Об утверждении примерного устава государственного предприятия, отнесенного к сфере управления Минрегионбуду


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 26.06.2008 N 267<br> <br> <br> Про затвердження примірного статуту<br> державного підприємства, віднесеного<br> до сфери управління Мінрегіонбуду<br> <br> <br> З метою підвищення ефективності управління об'єктами<br>державної власності та приведення у відповідність до законодавства<br>установчих документів державних підприємств, віднесених до сфери<br>управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва<br>України, керуючись Господарським ( <A HREF="125822">436-15</A> ) та Цивільним кодексами<br>України ( <A HREF="127234">435-15</A> ), Законом України "Про управління об'єктами<br>державної власності" ( <A HREF="265045">185-16</A> ), Положенням про Міністерство<br>регіонального розвитку та будівництва України, затвердженим<br>постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750<br>( <A HREF="303708">750-2007-п</A> ), Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити примірний статут державного підприємства,<br>віднесеного до сфери управління Міністерства регіонального<br>розвитку та будівництва України (далі - примірний статут), згідно<br>з додатком.<br> <br> 2. Департаменту управління майном, відомчого контролю і<br>аудиту (Порайко М.В.):<br> <br> 2.1 Протягом 5 робочих днів довести цей наказ до відома<br>керівників державних підприємств, віднесених до сфери управління<br>Мінрегіонбуду.<br> <br> 2.2 Забезпечити до 01.09.2008 р. приведення статутів<br>державних підприємств у відповідність із вимогами законодавства з<br>урахуванням положень примірного статуту.<br> <br> 3. Керівникам державних підприємств, віднесених до сфери<br>управління Мінрегіонбуду, після затвердження Міністерством нової<br>редакції статуту підприємства або внесення змін до нього, подати<br>їх до державного реєстратора для проведення реєстрації в порядку,<br>передбаченому законодавством.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.<br> <br> Міністр В.С.Куйбіда<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 26.06.2008 N 267<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> 26.06.2008 N 267<br> <br> ____________________________<br> Посада Підпис<br> <br> ____________________________<br> Прізвище, ініціали<br> <br> <br> ПРИМIРНИЙ СТАТУТ<br> державного підприємства, віднесеного<br> до сфери управління Міністерства регіонального<br> розвитку та будівництва України<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1 Державне підприємство "_________________________"<br>(надалі - Підприємство) засновано на державній формі власності.<br> Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від<br>26.04.2007 р. N 233-р Підприємство віднесено до сфери управління<br>Міністерства регіонального розвитку та будівництва України<br>(надалі - Уповноважений орган управління), яке здійснює<br>повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна,<br>переданого Підприємству, відповідно до Закону України "Про<br>управління об'єктами державної власності", Положення про<br>Міністерство регіонального розвитку та будівництва України,<br>затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від<br>16.05.2007 р. N 750, інших нормативно-правових актів, цього<br>Статуту.<br> <br> 1.2 У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією<br>України, законами України, актами Президента України, Кабінету<br>Міністрів України, міністерств, відомств, інших центральних<br>органів виконавчої влади, а також цим Статутом.<br> <br> 2. Найменування та місцезнаходження Підприємства<br> <br> 2.1 Підприємство має повну назву:<br> українською мовою: Державне підприємство "_________________".<br> російською мовою*: _________________________________________.<br> англійською мовою*: ________________________________________.<br> <br>---------------<br> * - у разі необхідності.<br> <br> 2.2 Скорочена назва Підприємства:<br> українською мовою: ДП "____________________________________".<br> російською мовою*: _________________________________________.<br> англійською мовою*: ________________________________________.<br> <br>---------------<br> * - у разі необхідності.<br> <br> 2.3 Місцезнаходження Підприємства: ________________________.<br> <br> 3. Мета і основні напрямки діяльності Підприємства<br> <br> 3.1 Метою діяльності Підприємства є ________________________<br> <br> 3.2 Основні напрями діяльності Підприємства:<br> _________________________________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> _________________________________________________________________<br> <br> Усі види діяльності, які згідно із законодавством України<br>потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються<br>Підприємством лише після їх отримання.<br> <br> 4. Юридичний статус Підприємства<br> <br> 4.1 Підприємство є юридичною особою та має закріплене за ним<br>майно. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з<br>дня його державної реєстрації і здійснює їх через свої органи, які<br>діють відповідно до установчих документів та законодавства.