ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З БУДIВНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ

Н А К А З

21.10.2004 N 195


Про затвердження змін до нормативних документів
у зв'язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002
"Пожежна безпека об'єктів будівництва"
і порядок введення їх в дію

{ Додатково див. Роз'яснення Міністерства регіонального
розвитку та будівництва
( n0001661-07 ) від 01.09.2007 }

На виконання рішення науково-технічної ради Держбуду України
від 13.08.2004 N 3 про проекти змін до основних нормативних
документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна
безпека об'єктів будівництва" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити і ввести в дію з 1 квітня 2005 року:
- Зміну N 1 ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних
закладів" ( vb117243-96 );
- Зміну N 1 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки та споруди дитячих
дошкільних закладів" ( va117243-96 );
- Зміну N 1 ДБН В.2.2-7-98 "Будівлі і споруди для зберігання
мінеральних добрив та засобів захисту рослин";
- Зміну N 1 ДБН В.2.2-8-98 "Підприємства, будівлі і споруди
по зберіганню та переробці зерна";
- Зміну N 3 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди.
Основні положення";
- Зміну N 1 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я";
- Зміну N 3 ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд";
- Зміну N 1 (національну) СНиП 2.09.02-85 "Производственные
здания";
- Зміну N 1 (національну) СНиП 2.09.03-85 "Сооружения
промышленных предприятий";
- Зміну N 2 (національну) СНиП 2.09.04-87 "Административные и
бытовые здания";
- Зміну N 1 (національну) СНиП 2.11.01-85 "Складские здания";
- Зміну N 1 (національну) СН 515-79 "Инструкция по
проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные
учреждения", розроблені Українським науково-дослідним інститутом
пожежної безпеки (УкрНДIПБ) МНС України на виконання наказу
Держбуду України від 03.12.2002 N 88 ( va088509-02 ) "Про
затвердження ДБН "Пожежна безпека об'єктів будівництва".

2. З 1 січня 2005 року скасувати дію будівельних норм
СН 512-78 "Инструкция по проектированию зданий и помещений для
электронно-вычислительных машин" як таких, що втратили
актуальність.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор) забезпечити публікацію зазначених змін в Iнформаційному
бюлетені, а Державному підприємству "Укрархбудінформ" (В.Чеснок)
забезпечити їх видання окремою брошурою за умови використання
коштів, отриманих від їх реалізації, на виконання робіт зі
стандартизації, розвитку науково-технічної бази (стаття 19 Закону
України "Про стандартизацію" ( 2408-14 ).

4. Будинки і споруди, з будівництва яких отримано дозвіл на
виконання будівельних робіт в установленому порядку до 1.04.2005,
допускається вводити в експлуатацію без коригування документації
на відповідність вимогам зазначених змін за умови дотримання
вимог ДБН В.1.1-7-2002.

5. Контроль за наказом покласти на заступника Голови Комітету
Ю.Казмірука.

Голова комітету В.Череп


ЗМIНА
N 1 ДБН В.2.2-3-97
"Будинки та споруди навчальних закладів".


ТЕКСТ ЗМIНИ

Пункт 3.11. Слова; "висотою від рівня землі, визначеною біля
входу в будинок, до підлоги останнього поверху не більше 26,5 м"
замінити словами: "такими, що мають умовну висоту не більше
26,5 м".

Пункт 3.11 доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Умовна висота будинку визначається згідно з 2.18
ДБН В.1.1-7"

Пункт 3.26. Слова у дужках: "(додаток 8, п.З)" замінити
словами: "(додаток 8, рядки 3 та 5)".

Пункт 3.28. Слова: "не менше 2-х виходів" замінити словами:
"не менше двох евакуаційних виходів".

Пункт 3.35. Значення межі вогнестійкості "0,75 год" замінити
на "EI 45 (для перегородок), REI 45 (для перекриттів)".
В останньому абзаці після слів: "протипожежної стіни"
доповнити словами: "1-го типу".

Пункт 3.40. Слова: "Зовнішні відкриті сходи" замінити
словами: "Сходи типу C3".

Пункт 3.42 доповнити другим абзацом:
"Огороджувальні конструкції сходової клітки, яка сполучає
підвальний або цокольний поверх з першим поверхом будівлі, повинні
відповідати вимогам, встановленим до протипожежних перегородок
1-го типу".

Пункт 3.95 перед словами: "пожежно-охоронної сигналізації"
доповнити словом "автоматичної".

Пункт 4.23 доповнити другим абзацом:
"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до
поширення полум'я, виготовлятись з матеріалів із помірною
димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю
продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до
поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для
проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для
поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217
(для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим
перерізом)".

Пункт 4.25. Слова: "на сходах" замінити словами: "сходових
клітках".

Пункт 4.34 доповнити словами: "та управління евакуацією
людей".

Додаток 8. Рядок "ДБН В.2.2.2-96 Громадські будівлі та
споруди" замінити рядком "ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та
споруди. Основні положення".
Вилучити рядок "СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и
сооружения".
Рядок "СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы" замінити рядком
"ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".
Рядок "СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и
сооружений" замінити рядком "ДБН В.2.5-13-98 "Пожежна автоматика
будинків та споруд".
Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных
зданий" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003 Проектування
електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

Доповнити Додаток 8 такими рядками:
"ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на
нераспространение горения
ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах
впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я
поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого
проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)
ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах
впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я
поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого
проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".


ЗМIНА
N 1 ДБН В.2.2-4-97
"Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів".


ТЕКСТ ЗМIНИ

Пункт 3.10. У першому абзаці після слів: "коридори, сходові
клітки, веранди" доповнити словами: "та інші шляхи, які
відповідають вимогам ДБН В.1.1-7".
В останньому абзаці слова: "не менше 0,75 години" замінити
словами: "не менше REI 45 (для стін), EI 45 (для перегородок)".

Пункт 3.11. Слова: "зовнішні відкриті металеві сходи" та
"зовнішніх відкритих сходів" відповідно замінити словами: "сходи
типу C3" та "сходів типу C3".

Пункт 3.12. Слова: "внутрішніх сходів, що розміщуються в
сходових клітках 1-го типу" замінити словами: "звичайних сходових
кліток типу CK1".

