Приказ 234. Об утверждении Порядка определение границ зон охраны памяток


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 41 від 26.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 15 березня 2001 р.<br> за N 234/5425<br> ( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету<br> з будівництва та архітектури<br> N 79 ( <A HREF="120496">v0079509-02</A> ) від 21.11.2002 )<br> Про затвердження Порядку визначення<br> меж зон охорони пам'яток<br> <br> ( Державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі<br> Висновку Мін'юсту <br> N 5/18 ( <A HREF="116547">v5_18323-02</A> ) від 23.10.2002 )<br>

<br> <br> На виконання статті 32 Закону України "Про охорону культурної<br>спадщини" ( <A HREF="70832">1805-14</A> ), відповідно до доручення Кабінету Міністрів<br>України від 04.08.2000 N 11585/1 Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити Порядок визначення меж зон охорони пам'яток, що<br>додається.<br> 2. Начальнику Управління охорони та реставрації пам'яток<br>містобудування і архітектури Кучеруку М.М. забезпечити подання на<br>державну реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про<br>затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам'яток".<br> 3. Начальнику Управління інформаційно-аналітичного та<br>організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та<br>науково-технічної ради Григору А.Ф. у 10-денний термін після<br>державної реєстрації наказу "Про затвердження Порядку визначення<br>меж зон охорони пам'яток" забезпечити тиражування його та<br>надсилання органам управління у сфері охорони культурної спадщини<br>в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та<br>Севастополі.<br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету Присяжнюка В.Ф.<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br> <br>

<br> Затверджено<br> Наказ Державного комітету<br> будівництва, архітектури та<br> житлової політики України<br> 26 лютого 2001 N 41<br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 15 березня 2001 р.<br> за N 234/5425<br> <br> Порядок визначення меж зон охорони пам'яток<br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Цей Порядок містить вимоги до встановлення меж та<br>загальне визначення режиму зон охорони окремих пам'яток та їх<br>комплексів. Для великої кількості взаємопов'язаних пам'яток,<br>історичних населених місць заходи щодо збереження традиційного<br>характеру середовища мають вирішуватись шляхом організації<br>історико-культурних заповідників і розроблення зон охорони для<br>всього історичного населеного місця. Цей Порядок затверджено за<br>погодженням з Міністерством культури і мистецтв України.<br> 1.2. Зони охорони встановлюються навколо пам'яток архітектури<br>і містобудування, історії, археології, монументального мистецтва,<br>садово-паркового мистецтва, унесених до Державного реєстру<br>нерухомих пам'яток України, а також включених до списків<br>(переліків) пам'яток історії та культури відповідно до Закону<br>Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та<br>культури" ( <A HREF="822">3600-09</A> ).<br> 1.3. Зони охорони пам'яток, установлені до 2000 року включно<br>відповідно до Закону Української РСР "Про охорону і використання<br>пам'яток історії та культури" ( <A HREF="822">3600-09</A> ), зберігають чинність до<br>визначення нових зон охорони пам'яток згідно з цим Порядком.<br> 1.4. Відповідальними за визначення та затвердження зон<br>охорони пам'яток є Державний комітет будівництва, архітектури та<br>житлової політики України та вповноважені ним органи охорони<br>культурної спадщини - щодо пам'яток архітектури та містобудування,<br>садово-паркового мистецтва, ландшафтних, монументального мистецтва<br>(пов'язаних з архітектурними пам'ятками, комплексами, ансамблями);<br>Міністерство культури і мистецтв України - щодо пам'яток<br>археології, історії, монументального мистецтва (не пов'язаних з<br>архітектурними пам'ятками, комплексами, ансамблями).