<br> <br> 4.2 Підприємство самостійно організовує роботу з питань<br>статутного спрямування, здійснює свою діяльність на засадах<br>госпрозрахунку.<br> <br> 4.3 Підприємство здійснює підприємницьку діяльність, формує<br>програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів<br>продукції, робіт та послуг, встановлює ціни відповідно до<br>законодавства.<br> <br> 4.4 Підприємство, за погодженням із Уповноваженим органом<br>управління може створювати філії, представництва, відділення та<br>інші відокремлені підрозділи (далі - Філії). Такі Філії діють<br>відповідно до положення про них, погодженого Уповноваженим органом<br>управління та затвердженого наказом директора Підприємства.<br> <br> 4.5 Для здійснення підприємницької діяльності Підприємство<br>залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та<br>інші види ресурсів, використання яких не заборонено<br>законодавством.<br> <br> 4.6 Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках,<br>власну печатку із зображенням Державного Герба України, своїм<br>найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство у разі<br>потреби може мати кутовий та інші штампи, бланки, а також товарний<br>знак, який реєструється у встановленому законодавством порядку.<br> <br> 4.7 Підприємство несе відповідальність за своїми<br>зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із<br>законодавством.<br> <br> 4.8 Держава та Уповноважений орган управління не відповідають<br>за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за<br>зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління, крім<br>випадків, встановлених законами.<br> <br> 5. Майно Підприємства<br> <br> 5.1 Майно Підприємства та доходи від використання цього майна<br>є державною власністю і закріплюється за ним на праві<br>господарського відання.<br> <br> 5.2 Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні<br>кошти, виробничі і невиробничі активи, а також інші цінності,<br>вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.<br> <br> 5.3 Джерелами формування майна Підприємства є:<br> - майно, передане йому на баланс відповідно до рішення про<br>створення Підприємства;<br> - кошти, доходи та інше майно, одержані від реалізації<br>продукції, товарів, робіт і послуг господарської діяльності<br>Підприємства;<br> - інші джерела, не заборонені законодавством України.<br> <br> 5.4 Підприємство здійснює володіння, користування землею і<br>іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та<br>законодавства.<br> <br> 5.5 Підприємство не має права безоплатно передавати належне<br>йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків,<br>передбачених законом.<br> <br> 5.6 Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних<br>фондів, Підприємство має право лише за попередньою згодою<br>Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо<br>інше не встановлено законом.<br> Відчуження нерухомого майна здійснюється за умови додаткового<br>погодження в установленому порядку з Фондом державного майна<br>України.<br> Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до<br>основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до<br>затвердженого фінансового плану.<br> <br> 5.7 Передача під заставу майнових об'єктів, що належать до<br>основних фондів Підприємства, здійснюється у спосіб, що<br>встановлений законодавством України, за погодженням із<br>Уповноваженим органом управління.<br> <br> 5.8 За попередньою згодою Уповноваженого органу управління<br>Підприємство має право передавати в оренду нерухоме майно,<br>устаткування, транспортні засоби, інвентар, матеріальні цінності<br>та інше майно, яке за ним закріплене, в порядку, передбаченому<br>законодавством.<br> <br> 5.9 Списання з балансу основних фондів, амортизація яких<br>відбулася не повністю, а також застосування методу прискореної<br>амортизації основних фондів Підприємства можуть проводитись лише<br>за погодженням із Засновником.<br> <br> 5.10 В установленому законодавством порядку Уповноважений<br>орган управління та інші органи виконавчої влади здійснюють<br>контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого<br>за Підприємством державного майна та коштів, здійсненням<br>господарської діяльності Підприємства.<br> <br> 6. Статутний фонд Підприємства<br> <br> 6.1 Матеріально-фінансовою основою діяльності Підприємства є<br>статутний фонд, який утворений відповідно до рішення про створення<br>Підприємства і обліковується на балансі Підприємства.<br> <br> 6.2 Статутний фонд Підприємства становить _________ тис.грн.<br> <br> 6.3 У разі якщо вартість активів Підприємства за результатами<br>його діяльності виявиться меншою, ніж розмір статутного фонду,<br>передбачений цим Статутом, Уповноважений орган управління<br>зобов'язаний провести в установленому законодавством порядку<br>зменшення розміру його статутного фонду, але не нижче<br>встановленого мінімального розміру.