Пункт 3.22. У першому реченні слова: "сходові клітки 1-го
типу" замінити словами: "звичайні сходові клітки типу CK1".
У другому реченні після слів: "слід розділяти" доповнити
словами: "протипожежними перегородками 1-го типу з", далі за
текстом.

Пункт 3.29. Значення межі вогнестійкості у дужках: "0,25 год"
замінити на "EI 15".

Пункт 3.30. Значення межі вогнестійкості "0,6 години"
замінити на "EI 30".

Пункт 4.16 доповнити третім абзацом:
"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до
поширення полум'я, виготовлятись з матеріалів із помірною
димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю
продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до
поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для
проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для
поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217
(для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим
перерізом)".

Пункт 4.17. Слова: "на сходах" замінити словами: "звичайних
сходових клітках".

Пункт 4.21. У першому реченні:
- перед словами: "пожежної та охоронної сигналізації"
доповнити словом "автоматичної";
- після слів: "про пожежу" доповнити словами: "та управління
евакуацією людей".

Додаток 7. Рядок "2. ДБН В.2.2-9-97 Громадські будинки та
споруди" замінити рядком "2. ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та
споруди. Основні положення".

Рядок "4. СНиП 2.01.02-85 * Противопожарные нормы" замінити
рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "16. СНиП 2.04.09-84 Пожарная автоматика зданий и
сооружений" замінити рядком "16. ДБН В.2.5-13-98 Пожежна
автоматика будинків та споруд".

Рядок "23. ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и
общественных зданий и сооружений" замінити рядком "23.
ДБН В.2.5-23-2003 "Проектування електрообладнання об'єктів
цивільного призначення".

Доповнити Додаток 7 рядками 29, 30, 31, 32 такого змісту:
"29. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

30. ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на
нераспространение горения

31. ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах
впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я
поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого
проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD)

32. ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах
впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я
поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого
проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD)".


ЗМIНА
N 1 ДБН В.2.2-7-98
"Будівлі і споруди для зберігання
мінеральних добрив та засобів захисту рослин".


ТЕКСТ ЗМIНИ

Пункт 1.2. Позначення "ОНТП 24" та "СНіП 2.01.02" відповідно
замінити позначеннями: "НАПБ Б.07.005 (ОНТП 24)" та "ДБН В.1.1-7".

Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити
позначенням "НАПБ А.01.001".

Пункт 2.4. Слово "виробництва" замінити словами: "з
вибухопожежної та пожежної небезпеки".

Пункт 3.5 після слів: "протипожежними стінами" доповнити
словами в дужках: "(площу протипожежного відсіку)".

Таблиця 2. У заголовку третьої колонки після слів:
"протипожежними стінами" доповнити словами в дужках: "(площа
протипожежного відсіку)".
У примітці 2 слова: "вогнетривкими перегородками (з границею
вогнестійкості не менше 0,75 год.)" замінити словами:
"протипожежними перегородками 1-го типу".

Пункт 3.6. Слова: "розділом СНіП 2.09.02" замінити словами:
"ДБН В.1.1-7 та СНиП 2.09.02".

Пункт 3.10. У першому абзаці слова: "неспалимими з границею
вогнестійкості не менше 0,75 год; двері в цих перегородках повинні
бути з границею вогнестійкості не менше 0,6 год" замінити словами:
"протипожежними перегородками 1-го типу".

У другому абзаці слова: "неспалимими перегородками з границею
вогнестійкості не менше 0,75 год" замінити словами:
"протипожежними перегородками 1-го типу".

Пункт 4.8. Слово "неспалимими" замінити словами: "з негорючих
матеріалів".

Пункт 6.3. Слова: "на неспалимій стіні" замінити словами: "на
стіні, що виконана з негорючих матеріалів".

Пункт 6.7. Перед словами: "пожежною сигналізацією" доповнити
словом "автоматичною".

Пункт 8.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні"
замінити позначенням "НАПБ А.01.001".

Пункт 9.2. Слова: "документів з пожежовибухобезпеки" замінити
словами: "документів з питань пожежної безпеки".

Додаток Б. Назву Переліку перед словами: "пожежною
сигналізацією" доповнити словом "автоматичною".

У першому рядку таблиці Б.1 слова: "у спалиму упаковку"
замінити словами: "в упаковку з горючих матеріалів".

Додаток В. Рядок "СНіП 2.01.02-85 * Противопожарные нормы"
замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів
будівництва".

Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням
"НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)"; позначення "ПУЕ-85" замінити
позначенням "ПУЕ-86".

Доповнити Додаток В рядком "НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної
безпеки в Україні" ( z0219-95 ).


ЗМIНА
N 1 ДБН В.2.2-8-98
"Підприємства, будівлі і споруди
по зберіганню та переробці зерна"


ТЕКСТ ЗМIНИ

Пункт 1.1. Позначення "ОНТП 24" замінити на "НАПБ Б.07.005
(ОНТП 24)".

Пункт 1.6. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на
"ДБН В.1.1-7".
Слова: "границею вогнестійкості відповідно не менше 2 і 1 год
з нульовою границею поширення вогню" замінити словами: "межею
вогнестійкості не менше REI 120 і REI 60 відповідно та групою за
межею поширення вогню - М0".

Пункт 2.2. Слова: "пожежного відсіку" замінити словами:
"протипожежного відсіку".

Пункт 2.6. Слова: "будівлі і споруди II ступеня
вогнестійкості мають з боку зерноскладів глухі стіни або стіни з
прорізами з границею вогнестійкості стін і їх заповнення не менше
1,2 год" замінити словами: "будівлі і споруди II ступеня
вогнестійкості мають з боку зерноскладів протипожежні стіни 2-го
типу. Межа вогнестійкості конструкцій, що заповнюють прорізи таких
стін, має бути не менше EI 60".

Пункт 3.1. Слова: "при довжині" замінити словами: "при
ширині".

Пункт 3.2. Вилучити слова: "з виробництвами".

Пункт 3.3. У третьому абзаці слова: "границю вогнестійкості
не менше 2 год" замінити словами: "межу вогнестійкості не менше
REI 120".
У четвертому абзаці слова: "висоті не більше 60 м від
планувальної відмітки землі до відмітки чистої підлоги верхнього
поверху" замінити словами: "умовній висоті будівлі не більше
60 м".
В останньому абзаці після слів: "протипожежними стінами"
доповнити словами у дужках: "(площу протипожежного відсіку)", далі
за текстом.

