документації<br>(робочих креслень);<br> б) обсяги робіт, характер і методи їх виконання не можуть<br>бути точно визначені при проектуванні і уточнюються в процесі<br>будівництва (окремі види робіт і конструктивні елементи підводної<br>частини гідротехнічних споруд, будівель і споруд<br>експериментального будівництва, будівель і споруд, що<br>реконструюються, технологічної частини об'єктів з новими видами<br>виробництва, днопоглиблювальні і гірничопрохідницькі роботи тощо).<br>При цьому на підставі уточнених у процесі будівництва обсягів<br>робіт складається об'єктний (локальний) виконавчий кошторис.<br> 2.6.2 Локальні та об'єктні кошторисні розрахунки складаються<br>в поточному рівні цін на трудові та матеріально-технічні ресурси<br>за формами об'єктних і локальних кошторисів на підставі<br>архітектурно-будівельних і технологічних рішень Ескізного<br>проекту, ТЕО інвестицій, Проекту або Робочого проекту, з<br>використанням укрупнених ресурсних кошторисних норм та показників<br>вартості будівництва, а також інших укрупнених нормативів.<br> За відсутності укрупнених кошторисних нормативів для<br>складання кошторисних розрахунків застосовуються вартісні<br>показники об'єктів-аналогів*, а за їх відсутності або великої<br>трудомісткості в застосуванні кошторисів об'єктів-аналогів<br>припускається складання кошторисних розрахунків з використанням<br>укрупнених показників вартості окремих конструктивних елементів та<br>видів будівельно-монтажних робіт, обчислених за даними кошторисів<br>до робочих креслень об'єктів, що мають у своєму складі аналогічні<br>проектні рішення.<br>____________<br>* Вибір аналогу має забезпечувати максимальну відповідність<br> характеристик об'єкта, що проектується, та об'єкта-аналога за<br> виробничо-технологічним або функціональним призначенням та за<br> конструктивно-планувальною схемою.<br> 2.6.3 При складанні кошторисних розрахунків для об'єкта, що<br>проектується, за даними вартісних показників об'єктів-аналогів<br>враховуються розбіжності в технологічних, конструктивних,<br>об'ємно-планувальних, інших проектних рішеннях, розмірах накладних<br>витрат шляхом зміни кошторисних даних об'єкта-аналога і приведення<br>їх у відповідності з нормами будівельного і технологічного<br>проектування (які діють на момент розроблення Ескізного проекту,<br>ТЕО інвестицій, Проекту або Робочого проекту) до характеристик<br>об'єкта, що проектується. З цією метою вартість по кошторису до<br>робочих креслень об'єкта-аналога, прийнята за основу кошторисного<br>розрахунку об'єкта, що проектується, коригується по окремих<br>параметрах будівлі або споруди (зміни числа поверхів, ширини і<br>довжини прогонів або кроків несучих конструкцій тощо) або по<br>окремих конструктивних елементах і видах робіт (види заповнення<br>отворів, підлоги, опоряджувальні роботи тощо). За необхідності до<br>кошторису об'єкта-аналога включається цінова поправка для<br>приведення вартісних показників об'єкта-аналога до поточного<br>рівня.<br> Вибір одиниці виміру при складанні кошторисних розрахунків за<br>даними кошторисів до робочих креслень аналогічних об'єктів<br>провадиться залежно від типу будівлі (споруди) або виду<br>конструктивного елементу (виду робіт). Наприклад, для будівель -<br>1 м3 об'єму або 1 м2 виробничої (загальної, робочої) площі; для<br>підземних споруд або підземної частини будівель - 1 м2 площі<br>забудови; для лінійних споруд - 1 км довжини; для конструкцій<br>перекриття або покриття - 1 м2 площі конструкцій тощо. Одиниця<br>виміру, на яку наводиться вартість об'єкта-аналога, повинна<br>найвірогідніше відбивати конструктивні і об'ємно-планувальні<br>особливості об'єкта.<br> 2.7 Порядок складання кошторисних розрахунків на<br> окремі види витрат<br> 2.7.1 Кошторисні розрахунки на окремі види витрат<br>складаються, якщо ці види витрат не враховані в кошторисних<br>нормативах.<br> 2.7.2 За наявності нормативів на окремі види витрат,<br>виражених у відсотках від повної кошторисної вартості, кошторисні<br>розрахунки не складаються. У цьому випадку до глав Зведених<br>кошторисних розрахунків вартості будівництва включаються окремими<br>рядками кошти за переліком і в порядку, передбаченим у підрозділі<br>2.8.<br> 2.8 Порядок складання зведених кошторисних розрахунків<br> вартості будівництва<br> 2.8.1 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва<br>підприємств, будівель, споруд або їх черг - це кошторисний<br>документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх<br>об'єктів, передбачених Проектом або Робочим проектом, включаючи<br>кошторисну вартість будівельних і монтажних робіт, витрати на<br>придбання устаткування, меблів та інвентарю, а також усі супутні<br>витрати.<br> 2.8.2 Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва<br>розробляється в складі Проекту або Робочого проекту за формою,<br>наведеною в додатку А, і затверджується у встановленому порядку.<br> 2.8.3 До зведеного кошторисного розрахунку вартості<br>будівництва включаються окремими рядками підсумки прямих і<br>накладних витрат по усіх об'єктних кошторисних розрахунках,<br>об'єктних кошторисах і кошторисних розрахунках на окремі види<br>витрат.<br> Позиції Зведеного кошторисного розрахунку вартості<br>будівництва повинні мати посилання на номер вказаних кошторисних<br>документів.<br> Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого Проектом<br>(Робочим проектом), розподіляється по графах, які визначають<br>вартість:<br> "будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів<br>та інвентарю"; "інших витрат"; "загальну кошторисну вартість".<br> 2.8.4 У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого<br>та невиробничого будівництва кошти розподіляються по таких главах:<br> <a name="G1"></a>Глава 1. Підготовка території будівництва<br> <a name="G2"></a>Глава 2. Основні об'єкти будівництва<br> <a name="G3"></a>Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговувального призначення<br> <a name="G4"></a>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства<br> <a name="G5"></a>Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку<br> <a name="G6"></a>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання,<br>каналізації, теплопостачання і газопостачання<br> <a name="G7"></a>Глава 7. Благоустрій та озеленення території<br> <a name="G8"></a>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди<br> <a name="G9"></a>Глава 9. Інші роботи і витрати<br> <a name="G10"></a>Глава 10.