<br> <br> 6.4 За рішенням Уповноваженого органу управління розмір<br>статутного фонду Підприємства може бути змінений (збільшений,<br>зменшений) у порядку, передбаченому законодавством.<br> <br> 7. Прибуток та фонди Підприємства<br> <br> 7.1 Основним показником, що узагальнює фінансові результати<br>господарської діяльності Підприємства, є чистий прибуток (дохід).<br> <br> 7.2 Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є<br>дохід (прибуток), одержаний в результаті його господарської<br>діяльності, амортизаційні відрахування, кошти, одержані від<br>безоплатних або благодійних внесків членів трудових колективів<br>підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи<br>централізовані капітальні вкладення та кредити.<br> <br> 7.3 Прибуток Підприємства, який залишається після покриття<br>матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці,<br>оплату відсотків по кредитах банків, внеску передбачених<br>законодавством України податків та інших платежів до бюджету,<br>залишається у повному його розпорядженні.<br> <br> 7.4 Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу)<br>спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат,<br>пов'язаних з їх діяльністю:<br> - амортизаційний фонд;<br> - фонд розвитку виробництва;<br> - фонд споживання (оплати праці);<br> - резервний фонд.<br> Порядок використання цих фондів визначається відповідно до<br>затвердженого фінансового плану.<br> <br> 7.5 Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових<br>фондів Підприємства, їх граничні розміри та порядок формування і<br>використання встановлюються законодавством України.<br> <br> 7.6 У фінансовому плані затверджуються суми коштів (частина<br>чистого прибутку), які направляються державі як власнику і<br>зараховуються до Державного бюджету України.<br> <br> 8. Господарська діяльність Підприємства<br> <br> 8.1 Господарська діяльність Підприємства здійснюється<br>відповідно до фінансового плану, який затверджується Уповноваженим<br>органом управління.<br> До 1 вересня року, що передує плановому, Підприємство складає<br>на кожний наступний рік річний фінансовий план, який<br>зобов'язується виконувати.<br> <br> 8.2 Відносини Підприємства з іншими підприємствами,<br>установами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської<br>діяльності здійснюються на основі договорів.<br> <br> 8.3 Підприємство вибирає предмет договору, визначає<br>зобов'язання, інші умови господарських взаємовідносин, що не<br>суперечать законодавству України та цьому Статуту.<br> <br> 8.4 Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки<br>від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов<br>економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством<br>України, - за фіксованими державними цінами.<br> <br> 9. Права та обов'язки Підприємства<br> <br> 9.1 Права Підприємства:<br> 9.1.1 Самостійно планувати свою діяльність, визначати<br>стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до галузевих,<br>науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку<br>продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації. При<br>цьому не менш ніж 80 відсотків продукції підприємства має<br>відповідати меті та основним напрямкам (предмету) діяльності,<br>зазначеної у статті 3 цього Статуту.<br> 9.1.2 Здійснювати власне будівництво, реконструкцію,<br>капітальний та поточний ремонт основних фондів,<br>матеріально-технічне забезпечення виробництва.<br> 9.1.3 Укладати договори та угоди, набувати майнові права та<br>особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем,<br>відповідачем, чи третьою особою у судах загальної юрисдикції,<br>господарських і адміністративних судах, а також у третейському<br>суді.<br> 9.1.4 Вимагати від філій звіт про їх діяльність в<br>установлений термін та за установленою формою.<br> 9.1.5 Звертатися до Уповноваженого органу управління з<br>пропозиціями щодо удосконалення нормативно-правових та методичних<br>документів стосовно __________________ (згідно з напрямками<br>діяльності Підприємства).<br> 9.1.6 Надавати консультаційні та інші послуги, методичну<br>допомогу у сфері ________________________________.<br> 9.1.7 Права Підприємства реалізуються Підприємством<br>відповідно до законодавства України.<br> <br> 9.2 Обов'язки Підприємства:<br> 9.2.1 Враховувати державні контракти, державні замовлення та<br>інші договірні зобов'язання при визначенні стратегії господарської<br>діяльності, обов'язково виконувати державні контракти і державні<br>замовлення, доведені у встановленому порядку.<br> 9.2.2 Відповідно до державного контракту та державного<br>замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та<br>поставку продукції і товарів.<br> 9.2.3 Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших<br>відрахувань згідно з законодавством, а також відрахування<br>відповідно до встановленого порядку частини прибутку (доходу) до<br>Державного бюджету України.<br> 9.2.4 Суворо дотримуватись фінансової (бюджетної) та штатної<br>дисципліни.<br> 9.2.5 Здійснювати будівництво, реконструкцію, а також<br>капітальний ремонт основних фондів, забезпечувати своєчасне<br>освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше вводити в дію<br>придбане обладнання.