Пункт 3.3 доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Умовна висота будівлі визначається згідно з 2.18
ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.4. Слова: "1-го типу" замінити словами: "типу H1".
У виносці до пункту 3.4 позначення "СНіП 2.01.02" замінити
позначенням "ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.5. Слова: "для сходових кліток передбачати сходи 1-го
типу негорючі з границею вогнестійкості не менше 0,25" замінити
словами: "передбачати сходи типу C1, виконані з негорючого
матеріалу".
Слова: "зовнішні сходи 3-го типу, що використовуються для
евакуації" замінити словами: "сходи типу C3".

Пункт 3.5.1. Слова: "2-го типу" замінити словами: "типу C2".

Пункт 3.6. Слова: "незадимлюваній сходовій клітці 1-го чи
3-го типів, чи по сходах 3-го типу" замінити словами:
"незадимлюваних сходових клітках типів H1, HЗ, H4 або по сходах
типу CЗ".

Пункт 3.7. Слова: "зовнішні сталеві відкриті сходи 3-го типу"
замінити словами: "сходи типу СЗ".
Слова: "Драбина повинна бути обладнана" замінити словами:
"Сходи повинні бути обладнані", балі за текстом.
Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.8. У першому абзаці слова: "2-го і 3-го типів"
замінити словами: "типів H2 і H3".
У другому абзаці:
- слова: "заввишки понад 30 м від планувальної відмітки землі
до відмітки чистої підлоги верхнього поверху" замінити словами: "з
умовною висотою понад 30 м";
- слова: "2-го типу" замінити словами: "типу H2";
- слова: "тамбур-шлюз" замінити словами: "протипожежний
тамбур-шлюз 1-го типу".
В останньому абзаці:
- слова: "2-го типу по висоті перегородки" замінити словами:
"типу H2 по висоті на секції протипожежними перегородками 1-го
типу";
- слова: "2-го типу" замінити словами: "типу H2".

Пункт 3.9. У другому абзаці слова: "тамбур-шлюзи" замінити
словами: "протипожежні тамбур-шлюзи 1-го типу".
В останньому абзаці:
- слово "Перевезення" замінити словом "Транспортування";
- слова: "границею, вогнестійкості не менше 2 год" замінити
словами: "межею вогнестійкості не менше REI 120".

Пункт 3.12. Слова: "границю вогнестійкості перекриттів не
менше 0,75 год" замінити словами: "межу вогнестійкості перекриттів
не менше REI 45".

Пункт 3.14 викласти у новій редакції:
"3.14 У багатоповерхових будівлях сходи типу C3 слід
розміщувати біля глухих ділянок зовнішніх стін з урахуванням
5.40 ДБН В.1.1-7".

Пункт 3.22. У першому та другому абзацах слова: "3-го типу"
замінити словами: "типу C3".

Пункт 3.23. У першому абзаці слова: "3-го типу" замінити
словами: "типу C3".
У другому абзаці слова: "зовнішні сходи" замінити словами:
"сходи типу C3".

Пункт 3.31. Слова: "границею вогнестійкості не менше 0,25 год
і нульовою межею розповсюдження вогню" замінити словами: "межею
вогнестійкості не менше 15 хв і групою за межею поширення вогню
- М0".
У примітці слова: "границю вогнестійкості цих конструкцій не
менше 0,75 год" замінити словами: "межу вогнестійкості цих
конструкцій не менше 45 хв".

Пункт 3.38. Позначення у дужках "(СНіП 2.01.02)" замінити
словами: "(площу протипожежного відсіку за ДБН В.1.1-7)".

Пункт 3.46. Слова: "захищені від займання" замінити словами:
"що оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу
вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363".

Пункт 3.51. У другому абзаці слова: "границю вогнестійкості
не менше 0,75 год і нульову межу розповсюдження вогню" замінити
словами: "межу вогнестійкості не менше 45 хв і групу за межею
поширення вогню - М0".

В останньому абзаці слова: "стінами 2-го типу" замінити
словами: "стінами 3-го типу".

Пункт 3.57. Слова: "3-го типу" замінити словами: "типу C3".

Підпункт 3.60.3. Слова: "з негорючих матеріалів границею
вогнестійкості 0,75 год" замінити словами: "з огороджувальними
конструкціями, що мають межу вогнестійкості не менше 45 хв та
виконані з негорючих матеріалів".

Пункт 10.6. Слова: "Правила пожежної безпеки в Україні"
замінити позначенням "НАПБ А.01.001".

Пункт 11.2. Слова: "документів з пожежовибухонебезпеки"
замінити словами: "документів з питань пожежної безпеки".

Додаток Г. Рядок "СНіП 2.01.02-85 * Противопожарные нормы"
замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів
будівництва".

Позначення "ОНТП 24-86" замінити позначенням
"НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86)".

Доповнити Додаток Г рядками:
"НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні
( z0219-95 )
ГОСТ 16363-98 Средства огнезащитные для древесины. Методы
определения огнезащитных свойств".


ЗМIНА
N 3 ДБН В.2.2-9-99
"Громадські будинки та споруди. Основні положення"
Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року N 195
строк введення в дію встановлений з 1 квітня 2005 р.


ТЕКСТ ЗМIНИ

Пункт 2.10. Друге речення другого абзацу викласти в новій
редакції: "Несучі конструкції, суміщені покриття стилобату або
прибудованих частин повинні мати вогнестійкість не менше REI 60
(для несучих стін), R 60 (для колон), RE 60 (для суміщеного
покриття) і групу М0 за межею поширення вогню".

Пункт 3.13. Слово "евакуації" замінити словом "рятування".

Пункт 3.15. Слова; "в будинках заввишки більше 26,5 м від
планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,
крім технічного верхнього" замінити словами: "в будинках з умовною
вистою більше 26,5 м (за винятком випадків, обумовлених
будівельними нормами за видами будинків)".
Значення вантажопідйомності ліфта "800 кг" замінити на
"1000 кг".

