ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

09.08.2005 N 127


Про затвердження орієнтовного плану засідань
колегії та президії науково-технічної ради
Державного Комітету України з будівництва
та архітектури на II півріччя 2005 р.


З метою організації роботи колегії та науково-технічної ради
Комітету Н А К А З У Ю:

1. Затвердити орієнтовний план роботи колегії Державного
комітету України з будівництва та архітектури на
II півріччя 2005 р. згідно з додатком 1.

2. Затвердити орієнтовний план засідань президії
науково-технічної ради Державного комітету України з будівництва
та архітектури на II півріччя 2005 р. згідно з додатком 2.

3. Керівникам структурних підрозділів, членам президії
науково-технічної ради, призначеним відповідальними виконавцями,
забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях
колегії та науково-технічної ради Держбуду.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови Комітету А.Беркута


Додаток 1
до наказу Держбуду України
09.08.2005 N 127


ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
засідань колегії Держбуду України
на II півріччя 2005 року


------------------------------------------------------------------
| N |Питання, що пропонується до| Відповідальні | Термін |
|з/п| розгляду | виконавці | подання |
| | | |матеріалів|
|----------------------------------------------------------------|
| 26 серпня |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про формування фінансових |Управління |16 серпня |
| |планів на 2006 рік та |науково-технічної | |
| |зведені показники виконання|політики та | |
| |фінансових планів у |інформаційних | |
| |I півріччі 2005 року |технологій у | |
| |підприємствами, що належать|будівництві | |
| |до сфери управління |(Барзилович Д.В.) | |
| |Держбуду України | | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|2. |Про хід виконання Указу |Управління |16 серпня |
| |Президента України N 901 |науково-технічної | |
| |( 901/2005 ) |політики та | |
| |"Про деякі заходи щодо |інформаційних | |
| |забезпечення здійснення |технологій у | |
| |регуляторного впливу" |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|3. |Про представлення до |Відділ кадрів |16 серпня |
| |нагородження працівників |(Осяєва Н.В.) | |
| |галузі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 23 вересня |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про здійснення державного |Держархбудінспекція |13 вересня|
| |архітектурно-будівельного |(Старовойтов С.І.) | |
| |контролю в | | |
| |Івано-Франківській області | | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|2. |Про стан збереження та |Управління |13 вересня|
| |використання культурної |реставрації та | |
| |спадщини заповідників у |реконструкції | |
| |м.м. Бережани, Кременець, |історичної забудови | |
| |Збараж |(Майстерчук Т.П.) | |
| |Тернопільської області | | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|3. |Про представлення до |Відділ кадрів |13 вересня|
| |нагородження працівників |(Осяєва Н.В.) | |
| |галузі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 21 жовтня |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про розгляд проекту |Управління |11 жовтня |
| |генерального плану |містобудівної | |
| |м. Севастополя (виїзне |політики | |
| |засідання) |(Економов А.О.) | |
|----------------------------------------------------------------|
| 25 листопада |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про роботу Управління |Управління економіки |15 |
| |економіки та стратегії |та стратегії розвитку|листопада |
| |розвитку будівельного |будівельного | |
| |комплексу |комплексу | |
| | |(Шарапова Т.О.) | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|2. |Про досвід роботи Одеської |Управління |15 |
| |обласної державної |містобудівної |листопада |
| |адміністрації зі |політики | |
| |зверненнями громадян |(Економов А.О.) | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|3. |Про хід реалізації |Управління |15 |
| |Держбудом програми |архітектурно- |листопада |
| |"Територія якісного життя" |конструктивних | |
| | |та інженерних систем | |
| | |будинків і споруд | |
| | |житлово-цивільного | |
| | |призначення | |
| | |(Авдієнко О.П.) | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|4. |Про проведення перевірки |Управління цінової |15 |
| |дотримання Кіровоградською |політики, експертизи |листопада |
| |обласною службою |та контролю вартості | |
| |Укрінвестекспертизи |у будівництві | |
| |законодавчих та нормативних|(Губень П.І.) | |
| |документів у галузі | | |
| |будівництва при проведенні | | |
| |комплексної державної | | |
| |експертизи проектів | | |
| |будівництва | | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|5. |Про стан |Управління |15 |
| |вантажно-підіймальних |науково-технічної |листопада |
| |механізмів на об'єктах |політики та | |
| |будівництва |інформаційних | |
| | |технологій у | |
| | |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|6. |Про представлення до |Відділ кадрів |15 |
| |нагородження працівників |(Осяєва Н.В.) |листопада |
| |галузі | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 23 грудня |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про стан організації роботи|Управління економіки |13 грудня |
| |Ради міністрів Автономної |та стратегії розвитку| |
| |Республіки Крим, обласних, |будівельного | |
| |Київської та |комплексу | |
| |Севастопольської міських |(Шарапова Т.О.) | |
| |державних адміністрацій із | | |
| |розроблення комплексних | | |
| |регіональних програм | | |
| |розвитку житлового | | |
| |будівництва на 2006 рік | | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|2. |Про досвід роботи |Управління |13 грудня |
| |Управління містобудування |містобудівної | |
| |та архітектури Черкаської |політики | |
| |обласної державної |(Економов А.О.) | |
| |адміністрації | | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|3. |Про стан виробничого |Управління |13 грудня |
| |травматизму у будівництві у|науково-технічної | |
| |2005 році |політики та | |
| | |інформаційних | |
| | |технологій у | |
| | |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+---------------------------+---------------------+----------|
|4. |Про представлення до |Відділ кадрів |13 грудня |
| |нагородження працівників |(Осяєва Н.В.) | |
| |галузі | | |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління
організаційно-аналітичного
забезпечення апарату М.Омельяненко


Додаток 2
до наказу Держбуду України
09.08.2005 N 127


ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
засідань президії науково-технічної ради
Держбуду України на II півріччя 2005 року


------------------------------------------------------------------
| N | Питання, що пропонується до | Відповідальні | Термін |
|п/п| розгляду | виконавці | подання |
| | | | матеріа-|
| | | | лів |
|----------------------------------------------------------------|
| 19 серпня |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про перегляд нормативних |Управління |9 серпня |
| |документів та будівельних |науково-технічної | |
| |норм, якими регулюються |політики та | |
| |питання нормування та |інформаційних | |
| |стандартизації у будівництві,|технологій у | |
| |з питань регуляторного |будівництві | |
| |впливу. |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|2. |Про погодження проектів ДСТУ |Управління |9 серпня |
| |ISO 10211-1:2005 |науково-технічної | |
| |"Теплопровідні включення в |політики та | |
| |будівельній конструкції. |інформаційних | |
| |Обчислення теплових потоків і|технологій у | |
| |поверхневих температур. |будівництві | |
| |Частина 1. Загальні методи" і|(Барзилович Д.В.) | |
| |ДСТУ ISO 10211-2:200Х | | |
| |"Теплопровідні включення в | | |
| |будівельній конструкції. | | |
| |Обчислення теплових потоків і| | |
| |поверхневих температур. | | |
| |Частина 2. Лінійні | | |
| |теплопровідні включення". | | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|3. |Про розгляд інвестиційних |Управління цінової |9 серпня |
| |програм і проектів |політики, експертизи| |
| |будівництва, які |та контролю вартості| |
| |затверджуються Кабінетом |у будівництві | |
| |Міністрів України (за |(Губень П.І.) | |
| |надходженням). | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 16 вересня |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про проблемні питання |Управління |6 вересня|
| |планування території АР Крим |містобудівної | |
| |(за робочими матеріалами |політики | |
| |розроблення схеми планування |(Економов А.О.) | |
| |території АР Крим) | | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|2. |Про розгляд проекту |Управління економіки|6 вересня|
| |примірного договору підряду в|та стратегії | |
| |капітальному будівництві |розвитку | |
| | |будівельного | |
| | |комплексу | |
| | |(Шарапова Т.О.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|3. |Про експериментальне |Управління |6 вересня|
| |впровадження нових технічних |архітектурно- | |
| |рішень з поквартирної системи|конструктивних та | |
| |опалення у житлових будинках |інженерних систем | |
| |до 10 поверхів на досвіді |будинків і споруд | |
| |забудови мікрорайону |житлово-цивільного | |
| |"Поділля" у м. Вінниці |призначення | |
| | |(Авдієнко О.П.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|4. |Про розгляд програми |Управління |6 вересня|
| |експериментального |архітектурно- | |
| |будівництва висотних будинків|конструктивних та | |
| |та багаторівневих підземних |інженерних систем | |
| |автостоянок у м. Києві, на |будинків і споруд | |
| |проектування яких Київською |житлово-цивільного | |
| |міськдержадміністрацією |призначення | |
| |надано відповідні дозволи |(Авдієнко О.П.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|5. |Про розгляд проектів ДБН |Управління |6 вересня|
| |А.1.1-2:2005 "Правила |науково-технічної | |
| |розроблення, вимоги до |політики та | |
| |побудови, викладання, |інформаційних | |
| |оформлення, порядок |технологій у | |
| |проведення експертизи, |будівництві | |
| |погодження, затвердження, |(Барзилович Д.В.) | |
| |видання та скасування | | |
| |нормативних документів" і ДБН| | |
| |А.1.1-1:2005 "Основні | | |
| |положення" | | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|6. |Про погодження проектів |Управління |6 вересня|
| |технічних умов та проектів |науково-технічної | |
| |змін технічних умов на |політики та | |
| |продукцію будівельного |інформаційних | |
| |призначення. |технологій у | |
| | |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|7. |Про надання статусу базових |Управління |6 вересня|
| |організацій з |науково-технічної | |
| |науково-технічної діяльності |політики та | |
| |у сферах будівництва, |інформаційних | |
| |промисловості будівельних |технологій у | |
| |матеріалів, архітектури і |будівництві | |
| |містобудування |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|8. |Про розгляд інвестиційних |Управління цінової |6 вересня|
| |програм і проектів |політики, експертизи| |
| |будівництва, які |та контролю вартості| |
| |затверджуються Кабінетом |у будівництві | |
| |Міністрів України (за |(Губень П.І.) | |
| |надходженням) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 7 жовтня |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про проект ДБН "Мости і |Управління |27 |
| |труби" |науково-технічної |вересня |
| | |політики та | |
| | |інформаційних | |
| | |технологій у | |
| | |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|2. |Про погодження проектів |Управління |27 |
| |технічних умов та проектів |науково-технічної |вересня |
| |змін технічних умов на |політики та | |
| |продукцію будівельного |інформаційних | |
| |призначення |технологій у | |
| | |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|3. |Про розгляд інвестиційних |Управління цінової |27 |
| |програм і проектів |політики, експертизи|вересня |
| |будівництва, які |та контролю вартості| |
| |затверджуються Кабінетом |у будівництві | |
| |Міністрів України (за |(Губень П.І.) | |
| |надходженням) | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 11 листопада |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про схему розвитку планування|Управління |1 |
| |території |містобудівної |листопада|
| |Миколаївської області |політики | |
| | |(Економов А.О.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|2. |Про концепцію розвитку |Управління |1 |
| |нормативної бази у |науково-технічної |листопада|
| |будівництві |політики та | |
| | |інформаційних | |
| | |технологій у | |
| | |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|3. |Про погодження проектів |Управління |1 |
| |технічних умов та проектів |науково-технічної |листопада|
| |змін технічних умов на |політики та | |
| |продукцію будівельного |інформаційних | |
| |призначення |технологій у | |
| | |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|4. |Про надання статусу базових |Управління |1 |
| |організацій з |науково-технічної |листопада|
| |науково-технічної діяльності |політики та | |
| |у сферах будівництва, |інформаційних | |
| |промисловості будівельних |технологій у | |
| |матеріалів, архітектури і |будівництві | |
| |містобудування |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|5. |Про розгляд інвестиційних |Управління цінової |1 |
| |програм і проектів |політики, експертизи|листопада|
| |будівництва, які |та контролю вартості| |
| |затверджуються Кабінетом |у будівництві | |
| |Міністрів України (за |(Губень П.І.) | |
| |надходженням) | | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|6. |Про розгляд проекту ДБН |Держархбудінспекція |1 |
| |(ДСТУ) "Порядок прийняття в |(Старовойтов С.І.) |листопада|
| |експлуатацію закінчених | | |
| |будівельних об'єктів" | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 9 грудня |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Про розгляд проекту ДСТУ |Управління економіки|29 |
| |"Будівництво. Терміни та |та стратегії |листопада|
| |визначення основних понять" |розвитку | |
| | |будівельного | |
| | |комплексу | |
| | |(Шарапова Т.О.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|2. |Про проект ДБН В.2.3-Е-2005 |Управління |29 |
| |"Автостоянки і гаражі для |архітектурно- |листопада|
| |легкових автомобілів" |конструктивних та | |
| | |інженерних систем | |
| | |будинків і споруд | |
| | |житлово-цивільного | |
| | |призначення | |
| | |(Авдієнко О.П.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|3. |Про Порядок підтвердження |Управління |29 |
| |придатності нових будівельних|науково-технічної |листопада|
| |виробів для застосування на |політики та | |
| |території України |інформаційних | |
| | |технологій у | |
| | |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|4. |Про погодження проектів |Управління |29 |
| |технічних умов та проектів |науково-технічної |листопада|
| |змін технічних умов на |політики та | |
| |продукцію будівельного |інформаційних | |
| |призначення |технологій у | |
| | |будівництві | |
| | |(Барзилович Д.В.) | |
|---+-----------------------------+--------------------+---------|
|5. |Про розгляд інвестиційних |Управління цінової |29 |
| |програм і проектів |політики, експертизи|листопада|
| |будівництва, які |та контролю вартості| |
| |затверджуються Кабінетом |у будівництві | |
| |Міністрів України (за |(Губень П.І.) | |
| |надходженням) | | |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління
організаційно-аналітичного
забезпечення апарату М.Омельяненко