<br> 9.2.6 Вносити до Уповноваженого органу управління пропозиції<br>щодо:<br> 9.2.6.1 Погодження структури Підприємства.<br> 9.2.6.2 Створення філій, представництв, відділень та інших<br>відокремлених підрозділів, погодження їх структури.<br> 9.2.7 Створювати належні умови для високопродуктивної праці,<br>забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм<br>охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.<br> 9.2.8 Вживати заходів щодо раціонального використання фонду<br>споживання (оплати праці) як такого, що повністю відповідає<br>економічним інтересам як працівників, так і Підприємства.<br> 9.2.9 Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього<br>природного середовища, раціонального використання і відтворення<br>природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.<br> 9.2.10 Здійснювати оперативний та бухгалтерський облік<br>результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог<br>законодавства України фінансову звітність та статистичну<br>інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані,<br>визначені законодавством України.<br> Директор Підприємства та головний бухгалтер відповідно до<br>законодавства України несуть персональну відповідальність за<br>додержання порядку організації та ведення бухгалтерського обліку,<br>достовірність фінансової звітності та статистичної інформації.<br> 9.2.11 Проводити інвентаризацію належного йому майна для<br>забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку,<br>фінансової звітності та статистичної інформації.<br> 9.2.12 Дотримуватися вимог законодавства про державну<br>таємницю.<br> 9.2.13 Надавати Уповноваженому органу управління будь-яку<br>інформацію щодо діяльності підприємства, у тому числі інформацію<br>про наявність і поточний стан майна та будь-які зміни в його стані<br>для надання такої інформації розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів<br>державної власності.<br> <br> 10. Управління Підприємством<br> <br> 10.1 Управління Підприємством здійснюється відповідно до<br>цього Статуту на основі поєднання прав Уповноваженого органу<br>управління щодо господарського використання державного майна і<br>участі в управлінні трудового колективу.<br> <br> 10.2 Управління Підприємством здійснюється його Директором,<br>який призначається Уповноваженим органом управління.<br> Директор Підприємства є підзвітним Уповноваженому органу<br>управління.<br> <br> 10.3 Призначення Директора Підприємства на роботу<br>здійснюється Уповноваженим органом управління на умовах,<br>визначених у контракті, в якому зазначаються строк контракту,<br>права, обов'язки і відповідальність Директора, умови його<br>матеріального забезпечення, порядок та умови розірвання контракту<br>та звільнення з посади Директора.<br> У разі зміни Директора обов'язковим є проведення ревізії<br>господарської діяльності Підприємства в порядку, визначеному<br>законодавством.<br> <br> 10.4 Директор Підприємства може бути звільнений з посади<br>достроково на підставах, передбачених договором (контрактом)<br>відповідно до закону.<br> <br> 10.5 Директор Підприємства самостійно вирішує питання<br>діяльності Підприємства в межах компетенції відповідно до цього<br>Статуту.<br> <br> 10.6 Директор Підприємства:<br> 10.6.1 Діє без доручення від імені Підприємства.<br> 10.6.2 Представляє інтереси Підприємства в органах державної<br>влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у<br>відносинах з юридичними особами та громадянами.<br> 10.6.3 Організовує виконання завдань статутної спрямованості.<br> 10.6.4 Несе відповідальність за виконання покладених на нього<br>завдань, що визначені статутом, формування та виконання фінансових<br>планів, дотримання державної і фінансової дисципліни, ефективне<br>використання та збереження державного майна та коштів, які<br>знаходяться у віданні Підприємства, дотримання законодавства<br>України.<br> 10.6.5 Затверджує, за погодженням із Уповноваженим органом<br>управління, структуру підприємства та узгоджує структуру філій,<br>формує штатний розклад Підприємства, розподіляє повноваження між<br>його структурними одиницями, а також між працівниками.<br> 10.6.6 Визначає облікову, фінансову, організаційну,<br>методологічну внутрішню та зовнішню політику Підприємства,<br>організовує матеріально-технічне забезпечення її впровадження.<br> 10.6.7 Розпоряджається коштами та майном Підприємства<br>відповідно до Статуту та положень законодавства.<br> 10.6.8 Видає в межах компетенції Підприємства накази,<br>розпорядження та інші акти, узгоджує внутрішню документацію<br>(інструкції, кошториси, фінансові плани, інше), дає вказівки, що<br>не суперечать законодавству, організовує та перевіряє їх<br>виконання, затверджує за погодженням із Уповноваженим органом<br>управління положення про філії.<br> Акти Директора є обов'язковими для всіх працівників<br>Підприємства.<br> 10.6.9 Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки<br>в установах банків.