Пункт 3.17. У першому абзаці слова: "згідно з протипожежними
нормативами СНіП 2.01.02" замінити словами: "згідно з вимогами
пожежної безпеки, встановленими ДБН В.1.1-7".
У другому абзаці слова: "заввишки до позначки підлоги
верхнього поверху менше 26,5 м" замінити словами: "з умовною
висотою до 26,5 м включно".
Останній абзац викласти в новій редакції:
"У будинках з незадимлюваними сходовими клітками не
допускається влаштовувати вихід з приміщень безпосередньо до
ліфтового холу. У будинках із звичайними сходовими клітками вихід
безпосередньо до ліфтового холу не допускається влаштовувати з
комор та інших приміщень, призначених для зберігання та переробки
горючих матеріалів".

Пункт 3.19 викласти в новій редакції:
"3.19 Двері шахт ліфтів і підйомників у підземних, підвальних
і цокольних поверхах повинні виходити до протипожежних
тамбур-шлюзів 1-го типу. У таких тамбур-шлюзах повинен бути
передбачений підпір повітря під час пожежі не менше 20 Па".

Пункт 3.28. Слова у дужках: "(через люки розміром не менше
0,6 м x 0,6 м або двері)" замінити словами: "(через люки розміром
не менше 0,6 м x 0,8 м або через двері розміром не менше
0,75 м x 1,5 м)".

Пункт 4.1. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на
"ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.5. Слова: "перегородками з дверима, які самі
зачиняються" замінити словами: "протипожежними перегородками 2-го
типу".
Доповнити другим реченням такого змісту: "У будинках з
умовною висотою понад 26,5 м зазначені перегородки повинні бути
протипожежними 1-го типу".

Пункт 4.11. Наведені позначення ступенів вогнестійкості:
"I11" та "I1Iа" відповідно замінити римськими цифрами: "III" та
"IIIа".

Пункт 4.14. Слова: "до незадимлюваних сходів" замінити
словами: "до незадимлюваних сходових кліток типу H1".

Пункт 4.15, перелік а). Слова: "найбільш віддаленого робочого
місця" замінити словами: "найвіддаленішої точки підлоги".

Пункт 4.16. У першому абзаці слова: "сходів 3-го типу"
замінити словами: "сходів типу С3".
У примітці 1 слова: "по відкритих металевих сходах" замінити
словами: "по сходах типу С3".
У примітці 2 слова: "Сходи 3-го типу" замінити словами:
"Сходи типу С3".

Пункт 4.17. Слова: "до зовнішніх відкритих сходів" замінити
словами: "до сходів типу С3".
Слова: "не менше 0,5 години і нульовою межею розповсюдження
вогню" замінити словами: "не менше 30 хв і групи М0 за межею
поширення вогню".

Пункт 4.18. Вилучити слова: "якщо чисельність осіб, які
евакуюються, перевищує 50".

Пункт 4.19. Слова; "При висоті будинків до 26,5 м (від
планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,
крім технічного верхнього)" замінити словами: "У будинках з
умовною висотою до 26,5 м включно".

Пункт 4.20. Перше речення після слів: "крім вестибюлю
атріума" доповнити словами: ".., за умови дотримання вимог 4.35 та
5.50 ДБН В.1.1-7".
Вилучити останнє речення.

Пункт 4.22. У першому абзаці слова у дужках: "(крім сходів у
підвальних та цокольних поверхах, а також колосникових сходів у
будинках видовищних закладів)" замінити словами: "(крім сходових
кліток типів СК2 та H4, сходів у підземних, підвальних та
цокольних поверхах, а також колосникових сходів у будинках
видовищних закладів)".
Другий абзац розпочати словами: "У сходових клітках типу
СК1", далі за текстом.

Пункт 4.23. Слова: "звичайних сходових кліток 2-го типу з
верхнім природним освітленням" замінити словами: "сходових кліток
типу СК2".

Пункт 4.24 викласти в новій редакції:
"4.24 Сходи типу С2 (внутрішні відкриті) влаштовуються в
будинках I та II ступенів вогнестійкості з дотриманням вимог 5.52
та 5.53 ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.25. У першому абзаці слова: "до відкритих сходів"
замінити словами: "до сходів типу С2".
У другому абзаці слова: "відкриті сходи" замінити словами:
"сходи типу С2".

Пункт 4.26. Слова: "зовнішніх відкритих сходів" замінити
словами: "сходів типу С3".

Пункт 4.27. Слова: "зовнішні пожежні сходи" замінити словами:
"зовнішні пожежні драбини".

Пункт 4.28. Перший абзац викласти в новій редакції:
"У будинках з умовною висотою понад 26,5 м всі сходові клітки
належить передбачати незадимлюваними".
У другому абзаці слова: "1-го типу" замінити словами: "типу
H1".
У четвертому абзаці слова: "2-го або 3-го типу" замінити
словами: "типів H2, H3 або H4".
П'ятий абзац викласти в новій редакції:
"Сходові клітки типу H2 необхідно поділяти на секції
суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу на висоту поверху
через кожні 7-8 поверхів. Перехід з однієї секції до іншої такої
сходової клітки слід виконувати в її об'ємі".
У шостому абзаці слова: "відсіків", "відсіку" замінити
відповідно на "секцій", "секції".

Пункт 4.29. Перший абзац викласти в новій редакції:
"Вихід із сходової клітки типу H2 у вестибюль належить
виконувати через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором
повітря в разі пожежі".
В останньому абзаці слова: "незадимлюваних сходових кліток
1-го типу" замінити словами: "сходових кліток типу H1".

Пункт 4.31. Слова: "У будинках заввишки більше 26,5 м (від
планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,
крім технічного верхнього)" замінити словами: "У будинках з
умовною висотою понад 26,5 м".

Пункт 4.33. Слова: "пожежного відсіку" замінити словами:
"протипожежного відсіку".

Таблиця 1. У заголовку таблиці та у примітках 1, 3, 5, 6 до
цієї таблиці слова: "пожежного відсіку" замінити словами:
"протипожежного відсіку".

У примітці 3 слова: "заввишки більше 26,5 м (від планувальної
позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім
технічного верхнього)" замінити словами: "з умовною висотою більше
26,5 м".

У примітці 6 перед словами: "підвальних і цокольних"
доповнити словом "підземних,..", далі за текстом.