<br> 1.5. Зони охорони пам'яток установлюють з метою збереження<br>пов'язаного з пам'ятками довкілля, ролі і значення пам'яток в<br>архітектурному і природному середовищі, а також для забезпечення<br>охорони пам'яток від дії негативних природних і техногенних<br>чинників. До складу зон охорони пам'яток включаються території, на<br>які поширюється композиційно-видовий вплив пам'яток і де<br>відповідно до цього запроваджується режим, сприятливий для<br>збереження як самих пам'яток, так і їх містоформівної ролі.<br> 1.6. Зони охорони пам'яток є формою захисту пам'яток засобами<br>регулювання їх довкілля. Зони охорони пам'яток регламентують<br>архітектурну та містобудівну діяльність у середовищі довкола<br>пам'яток, визначають його допустимі перетворення і характер<br>використання. Наявність зон охорони пам'яток спрямовує<br>реконструкцію населених місць, сприяє збереженню традиційного<br>характеру середовища пам'яток і їх органічному включенню в сучасне<br>архітектурне середовище, максимальному використанню композиційних<br>і пейзажно-видових якостей пам'яток.<br> 1.7. Провідну роль у збереженні нерухомої культурної спадщини<br>населених місць відіграють зони охорони пам'яток архітектури та<br>містобудування з огляду на великі розміри цих зон і суттєві<br>наслідки запроваджуваного на їх територіях режиму використання.<br> 1.8. Межі зон охорони пам'яток і режим використання територій<br>зон фіксує містобудівна науково-проектна документація Зони охорони<br>пам'ятки (пам'яток). Склад, зміст, порядок розроблення,<br>погодження, затвердження і застосування цієї науково-проектної<br>документації визначають відповідні Державні будівельні норми<br>(ДБН).<br> 2. Територіальна організація охорони пам'яток<br> 2.1. Кожна пам'ятка є об'єктом охорони. Збереження пам'ятки<br>та її цінних якостей забезпечується, окрім консерваційних та<br>реставраційно-ремонтних робіт, системою заходів на прилеглих до<br>пам'ятки територіях.<br> 2.2. Конкретні заходи щодо охорони пам'яток та прилеглих до<br>них територій залежать від типу (споруди, комплекси, визначні<br>місця), виду пам'яток (археологічні, історичні, монументального<br>мистецтва, архітектури та містобудування, садово-паркового<br>мистецтва, ландшафтні), а також від характеру антропогенного і<br>природного середовища.<br> 2.3. Зони охорони пам'яток є складовою частиною охоронного<br>зонування як містобудівного засобу збереження культурної спадщини.<br>До охоронного зонування, крім зон охорони пам'яток, належать<br>території пам'яток усіх видів, типів і категорій та території<br>історико-культурних заповідників.<br> 2.4. Зони охорони пам'ятки - це зони, що регламентують<br>містобудівну діяльність у довкіллі пам'ятки з метою збереження<br>історичного середовища пам'ятки, виявлення її<br>композиційно-художньої цінності та доцільного використання.<br> До зон охорони пам'ятки належать:<br> охоронна зона;<br> зона регулювання забудови;<br> зона охоронюваного ландшафту;<br> зона охорони археологічного культурного шару.<br> 2.5. Зони охорони пам'яток забезпечують диференційоване<br>збереження ролі пам'яток у довкіллі:<br> охоронні зони - у найближчому, тісно пов'язаному з<br>пам'ятками, міському і природному середовищі;<br> зони регулювання забудови - у віддаленому міському<br>середовищі;<br> зони охоронюваного ландшафту - у віддаленому природному<br>середовищі.<br> Охоронні зони зберігають ансамблеві зв'язки пам'яток; зони<br>регулювання забудови і охоронюваного ландшафту зберігають<br>переважно візуальні і розпланувальні зв'язки пам'яток.