<br> 10.6.10 Вносить пропозиції Уповноваженому органу управління<br>щодо прийняття (звільнення) заступників керівника Підприємства.<br> 10.6.11 Призначає на посади та звільняє заступників керівника<br>Підприємства за погодженням із Уповноваженим органом управління та<br>керівників філій за погодженням із відповідними центральними або<br>місцевими органами виконавчої влади, а також керівників та<br>спеціалістів структурних одиниць Підприємства, інших працівників.<br> 10.6.12 Затверджує порядок періодичного проведення атестації<br>всіх працівників.<br> 10.6.13 Організовує в установленому порядку періодичне<br>проведення атестації всіх працівників Підприємства.<br> 10.6.14 Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного<br>стягнення.<br> 10.6.15 Встановлює і затверджує перелік відомостей, що<br>становлять службову і комерційну таємницю.<br> 10.6.16 Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони<br>державної таємниці відповідно до вимог законодавства України.<br> 10.6.17 Виконує умови укладеного із Уповноваженим органом<br>управління трудового контракту.<br> 10.6.18 Погоджує із Уповноваженим органом управління накази<br>про свої закордонні відрядження та інформує про відрядження в<br>межах України.<br> 10.6.19 Вирішує питання діяльності Підприємства в межах та<br>порядку, визначених законодавством та цим Статутом.<br> <br> 10.7 Директор зобов'язаний не використовувати в подальшому<br>отримані під час роботи на Підприємстві відомості, що становлять<br>комерційну таємницю, після звільнення з посади протягом трьох<br>років. В разі порушення цього зобов'язання Директор несе<br>відповідальність у вигляді відшкодування Підприємству усіх доходів<br>від використання такої інформації, а також спричинених в<br>результаті цього збитків.<br> <br> 10.8 Директор несе персональну відповідальність за<br>організацію господарської діяльності Підприємства, спрямовану на<br>отримання чистого прибутку.<br> <br> 11. Компетенція Уповноваженого органу управління<br> <br> 11.1 Уповноважений орган управління відповідно до покладених<br>на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав<br>держави як власника майна, переданого Підприємству, пов'язаних з<br>володінням, користуванням і розпоряджанням ним у межах, визначених<br>законодавством України, з метою задоволення державних та<br>суспільних потреб.<br> <br> 11.2 Уповноважений орган управління:<br> 11.2.1 Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію<br>Підприємства.<br> 11.2.2 Затверджує Статут та зміни до Статуту Підприємства,<br>здійснює контроль за його дотриманням.<br> 11.2.3 Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства<br>та здійснює контроль за його виконанням.<br> 11.2.4 Затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а<br>також інвестиційні плани на середньострокову перспективу<br>(3-5 років) Підприємства та здійснює контроль за їх виконанням у<br>встановленому порядку.<br> 11.2.5 Проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема<br>виконання показників фінансових планів Підприємства.<br> 11.2.6 Здійснює контроль за фінансовою (бюджетною) та штатною<br>дисциплінами Підприємства.<br> 11.2.7 Здійснює контроль за ефективним використанням та<br>збереженням майна і коштів Підприємства.<br> 11.2.8 Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність,<br>за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його<br>господарському віданні.<br> 11.2.9 Забезпечує приведення у відповідність із<br>законодавством Статуту та внутрішніх положень Підприємства.<br> 11.2.10 Надає згоду на оренду майна Підприємства і пропозиції<br>щодо умов договору оренди з метою забезпечення ефективного<br>використання орендованого майна.<br> 11.2.11 Контролює виконання орендарями інвестиційних і<br>технічних програм, якщо такі передбачені договором оренди.<br> 11.2.12 Здійснює інші повноваження відповідно до<br>законодавства та цього Статуту.<br> <br> 12. Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства<br> <br> 12.1 Працівники мають право брати участь в управлінні<br>Підприємством через загальні збори (конференції), ради трудових<br>колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі,<br>інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво,<br>вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з<br>питань соціально-культурного і побутового обслуговування.<br> Підприємство зобов'язане створювати умови, які б<br>забезпечували участь працівників в його управлінні.<br> <br> 12.2 Трудовий колектив Підприємства складається з усіх<br>громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на<br>основі трудового договору (контракту, угоди), або інших форм, що<br>регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.<br> <br> 12.3 До складу органів, через які трудовий колектив реалізує<br>своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися<br>Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються<br>відповідно до законодавства України.