У примітці 7 слова: "покриті вогнезахисними фарбами чи
лаками, які переводять деревину в групу важкогорючих матеріалів"
замінити словами: "оброблені засобами вогнезахисту, які
забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з
ГОСТ 16363".

Таблицю 1 доповнити приміткою 8 такого змісту:
"Примітка 8. Ступінь вогнестійкості будинку визначається
межами вогнестійкості у хвилинах його будівельних конструкцій за
видами граничних станів (R, E, I) та групою (М0, М1, М2) за межею
поширення вогню по цих конструкціях відповідно до табл. 4
ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.36. Значення межі вогнестійкості "2 год." замінити на
"REI 120 (для несучих та самонесучих стін), EI 120 (для зовнішніх
ненесучих стін)".

Пункт 4.37. Вилучити слова: "а двері - протипожежними 2-го
типу з межею вогнестійкості не менше 0,6 години".

Пункт 4.38 викласти в новій редакції:
"4.38 У приміщеннях громадських будинків допускається
використовувати для поверхневих шарів конструкцій підлог
матеріали, у тому числі килимові покриття, з показниками пожежної
небезпеки не вище ніж В2, РП2, Д3, Т2.
Килимові покриття мають бути наклеєні на негорючу основу
(крім будинків V ступеня вогнестійкості).
В усіх приміщеннях громадських будинків дозволяється
влаштовувати підлоги (окрім підлог ліфтових холів) з деревини.

Примітка. Показники пожежної небезпеки будівельних матеріалів
прийняті за ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.39. У першому абзаці слова: "важкогорючих або
негорючих матеріалів" замінити словами: "негорючих матеріалів або
матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г2, В2,
Д2, Т2".
Другий абзац доповнити словами: "або матеріалів з показниками
пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та індексом
поширення полум'я поверхнею не більше 10 згідно з ГОСТ 12.1.044".
У третьому абзаці слова: "важкогорючих матеріалів" замінити
словами: "матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж
Г2, В2, Д2, Т2".

Пункт 4.40. Слова: "пожежні відсіки", "пожежного відсіку"
відповідно замінити словами: "протипожежні відсіки",
"протипожежного відсіку".
Значення межі вогнестійкості "2 год" замінити на "REI 120".
Пункт 4.41. Слова: "1-го та 2-го типу" замінити словами:
"типів H1, H2, H4".

Пункт 4.42. У першому та другому реченні слова: "пожежного
відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

Пункт 4.45. Перший абзац доповнити словами: "або матеріалами
з показниками пожежної небезпеки і вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та
індексом поширення полум'я поверхнею не більше 10 згідно з
ГОСТ 12.1.044".
Другий абзац викласти в новій редакції:
"Для опорядження приміщень будинків допускається застосування
матеріалів з показниками пожежний небезпеки не вище ніж Г1, В2,
Д2, Т2".

Пункт 4.46 вилучити.

Пункт 4.47. Слова: "пожежний відсік" замінити словами:
"протипожежний відсік".

Пункт 4.48. Слова: "бути першої категорії" замінити словами:
"забезпечуватись за першою категорією надійності
електропостачання".

Пункт 7.16. Слова: "заввишки до 26,5 м (від планувальної
позначки землі до позначки підлоги верхньо поверху, крім
технічного верхнього)" замінити словами: "з умовною висотою до
26,5 м".

Пункт 7.28. Слова: "1 год та нульовою межею розповсюдження
вогню" замінити словами: "EI 60 (для перегородок), REI 60 (для
перекриттів) та групою М0 за межею поширення вогню".

Пункт 7.33. Позначення "ВСН 59" замінити на "ДБН В.2.5-23".
Після позначення "ВСН 60" доповнити позначенням
"ДНАОП 0.00-1,32", далі за текстом.
Доповнити другим абзацом такого змісту:
"У будинках дитячих дошкільних та навчальних закладів,
закладів охорони здоров'я, готелів електричні проводи і кабелі
повинні бути стійкими до поширення полум'я, виготовлятись з
матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю,
малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044
(групи Д2, Т1 за ДБН В. 1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до
поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категоріями А, В,
С для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для
поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217
(для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим
перерізом)".

Пункт 7.35. Слова: "сповіщення про пожежу" замінити словами:
"оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей".

Пункт 7.39. Позначення "СНіП 2.04.08" замінити на
"ДБН В.2.5-20".

Слова: "заввишки до 26,5 м (від планувальної позначки землі
до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього)"
замінити словами: "умовної висоти більше 26,5 м".

Додаток Б. Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" замінити
рядком "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання".
Рядок "СНіП 2.01.02-85 Противопожарные нормы" замінити рядком
"ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".
Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных
зданий. Нормы проектирования" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003
Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення".

Доповнити додаток Б такими рядками:
"ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на
нераспространение горения.
ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах
впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я
поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого
проводу або кабелю (IEC 60332-1:1993, MOD).
ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах
впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я
поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого
проводу або кабелю з малим перерізом (IEC 60332-2:1989, MOD).
ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань
на вогнестійкість. Загальні вимоги.
ДНАОП 0.00-1.32-01 ( v0272203-01 ) Правила будови
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок".

Додаток В. У визначенні терміну "відсік підвального і
цокольного поверху":
- слово "перепонами" замінити словом "перешкодами";
- слова: "таблицею 1 СНіП 2.01.02" замінити словами:
"таблицею 4 ДБН В.1.1-7";
Термін "відсік пожежний" та його визначення викласти у новій
редакції: "відсік протипожежний - за ДБ В.1.1-7".

Доповнити додаток В таким терміном та його визначенням:
"Умовна висота будинку-за 2.18 ДБН В.1.1-7".

Додаток Г. Останнє речення першого абзацу пункту Г.6 викласти
в новій редакції: "Конструкції пандусів мають бути з межею
вогнестійкості не менше REI 120, а їх огорожі - з негорючих
матеріалів".

Додаток Е. У пунктах Е.7 та Е.8 слова: "пожежного відсіку"
замінити словами: "протипожежного відсіку".

У пункті Е.11 слова: "положеннями 4.3 СНіП 2.01.02" замінити
словами: "вимогами 5.15 ДБН В.1.1-7".

У пункті Е.14 значення межі вогнестійкості "0,75 години"
замінити на "45 хв".

У пункті Е.19 слово "сповіщення" замінити словами:
"оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей".

У пункті Е.20 слова: "сповіщення людей про пожежу" замінити
словами: "оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей".

Додаток Ж. У пункті Ж.2 слова: "заввишки 26,5 м і більше від
планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,
крім технічного верхнього, вантажопідйомністю не менше 800 кг"
замінити словами: "умовної висоти понад 26,5 м, вантажопідйомністю
не менше 1000 кг".

Пункт Ж.4. Другий абзац замінити текстом такого змісту:
"Електричні проводи та кабелі для керування та
електроживлення ліфтів повинні бути стійкими до поширення полум'я.
Вогнестійкість кабельних ліній, що забезпечують безперебійну
роботу ліфта у разі виникнення пожежі, повинна бути не менше 90 хв
за стандартним температурним режимом згідно з ДСТУ Б В.1.1-4.

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до
поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією С, як
для проводів і кабелів, прокладених в пучках)".

Пункт Ж.5. У першому абзаці:
- вилучити слова: "каналів та ніш для прокладання кабелів та
проводів, що живлять електроприймачі ліфтів";
- значення межі вогнестійкості "0,75 год" замінити на "REI 45
(для стін, перекриттів), EI 45 (для перегородок)".

У другому абзаці слова: "3-го типу" замінити словами: "1-го
типу".

У третьому абзаці значення межі вогнестійкості "2,5 години"
замінити на "REI 150".

Пункт Ж.6. У першому абзаці слова: "з межею вогнестійкості не
менше 2,5 години та дверима - не менше 1,2 години" замінити
словами: "межа вогнестійкості яких не менше за нормовану межу
вогнестійкості перекриттів будинку, яка встановлена нормативними
документами у галузі будівництва".

В останньому абзаці слова: "заввишки понад 26,5 м від
планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху,
крім технічного верхнього, і заввишки до 16 поверхів включно"
замінити словами: "з умовною висотою понад 26,5 м до 47 м
включно".

Додаток К викласти у новій редакції:

"Додаток К
(обов'язковий)


ВИМОГИ
до проектування атріумів (пасажів)


К.1 Вимоги цього додатка поширюються на громадські будинки,
які мають у своєму складі один або декілька атріумів (пасажів).
Вимоги регламентують тільки специфічні вимоги протипожежного
захисту будинків з атріумом. Решту вимог протипожежного захисту
треба обирати згідно з діючими нормами за видами будинків і
функціональним призначенням приміщень.
Об'ємно-планувальні та конструктивні вирішення. Обмеження
поширення пожежі

К.2 Рівень підлоги атріуму повинен бути розташований не нижче
планувальної позначки землі, а підлоги верхнього поверху суміжних
з атріумом приміщень - не більше умовної висоти 26,5 м.
Протипожежна відстань між вертикальними огороджувальними
конструкціями атріуму або конструкціями галерей повинна бути не
менше 6 м.
Якщо нижній рівень атріуму та його об'єм не є ділянками
шляхів евакуації з поверхів будинку, а сам будинок забезпечено
достатньою кількістю евакуаційних виходів, які відповідають
вимогам нормативних документів, розташування рівня його підлоги не
обмежується.

К.3 Технічні приміщення, приміщення для зберігання горючих
матеріалів, майстерні та інші пожежонебезпечні приміщення повинні
бути відокремлені від атріуму глухою протипожежною перегородкою
1-го типу та перекриттям 3-го типу.

К.4 В атріумі не допускається влаштування об'єктів малих
архітектурних форм і гардеробів, окрім лав, фонтанів та інших
елементів благоустрою.

К.5 Атріум допускається проектувати в будинках не нижче
II ступеня вогнестійкості, а в будинках з умовною висотою до 9 м
- III ступеня вогнестійкості. Як несучі елементи покриття атріуму
допускається застосовувати конструкції з негорючих матеріалів з
мінімальною межею вогнестійкості R15.

К.6 Засклення прорізів в огороджувальних конструкціях
покриття атріуму повинно бути силікатним і мати захист проти
утворення осколків у разі його руйнування.

К.7 Опорядження внутрішніх поверхонь атріуму слід виконувати
з негорючих матеріалів.
У суміжних з атріумом приміщеннях слід застосовувати
будівельні матеріали з показниками пожежної небезпеки не вище ніж
Г1, В2, Д2, Т2 (для опорядження стін та стель); В2, РП2, Д3, Т2
(для поверхневих шарів конструкцій підлог, у тому числі килимових
покриттів).
Матеріали, що застосовуються на шляхах евакуації атріуму,
мають відповідати 5.24 ДБН В.1.1-7.
Забезпечення безпечної евакуації людей

К.8 Для атріуму треба передбачати щонайменше один
евакуаційний вихід, що веде безпосередньо назовні. З усіх суміжних
з атріумом приміщень, що мають вихід до атріуму, слід передбачати
евакуаційний вихід, який повинен обминати атріум. Сходові клітки,
по яких евакуюються люди із суміжних з атріумом приміщень, повинні
мати вихід безпосередньо назовні.

К.9 Шляхи евакуації по горизонтальному проходу повинні
виділятися у протипожежний відсік або секцію зі стінами,
перегородками, що мають межу вогнестійкості REI 45 та EI 45
відповідно та перекриттями REI 45. Двері, які відокремлюють атріум
від евакуаційних коридорів, та двері сходових кліток, що виходять
у бік атріуму, мають бути протипожежними 2-го типу.

К.10 Виходи до атріуму зі сходових кліток, ліфтових холів та
інших шляхів евакуації повинні бути обладнані протипожежними
тамбур-шлюзами 1-го типу з підпором повітря під час пожежі. Підпір
повинен забезпечувати надлишковий тиск не менше 20 Па за умови
одних відкритих дверей тамбур-шлюзу.

К.11 Усі двері до атріуму повинні мати ущільнення і пристрої
для самозачинення. На шляхах евакуації не допускається влаштування
автоматичних дверей, турнікетів, дверей, що обертаються, або
дверей, які не можуть відчинятися без ключа.