<br> 2.6. Охоронна зона - територія, що виділяється для збереження<br>і відтворення найближчого історичного середовища пам'ятки,<br>головним чи суттєвим елементом якого є пам'ятка, та створення<br>оптимальних умов її огляду. Охоронна зона також забезпечує належне<br>функціонування пам'ятки, охорону від вібрацій, забруднень,<br>підтоплення та інших негативних техногенних і природних впливів. В<br>охоронній зоні нова забудова за висотою, розмірами в плані,<br>масштабністю, архітектурними формами підпорядковується пам'яткам<br>та їх історичному середовищу.<br> 2.7. Зона регулювання забудови - забудована чи призначена під<br>забудову територія за межами охоронної зони, на яку поширюється<br>композиційний вплив пам'ятки. Ця зона призначена для збереження<br>особливостей візуального сприйняття пам'ятки, охорони і<br>відновлення її активної ролі в композиції і пейзажі міста, селища,<br>села. Ця зона виконує функції буферної, перехідної та синтезуючої<br>зони у взаємодії пам'ятки з новими об'єктами довкілля. У зоні<br>регулювання забудови нова забудова регламентується за висотою,<br>розмірами в плані, масштабністю.<br> 2.8. Зона охоронюваного ландшафту - природна чи близька до<br>природної незабудована територія за межами охоронної зони, з якою<br>пам'ятка має активний візуальний зв'язок. Вона визначається для<br>збереження і реабілітації природних утворень, які є характерним<br>історичним середовищем пам'ятки, і відіграє важливу роль в образі<br>населеного місця або окремому пейзажі, що містить пам'ятку. У зоні<br>охоронюваного ландшафту забороняється будівництво капітальних<br>будівель і споруд, шляхові і земляні роботи, що змінюють ландшафт,<br>що охороняється.<br> 2.9. Зона охорони археологічного культурного шару - територія<br>за межами пам'ятки археології та її охоронної зони, де виявлені<br>окремі археологічні знахідки або можливе існування археологічного<br>культурного шару, доведення якого потребує проведення шурфування<br>або розкопок. Призначена для забезпечення збереження і дослідження<br>пам'яток археології.<br> 2.10. У повному складі зони охорони встановлюють для пам'яток<br>архітектури і містобудування та пам'яток монументального<br>мистецтва. Пам'ятки садово-паркового мистецтва*, пам'ятки історії<br>потребують установлення тільки охоронних зон. Для пам'яток<br>археології встановлюються охоронна зона та зона охорони<br>археологічного культурного шару.<br>_______________<br> * Для найцінніших парків у міському середовищі може визначатись і<br> зона регулювання забудови.<br> 2.11. Зони охорони регламентують архітектурні риси, масштаб,<br>висоту і розміри в плані об'єктів нової забудови; характер<br>упорядження; розпланувальні, земельні, інженерні та інші роботи;<br>використання споруд і територій.<br> 2.12. Відхилення від визначеного режиму використання<br>територій зон охорони можливе тільки на підставі спеціально<br>виконаного проекту, який містить необхідні композиційні та інші<br>обгрунтування прийнятих рішень. Цей проект має бути погоджений<br>відповідним органом охорони культурної спадщини.<br> 2.13. Дозвіл на проведення робіт у межах зон охорони<br>видається відповідним органом охорони культурної спадщини за<br>поданням виконавчого комітету місцевої ради. Цей дозвіл є одним із<br>обов'язкових документів, за наявності якого інспекція Державного<br>архітектурно-будівельного контролю видає дозвіл на виконання<br>будівельних робіт.<br> 2.14. Із зон охорони пам'яток виводяться або перепрофілюються<br>промислові підприємства, майстерні, склади, що завдають шкоди<br>пам'ятці, спричиняють виникнення динамічних навантажень, значних<br>вантажних потоків, забруднення грунту, повітря, водоймищ.<br> 3. Межі зон охорони<br> 3.1. Межі зон охорони пам'яток визначають на основі детальної<br>інформації щодо історичного розвитку прилеглої до пам'яток<br>території та ролі пам'яток у довкіллі, з максимальним<br>використанням матеріалів здійснених досліджень і обстежень. Якщо<br>таких досліджень не було, то вони повинні здійснюватись при<br>розробленні зон охорони для наукового обгрунтування меж і режимів<br>зон охорони пам'яток.