<br> <br> 12.4 Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового<br>колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним<br>договором.<br> <br> 12.5 Право укладання колективного договору від імені<br>Уповноваженого органу управління надається Директору Підприємства,<br>а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.<br> Сторони колективного договору звітують на загальних зборах<br>колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.<br> <br> 12.6 Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я,<br>гарантії обов'язкового медичного страхування працівників<br>підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального<br>розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до<br>законодавства, цього Статуту та колективного договору.<br> <br> 12.7 Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства<br>є частина доходу, одержаного в результаті його господарської<br>діяльності.<br> Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці,<br>встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок,<br>відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок<br>і доплат на умовах, передбачених відповідною галузевою угодою та<br>колективним договором.<br> <br> 12.8 Розмір заробітної плати залежить від складності та умов<br>виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника,<br>результатів його праці та господарської діяльності підприємства,<br>та не може бути меншим мінімальної заробітної плати, встановленої<br>законодавством та Галузевою угодою.<br> Структура заробітної плати визначається відповідно до<br>законодавства.<br> Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора<br>Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим<br>органом управління.<br> <br> 12.9 Підприємство може встановлювати додаткові (крім<br>передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги<br>для своїх працівників або їх окремих категорій.<br> Спрямування частини прибутку на таке матеріальне заохочення<br>та соціальне забезпечення трудового колективу має бути передбачене<br>у фінансовому плані Підприємства.<br> <br> 12.10 Працівники Підприємства провадять свою діяльність<br>відповідно до Статуту, колективного договору та посадових<br>інструкцій згідно з законодавством України.<br> <br> 13. Припинення діяльності Підприємства<br> <br> 13.1 Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом<br>його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або<br>ліквідації - за рішенням Уповноваженого органу управління, а у<br>випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.<br> <br> 13.2 У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його<br>прав та обов'язків переходить до його правонаступників.<br> <br> 13.3 Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною<br>комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або<br>іншим органом, визначеним законом.<br> <br> 13.4 Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк<br>для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два<br>місяці з дня оголошення про ліквідацію, визначаються органом, який<br>прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.<br> <br> 13.5 Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить<br>ліквідацію Підприємства, розміщує у відповідних друкованих органах<br>повідомлення про його ліквідацію та порядок і строки заяви<br>кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє<br>особисто в письмовій формі в установлені законодавством України<br>строки.<br> Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів зі<br>стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення<br>вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про<br>ліквідацію Підприємства.<br> <br> 13.6 З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї<br>переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна<br>комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з<br>кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його<br>Уповноваженому органу управління або органу, який призначив<br>ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного<br>балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством<br>України порядку.<br> <br> 13.7 Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується,<br>задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено<br>законодавством України.<br> <br> 13.8 У разі визнання Підприємства банкрутом його ліквідація<br>проводиться в порядку, установленому Законом України від<br>14.05.92 р. N 2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника<br>або визнання його банкрутом".<br> <br> 13.9 Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів<br>визначаються відповідно до законодавства України.<br> <br> 13.10 Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з<br>його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх<br>прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.<br> <br> 13.11 Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з<br>моменту внесення до Єдиного державного реєстру підприємств,<br>організацій, установ запису про припинення його діяльності.</FONT></PRE><br>