К.12 Атріум і шляхи евакуації, що освітлюються з
багатосвітлового простору покриття, повинні мати аварійне
освітлення 1-ї категорії надійності електропостачання.
Основні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі

К.13 Для атріуму треба влаштовувати систему димовидалення.

К.14 Якщо площа горизонтального перерізу атріуму більша за
1600 кв.м, під покриттям атріуму слід передбачати влаштування
димових зон. Димові зони слід проектувати з урахуванням можливої
локалізації осередку пожежі і відокремлювати їх вертикальними
завісами з негорючих матеріалів. Висота завіс повинна бути
щонайменше 5% від висоти атріуму.

К.15 Для атріумів висотою до 10 м допускається влаштування
системи природного димовидалення. В атріумах об'ємом до
2500 куб.м природне димовидалення проектують згідно з діючими
нормами.

К.16 Мінімальну загальну площу клапанів димовидалення слід
обчислювати за формулою:

2
S = 0,5 x h , (К.1)
a

де S - площа клапанів димовидалення, кв.м;
h - висота атріуму, м.
a

К.17 До нижньої частини атріуму повинен бути забезпечений
вільний приплив повітря ззовні будинку через клапани загальною
площею не менше за розрахункову для клапанів димовидалення.

К.18 Відкривання клапанів димовидалення і клапанів припливу
повітря повинно здійснюватися автоматично від сигналу станцій
пожежної сигналізації, дистанційно від кнопок, а також в ручному
режимі. Відкривані клапанів не повинні перешкоджати атмосферні
опади.

К.19 Максимальний час відкривання клапанів системи
димовидалення слід обчислювати за формулою:

-2/3 -1
t = S x h x h , (К.2)
a a n

де t - час відкривання клапанів, хв;
S - площа горизонтального перерізу атріуму, тис. кв. м;
a
h - висота атріуму, м;
a
h - висота прорізів приміщень першого поверху, які виходять в
n
атріум, м.
Розрахунок слід проводити із застосуванням висоти h одного з
n
прорізів, які мають максимальну площу. Якщо в суміжному з атріумом
приміщенні виникнення і розвиток пожежі неможливий, прорізи до
нього не враховують.

К.20 Якщо площа клапанів або розрахунковий час їх відкривання
не можуть бути технічно реалізованими або влаштування природного
димовидалення недоцільне, слід влаштовувати примусове
димовидалення згідно з К.21.

К.21 Для атріумів висотою понад 10 м треба влаштовувати
систему загального примусового димовидалення. Система повинна
забезпечувати видаляння диму ззовні під покриттям атріуму і
вільний приплив повітря з зони будинку до нижньої частини атріуму
в об'ємі диму, що вилучається.

К.22 Мінімальну кратність обміну повітря в атріумі треба
обчислювати залежно від загального об'єму атріуму, висоти і ширини
прорізів приміщень першого поверху, які виходять в атріум:

3/2 -1
X = 2 h x b x V , (К.3)
n n a

-1
де X - кратність обміну повітря, год ;
V - об'єм атріуму, тис. куб. м;
a
h - висота прорізу, м;
n
b - ширина прорізу, м.
n
Розрахунок слід проводити із застосуванням висоти h і ширини
n
b одного з прорізів, які мають максимальну площу. Якщо в
n
суміжному з атріумом приміщенні виникнення і розвиток пожежі
неможливі, прорізи до нього не враховують.

К.23 Розрахунковий обмін повітря повинен бути забезпечений за
температури диму до 300 град. С. Розрахунковий аварійний час
роботи системи димовидалення слід обирати 3 год. Вентилятори
повинні бути резервованими.

К.24 Включення системи примусового димовидалення повинно
здійснюватися автоматично від сигналу станцій пожежної
сигналізації і дистанційно від кнопок.

К.25 Система димовидалення атріуму повинна живитися від
електромережі 1-ї категорії надійності електропостачання.

К.26 У межах суміжного з атріумом протипожежного відсіку всі
приміщення мають бути обладнані автоматичною пожежною
сигналізацією з димовими пожежними сповіщувачами. Виняток
складають умивальні і вбиральні, приміщення особистої гігієни,
душові, басейни, насосні та інші приміщення з мокрим процесом, а
також приміщення, в яких відсутні горючі матеріали.

К.27 Будинки з атріумом повинні мати систему оповіщення про
пожежу 5-го типу (згідно з ДБН В.1.1-7)".

Додаток Л. У переліку в) частини "I Підвальний поверх" слова:
"легкозаймистих речовин" замінити словами: "легкозаймистих
матеріалів".


Зміна N 1
ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров'я"


ТЕКСТ ЗМIНИ

Пункт 3.6. Слова: "згідно зі СНіП 2.01.02" замінити словами:
"згідно з ДБН В.1.1-7", далі за текстом.

Пункт 3.15. Слова: "висотою від рівня планувальної позначки
землі до підлоги верхнього поверху не більше 26,5 м" замінити
словами: "умовною висотою до 26,5 м включно".

Пункт 6.1. Слова: "вимоги ДБН В.2.2-9 (п. 3.11)" замінити
словами: "вимоги ДБН В.2.2-9 (пункти 3.11, 3.15)".

Пункт 7.63. Позначення "СНіП 2.04.08" замінити на
"ДБН В.2.5-20".

Пункт 7.68 доповнити другим абзацом:
"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до
поширення полум'я, виготовлюватись з матеріалів із помірною
димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю
продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до
поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для
проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для
поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217
(для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим
перерізом)".

Пункт 11.3. Слова: "згідно з п. 4.4" замінити словами:
"згідно з пунктом 4.3".

Додаток Б. Рядок "СНіП 2.01.02-85 * Противопожарные нормы"
замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів
будівництва".
Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" замінити рядком
"ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання".
Рядок "Правила пожежної безпеки в Україні" замінити рядком
"НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні"
( z0219-95 ).

Доповнити Додаток Б рядками:
"ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на
нераспространение горения
ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах
впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум'я
поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого
проводу або кабелю (IЕС 60332-1:1993, МОО)
ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах
впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум'я
поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого
проводу або кабелю з малим перерізом (IЕС 60332-2:1989, МОО)".

Додаток В. Доповнити додаток таким терміном та його
визначенням:
"Умовна висота будинку - за пунктом 2.18 ДБН В.1.1-7".


Зміна N 3*
ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд"

---------------
* Дію Зміни N 2 ДБН В.2.6-14-97 призупинено наказом Держбуду
України від 24.01.2003 N 3 ( v0003509-03 )


ТЕКСТ ЗМIНИ

ТОМ I

Пункт 1.4 викласти у новій редакції:
"1.4 Елементи суміщеного покриття повинні відповідати
ДБН В.1.1-7 (табл. 4): мінімальна межа вогнестійкості елементів
суміщеного покриття (у хвилинах) і максимальна межа поширення
вогню по них (у сантиметрах) повинні бути ув'язані зі ступенем
вогнестійкості будинків, до складу яких вони входять".

Пункт 2.1. Останній абзац викласти у новій редакції:
"При застосуванні на покриттях зенітних ліхтарів слід, крім
вимог цих Норм, керуватися вимогами СНиП 2.09.02-85 *".

Пункт 2.2. У першому абзаці після слів: "Проектні вирішення
покрівель" доповнити словами у дужках: "(суміщених і горищних)",
далі за текстом.
У дванадцятому абзаці слова: "дані про вогнестійкість
елементів даху" замінити словами: "дані щодо межі вогнестійкості
елементів суміщених покриттів (дахів) та межі поширення вогню по
них, а також дані щодо засобів вогнезахисту елементів покриття
(даху)".

Пункт 2.5. Слова: "із негорючих і трудногорючих матеріалів"
замінити словами: "із негорючих матеріалів або матеріалів за
групами горючості Г1, Г2".

Пункт 2.8. Слова: "горючих і важкогорючих матеріалів"
замінити словами: "матеріалів груп горючості ГЗ, Г4".
Після слів: "на довжину 250 мм з негорючих матеріалів"
доповнити словами: "або матеріалів груп горючості Г1, Г2"

Пункт 2.11. У третьому абзаці вилучити слова: "мінімальна
межа вогнестійкості покрівельного килима при цьому повинна
складати не менше ніж 0,5 год при мінімальній межі розповсюдження
вогню по ньому, що дорівнює нулю".

Пункт 2.36. У першому реченні вилучити слово "суміщених".

Пункт 3.1. В поясненнях до ознак ОП5 та ОП6 слова: "що були
піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити
словами: "що були піддані обробці засобами вогнезахисту, які
забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з
ГОСТ 16363-98".

Пункт 3.3. У шостому абзаці вилучити слова: "Зберігання
матеріалів на горищах допускається на горищах тільки в будинках I,
II і III ступенів вогнестійкості".

Пункт 3.11. В останньому абзаці слова: "величини
вогнестійкості та межі розповсюдження вогню" замінити словами:
"межі вогнестійкості та межі поширення вогню".

Пункт 3.17. В останньому абзаці слова: "ГД-1, ГД-2 і ГД-3 з
ознакою ФВ" замінити словами: "ГД-1, ГД-2 і ГД-3 з ознакою НФ".

Пункт 3.18. Слова: "При проектуванні дахів ГД-1, ГД-2 і ГД-3"
замінити словами: "При проектуванні дахів ГД-1, ГД-2, ГД-3 і
ГД-4"; слова: "із зовнішніх пожежних сходів" замінити словами: "по
зовнішніх пожежних драбинах типів П1, П2".

Пункт 3.19. У примітці позначення "СНиП 2.01.02-85" замінити
позначенням "ДБН В.1.1-7-2002".

Пункт 3.20. Після слів: "двері 2-го типу" доповнити словами:
"розмірами не менше 0,75 м x 1,5 м".
У примітці слова: "заввишки до п'яти поверхів включно"
замінити словами: "з висотою не більше 15 м від планувальної
позначки землі до карниза покрівлі або верху зовнішньої стіни
(парапету)".

Пункт 3.21. Слова: "горючих матеріалів" замінити словами:
"матеріалів груп горючості ГЗ, Г4"; слова: "важкогорючих
матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г1, Г2".

Пункт 3.22. Слова: "2-го типу розміром 0,6 м x 0,8 м"
замінити словами: "розміром не менше 0,6 м x 0,8 м".
Вилучити примітку.

Пункт 3.23. Останнє речення викласти в новій редакції: "Ребра
профнастилу горищних дахів заповнюються негорючим матеріалом
відповідно до 2.8 цих Норм".

Пункт 3.24. Слова: "важкогорючих матеріалів" замінити
словами: "матеріалів груп горючості Г1, Г2".

Пункт 3.25. У першому абзаці слова: "просочуванню
вогнезахисними сумішами" замінити словами: "обробці засобами
вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності
згідно з ГОСТ 16363-98".
У другому абзаці слова: "просоченої вогнезахисними сумішами
деревини" замінити словами: "обробленої засобами вогнезахисту, які
забезпечують I групу вогнезахисної ефективності згідно з
ГОСТ 16363-98, деревини".

Пункт 3.26. Перший абзац викласти у новій редакції:
"Дерев'яні крокви і лати горищних покриттів слід обробляти
засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогезахисної
ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".
У примітці слова: "Правил пожежної безпеки" замінити
позначенням "НАПБ А.01.001-95" ( z0219-95 ).

Таблиця 5. У примітці 6 слова: "що були піддані глибокому
просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити словами: "що були
оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу
вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

Таблиця 6. У примітці 4 слова: "піддані глибокому
просочуванню антипіреном (з розрахунком вбирання деревиною солей
не менше 75 кг/куб.м)" замінити словами: "оброблені засобами
вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності
згідно з ГОСТ 16363-98".

Додаток 3, таблиця 1. Для класу даху ГД-1 слова:
"важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп
горючості Г1, Г2".
Для класу даху ГД-2 слова: "важкогорючими листовими
(плитними) матеріалами з негорючим чи важкогорючим утеплювачем,
покриття, у якого основа покрівлі з деревини, що була піддана
глибокій вогнезахисній обробці" замінити словами: "листовими
(плитними) матеріалами груп горючості Г1, Г2 з негорючим
утеплювачем або утеплювачем з матеріалів груп горючості Г1, Г2,
покриття, у якого основа покрівлі з деревини, що була оброблена
засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахис