МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

07.02.2006 N 39


Про створення науково-технічної ради
Міністерства будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства України

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства
N 345 ( v0345667-06 ) від 18.10.2006 }Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
визначення основних напрямів діяльності в сферах будівництва,
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства і
реалізації науково обгрунтованої технічної політики Н А К А З У Ю:

1. Створити науково-технічну раду Мінбуду України.

2. Затвердити положення, структуру, склад президії та секцій
науково-технічної ради Мінбуду України згідно з додатками 1, 2, 3.

Міністр П.Качур


Додаток 1
до наказу Мінбуду України
07.02.2006 N 39


ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну раду Мінбуду України


1. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок роботи науково-технічної
ради Мінбуду України, яка створена відповідно до Положення про
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України, затвердженого Указом Президента України від
19 грудня 2005 року N 1801/2005 ( 1801/2005 ), як дорадчий орган
для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо визначення
основних напрямів розвитку будівництва, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства, обговорення
найважливіших програм, а також рекомендацій щодо використання та
впровадження новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки,
наукових та науково-технічних розробок, проектів
нормативно-правових та нормативно-технічних актів, проектів
державних та галузевих стандартів, державних будівельних норм і
правил.

1.2. Організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради
здійснює Відділ науково-технічної інформації та інновацій.

1.3. Місце проведення засідань президії науково-технічної
ради визначає голова науково-технічної ради.

2. Основні завдання науково-технічної ради

Науково-технічна рада:

2.1. Розглядає і схвалює пріоритетні напрями розвитку у
сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів,
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та
міського електротранспорту (далі - сфери функціонального
управління Мінбуду).

2.2. Сприяє проведенню єдиної науково обґрунтованої політики
у сферах функціонального управління Мінбуду, спрямованої на
прискорення науково-технічного прогресу, підвищення технічного
рівня виробництва та якості продукції (послуг), повсюдне
впровадження нових високоефективних розробок і винаходів, а також
заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, екологічно чистих
технологій.

2.3. Визначає основні стратегічні напрями науково-технічної
діяльності будівельної та житлово-комунальної галузі, формує
основні напрями пропаганди досягнень і передового досвіду з
питань, що належать до сфер функціонального управління Мінбуду,
сприяє розвиткові сучасних інформаційних технологій на галузевому
рівні.

2.4. Розглядає і готує висновки щодо доцільності подальшого
внесення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань, що
віднесені до сфер функціонального управління Мінбуду.

2.5. Розглядає, схвалює та рекомендує до затвердження проекти
державних стандартів, технічних регламентів, норм і правил, інших
нормативних актів у сфері функціонального управління Мінбуду.

2.6. Розглядає і схвалює пропозиції та рекомендації щодо
формування повноцінного життєвого середовища, підвищення
архітектурно-планувального, інженерно-технічного та економічного
рівня забудови і благоустрою населених пунктів, розвитку їх
інженерно-транспортної інфраструктури та поліпшення
санітарно-епідемічного стану довкілля.

2.7. Аналізує пропозиції щодо формування житлової політики,
активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, створення
фінансово-кредитних механізмів будівництва житла та нової системи
утримання наявного житлового фонду.

2.8. Здійснює науково-технічну та економічну оцінку проектів
державних і галузевих цільових та науково-технічних програм у
сферах функціонального управління Мінбуду.

2.9. Визначає пріоритетні напрями науково-технічного прогресу
в будівельній галузі та житлово-комунальному господарстві,
розглядає та дає оцінку пропозиціям щодо проведення найважливіших
наукових досліджень і розробок з галузевих проблем.

2.10. Здійснює оцінку пропозицій щодо реалізації інноваційної
політики в галузі, ініціює розроблення нових видів машин,
обладнання, технологічного устаткування, приладів для будівельної
галузі, житлово-комунального господарства, вітчизняних моделей
трамвайних вагонів та тролейбусів.

2.11. Розглядає і схвалює пропозиції щодо формування
державної політики з питань ціноутворення у будівництві,
кошторисної нормативної бази та порядку її застосування.

2.12. Розглядає та рекомендує до погодження проекти рішень
Кабінету Міністрів України щодо затвердження проектів
інвестиційних програм і проектів будівництва.

2.13. Розглядає питання про розміщення і будівництво об'єктів
державного значення, спорудження окремих архітектурних об'єктів,
пам'ятників видатним діячам науки та на честь історичних подій.

2.14. Розглядає питання методології проектування
житлово-цивільних і промислових об'єктів, інженерних споруд,
систем інженерного обладнання будинків і споруд, реконструкції та
пристосування об'єктів для інших цілей, створення і запровадження
ефективних архітектурно-будівельних систем, прогресивних технічних
рішень.

2.15. Здійснює оцінку проектів державних цільових програм у
сферах функціонального управління Мінбуду.

2.16. Розглядає та рекомендує до впровадження сучасні
інформаційні технології на галузевому рівні, схвалює заходи щодо
розвитку інформаційних технологій у будівельній галузі та
житлово-комунальному господарстві.

2.17. Заслуховує звіти наукових установ про хід виконання
наукових досліджень, конструкторських і нормативних розробок, дає
оцінку їх ефективності та якості, визначає шляхи їх впровадження у
виробництво.

2.18. Обговорює та пропонує до висунення на здобуття
державних премій роботи у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування та в галузі
науки і техніки.

3. Склад та структура науково-технічної ради

3.1. До складу науково-технічної ради входять працівники
Міністерства, керівники і висококваліфіковані фахівці підприємств,
організацій та установ, що належать до сфер функціонального
управління Міністерства, провідні вчені у сфері будівництва,
архітектури, житлово-комунального господарства, міського
електричного транспорту, представники громадських об'єднань.

3.2. Склад науково-технічної ради затверджується наказом
Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України.

3.3. Головою науково-технічної ради є Міністр.

3.4. У складі науково-технічної ради утворюються президія та
секції відповідно до напрямів діяльності Міністерства.

3.5. До складу президії науково-технічної ради входять:
голова науково-технічної ради, його заступники, керівники секцій,
керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій, що
належать до сфер функціонального управління Міністерства, провідні
вчені інших установ.

4. Права та обов'язки членів
науково-технічної ради

4.1. Члени науково-технічної ради повинні бути присутніми на
засіданнях, брати активну участь в обговоренні питань,
запропонованих до розгляду, якісно та у встановлений термін
виконувати рішення науково-технічної ради, а також доручення щодо
підготовки питань для обговорення на засіданні.

4.2. Члени науково-технічної ради мають право широкого та
вільного обміну думками з питань, які розглядаються на засіданні
науково-технічної ради, знайомитися з усіма матеріалами та
науковими працями, що обговорюються на засіданні.

4.3. Члени науково-технічної ради беруть участь у її роботі
на громадських засадах.

5. Організація роботи науково-технічної ради

5.1. Основною формою роботи президії науково-технічної ради
та секцій є засідання, які проводяться відповідно до планів їх
роботи. Планові засідання президії науково-технічної ради
проводяться, як правило, останнього четверга місяця.

5.2. Плани роботи президії науково-технічної ради формуються
щоквартально згідно з пропозиціями структурних підрозділів
Міністерства, які погоджуються заступниками Міністра та
затверджуються головою науково-технічної ради. Зняття питань з
розгляду або включення додаткових питань здійснюється за рішенням
голови науково-технічної ради на підставі аргументованої
доповідної записки підрозділу, що вносить, змінює або знімає
питання з розгляду, за погодженням із заступником Міністра
відповідно до розподілу обов'язків.

5.3. На засіданнях секцій розглядаються питання, що належать
до компетенції відповідного структурного підрозділу Міністерства,
проміжні етапи науково-дослідних, нормативних та конструкторських
розробок, а також, в обов'язковому порядку, завершені роботи.
Прийняті на засіданні секції рішення оформляються
протоколами, оригінали яких зберігаються у секретаря секції, а
копії - у Відділі науково-технічної інформації та інновацій.

5.4. На розгляд президії науково-технічної ради виносяться,
як правило, питання, попередньо розглянуті на засіданнях секцій,
що стосуються пріоритетних напрямів діяльності Міністерства і
вимагають прийняття відповідного рішення.

5.5. Рішення науково-технічної ради приймаються простою
більшістю голосів від кількості членів президії, присутніх на
засіданні.
Рішення науково-технічної ради та протоколи засідань
підписуються головою науково-технічної ради або за його
відсутності заступником голови науково-технічної ради, який вів
засідання, реєструються і зберігаються у Відділі науково-технічної
інформації та інновацій.

5.6. Рішення науково-технічної ради носять рекомендаційний
характер та проводяться в життя наказами Міністерства, спільними
рішеннями з іншими центральними органами виконавчої влади та
заінтересованими організаціями.

5.7. Науково-технічна рада через засоби масової інформації
регулярно інформує громадськість про результати розгляду на
засіданні питань і прийняті рішення, розміщує інформацію на
офіційному веб-сайті Міністерства.

5.8. Матеріально-технічне забезпечення роботи
науково-технічної ради здійснюється за рахунок бюджетних коштів,
що виділяються на утримання апарату Міністерства; відрахувань від
орендної плати, яку отримують підприємства, організації, установи,
що належать до сфер функціонального управління Міністерства;
пайових внесків підприємств та організацій, представники яких
входять до складу президії науково-технічної ради; відрахувань
організацій, що проводять на комерційній основі семінари,
конференції та інші заходи з використанням матеріалів, схвалених
науково-технічною радою; внесків організацій за право
розповсюдження документів та матеріалів, схвалених рішенням
науково-технічної ради; добровільних внесків підприємств,
організацій та установ.

6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів
на засіданні науково-технічної ради

6.1. Проект рішення, доповідну записку, примірник документа,
який вноситься на розгляд президії науково-технічної ради, і
список запрошених готує відповідний структурний підрозділ
Міністерства. За сім днів до дня проведення засідання
науково-технічної ради ці матеріали подаються секретареві
науково-технічної ради для тиражування та доведення до членів
президії науково-технічної ради.
Забезпечення матеріалами запрошених на засідання
науково-технічної ради здійснюється підрозділом, що готує питання
на розгляд.

6.2. Довідка, список запрошених підписується керівником
структурного підрозділу, що готує питання до розгляду, та
погоджується із заступником Міністра відповідно до розподілу
функціональних обов'язків. Проект рішення візується заступником
Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

6.3. Структурний підрозділ Міністерства, який виносить
питання на розгляд науково-технічної ради, надає необхідну
допомогу в організації та проведенні засідання президії
науково-технічної ради, на якому розглядається питання.

6.4. У виняткових випадках головою президії науково-технічної
ради можуть бути прийняті рішення в робочому порядку за умови їх
позитивного розгляду на відповідній секції науково-технічної ради
та підготовки матеріалів до розгляду на засіданні президії
науково-технічної ради у встановленому порядку (обов'язково
додається копія протоколу про розгляд зазначеного питання на
засіданні відповідної секції науково-технічної ради).
Проект рішення візується членами президії науково-технічної
ради, визначеними заступником Міністра, до компетенції якого
належать питання, що ухвалюється в робочому порядку.

6.5. Доведення матеріалів засідання до членів президії
науково-технічної ради може здійснюватися шляхом:
передачі копій на паперовому носії;
передачі за допомогою електронної пошти;
розміщення на офіційному веб-сайті Мінбуду;
ознайомлення безпосередньо в структурному підрозділі, що
готує питання до розгляду.
Форма доведення матеріалів засідання визначається обсягом і
характером матеріалів, наявністю їх електронного варіанту тощо.

6.6. Про остаточний порядок денний засідання і дату його
проведення, що затверджені головою науково-технічної ради, члени
президії науково-технічної ради сповіщаються телефонограмою,
факсограмою або електронною поштою, але не пізніше ніж за дві доби
до призначеної дати.