<br> 3.2. Зони охорони пам'яток та їх межі мають визначатися з<br>урахуванням:<br> історико-культурної цінності прилеглих до пам'яток територій;<br> особливостей композиційного впливу пам'яток на довкілля;<br> пейзажних зв'язків пам'яток з природним середовищем;<br> цінності природних складових ландшафту населеного місця;<br> геологічної та гідрогеологічної ситуації;<br> техногенних навантажень та вимоги забезпечення дотримання<br>загального режиму зон охорони.<br> 3.3. Межі зон охорони слід суміщати з розпланувальними і<br>природними рубежами: межами кварталів і площ, з вулицями, шляхами,<br>берегами річок, схилами і т. ін.<br> 3.4. Охоронна зона<br> 3.4.1. До охоронної зони включають ділянки історичної<br>забудови, ландшафтів, вільних просторів, які становлять характерне<br>історичне середовище пам'ятки, а також цінні оглядові точки та<br>зони. До охоронної зони також приєднують території, необхідні для<br>захисту пам'ятки від шкідливих техногенних і природних впливів.<br> 3.4.2. Охоронні зони при розосередженому розташуванні<br>пам'яток установлюють для кожної пам'ятки окремо.<br> 3.4.3. Якщо декілька пам'яток розташовані на невеликій<br>відстані одна від одної так, що їх окремі охоронні зони межують<br>або навіть частково збігаються, то необхідно визначити єдину<br>комплексну охоронну зону.<br> 3.4.4. Для пам'яток, які розташовані в межах<br>історико-культурних заповідників, охоронні зони не виділяють,<br>оскільки охоронний статус території заповідника вищий, ніж статус<br>охоронної зони. На всіх інших територіях охоронні зони обов'язково<br>слід визначити.<br> 3.4.5. У пам'яток, що не відіграють активної ролі в довкіллі,<br>і таких, які втратили своє історичне середовище, охоронна зона<br>може суміщатися з територією пам'ятки.<br> 3.5. Зона регулювання забудови<br> 3.5.1. Межі зони регулювання забудови навколо пам'ятки<br>визначаються роллю пам'ятки в композиції і образі населеного місця<br>(силуеті, панорамах, видах), а також межами композиційно-видового<br>впливу пам'ятки в населеному місці.<br> 3.5.2. Зона регулювання забудови повинна охоплювати пов'язані<br>з пам'яткою ділянки історичної забудови і розпланування, а також<br>території, на які поширюється композиційно-видовий вплив пам'ятки:<br>місця її огляду; території, що оглядаються разом з нею в цінних<br>пейзажах і видах; ділянки, на яких необхідно регулювати висоту<br>нової забудови задля збереження цінних пейзажів і видів.<br> 3.5.3. Межі зони регулювання забудови встановлюються як<br>загальний зовнішній контур зон впливу пам'ятки (пам'яток),<br>визначених з урахуванням усіх чинників.<br> 3.5.4. Зони регулювання забудови встановлюють для поодиноких<br>пам'яток та їхніх груп і комплексів. У межах великих об'єднаних<br>зон регулювання забудови можуть виділятися підзони з різним<br>режимом використання території.<br> 3.5.5. Для пам'яток, розташованих у межах територій<br>заповідників, зони регулювання забудови не визначаються.<br> 3.6. Зона охоронюваного ландшафту<br> 3.6.1. Межі зони охоронюваного ландшафту визначаються<br>поширенням візуально-пейзажних зв'язків пам'ятки з природними<br>складовими довкілля і встановлюються з урахуванням природних і<br>розпланувальних рубежів.<br> 3.6.2. До зони охоронюваного ландшафту повинні бути включені<br>природні утворення, що становлять характерне середовище пам'ятки,<br>а також ті, що відіграють важливу роль у цінних пейзажах, що<br>містять пам'ятку чи є суттєвими частинами видів на неї.<br> 3.6.3. Зони охоронюваного ландшафту окремих пам'яток, що<br>частково збігаються або межують, можуть об'єднуватись. У великих і<br>складних зонах охоронюваного ландшафту можуть визначатися межі<br>підзон з різним режимом використання території.<br> 3.7. Зона охорони археологічного культурного шару<br> Зони охорони археологічного культурного шару встановлюються в<br>межах територій історичних населених місць та інших стародавніх<br>поселень, обмежених лініями укріплень, з урахуванням передмість,<br>некрополів тощо.<br> 4. Розроблення і використання зон охорони<br> 4.1. Завдання на розроблення історико-архітектурного опорного<br>плану та зон охорони пам'яток міста (селища, села) та Програмне<br>завдання на проведення досліджень культурної спадщини міста<br>(селища, села) видає Державний комітет будівництва, архітектури та<br>житлової політики України за погодженням з Міністерством культури<br>і мистецтв України згідно з формами, що додаються (додатки 1, 2).<br> 4.2. Науково-проектну документацію Зони охорони пам'ятки<br>(пам'яток) розробляють науково-дослідні та проектні організації,<br>спеціалізовані в галузі охорони культурної спадщини, на замовлення<br>відповідних органів охорони культурної спадщини чи власників<br>(користувачів) пам'яток.<br> 4.3. Зони охорони пам'ятки (пам'яток) розробляються з<br>використанням матеріалів Історико-архітектурного опорного плану<br>населеного місця та Історико-архітектурної інвентаризації забудови<br>давньої частини міста (селища, села), а також інших матеріалів<br>досліджень культурної спадщини населеного місця, містобудівної<br>документації.<br> 4.4. Зони охорони пам'ятки (пам'яток) розробляють у повній<br>формі як комплексний містобудівний документ, що містить матеріали<br>досліджень, обгрунтування і визначення меж та режимів зон охорони.<br> 4.5. Розроблені Зони охорони пам'ятки (пам'яток) мають бути<br>розглянуті на науково-технічній (ученій, науково-методичній) раді<br>організації-розробника. Після схвалення науково-технічною (ученою,<br>науково-методичною) радою Зони охорони пам'ятки (пам'яток)<br>направляють на затвердження:<br> Зони охорони пам'ятки (пам'яток) національного значення<br>затверджуються: Державним комітетом будівництва, архітектури та<br>житлової політики України - щодо пам'яток архітектури та<br>містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних,<br>монументального мистецтва (пов'язаних з архітектурними пам'ятками,<br>комплексами, ансамблями); Міністерством культури і мистецтв<br>України - щодо пам'яток археології, історії, монументального<br>мистецтва (не пов'язаних з архітектурними пам'ятками, комплексами,<br>ансамблями);<br> Зони охорони пам'ятки (пам'яток) місцевого значення<br>затверджуються органами охорони культурної спадщини Ради міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та<br>Севастопольської міських державних адміністрацій або визначеними<br>ними іншими органами охорони культурної спадщини.<br> 4.6. Межі зон охорони пам'яток в обов'язковому порядку<br>наносять на основне креслення генерального плану міста (селища,<br>села), на основне креслення проекту детального планування району,<br>що містить пам'ятки, і на основне креслення проекту забудови<br>території, що має пам'ятки. У пояснювальних записках цих<br>містобудівних проектів повинні бути викладені вимоги до<br>використання територій зон охорони, які визначає встановлений для<br>кожної зони режим охорони.<br> 4.7. "Зони охорони пам'ятки (пам'яток)" як містобудівні<br>охоронно-регулятивні документи мають використовуватись при<br>розробленні місцевих правил забудови, при наданні завдань на<br>проектування, складанні архітектурно-планувальних завдань та інших<br>проектних завдань для об'єктів, розташованих у межах зон охорони<br>пам'яток, для розроблення всіх видів проектної документації,<br>передбаченої чинними документами про склад, порядок розроблення,<br>погодження і затвердження проектів планування і забудови міст,<br>селищ і сіл, проектів реконструкції, озеленення і впорядження<br>історичних ареалів населених місць та їх окремих частин і проектів<br>інженерних споруд та робіт, пов'язаних з перетворенням ландшафту в<br>межах зон охорони пам'яток.<br> <br>Начальник Управління охорони та<br>реставрації пам'яток<br>містобудування і архітектури М.М.Кучерук<br>