6.7. Хід та результати розгляду питань на засіданні президії
науково-технічної ради фіксуються у протоколі. Прийняті на
засіданні рішення в разі необхідності доопрацьовуються структурним
підрозділом або членом президії науково-технічної ради, що
готували питання до розгляду, протягом трьох днів, за умови якщо
інший термін не визначений на засіданні, та подаються секретареві
науково-технічної ради для подальшого затвердження головою
науково-технічної ради, розсилання в установленому порядку та
опублікування в Інформаційному бюлетені Мінбуду.
Прийняті на засіданні рішення, а також необхідні супровідні
матеріали розмножуються і розсилаються у встановленому порядку.

Начальник відділу
науково-технічної інформації
та інновацій Л.Кравченко


Додаток 2
до наказу Мінбуду України
07.02.2006 N 39


СТРУКТУРА
науково-технічної ради Мінбуду України


1. Президія науково-технічної ради Мінбуду України.

2. Секції науково-технічної ради:

2.1. Економіки житлово-комунального господарства

2.2. Благоустрою та комунального обслуговування

2.3. Водопровідно-каналізаційного господарства

2.4. Експлуатації житлового фонду

2.5. Теплоенергетики

2.6. Міського електротранспорту

2.7. Ціноутворення та експертизи у будівництві

2.8. Економіки та організації будівництва

2.9. З питань технічного регулювання в будівництві

2.10. Промислової забудови та інженерного захисту територій

2.11. Архітектури і будівництва житлових та громадських
будинків і споруд

2.12. Стратегії розвитку будівельного комплексу,
житлово-комунального господарства та енергозбереження

2.13. Стандартизації та технічного регулювання у
житлово-комунальному господарстві

2.14. Секція містобудування та архітектури

{ Структура із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
N 345 ( v0345667-06 ) від 18.10.2006 }

Начальник відділу
науково-технічної інформації
та інновацій Л.Кравченко


Додаток 3
до наказу Мінбуду України
07.02.2006 N 39


СКЛАД
науково-технічної ради Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального
господарства України


Президія науково-технічної ради

1. Орлов Анатолій Олексійович - перший заступник Міністра,
голова науково-технічної ради, канд. екон. наук;

2. Беркута Анатолій Всеволодович - заступник голови
науково-технічної ради, перший заступник Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України, к.е.н.

3. Семчук Григорій Михайлович - заступник голови
науково-технічної ради, заступник Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України, к.т.н.

4. Бут Віталій Петрович - заступник Міністра, заступник
голови науково-технічної ради;

5. Махов Григорій Григорович - заступник Міністра - заступник
голови науково-технічної ради;

6. Авдієнко Олександр Петрович - начальник Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд

7. Балицький Віктор Сергійович - директор Науково-дослідного
інституту будівельного виробництва, д.т.н.

8. Барзилович Дмитро Владиславович - начальник Управління
технічного регулювання у будівництві

9. Бербенець Володимир Миколайович - начальник Управління
теплоенергетики

10. Білоконь Юрій Миколайович - директор Українського
державного інституту проектування міст "Діпромісто", доктор
архітектури

11. Божко Владислав Митрофанович - директор
ВАТ "Київпромелектропроект"

12. Вірченко Володимир Васильович - начальник Відділу
міського електротранспорту

13. Власюк Анатолій Васильович - директор
ВАТ "УкрНДІінжпроект", к.т.н.

14. Губень Петро Іванович - начальник Управління
ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві

15. Кірюшин Володимир Миколайович - начальник Управління
експлуатації житлового фонду, к.т.н.

16. Козак В'ячеслав Іванович - директор Департаменту
стратегічного розвитку

17. Короткий Григорій Іванович - ректор Державної академії
житлово-комунального господарства, к.е.н., професор

18. Кравченко Леонід Олексійович - начальник Відділу
науково-технічної інформації та інновацій

19. Кривошеєв Петро Іванович - директор Державного
науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, к.т.н

20. Кулеша Анатолій Афанасійович - начальник Управління
методичного та нормативного забезпечення житлово-комунального
господарства

21. Монащенко Володимир Олександрович - директор Державного
проектно-вишукувального інституту транспортного будівництва
"Київдіпротранс"

22. Онищук Георгій Ілліч - директор Державного
науково-дослідного та проектно вишукувального інституту
"НДІпроектреконструкція", д.е.н.

23. Рудий Володимир Петрович - начальник Управління
водопровідно-каналізаційного господарства

24. Сай Віталій Іванович - директор Українського
науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту
будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ", к.т.н.

25. Стеценко Яків Андрійович - начальник Управління
благоустрою та комунального обслуговування

26. Чижевський Олександр Павлович - директор інституту
"УкрНДІпроцивільсільбуд", к.архітектури

27. Шарапова Тамара Олексіївна - начальник Управління
економіки та організації будівництва

28. Шаталов Олександр Леонідович - директор Запорізького
державного інституту по проектуванню об'єктів цивільного
будівництва "Запоріжцивільпроект"

29. Шимановский Олександр Віталійович - директор
ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція", д.т.н.

30. Адріанов Володимир Павлович - віце-президент Української
державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних
будівельних робіт;

31. Ляшенко Ольга Іванівна - в.о. начальника Юридичного
управління Мінбуду України;

32. Сіленко Михаіл Васильович - начальник Управління
містобудування та архітектури Мінбуду України;

33. Соколов Віктор Артемович - генеральний директор
Українського державного науково-дослідного і виробничого інституту
інженерно-технічних і екологічних вишукувань;

34. Шацький Володимир Іванович - голова правління державного
акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".

{ Склад із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
N 345 ( v0345667-06 ) від 18.10.2006 }


Додаток


Секція
містобудування та архітектури


1. Сіленко М.В. - голова секції, начальник Управління
містобудування та архітектури

2. Вашкулат О.М. - заступник голови секції, заступник
начальника Управління містобудування та архітектури, начальник
відділу планування і забудови населених пунктів

3. Заріцька О.А. - секретар секції, головний спеціаліст
відділу наукового та нормативно-методичного забезпечення
Управління містобудування та архітектури

4. Айлікова Г.В. - головний архітектор проектів інституту
"Діпромісто"

5. Габалевич В.М. - начальник відділу наукового та
нормативно-методичного забезпечення Управління містобудування та
архітектури

6. Губенко Т.В. - головний архітектор проектів інституту
"Діпромісто"

7. Економов А.О. - архітектор

8. Жолтовський В.В. - заступник директора ДП "Інститут
Київгенплан" ВАТ "Київпроект"

9. Карєв В.С. - головний архітектор ТОВ "Арх. - ательє"

10. Криштоп Т.В. - заступник директора
УкрНДІпроцивільсільбуд, канд. техн. наук

11. Куделін А.Є. - начальник архітектурно-планувальної
майстерні інституту "Діпромісто"

12. Куць Є.С. - завідувач науково-проектного відділу
планування і оцінки територій НДПІ містобудування

13. Макухін В.Ф. - головний науковий співробітник НДПІ
містобудування, д-р архіт.

14. Михайленко Г.В. - завідувач сектору регіонального
планування та реалізації генеральної схеми планування територій
України Управління містобудування та архітектури

15. Муха В.Г. - головний спеціаліст - заступник начальника
інженерно-планувального відділу інституту "Діпромісто", лауреат
державної премії в галузі архітектури

16. Нечаєва Т.С. - заступник начальника департаменту Центру
містобудування та архітектури, канд. архіт.

17. Палеха Ю.М. - заступник директора з наукової роботи
інституту "Діпромісто", кандидат географічних наук

18. Панченко Т.Ф. заступник директора НДПІ містобудування по
науковій роботі, д-р архіт.

19. Піддубна І.Г. - головний спеціаліст відділу планування і
забудови населених пунктів Управління містобудування та
архітектури

20. Проценко С.М. - вчений секретар НДПІ містобудування,
канд. архіт.

21. Скоробагатов Б.В. - головний спеціаліст
інженерно-планувального відділу інституту "Діпромісто"

22. Ткач Т.Ф. - начальник відділу економіки містобудування та
міського землекористування ДП "Інститут Київ генплан"
ВАТ "Київпроект", заслужений економіст України

23. Токар В.О. - начальник планувального управління інституту
"Діпромісто"

24. Шаповалов Є.В. - начальник інженерно-планувального
відділу інституту "Діпромісто"

{ Наказ доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
N 345 ( v0345667-06 ) від 18.10.2006 }